สัมผัสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่ บ้านแม่กำปอง
ขอพร หลวงพ่อทันใจ วัดพระธาตุดอยคำ
นมัสการพระธาตุประจำปีเกิด 12 ราศี วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน
โครงการหลวงเกษตรอ่างขาง ปฐมบทของโครงการหลวง
บ้านขอบด้งนอแล พร้อมชมทิวทัศน์อันสวยงามบนยอดดอย
ชมพิพิธภัณฑ์มีชีวิต พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง)
จุดสูงสุดของเทือกเขาดอยแม่สลอง พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี
ไร่ชาวังพุดตาล ไร่ชาขนาดใหญ่ ที่ปลูกเป็นขั้นบันไดไว้อย่างสวยงาม
The Blue Temple หรือ วัดสีฟ้า เมืองเชียงราย วัดร่องเสือเต้น

ทัวร์ขึ้นเหนือเที่ยวดอย เชียงใหม่-เชียงราย-แม่กำปอง-อ่างขาง-แม่สลอง , At Ubon Travel
รหัส 018-0089
วันที่เดินทาง
ธ.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Nok Air (DD)
ราคาเริ่มต้น
11,990 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
117 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพ-เชียงใหม่-บ้านแม่กำปอง-วัดพระธาตุดอยคำ-วัดบ้านเด่น

04.30 น. : คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง (กรุณานำบัตรประชาชนไปแสดงด้วย)

06.50 น. : ออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD1

08.00 น. : ทีมงานคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ ณ สนามบินเชียงใหม่ เปลี่ยนการเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ
นำท่านเดินทางไปสัมผัสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่ บ้านแม่กำปอง เป็นหมู่บ้านเก่าแก่หมู่บ้านหนึ่ง มีอายุมากกว่า 100 ปี

12.00 น. : บริการอาหารกลางวัน(1) ณ ร้านอาหาร

บ่าย : เดินทาขึ้นสู่ “วัดพระธาตุดอยคำ” วัดที่มีชื่อเสียงด้านการขอพร บนบาน หลวงพ่อทันใจ เช่นถูกหวยรางวัลใหญ่ การงานสำเร็จ โดยจะถวายดอกมะลิเพื่อแก้บน (ความเชื่อส่วนบุคคล) และ บนวัด มีจุดชมวิว ที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่อีกด้วย

จากนั้นเข้าชม วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน เชียงใหม่ ชมสิ่งก่อสร้างที่เกิดขึ้นจากพลังศรัทธาของคนเมืองและชาวเขา ตกแต่งด้วยศิลปะล้านนาที่งดงาม นอกจากนั้นยังแวดล้อมด้วยภูมิทัศน์ที่สวยงาม และที่ตั้งของวัดยังอยู่ในเขตเมืองเก่าโบราณ  ที่เรียกว่า เมืองแกน ชาวบ้านเลยเรียกชื่อวัดนี้เต็มๆ ว่า “วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน”  และภายในวัดยังเป็นสถานที่นมัสการพระธาตุประจำปีเกิด 12 ราศี ตามความเชื่อของชาวล้านนา อีกด้วย

18.30 : น. บริการอาหารค่ำ(2) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรมแทนเจอรีน อ. ฝาง

วันที่ 2
โครงการหลวงเกษตรอ่างขาง-บ้านนอแล-พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ – วัดท่าตอน

07.00 น. : ตื่นรับอรุณพร้อมบริการอาหารเช้า(3) ณ ห้องอาหารโรงแรม

08.00 น. : นำท่านชม โครงการหลวงเกษตรอ่างขาง สถานีที่สำคัญ ในการวิจัยพืชเขตหนาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม้ผลเขตหนาว พืชผัก สมุนไพร ไม้ดอกไม้ประดับ กุหลาบสายพันธุ์ต่าง ๆ สมุนไพร ชาจีน ลินินงานถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรบนพื้นที่สูง เป็นแหล่งวิชาการและเป็นศูนย์การเรียนรู้เป็นสถานที่ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ เกษตรกร นักศึกษาจากสถาบันและหน่วยงานต่าง ๆทั้งในและต่างประเทศงานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรชาวเขา โดยมีส่วนราชการต่าง ๆร่วมดำเนินงานในรูปของคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขาง

จากนั้น นำชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาที่ บ้านขอบด้งนอแล พร้อมชมทิวทัศน์อันสวยงามบนยอดดอยสมควรแก่เวลา อำลาดอยอ่างขางลงสู่ อ.เชียงดาว บริการอาหารกลางวัน(4) ณ ร้านอาหาร

