ทัวร์จังหวัดเลย เชียงคาน ฟูจิเมืองไทย

ภูป่าเปาะ ฟูจิเมืองไทย – แก่งคุดคู้ – เชียงคาน – วัดศรีคุณเมือง – ถนนคนเดินเชียงคาน – ถนนเลียบริมแม่น้ำโขง-สกายวอล์ค
เชียงคาน-พระธาตุศรีสองรัก-วัดเนรมิตวิปัสสนา

ทัวร์จังหวัดเลย เชียงคาน ฟูจิเมืองไทย

รหัส 001-0174
วันที่เดินทาง
มี.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 1 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
4,488 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
218 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ-เลย

23.30 น. : คณะพร้อมกัน ณ สวนลุมไนท์บาซาร์ รัชดาภิเษก ออกเดินทางด้วย
รถตู้ปรับอากาศ
VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดเลย

00.00 น. : ออกเดินทางสู่จังหวัดเลย ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 ป่าเปาะ ฟูจิเมืองไทย-แก่งคุดคู้เชียงคาน-วัดศรีคุณเมือง-ถนนคนเดินเชียงคาน

07.00 น. : รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร

08.00 น. : นำท่านเดินทางไป ภูป่าเปาะ มีจุดชมวิวที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 900  เมตร สามารถมองเห็นภูหอ ซึ่งเป็นทางด้าน อำเภอภูหลวง หรือที่เรียกว่า “ฟูจิเมืองเลย”ยอดบนสุดสามารถมองเห็นวิวได้ 360 องศา สามารถมองภูเขาได้รอบทิศทาง ชมทุ่งข้าวสีทองกลางหุบเขา และช่วงหน้าหนาวท่านจะได้พบกับเจ้าทะเลหมอกสีขาว ให้ท่านได้สูดอากาศสดชื่น นำท่านเดินทางสู่ แก่งคุดคู้เชียงคานที่เที่ยวริมฝั่งแม่น้ำโขง ที่วิวสวยหลักล้านวิวความสวยงามของธรรมชาติและบรรยากาศโรแมนติกในยามเย็น ด้วยวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำโขงที่กว้างขวางไกลสุดลูกหูลูกตา ขนานไปสองฝั่งทั้งไทยและลาว ในช่วงเวลาที่น้ำลดจะเห็นเกาะแก่งต่าง ๆ ขึ้นมา โดยจะเห็น ภูควายเงิน ตั้งเด่นเป็นฉากหลังอยู่ฝั่งตรงข้าม

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร จากนั้นนำท่านเข้าสักการะ วัดศรีคุณเมือง หรือ วัด ใหญ่ เป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่  คู่บ้านคู่เมืองเชียงคานมาอย่างยาวนาน นำท่านไปยังถนนคนเดินเชียงคานเป็นสีสันยามเย็นของเชียงคานได้ดีเลยทีเดียว

เย็น : อิสระรับประทานอาหารเย็น ณ ถนนคนเดินเชียงคานตามอัธยาศัย

วันที่ 3 ถนนเลียบริมแม่น้ำโขง-สกายวอล์คเชียงคาน-พระธาตุศรีสองรัก วัดเนรมิตวิปัสสนา-กรุงเทพฯ

06.30 น. : นำท่านไปร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียวตามธรรมเนียมของชาวเชียงคาน
ณ ถนนเลียบริมแม่น้ำโขงสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่นที่ยังคงอนุรักษ์ประเพณีนี้มาจนถึงปัจจุบัน

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

08.30 น. : นำท่านออกเดินทางไปยัง สกายวอล์คเชียงคาน สกายวอล์คเชียงคาน สวยสุดในสยาม ติดแม่น้ำโขงจุดสัมผัสแรกในดินแดนอีสาน จุดชมวิวทิวทัศน์ ที่นักท่องเที่ยวสามารถมาชมทะเลหมอกและแม่น้ำสองสี 2 ฝั่งโขง พร้อมวิวสวยๆ นำท่านเดินทางไปยังนมัสการ พระธาตุศรีสองรัก  เป็นโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดเลย นำท่านเดินทางไปยัง วัดเนรมิตวิปัสสนา

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำทุกท่านเลือกซื้อของฝากขึ้นชื่อ  จากนั้นทุกท่านขึ้นรถออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ ด้วยความสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยว และรับ-ส่ง ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าที่พัก 1 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเท่ากัน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือรายการ อาทิ ค่ามินิบาร์ ค่าพาหนะต่างๆ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ ประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และอาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์/คนขับนำเที่ยว ท่านละ 300 บาท
 • ชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 500 บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 9 ท่านต่อ 1 รถตู้ และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • มัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและมีประทับตราของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น

*เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว*

ช่วงเดินทาง
12/03/2021 14/03/2021
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
4,488 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์จังหวัดเลย เชียงคาน ฟูจิเมืองไทย
เดินทาง 12/03/2021 14/03/2021
*** เด็ก 4,488 ***
*** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  19/03/2021 21/03/2021
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  4,488 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์จังหวัดเลย เชียงคาน ฟูจิเมืองไทย
  เดินทาง 19/03/2021 21/03/2021
  *** เด็ก 4,488 ***
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   26/03/2021 28/03/2021
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   4,488 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์จังหวัดเลย เชียงคาน ฟูจิเมืองไทย
   เดินทาง 26/03/2021 28/03/2021
   *** เด็ก 4,488 ***
   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    12/03/2021 14/03/2021
    รถตู้
    4,488 บาท
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์จังหวัดเลย เชียงคาน ฟูจิเมืองไทย
    เดินทาง 12/03/2021 14/03/2021
    *** เด็ก 4,488 ***
    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     19/03/2021 21/03/2021
     รถตู้
     4,488 บาท
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์จังหวัดเลย เชียงคาน ฟูจิเมืองไทย
     เดินทาง 19/03/2021 21/03/2021
     *** เด็ก 4,488 ***
     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      26/03/2021 28/03/2021
      รถตู้
      4,488 บาท
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์จังหวัดเลย เชียงคาน ฟูจิเมืองไทย
      เดินทาง 26/03/2021 28/03/2021
      *** เด็ก 4,488 ***
      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       Share on social networks
       โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
       • VietJet Air
       • พ.ย.64 - ธ.ค.64
       • 3 วัน 2 คืน
       • 26 ครั้ง
       เริ่มต้น 7,999 บาท
       • Air Asia (FD)
       • เม.ย.64 - พ.ค.64
       • 3 วัน 2 คืน
       • 176 ครั้ง
       เริ่มต้น 6,990 บาท
       รหัส 016-0351
       3 วัน 2 คืน
       Air Asia (FD)
       เริ่มต้น 6,990 บาท
       • เดินทางมาเอง
       • มี.ค.64 - พ.ค.64
       • 3 วัน 2 คืน
       • 182 ครั้ง
       เริ่มต้น 3,900 บาท
       รหัส 010-0209
       3 วัน 2 คืน
       เดินทางมาเอง
       เริ่มต้น 3,900 บาท
       ชื่นชอบ