• โอชิโนะฮัคไค – ศาลเจ้าคิตะงุจิฮงงู ฟูจิเซ็นเง็น – ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5
 • ชมพิธีชงชา โตเกียว – ช้อปปิ้งชิบุย่า – วัดอาซากุสะ + โตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป)
 • แม่น้ำสุมิดะ (จุดชมซากุระ) – ช้อปปิ้งโอไดบะ 
รหัส 049-3296
วันที่เดินทาง
เม.ย.66
ช่วงเวลา
6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
49,988 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ

20.00 : พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ประตู 7 เคาน์เตอร์ N

พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสาร จำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***

22.50 : ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Phillipine Airlines เที่ยวบิน PR733

วันที่ 2
สนามบินฮาเนดะ – โอชิโนะฮัคไค

03.35 : ถึงสนามบินนินอย มะนิลา แวะเปลี่ยนเครื่อง 

08.10 : ออกเดินทางจาก มะนิลา โดยเที่ยวบิน PR422

13.40 : ถึงสนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนอาทิตย์อุทัย (เวลาท้องถิ่นที่ญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค” (Oshino Hakkai) หรือ หมู่บ้านน้ำใส ตั้งอยู่ที่จังหวัดยามานาชิ ในเขตพื้นที่เดียวกันกับทะเลสาบทั้ง 5 ที่ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิเอาไว้นั่นเอง ถือเป็นหมู่บ้านแห่งการท่องเที่ยวที่ยังคงความอุดมสมบรูณ์ของธรรมชาติเอาไว้ได้อย่างดี หมู่บ้านแห่งบ่อนํ้าศักดิ์ทั้ง 8 บ่อที่กักเก็บนํ้าจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิไว้ ซึ่งเป็นนํ้าที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิในช่วงฤดูร้อน และไหลผ่านหินลาวาที่มีรูพรุนรวมกับแร่ธาตุต่างๆ จนทำให้นํ้าในบ่อที่เราเห็นนี้มีความใสสะอาดเป็นพิเศษ  คนญี่ปุ่นเชื่อว่านํ้าในบ่อเหล่านี้นอกจากจะมีความใสสะอาดและเย็นฉํ่าแล้ว ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ที่หากใครได้ดื่มก็จะมีอายุยืนยาวปราศจากโรคภัยไข้เจ็บในวันที่อากาศแจ่มใสท้องฟ้าปลอดโปร่งไร้เมฆหมอกอันหนาทึบ จากหมู่บ้านเราจะสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีวิธีการสาธิตการนำพลังงานน้ำมาใช้ เช่น นำมาปั่นกังหันเพื่อที่จะให้เครื่องตำข้าวทำงานฯลฯ อิสระให้ท่านถ่ายรูปและซื้อของที่ระลึกจากชุมชุนพื้นบ้านและบริเวณโดยรอบ

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)

พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูพิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์” ทานได้ไม่อั้นเสริฟพร้อมน้ำจิ้มรสแซ่บจากเมืองไทย

วันที่ 3
ศาลเจ้าคิตะงุจิฮงงู ฟูจิเซ็นเง็น - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – ชมพิธีชงชา – โตเกียว – ช้อปปิ้งชิบุย่า

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)

นำท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าคิตะงุจิฮงงู ฟุจิเซ็นเง็น” (Kitaguchihongu Fujisengen Shrine) ศาลเจ้าเก่าแก่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1900 เป็นศาลเจ้าเล็กๆ ที่เงียบสงบและร่มรื่น สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งภูเขาไฟฟูจิ  ที่นี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นเส้นทางศักดิ์สิทธิ์ของนักปีนเขาที่มักนิยมมาไหว้ขอพรก่อนเดินทางขึ้นภูเขาไฟฟูจิ

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมาขอพรที่ศาลเจ้าแห่งนี้จะได้ชื่นชมความงดงามของศิลปะในการสร้างศาลเจ้าตามเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นและได้ชมทิวทัศน์งดงามในบริเวณศาลเจ้ารวมไปถึงอาจจะสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้ในระยะไกลหากทัศนียภาพเป็นใจ

