เขาทองฮิลล์-จุดชมวิวเขาขนาบน้ำ-ถนนคนเดิน-อ่าวนาง-ทัวร์ทะเลแหวก รวมเกาะห้อง (ทะเลแหวก/เกาะไก่/เกาะปอดะ/เกาะแดง/เกาะห้อง/อ่าวห้องลากูล/เกาะลาดิง)-วัดถ้ำเสือ-สระมกรกต-น้ำตกร้อน

ทัวร์กระบี่ ดำน้ำ4เกาะ ทะเลแหวก เกาะห้อง , At Ubon Travel
รหัส 003-0578
วันที่เดินทาง
มี.ค.65 - เม.ย.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
VietJet Air
ราคาเริ่มต้น
5,888 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
25 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่-ท่าปอมคลองสองน้ำ-เขาทองฮิลล์-จุดชมวิวเขาขนาบน้ำ-ถนนคนเดิน-อ่าวนาง

08.30น. : จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินThai VietJet Air เจ้าหน้าที่บริษัทฯให้การต้อนรับ

11.00น. : บินลัดฟ้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ สายการบินThai VietJet Air เที่ยวบินที่ VZ346

12.25น. : เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศท่องเที่ยว ท่าปอมคลองสองน้ำ อันซีนลำธารสีฟ้า น้ำใสมรกตจากธรรมชาติ เป็นคลองสายสั้นๆยาวประมาณ 5 กิโลเมตร มีต้นน้ำเป็นน้ำผุดบนเขาช่องพระแก้ว ปลายทางของน้ำในนี้จะออกสู่ทะเลอันดามัน ตอนที่น้ำทะเลลง น้ำจืดจากคลองจะไหลสู่ทะเล ทำให้คลองนี้กลายเป็นคลองน้ำจืด  เขาทองฮิลล์ คาเฟ่เหนือน้ำทะเลมากกว่า 120 เมตร ชมวิวหมู่เกาะเรียงรายที่สวยงามแปลกตาเหมือนภาพวาดพร้อมชมแสงอาทิตย์สีสันสวยงาม Üจุดชมวิวเขาขนาบน้ำ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับงานศิลปะปูดำยักษ์โดยมีฉากหลังเป็นเขาขนาบน้ำเป็นจุดชมวิวที่สวยงาม Üถนนคนเดินกระบี่เลือกซื้อของตามอัธยาศัย

เย็น : บริการอาหารเย็น

วันที่ 2
ทัวร์ทะเลแหวก รวมเกาะห้อง (ทะเลแหวก/เกาะไก่/เกาะปอดะ/เกาะแดง/เกาะห้อง/อ่าวห้องลากูล/เกาะลาดิง)

เช้า : บริการอาหารเช้า นั่งเรือเดินทางสู่ทะเลแหวก Unseen in Thailand สันทรายที่เชื่อมยาวระหว่างเกาะไก่ เกาะทับและเกาะหม้อ เกิดขึ้นได้ทุกวันจะเห็นในช่วงเวลาที่น้ำลงต่ำสุดในแต่ละวัน เกาะไก่เป็นเกาะที่มีเอกลักษณ์เป็นอย่างมาก มีลักษณะคล้ายกับหัวไก่ และเป็นจุดดำน้ำให้ชมฝูงปลาเป็นจำนวนมาก เกาะปอดะ เป็นเกาะที่มีความสงบ หาดทรายสีขาว น้ำทะเลใสเป็นเกาะที่เหมาะแก่การพักผ่อน

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน บริการแบบกล่อง เกาะแดง เป็นเกาะที่ไม่มีชายหาด มีความงดงามอยู่ภายใต้น้ำทะเล เต็มไปด้วยปะการังฝูงปลา และอาจพบดอกไม้ทะเลและปลาการ์ตูนได้ เกาะห้อง หรือเกาะเหลาบิเละ เป็นเกาะที่มีทัศนียภาพ สวยงามมาก บนเกาะเป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี เสน่ห์ของเกาะห้องคือมีจุดเด่นเป็นอ่าวรูปทรงโค้ง 2 อ่าว เชื่อมต่อเข้าหากัน มองดูแล้วคล้ายกับรูปของปีกนก เกาะนี้จะเป็นลักษณะของเขาหินปูน มีน้ำทะเลใสสีฟ้าและหาดทรายสีขาว โดยแนวปะการังในบริเวณเกาะนี้จะมีทั้งอยู่ในน้ำตื้นและน้ำลึก เหมาะกับการดำน้ำเป็นอย่างมาก และด้านบนเกาะห้องจะมีเส้นทางเดินป่าขึ้นไปสู่จุดชมวิวที่สวยงามด้วย

