ทัวร์ขอพรไอ้ไข่ ดำน้ำหลีเป๊ะ

วัดเจดีย์ ไอ้ไข่ วัดยางใหญ่ ตาพรานบุญ หลีเป๊ะ ดำน้ำดูปะการัง

ทัวร์ขอพรไอ้ไข่ ดำน้ำหลีเป๊ะ

รหัส 011-0207
วันที่เดินทาง
เม.ย.64
ช่วงเวลา
4 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถบัส
ราคาเริ่มต้น
6,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
257 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 จุดนัดพบ ณ ปั๊มน้ำมัน ปตท. ดินแดง-วิภาวดี

17.30 น. : คณะพร้อมกัน ณ  จุดนัดพบ ณ  ปั๊มน้ำมัน ปตท. ดินแดง-วิภาวดี  มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระก่อนการเดินทาง

18.00 น. : ออกเดินทางสู่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรถบัสปรับอากาศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10-11 ชม.) ให้ท่านได้พักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

วันที่ 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช – วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) – วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - ศาลหลักเมืองนคร

……… น. : เดินทางถึง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เมืองคอน เป็นจังหวัดในประเทศไทย มีประชากรมากที่สุดในภาคใต้และมีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของภาคใต้

เช้า :  รับประทานอาหารเช้า แบบ SET BOX  นำท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์ จากเรื่องราวที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ที่เมื่อขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง “ไอ้ไข่” รูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ สวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาดำ ที่เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ ณ วัดแห่งนี้จากศรัทธาที่เชื่อกันว่า “ขอได้ ไหว้รับ”  โดยเฉพาะโชคลาภ และการค้าขาย บนบานศาลกล่าว ขอให้มีโชคมีลาภในการเสี่ยงดวงเล่นพนัน หรือขอให้ช่วยเรียกคนมาซื้อของ หรือทำยอดขายให้  ได้ตามเป้า นำท่านเดินทางสู่ วัดยางใหญ่ ต.ท่าศาลา แต่เดิมเป็นวัดร้างเก่าแก่สมัยโบราณ เดิมชื่อวัดคงคาล้อม

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองนคร สู่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เดิมเรียกว่า วัดพระบรมธาตุ นำท่านสักการะ ศาลหลักเมืองนคร สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่คอยปกปักรักษาบ้านเมืองให้พ้นจากภัยอันตรายต่างๆ ทุกท่านคงเคยรับรู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของศาลหลักเมืองจากคำร่ำลือมากมาย

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

วันที่ 3 นครศรีธรรมราช – ท่าเรือปากบารา จังหวัด สตูล – นั่งเรือ PRIVATE SPEED BOAT เกาะหลีเป๊ะ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

06.00 น. : สมควรแก่เวลานำท่านออก    เดินทางสู่ ท่าเรือปากบารา อำเภอละงู จ.สตูล (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชม.) ให้ท่านได้พักผ่อนบนรถจนเดินทางถึงท่าเรือ

10.00 น. : ถึง ท่าเรือปากบารา จ.สตูล รอลงเรือสู่ เกาะหลีเป๊ะ ลงเรือ PRIVATE  SPEED  BOAT สู่  เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล  เกาะหลีเป๊ะ หรือ เกาะลีเป๊ะ เป็นเกาะกลางทะเลอยู่ในเขตจังหวัดสตูล อยู่ทางตอนใต้ของเกาะอาดัง

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน  แบบกล่อง  (SET BOXดำน้ำชมปะการัง ใกล้ชิดปลาทะเล  ☞ เกาะอาดัง  คำว่า “อาดัง” มาจากคำเดิมในภาษามลายูว่า  “อุดัง”  มีความหมายว่า “กุ้ง” เพราะบริเวณนี้เคยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยกุ้งทะเลมีเนื้อที่เกาะประมาณ 30 ตารางกิโลเมตร เป็นเกาะกลางทะเลอันดามัน เป็นเกาะที่มีความใหญ่เป็นอันดับที่สองรองจากเกาะตะรุเตา เกาะนี้มีหาดทรายละเอียดสวยงาม  รอบเกาะมีเกาะเล็กๆ หลายเกาะ ให้ท่านได้อิสระดำน้ำเล่นชมปะการัง สัตว์ทะเลต่างๆ สัมผัสความงดงามของธรรมชาติเล่นน้ำทะเลใสบริสุทธิ์ ตามอัธยาศัย จนถึงเวลาอันสมควร

