ทัวร์กรีซ HEAVEN IN GREECE

เดินทางสู่ดินแดนเทพแห่งสรวงสวรรค์  เปิดตำนานอารยธรรมโลก
แหล่งประวัติศาสตร์ความเป็นมาของกรีซ  เที่ยวชมวิหารโบราณของเหล่าเทพ
ล่องเรือสู่เกาะในฝันของนักท่องเที่ยวทั่วโลก  มิโคนอส และ ซานโตรินี
เพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งที่สามารถคืนภาษีได้สูงสุดถึง 27 เปอร์เซ็นต์

ทัวร์กรีซ HEAVEN IN GREECE

รหัส 035-0240
วันที่เดินทาง
เม.ย.65
ช่วงเวลา
8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
59,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
47 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชางงี

14.30 น. : พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ L สายการบินสกู๊ต (Scoot) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

สายการบิน SCOOT ใช้เครื่อง Boeing 787 Dreamliner จัดที่นั่งแบบ 333 น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.ต่อท่าน (หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม) สายการบินมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอาหาร)

17.35 น. : ออกเดินทางสู่กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ โดย เที่ยวบินที่ TR611

21.00 น. : ถึงสนามบินชางงี ประเทศสิงค์โปร แวะพักเปลี่ยนเครื่อง

 

วันที่ 2 สนามบินชางงี – กรุงเอเธนส์ – อะโครโปลิส – แหลมซูเนียน – วิหารโพไซดอน – กรุงเอเธนส์

02.30 น. : ออกเดินทางอีกครั้ง โดยเที่ยวบินที่ TR712

09.10 น. : เดินทางถึง สนามบินกรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)

นำท่านเดินทางสู่อะโครโปลิส (Acropolis) ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาที่สูงเด่นในกรุงเอเธนส์สูงประมาณ 90 เมตร ระหว่างทางแวะแวะถ่ายภาพกับสนามกีฬาโอลิมปิก (Panathenaic Stadium) เป็นหนึ่งในสนามกีฬาที่มีความเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยที่นี่เคยใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันโอลิมปิกเป็นครั้งแรกในปีค.ศ. 1896 จากนั้นนำท่านชมวิหารพาร์เธน่อน (Parthenon) ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ 447-432 ก่อนคริสตกาล โดยสถาปนิคอิคตินุส และแคลลิเครติส วิหารพาร์เธน่อนนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายเทพีอาเธน่า นับว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามและสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งเมืองเอเธนส์นี้ตั้งชื่อตามเทพีเอเธนา (Athena) เป็นเมืองที่มีอารยะรรมอันเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกตะวันตกอีกด้วย

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่แหลมซูเนี่ยน (Cape Sounion) ระยะทาง 65 กม.  ในเขตอ่าวซาโรนิค ตลอดริมฝั่งข้างทางท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศริมชายหาดกายฟาด้า (Beaches of Glyfada) ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลทางตอนใต้ของแหลมซูเนี่ยน จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าชม วิหารเทพโพไซดอน (Temple of Poseidon) ซึ่งชาวกรีกเชื่อว่าเป็นเทพเจ้าที่คอยปกป้องพิทักษ์มหาสมุทรทั้งหมด ซึ่งในอดีตวิหารแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าโพไซดอน และเป็นที่เคารพบูชาเทพเจ้าโพไซดอนก่อนออกเดินทางสู่ท้องทะเล อิสระให้ท่านถ่ายภาพบรรยากาศและความประทับใจบนยอดเขา ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเอเธนส์

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

วันที่ 3 กรุงเอเธนส์ - เกาะมิโคนอส

05.45 น. : นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือพีราอุซ (Piraeus Port) รับประทานอาหารเช้าแบบ Box Set

07.00 น. : นั่งเรือ SEA JET HIGH SPEED ออกเดินทางสู่ เกาะมิโคนอส (Mykonos) ล่องไปตามทะเลอีเจี้ยน บนเรือเต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสบายครบครัน เดินทางถึงท่าเรือเกาะมิโคนอส เกาะแห่งไฮโซไซตี้ ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลก

09.40 น. : นำท่านชม “Small Venice” (Mikri Venetia) จุดที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดริมทะเลอีเจี้ยนที่มีบรรยากาสคล้ายคลึงกับนครเวนิส ประเทศอิตาลี มหัศจรรย์กับ Windmills หรือกังหันกลางทะเลที่เรียกว่า Kato Myloi ในอดีตที่มีมากกว่า 20 อันปัจจุบันเหลือเพียง 7 อันเท่านั้น ตั้งเรียงรายอยู่ริมชายฝั่งเป็นซิมโบลิกของภูมิปัญญาชาวบ้านเนื่องจากเกาะนี้มีคลื่นลมแรงเกือบตลอดปีโดยเฉพาะช่วงเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย  :นำท่านชมย่าน Chora หรือ ย่าน Old Town ที่มีความงดงามประกอบด้วยบ้านเรือนสีขาวทุกหลังตัดกับโบสถ์ และท้องฟ้าระเบียงดอกไม้ที่รายรอบด้วยกลุ่มเรือหลากสีสันอันเป็นภาพพื้นเมืองที่หาชมได้ยาก จากนั้นเป็นเวลาอิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศที่สวยงามของเกาะมิโคนอส และช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

วันที่ 4 เกาะมิโคนอส – เกาะซานโตรินี – ฟิร่า

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.30 น. : นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเกาะมิโคนอส

09.50 น. : นำท่าน นั่งเรือ SEA JET เดินทางสู่ เกาะซานโตรินี่ (Santorini) เพลิดเพลินกับเกาะที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับ 1 ในหมู่เกาะคิคลาดีส (Cyclades) และได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก “หากใครไม่ได้มาเกาะนี้ ก็เหมือนยังมาไม่ถึงประเทศกรีซ”   ซานโตรินีเป็น เกาะที่ได้รับการคัดเลือกจากนักเดินทางให้เป็นเกาะที่โรแมนติกที่สุดในโลก โดนเด่นด้วยบ้านเรือนที่ปลูกอยู่ริมหน้าผา ด้วยตัวบ้านสีขาว หลังคาโค้งกลมสีนำเงิน มันช่างงดงามดุจภาพเขียน

11.55 น.  :ถึงท่าเรือเทียร์ร่า เกาะซานโตรินี

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่เมืองฟิร่า (Fira) เมืองหลวงของเกาะซานโตรินี นำท่านขึ้นเคเบิล คาร์ เพื่อชมความงามของเกาะซานโตรินี จากมุมสูง จากนั้นเป็นเวลาอิสระให้ท่านได้เที่ยวชมเกาะซานโตรินี เพลิดเพลินไปกับบ้านเรือนที่สวยงาม และเลือกซื้อสินค้าที่น่าสนใจ

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

วันที่ 5 เกาะซานโตรินี – ชาดหาดดำ/แดง – ชิมไวน์ – หมู่บ้านเอีย

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่หาดทรายแดง (Red Beach)  เป็นหาดที่เต็มไปด้วยหินก้อนใหญ่ และหินเหล่านั้นเป็นสีแดง เกิดจากหินที่มีแร่ธาตุต่างๆที่ทำให้เป็นสีแดง จากนั้นนำท่านชมรอบเกาะซึ่งแต่งแต้มด้วยสิ่งก่อสร้างทรงเหลี่ยมสีขาวสะอาดตาตัดขอบประตู, หน้าต่างด้วยสีฟ้าเข้ม งดงามจับตาดั่งที่ปรากฏบนโปสเตอร์ และหนังสือท่องเที่ยวต่างๆ จากนั้นเดินทางสู่หาดทรายดำ (Black Beach) ที่ชายหาดเป็นทรายสีดำสนิทเนื่องจากเถ้าลาวาของภูเขาไฟที่เคยระเบิดมาหลายครั้งในอดีต และชม