อ่าวห้อง หรือที่เรียกว่า ลากูน เปรียบเสมือนสระน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ ที่มีผนังเป็นหน้าผาชันอยู่รอบๆ ลักษณะคล้ายห้อง มีพื้นทรายขาวสะอาด น้ำตื้นและใส เหมาะเล่นน้ำ เกาะลาดิง เกาะเล็กๆที่สวยงาม สามารถดำน้ำดูปะการังหน้าหาด พักผ่อนเล่นน้ำตามอัธยาศัย หมายเหตุสำคัญ:โปรแกรมอาจสลับปรับเปลี่ยนหรือจะแตกต่างกันจากรายละเอียดทัวร์ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ-กระแสน้ำ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่ฝั่ง และเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก

เย็น : อิสระอาหารเย็น

วันที่ 3
วัดถ้ำเสือ-สระมกรกต-น้ำตกร้อน-ร้านของฝาก-ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เช้า : บริการอาหารเช้า วัดถ้ำเสือด้านบนเขามีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ ขึ้นบันไดไป 1,237 ขั้น สามารถชมวิวได้ 360 องศา Üสระมรกต กำเนิดมาจากธารน้ำอุ่นในผืนป่าที่ราบต่ำภาคใต้ เป็นน้ำพุร้อน มีอุณหภูมิประมาณ 30-50 องศาเซลเซียส เป็นสระน้ำสวยใสกลางใจป่าที่มีน้ำใส เป็นสีเขียวอมฟ้า เปลี่ยนสีไปได้ตามวันเวลาและสภาพแสง น้ำตกร้อนคลองท่อม Unseen Thailand เป็นธารน้ำพุร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดินตามธรรมชาติ

บ่าย : บริการอาหารกลางวัน  นำท่านแวะร้านของฝาก เดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่

16.35น. : บินลัดฟ้าสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดย สายการบินThai VietJet Air เที่ยวบินที่VZ343

18.00น. : เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบิน
  -กรณีออกตั๋วแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกกรณี
  -กรณีไฟท์ยกเลิกจะเป็นไปตามนโยบายความช่วยเหลือสำหรับเที่ยวบินยกเลิก ไม่สามารถขอคืนเงินสดได้ โดยจะคืนในรูปของเครดิตเก็บในชื่อผู้โดยสารนั้
 • ค่ารถ ค่าน้ำมัน และค่าบริการคนขับรถ
 • ค่าที่พัก 2คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
  – กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยวDBLแทน กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  – กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ
  – ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม โปรดติดต่อบริษัททัวร์ กรณีต้องการทานแยกจากเซตโต๊ะทัวร์จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • อัตราค่าบริการไม่รวมค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ผู้โดยสารสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้ไม่เกินท่านละ 7 กิโลกรัม หากต้องการซื้อน้ำหนักภาระโหลดเพิ่ม (สายการบินVZ 15กิโลกรัมเพิ่ม500บาท,20กิโลกรัมเพิ่ม 600 บาท ราคาต่อเที่ยว) โปรดติดต่อแจ้งบริษัททัวร์อย่างน้อย10วันก่อนเดินทางไม่นับรวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์
 • ค่าทิปไกด์ 400 บาท
 • ชาวต่างชาติชำระเพิ่ม 1,000 บาท

เงื่อนไขการจอง

มัดจำท่านละ 3,000 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)

เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน
  *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
  *ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

หมายเหตุ

 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารขั้นต่ำ 9 ท่าน
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ
 • การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ช่วงเดินทาง
18/03/2022 20/03/2022
การเดินทาง
VietJet Air
จำนวน
ราคา
5,888 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์กระบี่ ดำน้ำ4เกาะ ทะเลแหวก เกาะห้อง
เดินทาง 18/03/2022 20/03/2022
*** พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว ชำระเพิ่ม 1,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  25/03/2022 27/03/2022
  การเดินทาง
  VietJet Air
  จำนวน
  ราคา
  5,888 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์กระบี่ ดำน้ำ4เกาะ ทะเลแหวก เกาะห้อง
  เดินทาง 25/03/2022 27/03/2022
  *** พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว ชำระเพิ่ม 1,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   01/04/2022 03/04/2022
   การเดินทาง
   VietJet Air
   จำนวน
   ราคา
   5,888 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์กระบี่ ดำน้ำ4เกาะ ทะเลแหวก เกาะห้อง
   เดินทาง 01/04/2022 03/04/2022
   *** พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว ชำระเพิ่ม 1,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    22/04/2022 24/04/2022
    การเดินทาง
    VietJet Air
    จำนวน
    ราคา
    5,888 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์กระบี่ ดำน้ำ4เกาะ ทะเลแหวก เกาะห้อง
    เดินทาง 22/04/2022 24/04/2022
    *** พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว ชำระเพิ่ม 1,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     Tags ที่เกี่ยวข้อง
     Share on social networks
     โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