ทัวร์ดูไบ Highlight Dubai

ชมมัสยิดหลวง (Grand Mosque)มัสยิดที่ใหญ่โตสวยงามโออ่าอลังการใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก
ช้อปปิ้งสินค้าของเฟอร์รารี่ (Ferrari World)ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าอลังการสีแดงโดดเด่นเป็นสัญลักษณ์เฉพาะแบรนด์เฟอร์รารี่
ช้อปปิ้งดูไบมอล์(Dubai Mall)ห้างใหญ่ที่สุดในโลก เต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมทั่วโลก
ถ่ายรูปคู่กับตึก DUBAI FRAME ตึกกรอบรูปขนาดใหญ่ที่โดดเด่นแปลกตา
ชมตึกเบิร์จ คาลิฟา(BURJ KHALIFA)ตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลกและสถาปัตยกรรมงดงามที่สุดในโลกสร้างด้วยทุนมหาศาล
ชมน้ำพุแห่งดูไบ น้ำพุเต้นระบำตามเสียงเพลงที่ใหญ่และยาวที่สุดในโลก มีความยาว 270 เมตร ใช้น้ำพุ่งขึ้นไปสูงเทียบกับตึก 50 ชั้นเลยทีเดียว
นั่งรถไฟรางเดี่ยว (MONORAIL) ชมโครงการสุดหรูเกาะเดอะปาล์ม (THE PLAM JUMEIRAH)

นั่งรถจี๊บสู่แคมป์ทะเลทราย ทำกิจกรรมและรับประทานอาหารบาร์บีคิวแบบพื้นเมือง ชมระบำหน้าท้องและโชว์ระบำไฟ
เข้าชมพิพิธภัณฑ์ดูไบ (DUBAI MUSEUM)เป็นป้อมปราการเก่าที่สุดสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1787

ทัวร์ดูไบ Highlight Dubai

รหัส 022-0236
วันที่เดินทาง
ธ.ค.64
ช่วงเวลา
7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
63,900 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
50 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)

22.30 น. : คณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออก ประตูที่ 8 สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EMIRATES AIRLINES) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ คอยให้การ ต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ

วันที่ 2 ชมพิพิธภัณฑ์ดูไบ – ล่องเรืออับรา – ตลาดทอง – ตลาดเครื่องเทศ – ดูไบเฟรม

01.45 น. : ออกเดินทางสู่ ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 385

04.55 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง)

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร เดินทางเข้าสู่ “นครดูไบ” (DUBAI) เป็นนครใหญ่สุดของ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีพื้นที่ประมาณ 4,000 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับอ่าวโอมานและอ่าวเปอร์เซียถือได้ว่ามหานครดูไบเป็นเมืองท่าที่สำคัญ แห่งหนึ่งบนโลก อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการค้าและการส่งออกที่สำคัญอีกด้วย

เดินทางเข้าชมพิพิธภัณฑ์ดูไบDUBAI MUSEUMเป็นป้อมปราการเก่าที่สุดสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1787 สมัยก่อนป้อมปราการแห่งนี้ใช้เป็นที่พักของเจ้าของเมืองเป็นอาคารบ้านเรือนที่เก่าแก่และเคยเป็นคุกขังโจรสลัดที่เข้าปล้นพ่อค้าที่ขายของทางเรือ

นำท่านนั่งเรือข้ามฝั่งABRARIDEข้ามคลองดูไบพร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามสองฝั่งคลองที่มีตึกสมัยใหม่และตึกใหม่สไตล์อารับที่เป็นโรงแรมต่างๆ เรือนี้ทำด้วยไม้ที่ชาวเมืองในสมัยก่อนใช้มาจนถึงปัจจุบันนำท่านขึ้นฝั่ง DEIRAที่เป็นที่ตั้งของตลาดเครื่องเทศ (SPICE SOUK)ที่มีการขายเครื่องเทศมายาวนาน และร้านค้าที่ขายผลไม้อบแห้งของตะวันออกกลางมากไม่ว่าจะเป็นอินทผาลัมลูกมะเดื่อ นอกจากนี้ยังมีร้านขายของฝาก