นำท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” (Mount Fuji) สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยและยังเป็นภูเขาไฟที่มีลักษณะงดงามที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่ สถานีที่ 5 โดยมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร เมื่อขึ้นมาถึงชั้น5จะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของทะเลสาบทั้ง 5 ที่ล้อมภูเขาไฟฟูจิที่ชั้น5นี้ยังเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าโคมิตาเคะ (Komitake Jinja) ของศาสนาลัทธิชินโต เป็นที่สัการะบูชาและอธิฐานขอพร อีกทั้งยังเป็นที่สำหรับบวงสรวงท่านเทนกุ โดยมีความเชื่อว่าที่บริเวณโดยรอบของฟูจิซังชั้น 5 นี้ ถูกเรียกว่า “Tengu no niwa”หรือ “สวนของท่านเทนกุ” (ปีศาจที่มีจมูกแดงยื่นออกมา) โดยมีความเชื่อว่าที่นี่มีท่านเทนกุปกครองอยู่นั่นเอง และยังว่ากันว่าศาลเจ้าแห่งนี้มีสมบัติของท่านเทนกุหลงเหลืออยู่มากมาย อย่างเช่น ขวานขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักกว่า 375 กิโลกรัมตกอยู่ที่พื้นในสวน ซึ่งในสมัยก่อนมีผู้คนนิยมมาทดลองยกขวานนี้กันมากมาย เป็นต้น จึงเป็นที่มาว่าทำไมภูเขาไฟฟูจิจึงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนเคารพบูชาและนิยมมาซื้อเครื่องลางกลับไปเป็นของที่ระลึก อิสระให้ท่านสัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามของฟูจิซังในระยะใกล้และเลือกชมเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)

จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่นนั้น มีขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแต่การชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนนั้นล้วนมีพิธี รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พิธีชงชานี้ ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียว ยังเปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมในพิธีการชงชานี้อีกด้วย และจากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย..

* เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย … ให้ท่านเลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ *

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ “โตเกียว” เพื่อพาท่านเดินทางสู่ “ย่านชิบูย่า” (Shibuya) แหล่งช้อปปิ้งสตรีทที่ยิ่งใหญ่สุดๆในโตเกียว รายล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ และร้านค้าอีกนับพัน ซึ่งมีห้าง SHIBUYA 109 ที่รวบรวมร้านค้าแฟชั่นไว้มากมาย รวมทั้งมีรูปปั้นฮาจิโกะ หรือเจ้าหมาแสนซื่อสัตย์ฮาจิที่เฝ้ารอคอยเจ้านายหน้าสถานีชิบูย่าตราบจนวันตายของมัน และให้ท่านได้เดินเล่นช้อปปิ้งไปกับห้าง SHIBUYA HIKARIE เป็นอาคารใหม่ที่สร้างทดแทน Shibuya Tokyo Bunka Kaikan Building ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของสถานีรถไฟชิบูย่า เป็นอาคารสูง 34 ชั้นโดยมีร้านค้ากว่า 200 ร้านและรวมแฟชั่นต่าง ๆ จากทุกมุมโลกมาไว้ที่นี่

วันที่ 4
อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)

อิสระตามอัธยาศัยทั้งวันให้ท่านเลือกช้อปปิ้งตามย่านดังของกรุงโตเกียว

* เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมื้อกลางวัน และเย็นอิสระตามอัธยาศัย … ให้ท่านเลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ

