สระมรกต – ถนนคนเดินกระบี่ –  ดำน้ำ 4 เกาะ ชมทะเลแหวก – เกาะไก่ – เกาะปอดะ – อ่าวถ้ำพระนาง – สุสานหอย 75 ล้านปี – ลานปูดำ – จี้ออ ของฝากกระบี่ – วัดถ้ำเสือ

ทัวร์กระบี่ สระมรกต ดำน้ำ 4 เกาะ , At Ubon Travel
รหัส 001-0419
วันที่เดินทาง
ก.พ.65 - มี.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
ไม่ทราบสายการบิน
ราคาเริ่มต้น
6,888 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
47 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ – สนามบินกระบี่ – สระมรกต - ถนนคนเดินกระบี่

XX.XX น. : คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิ หรือสนามบินดอนเมือง
พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

XX.XX น. : ออกเดินทางสู่ สนามบินกระบี่ โดยสายการบิน XXXX เที่ยวบินที่ XXXX
(หมายเหตุ ไฟล์ทและเวลาการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของสายการบิน)

XX.XX น. : เดินทางถึง สนามบินกระบี่ เมื่อรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางโดยรถตู้ VIP

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านขนมจีนโกจ้อย นำท่านเดินทางไปยัง สระมรกต กำเนิดมาจากธารน้ำอุ่น ในผืนป่าที่ราบต่ำภาคใต้ เป็นน้ำพุร้อน มีอุณหภูมิประมาณ30-50 องศาเซลเซียส เป็นสระน้ำสวยใสกลางใจป่า ที่มีน้ำใสเป็นสีเขียวอมฟ้า เปลี่ยนสีไปได้ตามวันเวลาและสภาพแสง สระมรกตกำเนิดมาจากธารน้ำอุ่น ในผืนป่าที่ราบต่ำภาคใต้ เป็นน้ำพุร้อนลักษณะเป็นสระน้ำร้อน 3 สระ ได้แก่ สระแก้ว สระมรกต และ สระน้ำผุด น้ำใสเป็นสีเขียวมรกต มีอุณหภูมิประมาณ 30-50 องศาเซลเซียส รอบๆ บริเวณเป็นป่าร่มรื่นเขียวครึ้มมีพรรณไม้ที่น่าสนใจ สระมรกต ถือได้ว่าเป็นที่เที่ยวดังในกระบี่และเป็นหนึ่งใน Unseen ของไทยอีกด้วย

(**เตรียมชุดลงน้ำ และชุดแห้งเพื่อเปลี่ยน รวมไปถึงผ้าเช็ดตัวไม่ควรใส่รองเท้าผ้าใบ ในกรณีที่ลงน้ำ

เย็น : อิสระอาหารเย็น ณ   ตลาดโต้รุ่ง  บนถนนคงคาเป็นถนนที่มีของกินนานาชนิด  เป็นที่ประทับใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ   นำท่านเข้าสู่ที่พัก บุรีธารา รีสอร์ท  หรือเทียบเท่า

วันที่ 2
ดำน้ำ 4 เกาะ ชมทะเลแหวก - เกาะไก่ - เกาะปอดะ - อ่าวถ้ำพระนาง

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อนำท่านเดินทางดำน้ำ 4 เกาะ นำท่านชม ทะเลแหวก อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสุด Unseen Thailand ของชาวกระบี่ที่มีจุดสวยงามอย่างมหัศจรรย์ ทะเลแหวกเกิดจาก สันทรายจากเกาะสามเกาะ คือเกาะไก่ เกาะหม้อ และเกาะทับ เปรียบเสมือนท่านได้เดินอยู่กลางทะเล แวะถ่ายรูปที่ เกาะไก่ เกาะหินปูนกลางทะเล ที่เรียกว่าเกาะไก่ก็เพราะว่าทางด้านปลายสุดของเกาะมีหินแหลมๆ เมื่อมองขึ้นไปแล้วคล้ายคอไก่ เดินทางสู่ เกาะปอดะ เป็นเกาะที่มีหาดทรายขาวละเอียด นุ่มเท้า และมีน้ำทะเลสีฟ้าใส