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำทุกท่านอิสระถ่ายรูปที่ตึกดูไบเฟรม (DUBAI FRAME) ตึกรอบรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งใช้เวลาในการสร้างนานถึง 10 ปีด้วยงบประมาณมหาศาลถึง 43.5 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีความสูง 150 เมตรและกว้าง 93 เมตร ซึ่งสร้างตึกนี้ขึ้นมาโดยมีคอนเซ็ปที่สามารถมองเห็นทั้งฝั่งเมืองเก่าอย่าง DEIRA และฝั่งเป็นเมืองใหม่ที่เต็มไปด้วยตึกสูงระฟ้าและทันสมัย นำคณะเดินทางเข้าโรงแรมเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม HILTON GARDEN INN MURAQQABAT   หรือเทียบเท่า

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 3 ตลาดพื้นเมือง SOUK MARINAT- โครงการเกาะต้นปาล์ม(THE PALM) – ตะลุยเนินทรายด้วยรถจี๊บซาฟารีสู่แคมป์กลางทะเลทราย

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านสู่ตลาดพื้นเมือง SOUK MADINATตลาดติดแอร์ที่เดินสบายไม่ว่าอากาศด้านนอกจะร้อนขนานไหนแต่ท่านก็สามารถเดินเลือกซื้อสินค้าอย่างสบายใจ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่โครงการหมู่เกาะเดอะปาล์ม (THE PALM JUMEIRAH) เป็นโครงการที่สร้างด้วยเงินมหาศาลโดยการถมเกาะให้ใหญ่ขึ้นเป็นรูปต้นปาล์ม

นำท่านนั่งรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (MONORAIL)เข้าชมโครงการโดยชมช่วงลำต้นจะเป็นอาคารที่ทันสมัยหรือคอนโดสุดหรูให้ชาวต่างชาติได้เข้าพักหรือโรงแรมต่างๆพร้อมร้านค้าที่ทันสมัยมากมายส่วนด้านที่เป็นรูปใบจะเป็นโรงแรมหรูระดับ 5 ดาวจากทั่วโลกมาเปิดให้บริการ ถึงสถานีสุดท้ายที่โรงแรมATLANDTIS THE PALMที่สูงตระหง่านอยู่ส่วยยอดสุดของต้นปาล์มเป็นโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว โดยมีร้านค้ามากมายให้ท่านได้ช๊อปปิ้งไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแบรนด์ดังมากมาย นาฬิกา  หรือของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว รวมถึงร้านอาหารอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่โตให้ท่านได้เข้าชมสัตว์น้ำไม่ว่าจะเป็นฉลาม ปลากระเบน หรือสัตว์อื่นๆมากกว่า 65.000 ชนิด

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมให้ท่านได้เตรียมตัวและจัดเตรียมเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับการเดินทางตะลุยทะเลทรายในช่วงบ่ายจนถึงค่ำ

(การแต่งกายในการเที่ยวทะเลทรายควรใส่เสื้อผ้าที่โปร่งไม่หนาและรองเท้าหุ้มข้อกันทรายเข้าหรือจะเป็นรองเท้าแตะก็ได้ ส่วนคนที่เมารถควรทานยาให้เรียบร้อย)

เดินทางจากสู่ทะเลทรายด้วยรถโค๊ชปรับอากาศผ่านชมตัวเมืองดูไบรอบนอกที่ท่านจะได้เห็นวิวเต็มไปด้วยตึกระฟ้า เดินทางสู่เส้นทางนอกเมืองระหว่างทางจะเริ่มเห็นต้นไม้น้อยลงและมีทรายมากขึ้นสู่ทรายที่เปลี่ยนสีขาวกลายเป็นสีที่เข้มขึ้นจะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่ถูกร้อมลอบด้วยทะเลทราย จากนั้นให้ท่านได้เปลี่ยนรถเป็นการนั่งรถจี๊บเข้าสู่กลางทะเลทรายอันสวยงามเพื่อทำกิจกรรมในแคมป์กลางทะเลทรายที่ท่านจะได้ประทับใจกับการขี่อูฐแต่งตัวด้วยชุดของชาวอาหรับ ทดลองเพนท์ลายบนมือแบบชาวอาหรับ (HENNA TATTO) และยังมีบริการเครื่องดื่มชาหรือกาแฟ ผลไม้แบบไม่อั้นจากนั้นท่านจะได้ชมการแสดงที่ตื่นเต้นอย่างการแสดงระบำไฟ สวยงามด้วยการแสดงระบำหน้าท้องเร้าใจของสาวสวยพร้อมรับประทานอาหารค่ำแบบท้องถิ่น สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่โรงแรม นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม HILTON GARDEN INN MURAQQABAT  หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 เข้าชมงาน WORLD EXPO