วันที่ 5
วัดอาซากุสะ + โตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) - แม่น้ำสุมิดะ (จุดชมซากุระ) – ช้อปปิ้งโอไดบะ สนามบินฮาเนดะ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “วัดอาซากุสะคันนอน(Asakusa Kannon Temple) หรือ วัดเซนโซจิ (Sensoji Temple) หรือเรียกอีกอย่างว่าวัดโคมแดงเป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และเป็นที่นิยมมากที่สุดวัดหนึ่งของเมืองโตเกียวถูกสร้างขึ้นเสร็จเมื่อประมาณปี ค.ศ. 645 เชิญท่านกราบนมัสการขอพรจากองค์เจ้าแม่กวนอิมที่เป็นทองสัมฤทธิ์มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูง 4.5 เมตร หรือจะเลือกเดินที่ “ถนนนาคามิเซะ” เป็นถนนยาวเข้าสู่พื้นที่ภายในวัดที่จะเต็มไปด้วยร้านค้ามากมายท่านจะได้ชมและซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็นสินค้าพื้นเมือง Made In Japan แท้ ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดีมากมาย อาทิ ร่ม หมวก รองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้า เป็นต้น หรือจะเลือกชิมขนมอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นตามอัธยาศัย

จากนั้นนำทุกท่านเดินถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ “หอคอยโตเกียว สกายทรี”(Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก ตั้งอยู่ไม่ไกลจากวัดอาซะกุซ่ามากนักโดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร โตเกียวสกายทรีถูกแบ่งเป็นสองชั้นโดยชั้นแรกสูง 350 เมตร และชั้นบนสูง 450 เมตรเป็นจุดชมวิวเมืองโตเกียวที่สวยที่สุดอีกจุดนึงเนื่องจากสามารถชมวิวได้รอบทิศ 360 องศาโดยได้รับการยอมรับให้โตเกียวสกายทรีเป็นตึกที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามเกินบรรยาย อีกทั้งยังมีที่กินเที่ยวช็อปปิ้งอยู่ภายในตึกแห่งนี้ครบครัน รวมทั้งยังมีอควอเรียมอยู่ในนั้นอีกด้วย

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารกลางวันพาท่านเดินทางสู่ “แม่น้ำสุมิดะ” (Sumida River) (จุดชมซากุระ) ให้ท่านได้ชมซากุระสีชมพูที่กำลังผลิบานสะพรั่งอย่างงดงามบริเวณริมแม่น้ำสุมิดะ เป็นอีกหนึ่งจุดยอดนิยมในการชมซากุระสวย ๆ ที่เรียงรายเลียบไปตามฝั่งแม่น้ำ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัดอาซากุสะคันนอน อีกทั้งบริเวณสวนสุมิดะสามารถมองเห็นหอคอยโตเกียวสกายทรีได้อีกด้วย

