ดอยตาปัง-จุดชมวิวลานลมโชย-มะลิลา คอฟฟี่-โรงคั่วกาแฟเขาทะลุอินเตอร์-วัดพระบรมธาตุสวี-สุราษฎร์ฯ-เขื่อนรัชชประภา-สะพานแขวนเขาพัง ภูเขารูปหัวใจ-กุ้ยหลินเมืองไทย(เขาสามเกลอ)-ล่องแพไม้ไผ่ ชมถ้ำปะการัง-ศาลพ่อตาหินช้าง

ทัวร์ชุมพร สุราษฎร์ธานี ทะเลหมอกดอยตาปัง พักแพเขื่อนเชี่ยวหลาน , At Ubon Travel
รหัส 003-0556
วันที่เดินทาง
ก.พ.65 - มี.ค.65
ช่วงเวลา
4 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
5,888 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
34 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ-ออกเดินทางสู่จังหวัดชุมพร

20.30 น. : พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊มน้ำมันShell แม็คโคร แจ้งวัฒนะ เจ้าหน้าที่บริษัทฯให้การต้อนรับ ออกเดินทางสู่จ.ชุมพร อิสระพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

วันที่ 2
ดอยตาปัง-จุดชมวิวลานลมโชย-มะลิลา คอฟฟี่-โรงคั่วกาแฟเขาทะลุอินเตอร์-วัดพระบรมธาตุสวี-สุราษฎร์ฯ-เขื่อนรัชชประภา-สะพานแขวนเขาพัง ภูเขารูปหัวใจ

05.30 น. : ถึงจังหวัดชุมพรแวะจุดพักรถให้ท่านทำธุระส่วนตัว เปลี่ยนยานพาหนะเป็นท้องถิ่น นำท่านสัมผัสความงดงามของธรรมชาติ แสงอาทิตย์ยามเช้า ชมทะเลหมอกสวย ๆ อากาศเย็นสบาย(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)ที่ ดอยตาปัง และบริเวณใกล้กันเป็นจุดชมวิวลานลมโชย จุดชมวิวสวยงามแบบพาโนรามา สายหมอกโอบล้อมสันเขา สวยงามราวกับภาพวาด อิสระถ่ายภาพเก็บความประทับใจตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลากลับสู่เชิงดอย

รับประทานอาหารเช้า  เมนูข้าวต้ม  มะลิลา คอฟฟี่ ร้านกาแฟเล็กๆ น่ารัก มีเครื่องดื่มและอาหารจำหน่าย  โรงคั่วกาแฟเขาทะลุอินเตอร์ ท่านสามารถชิมกาแฟสดเขาทะลุที่เป็นโรบัสต้า 100%ได้มีบริการจำหน่าย ที่นี่สามารถมองเห็นเขาทะลุได้แบบชัดเจน  วัดพระบรมธาตุสวี มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงระฆังตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยม ๒ ชั้น สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถ่ายรูปจุดชมวิวเขื่อนรัชชประภา ชมความสวยแปลกตาของเขาเทพพิทักษ์ สะพานแขวนเขาพัง ภูเขารูปหัวใจ บรรยากาศทิวทัศน์ความเป็นธรรมชาติโดยรอบมีความงดงาม ภูเขาสูงตระหง่านที่ตั้งอยู่ด้านหลังสะพาน มีรูปร่างคล้ายกันกับรูปหัวใจ หากถ่ายรูปตรงบริเวณกลางสะพาน จะได้รูปหัวใจแบบมุมสวยสุด

เย็น : บริการอาหารเย็น

วันที่ 3
ท่าเรือ-แพที่พัก-กุ้ยหลินเมืองไทย(เขาสามเกลอ)-ล่องแพไม้ไผ่ ชมถ้ำปะการัง-อิสระเล่นน้ำพักผ่อนตามอัธยาศัย