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ “งานมหกรรมนิทรรศการระดับโลก” ณ Dubai Exhibition Centre ซึ่งเป็นงานที่ถูกยกให้ เป็น 1 ใน 3 งานที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกเช่นเดียวกับการแข่งขันโอลิมปิกและฟุตบอลโลก ซึ่งจัดต่อเนื่องและหมุนเวียนประเทศเจ้าภาพที่เป็นภาคีสมาชิก ภายใต้การจัดงานโดยสำนักงานมหกรรมโลก (Bureau of International Exposition หรือ BIE) เป็นองค์กรระหว่างประเทศมีหน้าที่บริหารจัดงาน ซึ่งจัดงานในทุก 5 ปี โดยงานถูกจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อค.ศ.1851 ณ กรุงลอนดอน และประเทศไทยได้เข้าร่วมงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2405 ซึ่งแต่เดิมถูกจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเท่านั้น แต่ในปี1988 แต่ละประเทศได้มองงาน World Expo เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศในระดับสากล โดยแต่ละประเทศจะนำวัฒนธรรมและสิ่งที่น่าสนใจของในประเทศมาจัดแสดงในงานนี้โดยพื้นที่จัดงานของครั้งนี้มากถึง 4.3 ตารางกิโลเมตร

เที่ยง : อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

บ่าย : งาน World Expo มีกว่า 190 ประเทศที่เข้าร่วมงาน จัดงานด้วยแรงบันดาลใจเกี่ยวกับนวัตกรรม, สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรม ท่านสามารถเที่ยวชมอาคารจัดการแสดงของแต่ละประเทศ, อาคารผู้จัดงานหลักหรืออาคาร พิเศษของงานได้อิสระให้ทุกท่านเที่ยวชมงานตามอัธยาศัยตลอดช่วงบ่าย

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม HILTON GARDEN INN MURAQQABAT   หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 นครดูไบ–ชมเมืองอาบูดาบี –มัสยิดหลวง GRAND MOSQUE – ผ่านชม EMIRATE PALACE HOTEL - FERRARI WORLD

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมืองอาบูดาบีซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองใช้เวลาประมาณ 2 ช.ม. โดยท่านจะได้ผ่านชมตึกระฟ้าอันแปลกตาที่โดดเด่นของแต่ละตึกไม่ซ้ำกันในย่านใจกลางอะบูดาบี

นำท่านเข้าชมมัสยิดหลวง(GRAND MOSQUE)หรือมัสยิด SHEIKH ZAYED BIN SULTAN AL NAHYAN ซึ่งเป็นมัสยิดที่ใหญ่โตสวยงามโอ่อ่าอลังการที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่ง

นำท่านเดินทางผ่านชมโรงแรมหรู EMIRATES PALACE ระดับ 5 ดาว ที่สวยงามตระการตาใช้ด้านนอกเป็นสีน้ำตาลส่วนด้านในประดับด้วยทองคำหรูหรามีเสน่ห์และคริสตัลและโคมระย้าโอ่อ่าสวยงามดุดราชวังในเทพนิยายอาหรับ การตกแต่งแบบชาวอาหรับดั้งเดิม ด้านนอกร้อมรอบด้วยต้นปาล์มเรียงรายสวยงาม และด้านหน้ามีน้ำพุหรูหรางดงามให้ท่านช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าที่ด้านหน้า

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านชมสวนสนุกเฟอร์รารี่ เวิลด์ (FERRARI WORLD) ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้า สวนสนุกแห่งนี้เป็นสวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยหลังคาสีแดงโดดเด่นเป็นสัญลักษณ์โดดเด่นของเฟอร์รารี่ ถ่ายรูปกับรถหรูและช้อปปิ้งของที่ระลึกตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาเดินทางกลับเมืองดูไบ

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม HILTON GARDEN INN MURAQQABAT   หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 ชมเมืองดูไบ – จูไมร่าห์บีช – มัสยิดจูไมร่าห์ – ตึกเบิร์ดคาลิฟาห์ – ดูไบมอล – น้ำพุเต้นระบำ – สนามบิน

