ทัวร์กึ้ดเติงหา...เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม แม่กำปอง แม่แตง

แม่กำปอง – ร้านอุส่าห์ชง /พักม่อนแจ่ม – สวนดอกไม้ปางฮวา – ปางช้างแม่สา – แอร์ได้ม่อนคาเฟ่ – วัดเด่นสะหลีเมืองแกน – ห้วยตึงเฒ่า – วัดพระธาตุดอยคำ – ชมคาเฟ่ – วัดโลกโมฬี 

ทัวร์กึ้ดเติงหา...เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม แม่กำปอง แม่แตง

รหัส 003-0078
วันที่เดินทาง
พ.ย.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Nok Air (DD)
ราคาเริ่มต้น
5,555 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
46 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานเชียงใหม่-แม่กำปอง - ร้านอุส่าห์ชง /พักม่อนแจ่ม

10.30 น. : พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์ เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

12.40 น. : ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD134

13.50 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ รับสัมภาระเรียบร้อ ไกด์รอทุกท่านบริเวณทางออก นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศ
เดินทางสู่ แม่กำปอง หมู่บ้านเล็กๆกลางหุบเขา โอบล้อมด้วยต้นไม้ ลำธาร และ น้ำตก มีอากาศดีตลอดทั้งปีชาวบ้านมีวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย

ร้านอุส่าห์ชง นำท่านชิวๆกับร้านกาแฟสุดชิคที่สุดของแม่กำปอง เป็นร้านกาแฟท่ามกลางป่าริมธารในหมู่บ้านที่สามารถนั่งเล่นได้เพลินๆแถมมีมุมถ่ายรูปอีกเพียบ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ดอยม่อนแจ่ม  สัมผัสบรรยากาศอันสดชื่น สูดอากาศบริสุทธิ์ ท่ามกลางขุนเขา ทุ่งดอกไม้ตามฤดูกาลบนดอย นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักดอยม่อนแจ่ม  (*อิสระอาหารเย็น ให้ท่านได้เลือกทานเป็นหมูกระทะ หรือ เซ็ตอาหารของที่พัก)

วันที่ 2 สวนดอกไม้ปางฮวา - ปางช้างแม่สา – แอร์ได้ม่อนคาเฟ่ - วัดเด่นสะหลีเมืองแกน - ห้วยตึงเฒ่า /พักเชียงใหม่

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ.ที่พัก เดินทางสู่ สวนดอกไม้ปางฮวา แลนด์มาร์คใหม่ของม่อนแจ่ม ชมวิวภูเขาได้ 360องศา~ชมสวนดอกไม้ สวนส้ม เคล้ากับสายหมอก มุมถ่ายรูปสวยๆ เพียบ นำท่านเดินทางสู่ แอร์ไดมอนด์คาเฟ่ ร้านกาแฟบนเครื่องบินแห่งแรกในเชียงใหม่บนเครื่อง AIRBUSA330-300 นำเครื่องบินมาดัดแปลงเป็นร้านกาแฟเกร๋ๆ
จำลองบรรยากาศได้นั่งจิบกาแฟบนเครื่องบินและถ่ายรูปที่ห้องเครื่องกัปตัน
จากนั้นนำท่านสู้ วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน(วัดบ้านเด่น) มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และ ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างศิลปะไทยและล้านนา

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน  จากนั้นเดินทางสู่ ปางช้างแม่สา เป็นหมู่บ้านช้างที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ ให้ท่านอิสระสัมผัสประสบการณ์ การนั่งช้างชมวิว หรืออิสระเลือกชมการฝึกและอาบน้ำช้างชมการแสดงความสามารถและความเฉลียวฉลาดของช้าง วาดภาพวิวทิวทัศน์/แข่งขันช้างเตะฟุตบอล (ไม่รวมค่ากิจกรรม)
ห้วยตึงเฒ่า ชมบรรยากาศทุ่งนากว้างถ่ายภาพกับหุ่นฟางยักษ์คิงคองแกะแม่ลูก  จากนั้นเดินทางเข้าสู่เชียงใหม่

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ.ร้านอาหาร

วันที่ 3 วัดพระธาตุดอยคำ - ชมคาเฟ่ - วัดโลกโมฬี – ร้านของฝาก - สนามบินเชียงใหม่ - สนามบินดอนเมือง

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ.โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 4)
เดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคำ เป็นวัดสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ เลืองชื่อหลวงพ่อทันใจ มีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์
ชมคาเฟ่ คาเฟ่ที่บอกเลยว่าต้องแวะไปชมจริงๆ บรรบากาศธีมป่าหิมพานในเทพนิยาย นอกจากบรรยากาศสวยๆ มุมถ่ายรูปเก๋ๆ ยังมีอาหารแนวฟิวชั่นและเครื่องดื่มอร่อยๆ