เช้า : รับประทานอาหารเช้า

09.30น. : ท่าเรือที่เขื่อนเชี่ยวหลาน เดินทางโดยเรือหางยาวเข้าเช็คอินแพที่พัก

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง

บ่าย : นั่งเรือสู่กุ้ยหลินเมืองไทย (เขาสามเกลอ) ตื่นตากับขุนเขากลางสายน้ำ เป็นลักษณะเขาหินปูน 3 ลูก ตั้งเรียงกัน นับเป็นสัญลักษณ์แห่งเขื่อนเชี่ยวหลาน นำท่านสัมผัสกับธรรมชาติถ้ำน้ำและภูเขากับการล่องแพไม้ไผ่ ตลอดเส้นทางของการเดินทางเท้าเข้าไปจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่อุดมไปด้วยกอไผ่ ต้นไม้สุงใหญ่นานาชนิด ชมถ้ำปะการังที่เกิดจาการตกตะกอนของน้ำหินปูนที่เข้มข้นผสมกับความพิเศษอากาศทำให้เกิดหินย้อยรูปประหลาดเหมือนปะการัง และได้พบฟอสซิลสัตว์ทะเลเซลล์เดียว อายุประมาณ250-400ล้านปีในหินปูน ถ่ายรูปชมบรรยากาศตามอัธยาศัย

17.00น. : กลับสู่แพที่พัก อิสระเล่นน้ำพักผ่อนตามอัธยาศัย

เย็น : บริการอาหารเย็น

วันที่ 4
นั่งเรือกลับฝั่ง-ศาลพ่อตาหินช้าง-ร้านของฝาก-เดินทางกลับ

06.00น. : นำท่านนั่งเรือชมหมอกยามเช้า

07.30น. : รับประทานอาหารเช้า นำท่านนั่งเรือกลับสู่ฝั่ง จากนั้นออกเดินทางกลับ ระหว่างทางแวะสักการะพ่อตาหินช้าง เป็นที่ประดิษฐานหินรูปช้างอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพสักการะของผู้เดินทาง แวะร้านของฝากระหว่างทาง เดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข
 • ค่ารถ ค่าน้ำมัน และค่าบริการคนขับรถ
 • ค่าที่พัก 2คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
  – กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยวDBLแทน กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัททำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม โปรดติดต่อบริษัททัวร์ กรณีต้องการทานแยกจากเซตโต๊ะทัวร์จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท
 • ต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท

เงื่อนไขการจอง

มัดจำท่านละ 2,000 บาท และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน(การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน
  *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
  *ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

หมายเหตุ

 • กรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางจะต้องมีผู้เดินทางขั้นต่ำ 8 ท่านต่อรถตู้
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ช่วงเดินทาง
24/02/2022 27/02/2022
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
5,888 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ชุมพร สุราษฎร์ธานี ทะเลหมอกดอยตาปัง พักแพเขื่อนเชี่ยวหลาน
เดินทาง 24/02/2022 27/02/2022
*** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 2,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  03/03/2022 06/03/2022
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  5,888 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ชุมพร สุราษฎร์ธานี ทะเลหมอกดอยตาปัง พักแพเขื่อนเชี่ยวหลาน
  เดินทาง 03/03/2022 06/03/2022
  *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 2,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   17/03/2022 20/03/2022
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   5,888 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ชุมพร สุราษฎร์ธานี ทะเลหมอกดอยตาปัง พักแพเขื่อนเชี่ยวหลาน
   เดินทาง 17/03/2022 20/03/2022
   *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 2,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    24/03/2022 27/03/2022
    การเดินทาง
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    5,888 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ชุมพร สุราษฎร์ธานี ทะเลหมอกดอยตาปัง พักแพเขื่อนเชี่ยวหลาน
    เดินทาง 24/03/2022 27/03/2022
    *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 2,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     Tags ที่เกี่ยวข้อง
     Share on social networks
     โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
     • เดินทางมาเอง
     • มี.ค.64
     • 1 วัน 0 คืน
     เริ่มต้น 1,050 บาท
     • Thai Airways (TG)
     • มิ.ย.65 - ต.ค.65
     • 10 วัน 7 คืน
     เริ่มต้น 128,900 บาท
     • พ.ค.65 - เม.ย.65
     • 7 วัน 4 คืน
     เริ่มต้น 67,900 บาท