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางพร้อมชมอาคารบ้านเรือนของคืนพื้นเมืองที่ฐานะดีริมถนนจูไมร่าห์ ไม่ว่าจะเป็นย่านร้านค้าแบบท้องถิ่นและบ้านที่สร้างด้วยหินทรายสีดูเป็นธรรมชาติรูปทรงสี่เหลี่ยมแบบอาหรับ ชมเบิร์จอัลอาหรับ (BURJ AL ARUB)ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองดูไบ ด้วยรูปทรงที่ออกแบบให้เป็นรูปเรือใบที่กำลังแล่นเรือในทะเล ตึกเบิร์จ อับอาหรับ นี้ยังเป็นโรงแรมที่ลูกค้าที่ได้มาพักยกให้เป็นโรงแรมระดับ 7 ดาว

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านชมตึกเบิร์จ คาลิฟา(BURJ KHALIFA)ที่เป็นหนึ่งในตึกระฟ้าสูงที่สุดในโลก เป็นความภาคภูมิใจของชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่สร้างด้วยทุนมหาศาลทันสมัยและยิ่งใหญ่ที่สุดและเปิดให้ทุกคนทั่วโลกให้ได้ชมในปี ค.ศ.2010 นำคณะขึ้นชมวิวในมุมสูงแบบ 360 องศา บนชั้น 124  ซึ่งท่านจะได้เห็นตึกระฟ้าที่แตกต่างกันและเป็นเมืองสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ท้องทะเลที่สวยงามและทะเลทรายที่มองได้สุดลูกตา

อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งที่ดูไบมอลล์(DUBAI MALL) ศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์เนมจากทั่งโลกที่ท่านจะได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจและยังมีร้านอาหารนานาประเทศให้ท่านได้เลือกทาน  ห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งดูไบ(DUBAI AQUARIUM)ที่ใหญ่อยู่ใจกลางห้างให้ท่านได้ชมฟรีจากด้านหน้า มีตู้กระจกขนาดใหญ่ให้ท่านได้มองเห็นปลายหลากหลายสายพันธุ์มากกว่า 33,000 ชนิดะและยังมีการแสดงโชว์การป้อนอาหารจากมือของนักประดาน้ำให้ชมอีกด้วย(ไม่รวมค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำด้านใน)

นำทุกท่านชมน้ำพุแห่งดูไบDUBAI FOUNTAIN) เป็นน้ำพุเต้นระบำตามเสียงเพลงที่ใหญ่และยาวที่สุดในโลก มีความยาว 270 เมตร ใช้น้ำพุ่งขึ้นไปสูงเทียบกับตึก 50 ชั้นเลยทีเดียว ใช้งบประมาณในการสร้าง 220 ล้านเหรียญสหรัฐ น้ำพุแห่งนี้อยู่ติดกับห้างดูไบมอลล์(DUBAI MALL) ที่สามารถเดินออกมาชมการแสดงได้อย่างง่ายดายและกลับเข้าไปช้อปปิ้งได้ต่ออย่างสะดวก น้ำพุแห่งดูไบนี้จะเปิดแสดงทุกวันเริ่มเวลา 6 โมงเย็นเป็นเวลา 5 นาที ทุกๆครึ่งชั่วโมง ในการแสดงของน้ำพุจะมีเสียงดนตรีอันเร้าใจและใช้ไฟประดับทั้งหมด 6,600 ดวงระยิบระยับโดยมีห้างดูไบมอลล์และตึกเบิร์จคาลิฟาเป็นฉากหลังอันสวยงามตระการตา

