ทัวร์จันทบุรี-ตราด เที่ยวเกาะช้าง ดำน้ำหมู่เกาะรัง

เกาะช้าง-ดำน้ำหมู่เกาะรัง-เกาะยักษ์เล็ก-เกาะยักษ์ใหญ่-เกาะหวายพาราไดซ์-ชุมชนจันทบูร-ศาลหลักเมืองจันทบุรี-วัดปากน้ำแขมหนู -จุดชมวิวเนินนางพญา

ทัวร์จันทบุรี-ตราด เที่ยวเกาะช้าง ดำน้ำหมู่เกาะรัง

รหัส 001-0191
วันที่เดินทาง
มี.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
7,888 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
209 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กทม.-ท่าเรือบ้านธรรมชาติ-เกาะช้าง-เข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

05.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดตราด

05.30 น.  :ออกเดินทางสู่จังหวัดตราด ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชม.)

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

13.00 น. : ลงเรือจากบ้านธรรมชาติสู่เกาะช้างด้วยเรือเฟอร์รี่

14.30 น. : ถึงฝั่งเกาะช้าง ที่ยังคงสภาพความอุดมสมบูรณ์ตลอดเส้นทาง

15.00 น. ; เข้าสู่ที่พักของสลักเพชร รีสอร์ท ลักษณะเป็นบ้านพักริมน้ำ รายล้อมด้วยธรรมชาติท่ามกลางท้องทะเลที่กว้างใหญ่ วิวทิวทัศนียภาพสวยงาม ลมทะเลพัดเย็นโล่งสบาย

15.30 น. : พักผ่อนตามอัธยาศัย พายเรือคายัครอบๆ  รีสอร์ท หรือจะตกปลาบริเวณหน้าที่พัก

18.00 น. : รับประทานอาหารเย็น ณ ที่พัก เป็นซีฟู๊ดสดๆจากทะเล

วันที่ 2 ดำน้ำหมู่เกาะรัง-เกาะยักษ์เล็ก-เกาะยักษ์ใหญ่-เกาะหวายพาราไดซ์

07.00 น. : สัมผัสบรรยากาศยามเช้า ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่อ่าวสลักเพชร ดื่มน้ำชา กาแฟ โอวัลติน ขนมปังปิ้ง เดินเล่นบริเวณสะพานท่าเทียบเรือ ชมปลานานาชนิดแหวกว่ายไปมาในกระชัง

08.00 น.  : รับประทานอาหารเช้า เตรียมตัวเดินทางสู่แหล่งดำน้ำของทะเลอ่าวไทย

09.00 น. : ลงเรือไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะรัง ดำน้ำดูปะการังที่เกาะยักษ์เล็ก ชมปะการังและดอกไม้ทะเล หลากหลายชนิดเป็นผืนใหญ่รอบเกาะ และฝูงปลาหลากสีนับร้อยที่รุมล้อมรอรับอาหารจากมือท่านเล่นสัมผัสตัวปลาได้

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน ปรุงสดๆท่ามกลาง บรรยากาศของท้องทะเล บริเวณชายหาดศาลเจ้าแม่ ซึ่งมีหาดทรายขาว เม็ดทรายนุ่มเท้า น้ำใสสะอาด

14.00 น. : ดำน้ำต่อที่เกาะยักษ์ใหญ่ ชมฝูงปลาน้ำดอกไม้และแนวปะการังดอกไม้ทะเลหลากหลายสีสัน มีพันธุ์ปลาชุกชุม

16.00 น. : เดินทางสู่เกาะหวายพาราไดซ์เดินเล่นชายหาด เกาะยอดนิยมแหล่งพักนักท่องเที่ยวนานาชาติ

18.00 น. : รับประทานอาหารเย็น ณ ที่พัก เป็นซีฟู๊ดสดๆจากทะเล

หมายเหตุ : เวลาออกและจุดดำน้ำ อาจมีการเปลี่ยนแปลง แล้วแต่สภาพอากาศของแต่ละวัน และดูความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก

วันที่ 3 ท่าเรือบ้านธรรมชาติ-ชุมชนจันทบูร-ศาลหลักเมืองจันทบุรี-วัดปากน้ำแขมหนู-จุดชมวิวเนินนางพญา-กทม.