เย็น : นำท่านเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ ถึงท่าเทียบเรือของที่พัก

** อิสระพักผ่อน เดินเล่นชายหาด เล่นน้ำ หรือทำกิจกรรมของทางรีสอร์ทที่จัดไว้เพื่อนักท่องเที่ยวตามอัธยาศัย **

วันที่ 4 เกาะหลีเป๊ะ - นั่งเรือ PRIVATE SPEED BOAT สู่ท่าเรือปากบารา – เดินทางกลับกรุงเทพ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 น. : ลงเรือ SPEED BOAT สู่  ท่าเรือปากบารา  พร้อมชมวิวที่สวยงามของทะเลอันดามัน ….

10.30 น. : ถึง ท่าเรือปากบารา

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

……… น. : ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยรถบัสปรับอากาศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 13-14 ชม.) ให้ท่านได้พักผ่อนบนรถ ชมวิวสองข้างทาง ä อิสระอาหารเย็น ระหว่างทางกลับกรุงเทพฯ ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากของที่ระลึก.

23.30 น. : เดินทางถึง กรุงเทพฯ ปั๊มน้ำมัน ปตท. ดินแดง-วิภาวดี  โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ…


เงื่อนไข
 • ค่ารถบัสปรับอากาศไป-กลับ และนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านเท่านั้น เดินทาง 3 ท่าน แนะนำซื้อพักเดี่ยวเพิ่ม
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 – 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 500  บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน
 • กรณีเด็กที่มีอายุ 0 – 2 ปี(Infant) ชำระค่าทัวร์ 50 % จากราคาทัวร์ของผู้ใหญ่ แต่ไม่เก็บค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 25 ท่าน ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากการประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้นแต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 9. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
 10. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

 

ช่วงเดินทาง
12/04/2021 15/04/2021
การเดินทาง
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ขอพรไอ้ไข่ ดำน้ำหลีเป๊ะ
เดินทาง 12/04/2021 15/04/2021
*** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 3,500) ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  13/04/2021 16/04/2021
  การเดินทาง
  รถบัส
  จำนวน
  ราคา
  6,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ขอพรไอ้ไข่ ดำน้ำหลีเป๊ะ
  เดินทาง 13/04/2021 16/04/2021
  *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 3,500) ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   14/04/2021 17/04/2021
   การเดินทาง
   รถบัส
   จำนวน
   ราคา
   6,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ขอพรไอ้ไข่ ดำน้ำหลีเป๊ะ
   เดินทาง 14/04/2021 17/04/2021
   *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 3,500) ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    12/04/2021 15/04/2021
    รถบัส
    6,999 บาท
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ขอพรไอ้ไข่ ดำน้ำหลีเป๊ะ
    เดินทาง 12/04/2021 15/04/2021
    *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 3,500) ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     13/04/2021 16/04/2021
     รถบัส
     6,999 บาท
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ขอพรไอ้ไข่ ดำน้ำหลีเป๊ะ
     เดินทาง 13/04/2021 16/04/2021
     *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 3,500) ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      14/04/2021 17/04/2021
      รถบัส
      6,999 บาท
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ขอพรไอ้ไข่ ดำน้ำหลีเป๊ะ
      เดินทาง 14/04/2021 17/04/2021
      *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 3,500) ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       Share on social networks
       โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
       • เดินทางมาเอง
       • มี.ค.64 - พ.ค.64
       • 3 วัน 2 คืน
       • 182 ครั้ง
       เริ่มต้น 3,900 บาท
       รหัส 010-0209
       3 วัน 2 คืน
       เดินทางมาเอง
       เริ่มต้น 3,900 บาท
       • เดินทางมาเอง
       • มี.ค.64 - ต.ค.64
       • 3 วัน 2 คืน
       • 204 ครั้ง
       เริ่มต้น 3,899 บาท
       รหัส 007-0277
       3 วัน 2 คืน
       เดินทางมาเอง
       เริ่มต้น 3,899 บาท
       ชื่นชอบ