เที่ยง : รับประทานอาหาร แบบปิกนิกให้ทุกท่านได้ผ่อนคลายหลังอาหารกลางวันท่ามกลางธรรมชาติใต้ทิวสน อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ่าวถ้ำพระนาง หรือหาดถ้ำพระนาง ที่นี่คือ 1 ใน ไฮไลท์แหล่งท่องเทียวทางทะเลของกระบี่ มุมอัศจรรย์มุมนี้ต้องเดินลึกเข้าไปจนสุดชายหาด อันเป็นที่ตั้งของถ้ำ ซึ่งเป็นที่สถิตของ พระนางอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งชาวเรือแถบนี้เคารพสักการะ มุมมองนี้เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ใด เมื่อเข้าไปอยู่ภายในถ้ำมองออกมาจะเห็นปากโพรงถ้ำ มีหินย้อยลงมาเป็นฉากระย้า สวยงาม มีท้องทะเลกว้าง และเกาะน้อยใหญ่เรียงรายในยามพระอาทิตย์ตก จะเป็นมุมมองสวยงามแปลกตา น่าทึ่งที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองไทย ที่อ่าวถ้ำพระนาง เหมาะกับการเล่นน้ำ หรือทำกิจกรรมชายหาดต่างๆ เช่น ปีนหน้าผา อาบแดด พายเรือคายัค ดูพระอาทิตย์ตก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับถึงท่าเรือ จากนั้นรถส่งท่านกลับที่พัก

เย็น : รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร  นำท่านเข้าสู่ที่พัก บุรีธารา รีสอร์ท  หรือเทียบเท่า

วันที่ 3
สุสานหอย 75 ล้านปี – ลานปูดำ – จี้ออ ของฝากกระบี่ – วัดถ้ำเสือ – สนามบินกระบี่ - กรุงเทพฯ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางไปยัง สุสานหอย 75 ล้านปี ถึงชื่อจะขึ้นต้นด้วยคำว่า สุสาน แต่ก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด เพราะสุสานหอยเป็นเพียงซากดึกดำบรรพ์ของหอยขมที่ทับถมกันเป็นเวลานาน นำท่านเดินทางไปยัง ลานปูดำ หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ อนุสาวรีย์ปูดำ ตั้งอยู่ที่ท่าเรือขนาบน้ำ จุดตรงนี้เป็นจุดชมวิวชั้นดีของเมืองกระบี่ เพราะสามารถมองเห็นเขาขนาบน้ำ ภูเขาสองลูกที่ตั้งอย่างโดดเด่นริมแม่น้ำกระบี่ และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่ด้วย ใกล้ๆ
กับประติมากรรมปูดำ จะมี อนุสาวรีย์นกออก หรือนกอินทรีย์ นกประจำถิ่นที่นี่ สาเหตุที่สร้างอนุสาวรีย์เป็นรูปปูดำ และนกออกเพราะทั้งสองสิ่งนี้ถือเป็นสัตว์ที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของเมืองกระบี่

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร จากนั้นนำท่านแวะซื้อของฝาก ณ ร้าน จี้ออ ของฝากกระบี่ ซึ่งของขึ้นชื่อของจังหวัดกระบี่ มีทั้งหมด 7 อย่าง ได้แก่ เต้อส้อ น้ำพริกกุ้งเสียบ (แบบอบแห้ง และแบบตำสด)  กุ้งกรอบสามรส กุ้งเสียบยำสมุนไพร ต้มยำทะเลกรอบ เค้กสปันจ์ ชาชัก เค้กหน้านิ่ม และขนมลากรอบ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดถ้ำเสือ ชื่อวัดนั้นมีข้อสันนิษฐานว่าเนื่องจากในอดีตเคยมีเสืออาศัยอยู่ และภายในถ้ำยังปรากฏหินธรรมชาติเป็นรูปแบบของอุ้งเท้าเสือ ส่วนที่มาของวัดนี้น่าจะมาจากพระธุดงค์ที่เดินทางจาริก เพื่อหาสถานที่วิเวกในการปฏิบัติธรรมมาอาศัยอยู่ตามถ้ำ และมีชาวบ้านที่ศรัทธาตามมากราบไหว้เป็นจำนวนมาก จนกลายเป็นวัด (วัดถ้ำเสือ) ในเวลาต่อมา วัดแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีในจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียง ทั้งความโดดเด่นของวัด และชื่อเสียงของ หลวงพ่อจำเนียร เจ้าอาวาสวัดถ้ำเสือ ที่มีผู้เลื่อมใสศรัทธามาช้านาน
สภาพโดยทั่วไปของวัดถ้ำเสือมีลักษณะเป็นสวนป่า เป็นโพรงถ้ำ มีเพิงผา และแหล่งถ้ำธรรมชาติ เช่น ถ้ำคนธรรพ์
ถ้ำลอด ถ้ำช้างแก้ว ถ้ำลูกธนู ถ้ำพระ เป็นต้น ถ้ำบางแห่งที่ตั้งอยู่ใกล้บริเวณวัดยังสามารถใช้เป็นศูนย์กลางการนั่งฌานของพระภิกษุ และเหล่าอุบาสก อุบาสิกาได้อีกด้วย