07.00 น. : สัมผัสบรรยากาศยามเช้า จิบชา กาแฟ ขนมปังปิ้งร้อนๆ

08.30 น. : รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

10.00 น. : เก็บสัมภาระอำลาอ่าวสลักเพชร

11.00 น. : จากนั้นนำท่านชมความเป็นอยู่ชุมชนเก่าริมแม่น้ำจันทบูรเป็นชุมชนเก่าแก่ ของชาวจีนและญวนอพยพตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ต่อมาได้พัฒนามาเป็น ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าของ จันทบุรีที่สำคัญแห่งหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ 5  ถึงแม้ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปมากซักเพียงใด แต่ร่องรอยในอดีตของชุมชนเก่าแห่งนี้ก็ยังไม่เลือนหายไปตามกาลเวลาจนปัจจุบัน

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางไปชมโบสถ์เซรามิกสีน้ำเงิน ที่วัดปากน้ำแขมหนู อำเภอท่าใหม่ แลนด์มาร์คถ่ายภาพสุดคูลของจันทบุรี นำท่านเดินแวะ จุดชมวิวเนินนางพญา ตั้งอยู่บนเนินริมทะเลใกล้กับหาดคุ้งวิมานและปากอ่าวคุ้งกระเบนเป็นจุดชมวิวที่ขึ้นชื่อของจันทบุรีเพราะมีทิวทัศน์ที่สวยงามทั้งถนนเลียบชายทะเลที่ทอดยาวไปจนถึงหาดคุ้งวิมาน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ร้านของฝาก อาทิเช่น ปลาหมึก ปลาแห้งผลไม้แช่อิ่ม และอื่นๆ อีกมากมาย

20.00 น. : ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมเก็บความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยว VIP และรับ-ส่ง ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าที่พัก 2 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเท่ากัน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณีต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ค่าน้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือรายการ อาทิ ค่ามินิบาร์ ค่าพาหนะต่างๆ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องที่เกินกำหนด
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ ประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และอาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว ท่านละ 300 บาท
 • ชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 1,000 บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ราคาทัวร์ ไม่รวมค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว (ชำระทุกท่าน ยกเว้น ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี ยกเว้นให้) ท่านละ 300 บาท/ทริป/ท่าน

 • เงื่อนไขการยกเลิกการจอง

เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น เมื่อจองและชำระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง เปลี่ยนผู้เดินทาง หรือขอเงินคืนทุกกรณี กรณีเจ็บป่วยกะทันหัน จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ ตามความเป็นจริง และในกรณีเจ็บป่วยกระทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี และเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

ช่วงเดินทาง
12/03/2021 14/03/2021
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
7,888 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์จันทบุรี-ตราด เที่ยวเกาะช้าง ดำน้ำหมู่เกาะรัง
เดินทาง 12/03/2021 14/03/2021
*** เด็ก 7,888 ***
*** พักเดี่ยว เพิ่ม 1,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  19/03/2021 21/03/2021
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  7,888 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์จันทบุรี-ตราด เที่ยวเกาะช้าง ดำน้ำหมู่เกาะรัง
  เดินทาง 19/03/2021 21/03/2021
  *** เด็ก 7,888 ***
  *** พักเดี่ยว เพิ่ม 1,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   26/03/2021 28/03/2021
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   7,888 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์จันทบุรี-ตราด เที่ยวเกาะช้าง ดำน้ำหมู่เกาะรัง
   เดินทาง 26/03/2021 28/03/2021
   *** เด็ก 7,888 ***
   *** พักเดี่ยว เพิ่ม 1,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    12/03/2021 14/03/2021
    รถตู้
    7,888 บาท
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์จันทบุรี-ตราด เที่ยวเกาะช้าง ดำน้ำหมู่เกาะรัง
    เดินทาง 12/03/2021 14/03/2021
    *** เด็ก 7,888 ***
    *** พักเดี่ยว เพิ่ม 1,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     19/03/2021 21/03/2021
     รถตู้
     7,888 บาท
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์จันทบุรี-ตราด เที่ยวเกาะช้าง ดำน้ำหมู่เกาะรัง
     เดินทาง 19/03/2021 21/03/2021
     *** เด็ก 7,888 ***
     *** พักเดี่ยว เพิ่ม 1,500 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      26/03/2021 28/03/2021
      รถตู้
      7,888 บาท
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์จันทบุรี-ตราด เที่ยวเกาะช้าง ดำน้ำหมู่เกาะรัง
      เดินทาง 26/03/2021 28/03/2021
      *** เด็ก 7,888 ***
      *** พักเดี่ยว เพิ่ม 1,500 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       Share on social networks
       โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
       • VietJet Air
       • เม.ย.64 - พ.ค.64
       • 2 วัน 1 คืน
       • 345 ครั้ง
       เริ่มต้น 4,899 บาท
       รหัส 008-0225
       2 วัน 1 คืน
       VietJet Air
       เริ่มต้น 4,899 บาท
       ชื่นชอบ