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเมืองดูไบ

02.50 น. : นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 384

วันที่ 7 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

12.30 น. : คณะดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิพร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่าพาหนะและนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินตามรายการ
 • ค่าอาหารตามรายการ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง
 • น้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 30 กก.
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเท่านั้น คุ้มครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (แบบกรุ๊ปทัวร์) เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ที่ทางบริษัทฯ จัดทำ ซึ่งผู้โดยสารต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น และระบุตามที่เที่ยวในรายการ และค่ารักษาพยาบาล(กรณีติดเชื้อโควิด)โดยเป็นการรักษาตัวในโรงพยาบาลเท่านั้น
 • แจกน้ำเปล่าวันละ 1 ขวด
 • ค่าตรวจRT-PCR เมื่อเดินทางถึงดูไบ / ค่าตรวจก่อนเดินทางไปอะบูดาบี / และค่า RT-PCR ก่อนเดินทางกลับประเทศไทย
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าทำวัคซีนพาสสปอร์ต
 • ผลการตรวจโควิด เพื่อยืนยันผลว่า ไม่มีเชื้อก่อนการเดินทาง มีอายุไม่เกิน 76 ชั่ว โมงก่อนเดินทางถึงดูไบ โดยวิธีการตรวจแบบ RT-PCR เท่านั้น !!! ในเอกสารจะต้องมี QR CODE ด้วย ต้องระบุ ชื่อ-นามสกุล วัน เดือนปีเกิด ที่ตรงตามหน้าพาสปอร์ต (ห้ามผิดแม้ แต่1 ตัวอักษรหรือตัวเลข) และยืนยันผลโดยระบุว่า “NEGATIVE” หรือ “NOT DETECTED” เท่านั้น ถ้าเอกสารระบุว่า “INVALID” ไม่สามารถใช้ได้โดยผลการตรวจจำเป็นต้องออกเป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอารบิกเท่านั้น
 • ค่าใช้จ่ายเมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทย ค่าตรวจRT- PCR  และ ค่าสำรองที่พัก 1 คืน ระหว่างรอผลตรวจโควิดโดยต้องเป็นโรงแรมที่ได้รับ SHA PLUS เท่านั้น ระยะเวลาในการกักตัวขึ้นอยู่กับสถานการณ์ซึ่งรัฐบาลจะเป็นผู้กำหนด (อัพเดท 1 พฤศจิกายน 2564)
 • ถ้าหากจะให้ทำการสำรองโรงแรม 1 คืน ตามแพคเก็จ TEST and GO มีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 5,000 – 7,000 บาท
 • ไม่รวมแผนประกันภัยการเดินทางขาเข้าประเทศไทย
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด , น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระเกิน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์/ไกด์/คนขับรถท้องถิ่น  (โดยประมาณ 35USD/PAX)
 • ไม่มีแจกกระเป๋า
 • ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมหลังจากวันออกราคาทัวร์แล้วโดยมิได้แจ้งเราล่วงหน้า

***การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสาร จำนวน 10 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต่ำกว่า 10 ท่าน

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ หรือ ยกเลิกการเดินทาง

*** กรณีทีนอน 3 ท่าน/ห้อง บางโรงแรมที่ดูไบอาจจะไม่มี ลูกค้าจำเป็นต้องจ่ายห้องพักเดี่ยวเพิ่ม (Single)

*** กรณีห้องพักต่างประเภทกัน เช่น ห้องคู่ 2 ท่าน/ห้อง (Twin/Double) หรือ ห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หรือ ห้องพักเดี่ยว (Single) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน หรือ คนละชั้น เนื่องจากโรงแรมอาจจะแยกประเภทห้องแต่ละชั้นกันไป แตกต่างกัน

*** หากท่านต้องการอาหารพิเศษ หรือต้องการระบุที่นั่งบนเครื่อง รวมถึงการสะสมไมล์ ของสายการบิน กรุณาแจ้งพร้อมตอนจองทัวร์ หรือก่อนเดินทางอย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกตั๋ว เพื่อบริษัทฯ จะได้ดำเนินการแจ้งให้ทางสายการบินทราบ แต่ได้ตามที่ท่านขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินจะพิจารณา***

ช่วงเดินทาง
23/12/2021 29/12/2021
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
63,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ดูไบ Highlight Dubai
เดินทาง 23/12/2021 29/12/2021
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,900 บาท ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  23/12/2021 29/12/2021
  63,900 บาท
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ดูไบ Highlight Dubai
  เดินทาง 23/12/2021 29/12/2021
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,900 บาท ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   จำนวนการเข้าชม 50 ครั้ง
   Tags ที่เกี่ยวข้อง
   Share on social networks
   โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
   • VietJet Air
   • พ.ย.64 - ธ.ค.64
   • 3 วัน 2 คืน
   • 111 ครั้ง
   เริ่มต้น 7,999 บาท
   • รถโค้ช
   • ธ.ค.64 - ม.ค.65
   • 5 วัน 2 คืน
   • 105 ครั้ง
   เริ่มต้น 4,999 บาท
   รหัส 003-0080
   5 วัน 2 คืน
   รถโค้ช
   เริ่มต้น 4,999 บาท
   • VietJet Air
   • พ.ย.64 - ธ.ค.64
   • 3 วัน 2 คืน
   • 86 ครั้ง
   เริ่มต้น 6,999 บาท
   รหัส 013-0025
   3 วัน 2 คืน
   VietJet Air
   เริ่มต้น 6,999 บาท
   • ธ.ค.64
   • 4 วัน 3 คืน
   • 30 ครั้ง
   เริ่มต้น 35,999 บาท
   รหัส 038-0351
   4 วัน 3 คืน
   เริ่มต้น 35,999 บาท
   ชื่นชอบ