• ล่องเรือริมฝั่งทะเลดำของบาทูมีชมความสวยงามของทะเล และบ้านเรือนทรงโบราณริมทะเล
 • ประติมากรรม Ali and Nino เล่าถึงความรักที่แสนอาภัพ ชายหนุ่มชาวมุสลิม และ หญิงสาวชาวจอร์เจีย
 • นั่งกระเช้าเคเบิลคาร์ชมวิวเมืองจอร์เจีย และนั่งกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา
 • นั่งรถ Four-Wheel เยี่ยมชมความมหัศจรรย์ของ Gergeti Trinity Church โบสถ์กลางเทือกเขาคอเคซัส
 • อุทยานแห่งชาติ Borjomi city park นั่ง cable car ขึ้นบนเขา เพื่อชมวิวเมืองด้านล่างทีสวยงาม
 • ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่แห่งจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ Aragvi
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองย่านบาทูมี่ ตลาด Boni อาหาร ขนม ไวน์ และวอดก้า
ทัวร์จอร์เจีย WANDER GEORGIA , At Ubon Travel
รหัส 003-0602
วันที่เดินทาง
เม.ย.65 - มิ.ย.65
ช่วงเวลา
8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
54,900 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
25 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

20:00 น. : พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 ประตู 10 เคาท์เตอร์ U สายการบิน TURKISH AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเครื่อง

ลูกค้าจำเป็นต้องแสดงเอกสาร

 1. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด จะต้องเป็นเอกสารที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย (the Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand) คือวัคซีนพาสปอร์ต (สามารถขอผ่านแอปหมอพร้อมได้ ผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถขอได้ที่สาธารณสุขจังหวัด ลูกค้าจัดเตรียมด้วยตนเอง

23:00 น. : นำท่านเดินทางสู่ ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK069

วันที่ 2
ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบลู – ท่าอากาศยานนานาชาติบาทูมี่ – เมืองบาทูมี่ - ป้อมโกนิโอ -จัตุรัสเปียเซซ่า - ประติมากรรม Ali and Nino

05:15 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบลู ประเทศตุรกี แวะพักเปลี่ยนเครื่องโดย สายการบิน TURKISH AIRLINES

06:45 น. : นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติบาทูมี ประเทศจอร์เจีย เที่ยวบินที่ TK390

09:35 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบาทูมี ประเทศจอร์เจีย นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร นำท่านเดินทางไปสู่ เมืองบาทูมี่ (Batumi) เมืองหลวงของรัฐอัดจารา (Ajara) นำทุกท่านเดินทางสู่ ป้อมโกนิโอ (Gonio Fortress) คือป้อมที่เก่าแก่ที่สุดในจอร์เจีย

อิสระให้ท่านชอปปิ้งตามอัธยาศัยที่ ตลาด Boni ตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองบาทูมี เป็นตลาดระหว่างตึกสองหลัง คล้ายกับตลาดนัดประเทศไทย ขายของพื้นเมืองทั่วไปของประเทศจอร์เจีย เช่น อาหาร ขนม ผัก ผลไม้ ไวน์ และวอดก้า และของพื้นเมือง)

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเปียเซซ่า (Piazza Square) เมืองบาทูมี แหล่งท่องเที่ยวสำคัญใจกลางเมือง สร้างขึ้นในปี 2009  ไปชมความสวยงามที่ ประติมากรรม Ali and Nino ที่ตั้งอยู่ในเมืองบาทูมี รูปปั้น ชาย หญิง ที่ถูกแกะสลักจากเหล็ก มีความสูงถึง 8 เมตร

เย็น : รับประทานอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร

วันที่ 3
เมืองบาทูมี – ล่องเรือริมฝั่งทะเลดำ - เมืองคูทาอีซี - อนุสาวรีย์ธรรมชาติ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้นนำท่าน ล่องเรือริมฝั่งทะเลดำของบาทูมี ชมความสวยงามของทะเล และบ้านเรือนโดยรอบที่ถูกสร้างขึ้นตามแบบรูปทรงโบราณที่ปลูกกันอย่างสวยงามตามริมทะเล พร้อมกับรายล้อมไปด้วยธรรมชาติ เป็นไร่ส้ม พืชพันธุ์ธัญญาหารและต้นชา อิสระให้ท่านได้เที่ยวชมบริเวณทะเลดำ

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคูทาอีซี (Kutaisi) เป็นหนึ่งในเมืองที่มีผู้อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องที่เก่าแก่ที่สุดในโลก พาทุกท่านเข้าชม อนุสาวรีย์ธรรมชาติ (Prometheus cave) ถ้ำนี้ถูกค้นพบและศึกษาโดยนักสำรวจถ้ำชาวจอร์เจีย Mr. Jumber Jishkariani และสมาชิก ในช่วงต้นทศวรรษ 1980 ในปี พ.ศ. 2528

