ทัวร์กระบี่ – นครศรีธรรมราช “ล่องทะเลกระบี่ ชมเมืองสิบสองนักษัตร”

ลานปูดำ l ทัวร์เกาะพีพี l ทัวร์เกาะไผ่ l หมู่บ้านคีรีวง l สะพานบ้านคีรีวง l ชมวิวหนานหินท่าหา l วัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช l วัดเจดีย์(ไอ้ไข่)

ทัวร์กระบี่ – นครศรีธรรมราช “ล่องทะเลกระบี่ ชมเมืองสิบสองนักษัตร”

รหัส 006-0269
วันที่เดินทาง
เม.ย.64 - พ.ค.64
ช่วงเวลา
4 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถบัส
ราคาเริ่มต้น
5,555 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
195 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ–กระบี่–ลานปูดำ

07.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว และเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึ้นรถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ

07.30 น. : ออกเดินทางล่องใต้ บริการอาหารและเครื่องดื่มบนรถ พร้อมรับฟังเรื่องราวอันน่าสนใจของเส้นทางท่องเที่ยวภาคใต้ พร้อมพักผ่อนตามอัธยาศัย…..

กลางวัน : บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร

บ่าย : ออกเดินทางสู่ กระบี่ “เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก”

17.00 น. : นำท่านถ่ายรูปกับ ลานปูดำ ตั้งอยู่ที่ท่าเรือขนาบน้ำ จุดตรงนี้เป็นจุดชมวิวชั้นดีของเมืองกระบี่ เพราะสามารถมองเห็น เขาขนาบน้ำ ภูเขาสองลูกที่ตั้งอย่างโดดเด่นริมแม่น้ำกระบี่ และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่ด้วย

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

วันที่ 2 เกาะพีพี–อ่าวมาหยา–อ่าวโล๊ะซามะ– ถ้ำไวกิ้ง–เกาะไผ่

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08.30 น. : เดินทางถึง ท่าเรือ จะมีเจ้าหน้าที่ต้อนรับ และอำนวยความสะดวก

09.30 น. : เดินทางสู่ เกาะพีพี ใช้เวลา 2 ชั่วโมง ชื่นชมบรรยากาศของท้องทะเล ฟังไกด์บรรยายโปรแกรมเกาะพีพี เกาะไข่

11.45 น. : ถึง อ่าวมาหยา เข้าสู่พีพีเล จุดแรกที่จะได้ชมวิวด้านนอกของอ่าวมาหยา ชมความงดงามของอ่าวมาหยา พร้อมถ่ายภาพ อ่าวโล๊ะซามะ ออกจากอ่ามาหยา เดินทางต่อไปยังอ่าวโล๊ะซามะ พร้อมดำน้ำชมปลาสวยงาม ดำน้ำดูปะการังใกล้บริเวณเรือ จากนั้น ชม ถ้ำไวกิ้ง ชมบรรยากาศของน้ำทะเลที่ใส วิวสวยถ่ายภาพที่งดงาม

กลางวัน : บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์บนเกาะพีพีดอน จากนั้นนำท่านสู่ เกาะไผ่ เป็นเกาะเล็กกลางทะเล เงียบสงบ มีน้ำทะเลใส มีหาดทรายขาว เป็นเกาะที่มีแนวปะการังที่สวยงาม เหมาะสำหรับให้ทุกท่านดำน้ำดูความสวยงามของโลกใต้ทะเล

16.00 น. : เดินทางกลับท่าเรือ พร้อมนำท่านถ่ายภาพ ชมวิว หาดนพรัตน์ธารา-หาดอ่าวนาง ซึ่งเป็นชายหาดอันลื่อชื่อของจังหวัดกระบี่

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

วันที่ 3 กระบี่–บ้านคีรีวง–สะพานบ้านคีรีวง–ชมวิวหนานหินท่าหา–วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร-วัดเจดีย์(ไอ้ไข่)–กรุงเทพฯ

07.00 น. : บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก พร้อมเก็บสัมภาระอำลาเมืองกระบี่

