ทัวร์ชมทุ่งดอกบัวตอง ดอยแม่อูคอ แม่ฮ่องสอน ปาย

1 ปีมีเพียงครั้ง ชม ทุ่งดอกบัวตอง สีเหลืองสดใสบานสะพรั่งทั่วทั้งหุบเขา
สักการะเจดีย์คู่ บนยอดดอยอินทนนท์ พระมหาธาตุนภเมทนีดล-นภพลภูมิสิริ
พระธาตุดอยกองมู พระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแม่ฮ่องสอน
วัดจองคำและวัดจองกลาง วัดแฝดไทย-พม่า
“สะพานอธิษฐานสำเร็จ” สะพานซูตองเป้
เลือกซื้อสินค้าหลากหลาย ถนนคนเดินปาย
จุดชมวิวหยุนไหล จุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามของอำเภอปาย

ทัวร์ชมทุ่งดอกบัวตอง ดอยแม่อูคอ แม่ฮ่องสอน ปาย

รหัส 018-0088
วันที่เดินทาง
พ.ย.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Nok Air (DD)
ราคาเริ่มต้น
11,990 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
62 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-เจดีย์นภเมทนีดล-นภพลภูมิสิริ-ดอยแม่อูคอ(ทุ่งดอกบัวตอง)- แม่ฮ่องสอน

04.30 น. : คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง เค้าเตอร์สายการบินนกแอร์ (กรุณาเตรียมบัตรประชาชนไปแสดงด้วย)
ทีมงานคอยตอนรับและให้บริการ

06.50 น. : ออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ โดย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD1 จากนั้นเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ

08.00 น. : ถึง สนามบินเชียงใหม่ เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ เดินทางสู่ เจดีย์นภเมทนีดล-นภพลภูมิสิริ พระมหาธาตุคู่พระบารมี ของ รัชกาลที่ 9 และพระราชินีสร้างขึ้นโดยกองทัพอากาศร่วมกับพสกนิกรชาวไทย

12.00 น. : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านสมพร ปลาสด

บ่าย : จากนั้นเดินทางเข้าสู่ ทุ่งดอกบัวตอง ดอยแม่อูคอ เมื่อเข้าสู่ เดือนพฤศจิกายนของทุกปี ก็ได้เวลาที่ดอยแม่อูคอ จะถูกปกคลุมไปด้วยดอกไม้สีเหลืองทอง บานสะพรั่งทั่วทั้งหุบเขา ที่นี่คือ ทุ่งดอกบัวตอง ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีพื้นที่กว่า 500 ไร่

18.30 น. : บริการอาหารค่ำ ที่ร้านไข่มุก จ.แม่ฮ่องสอน จากนั้นนำเข้าสู่ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน

 

วันที่ 2 พระธาตุดอยกองมู-จองคำจองกลาง-วัดหัวเวียง-สะพานซูตองเป้-ปาย

07.00 น. : ตื่นเช้ารับอรุณ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น. : เดินทางถึงสู่วัดพระธาตุดอยกองมู เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาช้านาน ตั้งอยู่บนดอยกองมู ประกอยด้วยพระธาตุเจดีย์ที่สวยงาม 2 องค์ พระเจดีย์องค์ใหญ่

10.00 น. : นำท่านชม วัดจองคำและวัดจองกลาง เปรียบเสมือนวัดแฝด ด้วยตั้งอยู่ในกำแพงเดียวกัน เมื่อมองจากด้านหน้า วัดจองคำ จะอยู่ด้านซ้ายมือ ส่วนวัดจองกลางจะอยู่ทาง ขวามือ วัดจองคำและวัดจองกลางตั้งอยู่กลางเมืองแม่ฮ่องสอน และ เป็นเสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองไทใหญ่แห่งนี้ เพราะนอกจากความงดงาม ทางศิลปะแล้ว วัดทั้งสอง ยังเป็น ศูนย์กลางของกิจกรรมทางวัฒนธรรม,ประเพณีของชาวแม่ฮ่องสอน และใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีตามประเพณีต่าง ๆ ในรอบปีอีกด้วย