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) ภายในอาคาร แฝงแนวคิดในการออกแบบที่สะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน ควบคู่กับการประหยัดพลังงาน จัดนิทรรศการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงภาคเหนือแบบบูรณาการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่“วัดท่าตอน” วัดที่มีความสวยงาม ทั้งวิว และ พระเจดีย์ เป็นวัดประจำอำเภอ ตั้งอยู่ที่บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน เป็นวัดที่มีทิวทัศน์งดงาม อยู่บนไหล่เขา  หากเราขับรถขึ้นไปก็จะเรียงรายด้วยศาสนวัตถุสิ่งก่อสร้าง เริ่มจากชั้นที่1 ไปเรือยๆ ตามถนนทอดยาวขึ้นเขาเป็นชั้น ๆ รวม 9 ชั้น

19.00 น. : เดินทางถึงที่พัก แม่สลอง วิลล่า บนดอยแม่สลอง

20.00 น. : หลังจัดเก็บสัมภาระ บริการอาหารค่ำ(5) ณ ห้องอาหารภายในที่พัก

วันที่ 3
ดอยแม่สลอง-ไร่ชาวังพุดตาล-โอโซนฟาร์ม-วัดร่องเลือเต้น-กรุงเทพ

08.00 น. : บริการอาหารเช้า(6) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

เช้า : หลังอาหารนำท่านชมบรรยากาศโดยรอบของ ดอยแม่สลอง สัมผัมความหนาวเย็น ป่าเขา และธรรมชาติ ดอยแม่สลองเป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนชาวจีนฮ่อ แห่งกองพล 93 ที่ตั้งหลักแหล่งบนดอยแห่งนี้มานาน ปัจจุบันชุมชนชาวจีนบนดอยแม่สลอง มีชื่อว่า หมู่บ้านสันติคีรี มีทัศนียภาพที่สวยงามและอากาศ เย็นสบายตลอดปี รายได้หลักมาจากการปลูกชาอู่หลง
-ให้ท่านนมัสการพระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ “สมเด็จย่า” ตั้งอยู่เป็นจุดสูงสุดของเทือกเขาดอยแม่สลอง

นำท่านชม สุสานนายพลต้วน บรรจุร่างนายพลต้วนซีเหวิน อยู่ภายในศาลาเก๋งจีนขนาดใหญ่ สีขาว พื้นปูหินอ่อน ด้านหลังแท่น บรรจุศพ มีภาพถ่าย เก่าแก่เกี่ยวกับประวัติและผลงาน

จากนั้นเดินทางสู่ไร่ชาวังพุดตาลที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งได้ปลูกชาเรียงรายเป็นขั้นบันไดไว้ตามไหล่เขาอย่างสวยงาม โอบล้อมด้วยภูเขาเขียวขจี  ท่านสามารถพักผ่อนกินบรรยากาศอันหนาวเย็นและที่สำคัญได้มาสัมผัสวิถีชาวบ้านที่ตื่นแต่เช้าออกมาเก็บชากัน มาเรียนรู้กระบวนการรักษาคุณภาพของชา

12.00 น. : บริการอาหารกลางวัน(7) แบบสเต็กหรือสปาเก็ตตี้ ท่านละ 1 รายการ ณ โอโซนฟาร์ม หลังอาหาร ท่านสามารถเลือกถ่ายรูปกับมุมสวยๆของฟาร์ม พร้อมเรียนรู้ขั้นตอนการปลูกเมล่อน,เชอรี่ไต้หวัน,มะเดื่อฝรั่ง หรือเลือกซื้อผลิดภัณฑ์จากทางฟาร์มได้ตามอัธยาศัย

บ่าย : นำท่านชม วัดร่องเสือเต้น ชมวิหารสีน้ำเงินอันอ่อนช้อย ทรงคุณค่า รังสรรค์ฝีมือด้วยศิลปินชาวบ้าน “นายพุทธา กาบแก้ว หรือ สล่านก” ซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ของ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ปี พ.ศ. 2554 ไฮไลท์ของวัดร่องเสือเต้นอยู่ที่ “พระอุโบสถ” ภายนอกออกแบบด้วยศิลปะแบบไทยประยุกต์ ใช้โทนสีน้ำเงินตัดกับสีทอง ส่วนภายในเต็มไปด้วยจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพุทธประวัติ โดดเด่นด้วยลายเส้นอันอ่อนช้อย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเลือกซื้อของฝากก่อนเดินทางเข้าสู่สนามบินเชียงราย

19.45 น. : เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD107
21.00 น. : ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพฯพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน Nok Air พร้อมน้ำหนักกระเป๋า 15 กก.
 • ค่าพาหนะเดินทางตามโปรแกรม
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชม
 • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(หากอายุ    เกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่าน  ละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม – ค่าซักรีดค่า – โทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

เงื่อนไขการชำระเงิน :

 1. สำหรับการจองกรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท
 2. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง

ขั้นตอนและเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ “ทัวร์เที่ยวไทย”