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ โอไดบะ (Odaiba) เกาะมหัศจรรย์แห่งโตเกียวที่เกิดจากการถมทะเลด้วยขยะ แหล่งรวมเทคโนโลยีล้ำยุคและทันสมัย เป็นเกาะที่แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์และศักยภาพของชาวญี่ปุ่นที่สามารถสร้างสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ขึ้นมา ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับการนั่งกินลมชมวิวบนชิงช้าสวรรค์ (ferris wheel) ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ตื่นตากับสีสันของแสงไฟที่ประดับประดา ท่านสามารถลองสัมผัสบรรยากาศของอ่าวโตเกียวที่มีสะพานเรนโบว์ (Rainbow  Bridge) พาดผ่าน และมีแสงสีของกรุงโตเกียวยามค่ำคืนเป็นฉากหลัง รวมทั้งเทพีเสรีภาพเวอร์ชั่นญี่ปุ่นยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าว หรือ ท่านจะเลือกช้อปปิ้งที่ “ห้างสรรพสินค้าไดเวอร์ซิตี้โตเกียว” (Diver City Tokyo Plaza) ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวภายใต้คอนเซ็ปท์ Theatrical City Space เป็นแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ที่มีร้านค้าต่าง ๆ มารวมตัวกันถึง 154 ร้าน อาทิ UniQlo, Zara, H&M, Coach, Lacoste, Forever 21, Diesel ฯลฯ และสิ่งที่ไม่ควรพลาดคือการถ่ายรูปคู่กับเจ้าหุ่นยนต์กันดั้มยักษ์ที่หน้าห้างซึ่งเพิ่งมีการเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่เมื่อปลายปีที่ผ่านมา RX-0 Unicorn Gundam ตัวสูงกว่า 20 เมตร อีกทั้งยังมียูนิคอร์นปรับเปลี่ยนโหมดของใบหน้าได้ ทั้งตัวหุ่นยนต์เรืองแสงได้มากกว่า 50 จุด เช่น บริเวณไหล่ สะโพก หน้าอก เป็นต้น โดย Unicorn Gundam ตัวล่าสุดที่มีโชว์แสง สี เสียง และขยับเกราะ เปิดเขา กันเป็นเวลาอีกด้วย (ไม่รวมค่าชิงช้าสวรรค์ , ค่าเข้าชมและเครื่องเล่นต่าง ๆ) และให้ท่านได้ช้อปปิ้งที่ “ห้างสรรพสินค้าวีนัสฟอร์ต” (Venus Fort) ตั้งอยู่ที่ย่านโอไดบะ ภายในห้างมีร้านค้ากว่า 100 ร้าน ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่น เสื้อออกกำลังกาย เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเลคโทรนิค ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ฯลฯ โดยที่นี่มีคอนเซ็ปต์ของช้อปปิ้งมอลล์สไตล์เวนิช โดยจะเน้นการออกแบบและตกแต่งให้เป็นแบบเวนิชแท้ ๆ ส่วนหลังคาเป็นรูปท้องฟ้าก็จะเปลี่ยนสีไปตามช่วงเวลาของวัน เรียกได้ว่าเป็นห้างสรรพสินค้าที่แม้จะไม่ได้ใหญ่มากที่สุด แต่ก็มีความลงตัวมากและมีสินค้าให้เลือกซื้อกันมากมายไม่แพ้ที่อื่น ๆ เลยทีเดียว

* เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย … ให้ท่านเลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ *

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ

วันที่ 6
สนามบินฮาเนดะ – มะนิลา – กรุงเทพฯ 01.15 – 04.50/09.45 – 12.05

01.15เดินทางจากสนามบินฮาเนดะ โดยสายการบิน Phillipine Airlines เที่ยวบิน PR423

05.25 : ถึงสนามบินนินอย มะนิลา แวะเปลี่ยนเครื่อง 

09.45 : ออกเดินทางจาก มะนิลา โดยเที่ยวบิน PR730

12.15 : ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

 

เงื่อนไข
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ
 2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 4. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามรายการ
 5. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
 7. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระไป-กลับ ท่านละ 20 กก.
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 9. ค่าประกันโควิด-19 วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล วงเงินท่านละ 50,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 10. บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด/วัน
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม
 2. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 ก.ก.)
 3. ค่าทำวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ (ไม่ใช่หนังสือเดินทางไทย)
 4. ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือ ATK 24 ชั่วโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย
 5. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 6. หากหน่วยงานรัฐบาลไทย หรือ ญี่ปุ่นมีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน
 7. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 2,000 บาท ต่อทริป (ชำระที่พร้อมค่าทัวร์)
 8. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตามความพึงพอใจ

หมายเหตุ

 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดหรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 30 ท่านโดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อเลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ
 5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
 6. ภูมิอากาศและเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 7. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วยความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงตารางบิน การบริการของสายการบิน และเหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 8. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบินการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ
 9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
 10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
 11. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน
 12. ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการชำรุด เปียกน้ำ การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราปั๊มลายการ์ตูน ที่ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 13. กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทำการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือกควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 14. กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • ก.พ.66 - มิ.ย.66
 • 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 15,990 บาท
 • มี.ค.66 - เม.ย.66
 • 5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 19,999 บาท
 • ก.พ.66 - มิ.ย.66
 • 5 วัน 4 คืน
เริ่มต้น 21,990 บาท