11.00 น. : เดินทางถึงวัดหัวเวียง วัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญประจำเมืองอย่าง “พระเจ้าพาราละแข่ง” ประดิษฐานภายในวิหารพระเจ้าพาราละแข่ง อาคารไม้ที่แบ่งพื้นที่ของอาคารออกเป็น 2 ส่วน มีปยาทาดหรือส่วนยอดที่ทำเป็นหลังคาซ้อนชั้นเหมือนปราสาทจำนวน 2 ยอด ยอดแรกเป็นปยาทาดแบบพม่า ส่วนอีกยอดหนึ่งเป็นปยาทาดมีโดมด้านบน ซึ่งเป็นรูปแบบที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะตะวันตกแบบอังกฤษ

12.00 น. : บริการอาหารเที่ยง ที่ ร้านอาหารบ้านทรงไทย อ.เมืองแม่ฮ่องสอน

13.30 น. : ตามรอย เขาเล่าว่า…มา จ.แม่ฮ่องสอนแล้ว อย่าลืมไป “สะพานอธิษฐานสำเร็จ” สะพานซูตองเป้ โดยให้เดินข้ามแล้วไปอธิษฐาน ณ วัดที่ปลายสะพาน…ความสำเร็จในสิ่งที่หวัง ก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม จากนั้นเดินทางต่อสู่ อ.ปาย

18.30 น. : เข้าสู่ที่พักโรงแรมลิลู อ.ปาย จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนกับราตรีของอ.ปาย ท่านสามารถเดินชม ถนนคนเดินปาย เป็นถนนคนเดินตอนเย็นในตัว อ.ปาย ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก มีของขายหลายอย่าง เสื้อผ้า ของกิน ของที่ระลึก งานแฮนด์เมด ร้านอาหาร – อาหารท้องถิ่น ท่านสามารถเลือกทานอาหารได้ตามอัธยาศัย

 

 

 

วันที่ 3 ทะเลหมอกหยุนไหล – ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน บ้านสันติชล -พระธาตุแม่เย็น- วัดน้ำฮู – สะพานประวัติศาตตร์-เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ

05.00 น. : ขึ้นชม จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล ตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านสันติชล เป็นจุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามของอำเภอปาย ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว สามารถมองเห็นทะเลหมอกที่ถูกรายล้อมไปด้วยทิวเขาน้อยใหญ่ และทัศนียภาพบ้านเรือนของเมืองปายที่ถูกปกคลุมด้วยสายหมอก
**ช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับชมทะเลหมอก ควรมาประมาณ 06.00-07.00 น.**

07.00 น. : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นเดินทางเข้าสู่ อ.ปาย

08.00 น. : นำชม วัดพระธาตุแม่เย็น วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองปายมาช้านาน สร้างในสมัยใดไม่ปรากฏแน่ชัด ภายในวัดมีสิ่งก่อสร้างที่สำคัญได้แก่ อุโบสถ ซึ่งมีลักษณะผสมผสานศิลปะล้านนาและพม่า และเจดีย์ทรงระฆังแบบพม่า ที่ตั้งอยู่ด้านหลังอุโบสถ สามารถชมวิวเมืองปายได้ทั่วทั้งเมือง และมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆได้แก่ พระนอน และ พระพุทธโลกุตระมหามุนี พระพุทธรูปปางมารวิชัยสีขาวองค์ใหญ่ที่สามารถมองเห็นได้แต่ไกล

นำชม ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน บ้านสันติชล ที่นี่ยังเป็นหมู่บ้านชาวเขาจีน ที่ผู้คนยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีเดิมไว้ จากนั้นนำท่านสู่เมืองปาย  เที่ยว ชม วัดน้ำฮู ที่ประดิษฐาน พระอุ่นเมือง  ซึ่งเชื่อกันว่าสร้างโดยสมเด็จพระนเรศวร