11.00 น. : นำท่านแวะชิมไวน์ ณ Venetsanos winery  ณ สถานที่แห่งนี้จะมีไวน์ให้ท่านได้เลือกชิมหลากหลาย ราคาไม่แพง แถมยังมีรสชาติที่นุ่มลิ้น ท่านไม่ควรพลาดลิ่มลอง และควรค่าแก่การนำกลับมาฝากคนที่ท่านรักที่อยู่ที่เมืองไทยอีกด้วย

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านเอีย (Oia) เพลิดเพลินกับทัศนียภาพของท้องทะเลสีฟ้าครามสุดลูกหูลูกตา ร้านค้า 2 ข้างทางตามตรอกในหมู่บ้านดูน่ารัก อิสระให้ท่านได้เดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย อิสระให้ท่านได้พักผ่อนบนเกาะ ซึ่งมีร้านอาหาร และบูติกแบรนด์ศูนย์กลางแสงสีเสียงของเกาะนี้ รวมถึงสินค้าแบรนด์เนมจะกระจัดกระจายอยู่ตามตรอกซอกซอย นำท่านชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดของเกาะ อิสระให้ชมภาพพระอาทิตย์สีแสงสด ริ้วสีแดงเจือสีม่วง ส้มของท้องฟ้าเหนือท้องทะเลสีฟ้าครามสุดลูกหูลูกตา ความงามเกินกว่าคำบรรยายใดๆ

อิสระรับประทานอาหารค่ำ เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาส่วนตัว

วันที่ 6 เกาะซานโตรินี – กรุงเอเธนส์

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเช้าเป็นเวลาอิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาสัย หรือชมความงามของเกาะซานโตรินีบริเวณโรงแรมที่พัก

11.45 น. : นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเกาะซานโตรินี แจกอาหารกลางวันแบบ Box Set เพื่อรับประทานอาหารกลางวันภายในเรือ

12.45 น. : นำท่านนั่งเรือ SEA JET HIGH SPEED ออกเดินทางกลับสู่กรุงเอเธนส์

18.00 น. : ถึงท่าเรือพีราอุซ กรุงเอเธนส์ นำท่านเดินทางสู่ Athens McArthurGlen Designer Outlet  ระยะทาง 34 กม. ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนม และสินค้านำสมัย โดยเฉพาะสินค้า  แบรนด์ที่ขึ้นชื่อในทวีปยุโรป อาทิ Adidas, Boss, Calvin Klein, Champion, Geox, Lacoste, Moschino, Nike, Salvatore Ferragamo, Tommy และอีกมากมาย เป็นเวลาอิสระให้ท่านเพลิดเพลินไปกับการเลือกซื้อสินค้า

ช้อปปิ้งจุใจได้ถึง 21.00 น. อิสระรับประทานอาหารค่ำ เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้ง        

วันที่ 7 สนามบินเอเธนส์ – สนามบินชางงี

เช้า : บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารโรงแรม

08.00 น. : นำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงเอเธนส์ ระยะทาง 30 กม.

11.40 น. : ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยสายการบินสกู๊ต (Scoot) เที่ยวบิน TR713

วันที่ 8 สนามบินชางงี – สนามบินสุวรรณภูมิ

03.40 น. : เดินทางถึงสนามบินชางงี ประเทศสิงค์โปร์ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง ประมาณ 4 ชั่วโมง