 1. ผู้ใช้สิทธิ์จะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน นักท่องเที่ยว 1 คน ใช้สิทธิ์ได้ 1 สิทธิ์ ผู้ที่ได้รับ โดยสิทธิ์จะได้รับการยกเว้นภาษีต่าง ๆ โดยไม่นำมาคำนวณในการยื่นภาษี ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 40 %  สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท
 2. 2. สามารถจองโปรแกรมที่ท่านสนใจพร้อมวันที่เดินทางและข้อมูลส่วนตัว ที่ผูกกับแอพฯ “เป๋าตัง” ได้แก่ ชื่อ,เลขที่บัตรประชาชน, หมายเลขโทรศัพท์ กับทางบริษัททัวร์  และส่งสำเนาบัตรประชาชน ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการจอง
 3. หลังจากนั้น พนักงานขายจะทำการจองผ่านระบบแล้ว จะมี POP UP แสดงในแอพฯ “เป๋าตัง” ของลูกค้าและแจ้งให้ชำระเงินหลังหักส่วนลด 40%(แต่ไม่เกิน 5,000 บาท) เต็มจำนวน
 4. 4. ตรวจสอบความถูกต้อง ชื่อ-นามสกุลผู้เดินทาง โปรแกรม วันเดินทาง ราคา หากถูกต้อง ให้ชำระเงิน ภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่จอง
 5. 5. ต้องใช้สิทธิ์ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 6. 6. หลังชำระเงินแล้วถือว่าการจองเป็นที่สิ้นสุด ไม่สามารถยกเลิก/คืนเงินได้ทุกกรณี ยกเว้นตามนโยบาย/มาตรการของรัฐ

 หมายเหตุ :
*วันเดินทางจริงลูกค้าต้องนำโทรศัพท์ที่มีแอพฯ “เป๋าตัง”  ผูกกับเบอร์ที่ใช้สิทธิ์ทัวร์เที่ยวไทยติดตัวตลอดการเดินทาง

**สแกนหน้า 2ครั้งกับถุงเงินของหัวหน้าทัวร์ ณ จังหวัดเริ่มต้นของการเดินทางและเช้าวันสุดท้ายของวันเดินทาง

***ต้องเดินทางตามเส้นทางที่กำหนดเท่านั้นไม่สามารถออกนอกเส้นทางได้

****ไม่สามารถใช้สิทธิแทนกันได้
สิ่งที่ควรนำไปด้วย   ยาประจำตัว, กล้องถ่ายรูป, อุปกรณ์กันแดด, ร่มพับ, ชุดสุภาพสำหรับเข้าวัด, รองเท้าที่สวมใส่สบาย

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์:

 1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำท่านละ 5,000 บาท
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 3. กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดจะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 5. กรณีใช้สิทธิ์จอง และชำระเงินผ่านแอพเป๋าตัง ในโครงการทัวร์เที่ยวไทย หลังชำระเงินแล้วถือว่าการจองเป็นที่สิ้นสุด ไม่สามารถยกเลิก/คืนเงินได้ทุกกรณี ยกเว้นตามนโยบาย/มาตรการของรัฐ

หมายเหตุ :

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 6 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 7. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้
 8. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19

 1. ผู้ร่วมเดินทาง ต้องใส่หน้ากากอนามัย ตลอดการเดินทาง
 2. ก่อนขึ้น รถทุกครั้ง ทางบริษัทฯ จะมีมาตรการวัดไข้ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮล์
 3. ประตูรถ เปิด-ปิด ประตูเดียว
 4. มาตราการเว้นระยะห่างที่นั่งบนรถโค้ช / รถตู้
 5. ไกด์และพนักงานขับรถ ได้รับการฉีดวัคซีน และมีการตรวจ Covid แล้ว
 6.  ขออนุญาตสงวนสิทธิ์รับลูกทัวร์ที่ฉีดวัคซีน AZ 2 เข็ม / Sinovac หรือ Sinopharm 2 เข็ม ขึ้นไป หรือในกรณีที่ได้รับวัคซีนยังไม่ครบ 2 เข็ม ต้องแสดงผลตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ภายใน 72 ชม.ก่อนการเดินทาง จึงจะสามารถเดินทางได้
 7. กรุณากรอกแบบฟอร์ม ต.๘-คค (ทางบริษัทฯจัดเตรียมไว้ให้) และส่งคืน ให้เจ้าหน้าที่ บนรถ
ช่วงเดินทาง
10/12/2021 12/12/2021
การเดินทาง
Nok Air (DD)
จำนวน
ราคา
11,990 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ขึ้นเหนือเที่ยวดอย เชียงใหม่-เชียงราย-แม่กำปอง-อ่างขาง-แม่สลอง
เดินทาง 10/12/2021 12/12/2021
*** เด็ก (3-10) ปี 9,600 ***
*** พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,800 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  Tags ที่เกี่ยวข้อง
  Share on social networks
  โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
  • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
  • 9 วัน 6 คืน
  เริ่มต้น 56,500 บาท
  • รถโค้ช
  • ธ.ค.64
  • 3 วัน 1 คืน
  เริ่มต้น 2,999 บาท