12.00 น. : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านสันติชล ปาย
บ่าย ชม สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย มีลักษณะคล้ายกับสะพานข้ามแม่น้ำแคว จังหวัดกาญจนบุรี ที่เป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทัพญี่ปุ่นใช้เป็นเส้นทางเดินทัพจากเชียงใหม่ ผ่านอำเภอปายไปยังประเทศพม่า แต่เดิมนั้นเป็นสะพานไม้ ภายหลังสงครามสิ้นสุดทหารญี่ปุ่นถอยทัพกลับได้เผาทำลายสะพานไม้ทิ้ง และชาวบ้านได้ช่วยกันสร้างขึ้นมาใหม่ สมควรแก่เวลา เดินทางสู่จ.เชียงใหม่

16.30 น. : เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่

18.10 น. : เดินทางกลับโดย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD9

19.15 น. : ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพฯพร้อมความประทับใจ

 


เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน Nok Air พร้อมน้ำหนักกระเป๋า 15 กก.
 • ค่าพาหนะเดินทางตามโปรแกรม
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชม
 • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(หากอายุ    เกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่าน  ละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม – ค่าซักรีดค่า – โทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

เงื่อนไขการชำระเงิน :

 1. สำหรับการจองกรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท
 2. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง

ขั้นตอนและเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ “ทัวร์เที่ยวไทย”

 1. ผู้ใช้สิทธิ์จะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน นักท่องเที่ยว 1 คน ใช้สิทธิ์ได้ 1 สิทธิ์ ผู้ที่ได้รับ โดยสิทธิ์จะได้รับการยกเว้นภาษีต่าง ๆ โดยไม่นำมาคำนวณในการยื่นภาษี ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 40 %  สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท
 2. 2. สามารถจองโปรแกรมที่ท่านสนใจพร้อมวันที่เดินทางและข้อมูลส่วนตัว ที่ผูกกับแอพฯ “เป๋าตัง” ได้แก่ ชื่อ,เลขที่บัตรประชาชน, หมายเลขโทรศัพท์ กับทางบริษัททัวร์  และส่งสำเนาบัตรประชาชน ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการจอง
 3. หลังจากนั้น พนักงานขายจะทำการจองผ่านระบบแล้ว จะมี POP UP แสดงในแอพฯ “เป๋าตัง” ของลูกค้าและแจ้งให้ชำระเงินหลังหักส่วนลด 40%(แต่ไม่เกิน 5,000 บาท) เต็มจำนวน
 4. 4. ตรวจสอบความถูกต้อง ชื่อ-นามสกุลผู้เดินทาง โปรแกรม วันเดินทาง ราคา หากถูกต้อง ให้ชำระเงิน ภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่จอง
 5. ต้องใช้สิทธิ์ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 6. 6. หลังชำระเงินแล้วถือว่าการจองเป็นที่สิ้นสุด ไม่สามารถยกเลิก/คืนเงินได้ทุกกรณี ยกเว้นตามนโยบาย/มาตรการของรัฐ

 หมายเหตุ :
*วันเดินทางจริงลูกค้าต้องนำโทรศัพท์ที่มีแอพฯ “เป๋าตัง”  ผูกกับเบอร์ที่ใช้สิทธิ์ทัวร์เที่ยวไทยติดตัวตลอดการเดินทาง

**สแกนหน้า 2ครั้งกับถุงเงินของหัวหน้าทัวร์ ณ จังหวัดเริ่มต้นของการเดินทางและเช้าวันสุดท้ายของวันเดินทาง

***ต้องเดินทางตามเส้นทางที่กำหนดเท่านั้นไม่สามารถออกนอกเส้นทางได้

****ไม่สามารถใช้สิทธิแทนกันได้
สิ่งที่ควรนำไปด้วย   ยาประจำตัว, กล้องถ่ายรูป, อุปกรณ์กันแดด, ร่มพับ, ชุดสุภาพสำหรับเข้าวัด, รองเท้าที่สวมใส่สบาย