08.20 น. : ออกเดินทางอีกครั้ง โดยเที่ยวบินที่ TR624

09.50 น. : ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถบัสโดยสารปรับอากาศรับ-ส่ง จากสนามบิน-โรงแรมที่พัก
 • ค่าอาหาร 13 มื้อ (เช้า 5 มื้อ, กลางวัน 5 มื้อ, เย็น 3 มื้อ)
 • โรงแรมที่พัก 5 คืน ตามที่ระบุในรายการ (พักห้องละ 2-3 ท่าน) รายชื่อโรงแรม
  1. Hotel Amalia Athens หรือเทียบเท่า 2 คืน
  2. Hotel San Antonio Summerland Mykonos หรือเทียบเท่า 1 คืน
  3. Hotel Aegean Santorini หรือเทียบเท่า 2 คืน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท มีรายละเอียดความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์
  -คุ้มครองวงเงิน 2,000,000 บาท สำหรับ ผู้เดินทางอายุ 1-75 ปี
  -คุ้มครองวงเงิน 1,000,000 บาท สำหรับผู้เดินทางอายุ 76 ปีขึ้นไป
  -เด็กทารกอายุต่ำกว่า 1 ปี ไม่สามารถทำประกันการเดินทางได้
  -กรมธรรม์นี้ ไม่คุ้มครองผู้ที่เดินทางไป หรือผ่าน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
 • ค่าวีซ่ากรีซและค่าบริการ
 • ค่าตรวจ RT PCR ขาออกจากประเทศไทย
 • ค่าตรวจ RT PCR ขาเข้าประเทศไทย
 • ค่าโรงแรมกักตัวตอนมาถึงประเทศไทย 1 วัน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุในรายการ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ นอกเหนือจากรายการ
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน (สายการบิน Scoot อนุญาตให้โหลดสัมภาระได้ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.)
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ตามประกาศของสายการบินภายหลังจากวันที่จอง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ให้บริการแก่ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และมีวัคซีนพาสปอร์ตแล้วเท่านั้น ประเทศกรีซรับรองการฉีดวัคซีนทุกยี่ห้อ

พาสปอร์ต : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้า หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม

เงื่อนไขการจอง และ วิธีการชำระเงิน:

 •  มัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายใน 2 วัน หลังการยืนยันการจอง ส่วนที่เหลืออีกจำนวน 39,999 บาท ชำระภายในวันที่ 11 มี.ค.2565
 • กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน
 • หากไม่ชำระค่ามัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
 • หากไม่ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 11 มี.ค. 2565 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจองของท่านและคืนเงินจำนวน 12,000 บาท โดยส่วนที่เหลือหักเป็นค่า
  ค่ามัดจำบัตรโดยสารเครื่องบิน
  -ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก
  -ค่าบริการและการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
  -ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า (ถ้ามี)
 • เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมล tours2@ej.co.th Line ID: tours2
 • ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น

 เงื่อนไขยกเลิกการจอง :

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก, เลื่อน หรือขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ช่วงเดินทาง
11/04/2022 18/04/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
59,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์กรีซ HEAVEN IN GREECE
เดินทาง 11/04/2022 18/04/2022
*** เด็กอายุ 2 -12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียงเสริม) 58,000.- ***
*** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) 55,000.- ***
*** พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,000.- ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  11/04/2022 18/04/2022
  59,999 บาท
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์กรีซ HEAVEN IN GREECE
  เดินทาง 11/04/2022 18/04/2022
  *** เด็กอายุ 2 -12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียงเสริม) 58,000.- ***
  *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) 55,000.- ***
  *** พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,000.- ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   จำนวนการเข้าชม 47 ครั้ง
   Tags ที่เกี่ยวข้อง
   Share on social networks
   โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
   • รถตู้
   • ก.พ.65 - พ.ค.65
   • 2 วัน 1 คืน
   • 39 ครั้ง
   เริ่มต้น 3,999 บาท
   รหัส 010-0326
   2 วัน 1 คืน
   รถตู้
   เริ่มต้น 3,999 บาท
   • ธ.ค.64 - มี.ค.65
   • 8 วัน 5 คืน
   • 48 ครั้ง
   เริ่มต้น 59,900 บาท
   • เดินทางมาเอง
   • มี.ค.64
   • 1 วัน 0 คืน
   • 286 ครั้ง
   เริ่มต้น 2,088 บาท
   รหัส 001-0188
   1 วัน 0 คืน
   เดินทางมาเอง
   เริ่มต้น 2,088 บาท
   ชื่นชอบ