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางไปยัง สนามบินกระบี่ เพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

XX.XX น. : เดินทางออกจาก สนามบินกระบี่ โดย สายการบิน XXXX เที่ยวบินที่ XXXX
(หมายเหตุ ไฟล์ทและเวลาการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของสายการบิน)

XX.XX น. : เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ พร้อมค่าภาษีสนามบิน
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยว และรับ-ส่ง ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเท่ากัน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมในการโหลดสัมภาระใต้เครื่อง
 • ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือรายการ อาทิ ค่ามินิบาร์ ค่าพาหนะต่างๆ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องที่เกินกำหนด
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ ประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และอาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์นำเที่ยว ท่านละ 300 บาท
 • ชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 500 บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 •  กรุณาสำรองที่นั่งและชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชน หลังจากทำการจองทัวร์ 2 วัน หากไม่ชำระตามที่บริษัท กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่าน ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่ง เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

เงื่อนไขการยกเลิกการจอง

เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น เมื่อจองและชำระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง เปลี่ยนผู้เดินทาง หรือขอเงินคืนทุกกรณี กรณีเจ็บป่วยกะทันหัน จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ ตามความเป็นจริง และในกรณีเจ็บป่วยกระทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี และเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

 เงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติม

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 9 ท่าน (ต่อ 1 รถตู้) และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • มัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและมีประทับตราของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น

 *เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขจะถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว*

ช่วงเดินทาง
02/02/2022 04/02/2022
การเดินทาง
ไม่ทราบสายการบิน
จำนวน
ราคา
6,888 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์กระบี่ สระมรกต ดำน้ำ 4 เกาะ
เดินทาง 02/02/2022 04/02/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  12/02/2022 14/02/2022
  การเดินทาง
  ไม่ทราบสายการบิน
  จำนวน
  ราคา
  7,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์กระบี่ สระมรกต ดำน้ำ 4 เกาะ
  เดินทาง 12/02/2022 14/02/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   08/03/2022 10/03/2022
   การเดินทาง
   ไม่ทราบสายการบิน
   จำนวน
   ราคา
   6,888 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์กระบี่ สระมรกต ดำน้ำ 4 เกาะ
   เดินทาง 08/03/2022 10/03/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    19/03/2022 21/03/2022
    การเดินทาง
    ไม่ทราบสายการบิน
    จำนวน
    ราคา
    6,888 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์กระบี่ สระมรกต ดำน้ำ 4 เกาะ
    เดินทาง 19/03/2022 21/03/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     Tags ที่เกี่ยวข้อง
     Share on social networks
     โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
     • VietJet Air
     • เม.ย.64
     • 3 วัน 2 คืน
     เริ่มต้น 7,999 บาท
     • Thai Smile Airways (WE)
     • เม.ย.64 - ก.ย.64
     • 4 วัน 3 คืน
     เริ่มต้น 14,990 บาท
     • ก.ค.65 - ก.ย.65
     • 6 วัน 4 คืน
     เริ่มต้น 28,888 บาท