ทัวร์จังหวัดเชียงราย ไหว้พระธาตุ 9 จอม

พระธาตุจอมสัก-พระธาตุจอมจันทร์-พระธาตุจอมสวรรค์-พระธาตุจอมกิตติ-พระธาตุจอมทอง-พระธาตุจอมแว่-พระธาตุจอมหมอกแก้ว-พระธาตุจอมแจ้ง-พระธาตุจอมผ่อ-เชียงราย ไนท์บาร์ซ่า-วัดร่องขุ่น-สิงห์ปาร์ค ไร่บุญรอด-วัดร่องเสือเต้น-วัดห้วยปลากั้ง

ทัวร์จังหวัดเชียงราย ไหว้พระธาตุ 9 จอม

รหัส 001-0183
วันที่เดินทาง
มี.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
5,888 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
210 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย-พระธาตุจอมสัก-พระธาตุจอมจันทร์ พระธาตุจอมสวรรค์-พระธาตุจอมกิตติ-พระธาตุจอมทอง

XX.XX น. : คณะเดินทางถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว บริการอาหารเช้าแบบ set box นำท่านเดินทางสักการะ พระธาตุซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธ นำท่านเดินทางสักการะพระธาตุจอมสัก เดิมชื่อ พระธาตุดอยบ้านยาง เป็นวัดสวนป่าสัก จึงได้ชื่อว่าวัดพระธาตุจอมสัก เดินทางต่อไปยัง  พระธาตุจอมจันทร์   พระครูบาทิพย์ เจ้าอาวาสวัดบ้านแหลว เป็นผู้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2453 นำท่านเดินทางสู่ พระธาตุจอมสวรรค์ เดิมชื่อ “พระธาตุดอยขวยต่อ” สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นประมาณ 700 ปี เดินทางต่อไปยัง พระธาตุจอมกิตติ

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางสักการะ วัดพระธาตุดอยจอมทอง เป็นมงคลนามแห่งเมืองเชียงราย เดิมเป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานว่ามีมาก่อนที่พ่อขุนเม็งรายจะมาพบพื้นที่และสร้างเป็นเมืองเชียงราย

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

วันที่ 2 พระธาตุจอมแว่-พระธาตุจอมหมอกแก้ว-พระธาตุจอมแจ้ง พระธาตุจอมผ่อ-เชียงราย ไนท์บาร์ซ่า หรือ ถนนคนเดิน

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก นำท่านเดินทางสักการะ พระธาตุจอมแว่ พระธาตุจอมแว่ได้สร้างขึ้นโดยพญางำเมือง เจ้า เมืองภูกามยาวในราว พ.ศ. 1837 เดินทางต่อไปยัง วัดพระธาตุจอมหมอกแก้ว มีเรื่องเล่าว่า เมื่อ 100 กว่าปีที่แล้ว

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางสักการะ พระธาตุจอมแจ้ง สร้างเมื่อ พ.ศ. 1331 เดิมเรียกว่า พระธาตุจวน นำท่านเดินทางสู่ พระธาตุจอมผ่อ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2263 พาทุกท่านเดินทางถึง เชียงรายไนท์บาร์ซาร์  ที่รวมสินค้าพื้นบ้าน

เย็น : อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 3 วัดร่องขุ่น-สิงห์ปาร์ค ไร่บุญรอด-วัดร่องเสือเต้น-วัดห้วยปลากั้ง-ร้านของฝาก-สนามบินแม่ฟ้าหลวง

เช้า : รับประทานอาหาร ณ ที่พัก หลังจากรับประทานอาหารแล้ว พาทุกท่านเดินทางไปยัง วัดร่องขุ่น ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์ นำท่านเข้าชม สิงห์ปาร์ค ไร่บุญรอด แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร พาทุกท่านเดินทางไปยัง วัดร่องเสือเต้น ความโดดเด่นของวัดร่องเสือเต้นที่ เห็นได้ชัดคือ วิหารวัดร่องเสือเต้น สร้างและออกแบบโดยศิลปินพื้นบ้านชาวเชียงราย นายพุทธา กาบแก้ว นำท่านเดินทางสู่ วัดห้วยปลากั้ง เป็นวัดสวยงามและได้รับความนิยมอีกวัดนึงในจังหวัดเชียงราย พาทุกท่านเดินทางไปยังร้านของฝาก ให้ท่านได้เลือกซื้อ สินค้าพื้นเมืองและอาหารพื้นเมือง  พา  ได้เวลาอันสมควร นำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย  เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

XX.XX น. : ออกเดินทางจากสนามบินแม่ฟ้าหลวง กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน XXXX เที่ยวบินที่ XXXX

 XX.XX น.เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยว VIP และรับ-ส่ง ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าที่พัก 1 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเท่ากัน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ค่าน้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือรายการ อาทิ ค่ามินิบาร์ ค่าพาหนะต่างๆ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องที่เกินกำหนด
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ ประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และอาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าทิปคนขับรถนำเที่ยว ท่านละ 300 บาท
 • ชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 1,000 บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่าบริการ

จำนวนผู้เดินทาง เดินทาง     9 ท่าน เดินทาง     8 ท่าน เดินทาง       7 ท่าน เดินทาง       6 ท่าน เดินทาง         4-5 ท่าน พักเดี่ยว                จ่ายเพิ่ม
ราคาต่อท่าน 5,888 6,288 6,888 7,588 8,988 1,500.-
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 4 ท่านต่อ 1 รถตู้ และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • มัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและมีประทับตราของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น

*เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว*

Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • VietJet Air
 • เม.ย.64 - พ.ค.64
 • 2 วัน 1 คืน
 • 345 ครั้ง
เริ่มต้น 4,899 บาท
รหัส 008-0225
2 วัน 1 คืน
VietJet Air
เริ่มต้น 4,899 บาท
 • รถตู้
 • มี.ค.64 - เม.ย.64
 • 1 วัน 0 คืน
 • 190 ครั้ง
เริ่มต้น 799 บาท
รหัส 023-0314
1 วัน 0 คืน
รถตู้
เริ่มต้น 799 บาท
 • Nok Air (DD)
 • ม.ค.65 - มี.ค.65
 • 3 วัน 2 คืน
 • 9 ครั้ง
เริ่มต้น 5,999 บาท
รหัส 011-0048
3 วัน 2 คืน
Nok Air (DD)
เริ่มต้น 5,999 บาท
ชื่นชอบ