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน  
วัดโลกโมฬี
เยื้อนถิ่น​ กลิ่นกาสะลอง​ วัดโบราณที่งดงามด้วยศิลปะล้านนาอันล้ำค่า ความรุ่งเรืองแห่งอดีตกาลของวัดวาอารามล้านนา มีอายุมากกว่า 500 ปี สมควรแก่เวลานำท่านแวะ ร้านของฝาก เลือกซื้อของฝาก ฝากคนทางบ้าน เช่น แคบหมู น้ำพริกหนุ่ม น้ำพริกอ่อง ไส้อั่ว เป็นต้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพื่อเช็คอินเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ

18.10 น. : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบิน NOK AIR เที่ยวบิน DD009

19.15น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบิน
 • น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม
 • ค่าที่พัก 2คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
  – กรณีห้องพักแบบ TWN/DBL เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบDBL/TWNแทน โดยมิต้องแจ้งใหทราบล่วงหน้า
  – กรณีห้องพัก 3ท่าน TRP อาจเป็นเตียงเสริมหรือฟูกนอนขึ้นอยู่กับโรงแรมนั้นๆ
  – ชื่อโรงแรมที่พัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5วันก่อนเดินทาง
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง กรณีต้องการซื้อ น้ำหนัก 15กิโลกรัม ราคา 400 บาทต่อเที่ยว (กรณีสายการบินมีการปรับเปลี่ยน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับตามสายการบิน)
 •  ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท

เงื่อนไขการจอง

มัดจำท่านละ 3,000 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
กรณีไม่ชำระมัดจำ หรือ ชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง

เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

หมายเหตุ

 • กรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางจะต้องมีผู้เดินทางขั้นต่ำ 8 ท่าน ( กรณี 6ท่าน ไม่มีไกด์) (กรณี 4ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ
 • การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ช่วงเดินทาง
18/11/2021 20/11/2021
การเดินทาง
Nok Air (DD)
จำนวน
ราคา
5,888 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์กึ้ดเติงหา…เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม แม่กำปอง แม่แตง
เดินทาง 18/11/2021 20/11/2021
*** พักเดี่ยว/ เพิ่ม 1,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  27/11/2021 29/11/2021
  การเดินทาง
  Nok Air (DD)
  จำนวน
  ราคา
  5,888 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์กึ้ดเติงหา…เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม แม่กำปอง แม่แตง
  เดินทาง 27/11/2021 29/11/2021
  *** พักเดี่ยว/ เพิ่ม 1,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   18/11/2021 20/11/2021
   Nok Air (DD)
   5,888 บาท
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์กึ้ดเติงหา...เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม แม่กำปอง แม่แตง
   เดินทาง 18/11/2021 20/11/2021
   *** พักเดี่ยว/ เพิ่ม 1,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    27/11/2021 29/11/2021
    Nok Air (DD)
    5,888 บาท
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์กึ้ดเติงหา...เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม แม่กำปอง แม่แตง
    เดินทาง 27/11/2021 29/11/2021
    *** พักเดี่ยว/ เพิ่ม 1,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     จำนวนการเข้าชม 46 ครั้ง
     Share on social networks
     โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
     • Thai Lion Air
     • เม.ย.64
     • 4 วัน 3 คืน
     • 245 ครั้ง
     เริ่มต้น 9,999 บาท
     รหัส 001-0196
     4 วัน 3 คืน
     Thai Lion Air
     เริ่มต้น 9,999 บาท
     • Thai Smile Airways (WE)
     • ก.พ.64
     • 3 วัน 2 คืน
     • 218 ครั้ง
     เริ่มต้น 8,999 บาท
     รหัส 007-0156
     3 วัน 2 คืน
     Thai Smile Airways (WE)
     เริ่มต้น 8,999 บาท
     • เดินทางมาเอง
     • มี.ค.64
     • 2 วัน 1 คืน
     • 245 ครั้ง
     เริ่มต้น 1,988 บาท
     รหัส 001-0178
     2 วัน 1 คืน
     เดินทางมาเอง
     เริ่มต้น 1,988 บาท
     • เดินทางมาเอง
     • มี.ค.64 - 31 พ.ค.64
     • 2 วัน 1 คืน
     • 229 ครั้ง
     เริ่มต้น 1,199 บาท
     รหัส 000-0228
     2 วัน 1 คืน
     เดินทางมาเอง
     เริ่มต้น 1,199 บาท
     ชื่นชอบ