08.00 น. : ออกเดินทางสู่ นครศรีธรรมราช

10.00 น. : นำท่านเดินทางเข้าสู่ หมู่บ้านคีรีวง ทัศนียภาพแห่งธรรมชาติ เพราะคีรีวงตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขา ป่าไม้และสายน้ำ ให้ท่าถ่ายรูปซึ่งถือว่าเป็นแลนด์มาร์กของหมู่บ้าน เช่น สะพานบ้านคีรีวง เป็นจุดแลนด์มาร์กสำคัญที่ไม่ว่าใครก็ต้องมาถ่ายรูป ชมวิวหนานหินท่าหา บนสะพานแขวน –ท่าหา เป็นสะพานแขวนเล็ก ๆ ล้อมรอบด้วยวิวป่าเขาตลาดบ้านคีรีวง

กลางวัน : บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร

บ่าย : นำท่านสักการะ พระบรมธาตุ ณ วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร แต่เดิมมีชื่อว่า “พระบรมธาตุ” จากนั้นนำท่านสู่ วัดเจดีย์ หรือ ไอ้ไข่วัดเจดีย์ นำท่านขอพร ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ ด้วยชื่อเสียงด้านการขอโชคลาภ การทำมาค้าขาย ทำให้ชาวบ้านศรัทธาและมีความเชื่อต่อวัดเจดีย์ไอ้ไข่ จากเรื่องราวที่ร่ำลือถึงที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

 

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 7) พร้อมเก็บสัมภาระอำลาเมืองกระบี่

วันที่ 4 กรุงเทพฯ

เช้า : ถึงกรุงเทพฯ ด้วยความสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจโดยไม่รู้ลืม


เงื่อนไข
 1. รถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 2. ที่พักที่ระบุไว้ตามรายการ ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว (ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 4. ค่าอาหารตามที่โปรแกรมระบุ
 5. มัคคุเทศก์และคนขับรถ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 300 บาท/ต่อท่าน

หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฎิบัติตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 4. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด
ช่วงเดินทาง
03/04/2021 06/04/2021
การเดินทาง
รถบัส
จำนวน
ราคา
5,555 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์กระบี่ – นครศรีธรรมราช “ล่องทะเลกระบี่ ชมเมืองสิบสองนักษัตร”
เดินทาง 03/04/2021 06/04/2021
*** พักเดี่ยว (เพิ่ม) 2,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  11/04/2021 14/04/2021
  การเดินทาง
  รถบัส
  จำนวน
  ราคา
  5,555 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์กระบี่ – นครศรีธรรมราช “ล่องทะเลกระบี่ ชมเมืองสิบสองนักษัตร”
  เดินทาง 11/04/2021 14/04/2021
  *** พักเดี่ยว (เพิ่ม) 2,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   01/05/2021 04/05/2021
   การเดินทาง
   รถบัส
   จำนวน
   ราคา
   5,555 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์กระบี่ – นครศรีธรรมราช “ล่องทะเลกระบี่ ชมเมืองสิบสองนักษัตร”
   เดินทาง 01/05/2021 04/05/2021
   *** พักเดี่ยว (เพิ่ม) 2,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    03/04/2021 06/04/2021
    รถบัส
    5,555 บาท
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์กระบี่ – นครศรีธรรมราช “ล่องทะเลกระบี่ ชมเมืองสิบสองนักษัตร”
    เดินทาง 03/04/2021 06/04/2021
    *** พักเดี่ยว (เพิ่ม) 2,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     11/04/2021 14/04/2021
     รถบัส
     5,555 บาท
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์กระบี่ – นครศรีธรรมราช “ล่องทะเลกระบี่ ชมเมืองสิบสองนักษัตร”
     เดินทาง 11/04/2021 14/04/2021
     *** พักเดี่ยว (เพิ่ม) 2,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      01/05/2021 04/05/2021
      รถบัส
      5,555 บาท
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์กระบี่ – นครศรีธรรมราช “ล่องทะเลกระบี่ ชมเมืองสิบสองนักษัตร”
      เดินทาง 01/05/2021 04/05/2021
      *** พักเดี่ยว (เพิ่ม) 2,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       Share on social networks
       โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
       • รถตู้
       • มี.ค.64 - เม.ย.64
       • 1 วัน 0 คืน
       • 182 ครั้ง
       เริ่มต้น 699 บาท
       รหัส 023-0305
       1 วัน 0 คืน
       รถตู้
       เริ่มต้น 699 บาท
       • Nok Air (DD)
       • เม.ย.64
       • 4 วัน 3 คืน
       • 183 ครั้ง
       เริ่มต้น 11,111 บาท
       • VietJet Air
       • เม.ย.64 - พ.ค.64
       • 3 วัน 2 คืน
       • 252 ครั้ง
       เริ่มต้น 6,999 บาท
       ชื่นชอบ