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์:

 1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำท่านละ 5,000 บาท
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 3. กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดจะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 5. กรณีใช้สิทธิ์จอง และชำระเงินผ่านแอพเป๋าตัง ในโครงการทัวร์เที่ยวไทย หลังชำระเงินแล้วถือว่าการจองเป็นที่สิ้นสุด ไม่สามารถยกเลิก/คืนเงินได้ทุกกรณี ยกเว้นตามนโยบาย/มาตรการของรัฐ

 ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19

 1. ผู้ร่วมเดินทาง ต้องใส่หน้ากากอนามัย ตลอดการเดินทาง
 2. ก่อนขึ้น รถทุกครั้ง ทางบริษัทฯ จะมีมาตรการวัดไข้ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮล์
 3. ประตูรถ เปิด-ปิด ประตูเดียว
 4. มาตราการเว้นระยะห่างที่นั่งบนรถโค้ช / รถตู้
 5. ไกด์และพนักงานขับรถ ได้รับการฉีดวัคซีน และมีการตรวจ Covid แล้ว
 6. ขออนุญาตสงวนสิทธิ์รับลูกทัวร์ที่ฉีดวัคซีน AZ 2 เข็ม / Sinovac หรือ Sinopharm 2 เข็ม หรือในกรณีที่ได้รับวัคซีนยังไม่ครบ 2 เข็ม ต้องแสดงผลตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ภายใน 72 ชม.ก่อนการเดินทาง จึงจะสามารถเดินทางได้ หรือเพิ่มเติมตามมาตรการที่จังหวัดที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวกำหนด
 7. กรุณากรอกแบบฟอร์ม ต.๘-คค (ทางบริษัทฯจัดเตรียมไว้ให้) และส่งคืน ให้เจ้าหน้าที่ บนรถ

 หมายเหตุ :

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 6 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 7. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้
 8. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
ช่วงเดินทาง
19/11/2021 21/11/2021
การเดินทาง
Nok Air (DD)
จำนวน
ราคา
11,990 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ชมทุ่งดอกบัวตอง ดอยแม่อูคอ แม่ฮ่องสอน ปาย
เดินทาง 19/11/2021 21/11/2021
*** เด็ก (3-10) ปี 10,590 ***
*** พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  19/11/2021 21/11/2021
  Nok Air (DD)
  11,990 บาท
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ชมทุ่งดอกบัวตอง ดอยแม่อูคอ แม่ฮ่องสอน ปาย
  เดินทาง 19/11/2021 21/11/2021
  *** เด็ก (3-10) ปี 10,590 ***
  *** พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   จำนวนการเข้าชม 62 ครั้ง
   Share on social networks
   โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
   • Thai Smile Airways (WE)
   • ต.ค.64 - ธ.ค.64
   • 3 วัน 2 คืน
   • 69 ครั้ง
   เริ่มต้น 10,500 บาท
   • Thai Lion Air
   • ธ.ค.64
   • 3 วัน 2 คืน
   • 25 ครั้ง
   เริ่มต้น 6,600 บาท
   รหัส 011-0194
   3 วัน 2 คืน
   Thai Lion Air
   เริ่มต้น 6,600 บาท
   • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
   • 9 วัน 6 คืน
   • 47 ครั้ง
   เริ่มต้น 43,500 บาท
   • เดินทางมาเอง
   • พ.ย.94 - ต.ค.65
   • 3 วัน 2 คืน
   • 34 ครั้ง
   เริ่มต้น 4,590 บาท
   รหัส 019-0185
   3 วัน 2 คืน
   เดินทางมาเอง
   เริ่มต้น 4,590 บาท
   ชื่นชอบ