เย็น : รับประทานอาหารเย็น  ณ โรงแรม

วันที่ 4
เมืองคูทาอีซี - โบสถ์ Gelati Monastery - เมืองบอร์โจมิ – นั่ง cable car ชมวิวเมืองจากอุทยานแห่งชาติ Borjomi city park

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม พาทุกท่านเข้าชม โบสถ์ Gelati Monastery ซึ่งเป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1106 ที่มีการวาดลวดลายอย่างสวยงามบนกำแพงโบสถ์ในทุกตารางนิ้ว รวมไปถึงการอนุรักษ์โบสถ์แห่งนี้ให้ยังคงสภาพเดิมได้อย่างสมบูรณ์มาก ทำให้โบสถ์ Gelati Monastery เป็นอีกสถานที่หนึ่งในจอร์เจียได้รับการยกย่องจาก UNESCOอีกด้วย

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง พิเศษ !! ณ ร้าน Marini Rikoti จากนั้นพาทุกท่านไปที่ เมืองบอร์โจมิ (Borjomi) เมืองตากอากาศเล็ก ๆ ริมแม่น้ำ Mtkvari ในเขตซัมซเค-จาวาเคตี เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับอุตสาหกรรมน้ำแร่มากที่สุดของประเทศจอร์เจีย

นำทุกท่านเดือนทางสู่ อุทยานแห่งชาติ Borjomi city park ให้ท่านได้ขึ้น cable car ขึ้นไปบนเขา เพื่อชมวิวเมืองด้านล่างทีสวยงาม และลงมาสามารถเข้าไปในสวน ไปยังจุดที่มีบ่อน้ำแร่ และได้ลองชิมน้ำแร่ธรรมชาติที่นี่อีกด้วย อิสระให้ท่านได้พักผ่อนและเก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย

เย็น : รับประทานอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร

วันที่ 5
เมืองบอร์โจมิ – Uplistsikhe - เมืองถ้ำโบราณ - พิพิธภัณฑ์ โจเซฟ สตาลิน - เทือกเขา Kazbegi – ป้อมอนานูรี - โบสถ์ Gergeti Trinity Church – อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซียและจอร์เจีย

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางไปที่ Uplistsikhe เพื่อเข้าชม Cave house เมืองถ้ำโบราณ สมบัติทางประวัติศาสตร์แห่งจอร์เจีย ความสวยงามของวิวธรรมชาติที่มองเห็นได้จากที่นี่แล้ว สถานที่แห่งนี้ถือเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่และมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน จากนั้นพาทุกท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์​ โจเซฟ​ สตาลิน (Joseph Stalin Museum) โจเซฟ สตาลิน อดีตผู้นำสหภาพโซเวียต ซึ่งจอร์เจียคือหนึ่งในประเทศในการปกครองของโซเวียตเมื่อในอดีต

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ เทือกเขา Kazbegi ที่เป็นที่รู้จักจากสถานที่ที่สวยงามในเทือกเขา Greater Caucasus และเป็นศูนย์กลางสำหรับนักเดินป่าและการปีนเขา จุดเด่นคือทุ่งหญ้าอัลไพน์และป่าไม้ของเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ Kazbegi โดยรอบ จากนั้นพาท่านไปเข้าชม ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่แห่งจอร์เจีย ป้อมปราการนี้ มีกำแพงล้อมรอบ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ Aragvi  นำท่านนั่งรถ 4W (Four-Wheel รถที่สามารถรับมือกับถนนที่ขรุขระ) เพื่อเยี่ยมชมความมหัศจรรย์ของ Gergeti Trinity Church หรือ Tsminda Sameba ซึ่งที่นี่ก็เป็นโบสถ์คริสต์นิกายออเธอร์ด็อกซ์

เย็น : รับประทานอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร

วันที่ 6
เมืองมิสเคด้า – มหาวิหารจวารี – วิหารสเวติสเคอเวรี - เมืองทบิลิชิ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองมิสเคด้า เป็นศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองที่เก่าแก่ที่สุดของจอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี นำท่านเข้าชม มหาวิหารจวารี (Jvari Monastry) หรือโบสถ์แห่งไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์  ของศาสนาคริสต์นิกายออโธด๊อก

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชมเข้าชม วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) สร้างราวศตวรรษที่ 11 โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย จากนั้นนำท่านเดินทางไปสู่ เมืองทบิลิชิ Tbilisi เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจียตั้งอยู่ริมแม่น้ำคูรา

เย็น : รับประทานอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร

วันที่ 7
เมืองทบิลิชิ - โบสถ์เมเตห์คี - สะพานสันติภาพ – นั่งกระเช้าเคเบิลคาร์ชมป้อมนาริกาลา - ศูนย์การค้า East Point Mall - ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิชิ – ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบลู

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าชม โบสถ์เมเตห์คี (Metekhi Church) ตั้งอยู่เหนือเนินผาสูงริมแม่น้ำมิทควารี (Mtkvari River) เมืองทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย แวะถ่ายภาพที่ สะพานสันติภาพ (The Bridge of Peace) หรืออีกชื่อก็คือ Mshvidobis Khidi เป็นสะพานที่มีความยาวถึง 150 เมตร ใช้ข้ามแม่น้ำคูรา เพื่อเชื่อมระหว่างตัวเมืองเก่า และตัวเมืองใหม่ของทบิลิซี จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าเคเบิ้ลขึ้นชมป้อมนาริกาลา (Narigala Fortress) ป้อมปราการโบราณสมัยยุคศตวรรษที่ 4 ซึ่งนักประวัติศาสตร์ยกย่องว่าเป็นป้อมปราการป้อมหนึ่งบนเส้นทางสายไหมที่แข็งแกร่งและตีได้ยากที่สุด

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ ศูนย์การค้า East Point Mall เป็นศูนย์การค้าที่ใหญ่ แม้จะอยู่ชานเมือง แต่มีร้านค้ามากมาย แม้ว่าจะไม่ใช่แบรนด์หรู แต่ก็เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงเช่นกัน เช่น Zara Mango และ Diesel มีร้านอาหาารและร้านกาแฟน่านั่งหลายร้าน และยัมีห้างคาร์ฟูร์ขนาดใหญ่ 2 ชั้นอยู่ในศูนย์การค้านี้ด้วย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

14:40 น. : ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิชิ ประเทศจอร์เจีย เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

17:30 น. : เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES  เที่ยวบินที่ TK383

19:00 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบลู ประเทศตุรกี แวะพักเปลี่ยนเครื่อง

วันที่ 8
ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบลู - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

01:45 น. : เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบิน TURKISH AIRLINES  เที่ยวบินที่ TK068

15:25 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับพร้อมคณะ สายการบิน TURKISH AIRLINES (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
 • ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐานหรือระดับใกล้เคียงกัน 4-5 ดาว สำหรับพักห้องละ 2 -3ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์การแข่งขันกีฬาหรือกิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) กรณีพัก 3 ท่านต่อห้อง โรงแรมในตุรกีส่วนใหญ่จะไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพักพัก 2ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม)
 • ค่าอาหารครบทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลง
 • ค่ารถตลอดรายการทัวร์
 • ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ
 • เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่สายการบิน TURKISH AIRLINES กำหนดสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องท่านละ 1ใบ ไม่เกิน 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 8 กิโลกรัม ไม่สามารถซื้อเพิ่มได้และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน หากน้ำหนักเกินท่านจะต้องชำระค่าปรับหน้าเคาน์เตอร์ตามที่สายการบินเรียกเก็บ
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)ไม่รวมประกันสุขภาพ
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
 • ► ค่าทดสอบ RT-PCR ในวันที่ 5-6 ของการเดินทาง เพื่อใช้สำหรับเดินทางเข้าประเทศไทย
 • ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 70 USD /ท่าน หรือ 2,400 บาท ตลอดทริปการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
 • ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 25 ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
 12. บริการน้ำดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน
 13. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ทำไว้สำหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว ตามพ.ร.บ. การท่องเที่ยว เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื้อประกันสุขภาพในระหว่างการเดินทางได้จากบริษัทประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ละเอียด)
 14. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 15. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
 16. กรณีท่านใส่หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 17. การเดินทางเข้าประเทศไทย จากประเทศตุรกี ณ วันที่ออกขายโปรแกรมทัวร์ (18 ตุลาคม 2564) ต้องกักตัว 7 วัน ตามนโยบายภาครัฐ
ช่วงเดินทาง
10/04/2022 17/04/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
55,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์จอร์เจีย WANDER GEORGIA
เดินทาง 10/04/2022 17/04/2022
*** พักเดี่ยว เพิ่ม 8,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  27/04/2022 04/05/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  55,900 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์จอร์เจีย WANDER GEORGIA
  เดินทาง 27/04/2022 04/05/2022
  *** พักเดี่ยว เพิ่ม 8,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   11/05/2022 18/05/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   54,900 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์จอร์เจีย WANDER GEORGIA
   เดินทาง 11/05/2022 18/05/2022
   *** พักเดี่ยว เพิ่ม 8,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    01/06/2022 08/06/2022
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    54,900 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์จอร์เจีย WANDER GEORGIA
    เดินทาง 01/06/2022 08/06/2022
    *** พักเดี่ยว เพิ่ม 8,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