ทัวร์จังหวัดนครพนม ไหว้พระธาตุพนม พระธาตุมหาชัย พระธาตุเรณู พระธาตุท่าอุเทน

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร-วัดพระธาตุเรณู-วัดพระธาตุท่าอุเทน-ลานพญาศรีสัตตนาคราช-Jungle Space Cafe & Bistro-ถนนคนเดินนครพนม – สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3-วัดธาตุมหาชัย

ทัวร์จังหวัดนครพนม ไหว้พระธาตุพนม พระธาตุมหาชัย พระธาตุเรณู พระธาตุท่าอุเทน

รหัส 001-0173
วันที่เดินทาง
มี.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 1 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
4,888 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
210 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ-นครพนม

19.30 น. : คณะพร้อมกัน ณ สวนลุมไนท์บาซาร์ รัชดาภิเษก ออกเดินทางด้วย
รถตู้ปรับอากาศ
VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดนครพนม

20.00 น. : ออกเดินทางสู่จังหวัดนครพนม บริการอาหารเย็นแบบ box set (1)
ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร-วัดพระธาตุเรณู-วัดพระธาตุท่าอุเทน-ลานพญาศรีสัตตนาคราช-Jungle Space Cafe & Bistro-ถนนคนเดินนครพนม

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางไปสักการะ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารพระธาตุประจำปีเกิดของปีวอกและผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ นำท่านเดินทางไปสักการะ วัดพระธาตุเรณู  พระธาตุประจำวันจันทร์  องค์พระ ธาตุจำลองมาจากองค์พระธาตุพนมองค์เดิม แต่มีขนาดเล็กกว่า

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุท่าอุเทน พระธาตุประจำวันศุกร์ พระธาตุท่าอุเทนมีลักษณะเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนอยู่ในผังสี่เหลี่ยม กล่าวกันว่าตัวเจดีย์จำลองแบบมาจากพระธาตุพนม แต่มีสัดส่วนขององค์ธาตุที่เล็กกว่า นำท่านเดินทางไปยัง ลานพญาศรีสัตตนาคราช สัญลักษณ์ใหม่ใจกลางเมือง นครพนม นำท่านแวะถ่ายรูปกับคาเฟ่สุดชิค บรรยากาศสุดชิล คือ Jungle Space Cafe & Bistro ท่ามกลางบรรยากาศสุดธรรมชาติคาเฟ่สไตล์แคมป์ปิ้ง สุดชิค สุดคูล มีมุมถ่ายรูปกับแปลงดอกไม้ และบันไดสวรรค์ จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังถนนคนเดินนครพนม (ริมฝั่งโขง) อยู่บริเวณถนนสายเลียบฝั่งโขง

เย็น : อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย

วันที่ 3 สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3-วัดธาตุมหาชัย-กรุงเทพฯ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก นำท่านเดินทางไปยัง สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 เป็นสะพานที่มีความ สวยงาม มากอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดธาตุมหาชัย พระธาตุประจำวันพุธ เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ สารีริกธาตุ

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร หลังจากรับประทานอาหาร นำทุกท่านเลือกซื้อของฝากขึ้นชื่อ  จากนั้นทุกท่านขึ้นรถออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ ด้วยความสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยว และรับ-ส่ง ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าที่พัก 1 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเท่ากัน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือรายการ อาทิ ค่ามินิบาร์ ค่าพาหนะต่างๆ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ ประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และอาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์/คนขับนำเที่ยว ท่านละ 300 บาท
 • ชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 500 บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 9 ท่านต่อ 1 รถตู้ และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • มัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและมีประทับตราของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น

*เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว*

ช่วงเดินทาง
12/03/2021 14/03/2021
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
4,888 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์จังหวัดนครพนม ไหว้พระธาตุพนม พระธาตุมหาชัย พระธาตุเรณู พระธาตุท่าอุเทน
เดินทาง 12/03/2021 14/03/2021
*** เด็ก 4,888 ***
*** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  19/03/2021 21/03/2021
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  4,888 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์จังหวัดนครพนม ไหว้พระธาตุพนม พระธาตุมหาชัย พระธาตุเรณู พระธาตุท่าอุเทน
  เดินทาง 19/03/2021 21/03/2021
  *** เด็ก 4,888 ***
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   26/03/2021 28/03/2021
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   4,888 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์จังหวัดนครพนม ไหว้พระธาตุพนม พระธาตุมหาชัย พระธาตุเรณู พระธาตุท่าอุเทน
   เดินทาง 26/03/2021 28/03/2021
   *** เด็ก 4,888 ***
   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    12/03/2021 14/03/2021
    รถตู้
    4,888 บาท
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์จังหวัดนครพนม ไหว้พระธาตุพนม พระธาตุมหาชัย พระธาตุเรณู พระธาตุท่าอุเทน
    เดินทาง 12/03/2021 14/03/2021
    *** เด็ก 4,888 ***
    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     19/03/2021 21/03/2021
     รถตู้
     4,888 บาท
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์จังหวัดนครพนม ไหว้พระธาตุพนม พระธาตุมหาชัย พระธาตุเรณู พระธาตุท่าอุเทน
     เดินทาง 19/03/2021 21/03/2021
     *** เด็ก 4,888 ***
     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      26/03/2021 28/03/2021
      รถตู้
      4,888 บาท
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์จังหวัดนครพนม ไหว้พระธาตุพนม พระธาตุมหาชัย พระธาตุเรณู พระธาตุท่าอุเทน
      เดินทาง 26/03/2021 28/03/2021
      *** เด็ก 4,888 ***
      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       Tags ที่เกี่ยวข้อง
       Share on social networks
       โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
       • เดินทางมาเอง
       • เม.ย.64 - ต.ค.64
       • 3 วัน 2 คืน
       • 106 ครั้ง
       เริ่มต้น 8,890 บาท
       รหัส 019-0286
       3 วัน 2 คืน
       เดินทางมาเอง
       เริ่มต้น 8,890 บาท
       • รถตู้
       • พ.ค.64 - ก.ย.64
       • 3 วัน 2 คืน
       • 172 ครั้ง
       เริ่มต้น 6,999 บาท
       • รถตู้
       • มี.ค.64 - เม.ย.64
       • 1 วัน 0 คืน
       • 190 ครั้ง
       เริ่มต้น 799 บาท
       รหัส 023-0314
       1 วัน 0 คืน
       รถตู้
       เริ่มต้น 799 บาท
       ชื่นชอบ