สถานีรถไฟกันตัง – ศาลเจ้าท่ามกงเยี้ย – หอนาฬิกาตรัง – วงเวียนพะยูน – ถนนคนเดินตรัง – ท่าเรือปาเมง – เกาะมุก – ถ้ำมรกต – เกาะเชือก – โบสถ์คริสตจักรตรัง – วัดภูเขาทอง – BAANKHUAN FORESTA

ทัวร์ตรัง ดินแดนมรกต , At Ubon Travel
รหัส 013-0647
วันที่เดินทาง
เม.ย.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Air Asia (FD)
ราคาเริ่มต้น
9,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
18 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานตรัง – สถานีรถไฟกันตัง – ศาลเจ้าท่ามกงเยี้ย – หอนาฬิกาตรัง - วงเวียนพะยูน – ถนนคนเดินตรัง

05.00 : คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับหน้ากากอนามัย และมัคคุเทศก์คอยให้คำแนะนำมาตรการการป้องกัน COVID-19 ก่อนออกเดินทาง

*กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบิน เนื่องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิน สายการบินจะปิดให้ทำการเช็คอินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง*

07.50  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานตรัง จังหวัดตรัง โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3241   ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที

**ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน** **อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการบิน** **ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื้อน้ำหนักกระเป๋าหรืออัพที่นั่งได้ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม**

09.15 : เดินทางถึง ท่าอากาศยานตรัง จังหวัดตรัง

    ——————–  หลังจากทุกท่านรับสัมภาระ และทำธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว ————————-

นำท่านเดินทางเข้าสู่ จังหวัดตรัง เดินทางสู่ สถานีรถไฟกันตัง เป็นสถานีที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของไทยที่อยู่คู่กับทางรถไฟสายใต้มาตั้งแต่แรกเริ่มสร้าง เปิดใช้งานเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2456 แต่ก่อนมีชื่อว่าสถานีรถไฟตรัง ก่อนที่จะมีการย้ายตัวจังหวัดไปอยู่ที่ตำบลทับเที่ยง สถานีตรังจึงเปลี่ยนชื่อเป็นสถานีกันตัง ส่วนสถานีทับเที่ยงนั้นก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถานีตรัง

จากนั้นพาทุกท่านไปสักการะ ศาลเจ้าท่ามกงเยี้ย หรือชาวบ้านเรียกว่า “โรงพระท่ามกงเยี่ย” จ.ตรัง มีอายุกว่าร้อยปี เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวตรัง

เที่ยง : รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

จากนั้นเดินทางสู่ หอนาฬิกาตรัง (Trang Clock Tower) แลนด์มาร์คสำคัญอีกแห่งของจังหวัดตรังที่จะส่องสว่างสดใสในยามค่ำคืน คือ “หอนาฬิกา” หอสูงที่ตั้งอยู่ใจกลางวงเวียน คอยบอกเวลาให้กับคนตรัง และเป็นสถานที่จัดงานในเทศกาลสำคัญต่างๆ ชม วงเวียนน้ำพุปลาพะยูน ตั้งอยู่ที่ถนนพัทลุงบริเวณทางขึ้นจวนผู้ว่าฯ เป็นวงเวียนน้ำพุขนาดใหญ่ 4 ชั้น โดยแต่ละชั้นเป็นเรื่องราวของวรรณคดีไทย โดยชั้นบนสุดเป็นรูปพรานบุญจับกินรีจากเรื่องพระสุธนมโนราห์ ชั้นรองลงมาเป็นรูปนางเงือกจากเรื่องพระอภัยมณี ถัดลงมาอีกก็เป็นม้านิลมังกรจากเรื่องพระอภัยมณีและชั้นล่างเป็นรูปปลาพะยูน ซึ่งเป็นสัตว์อนุรักษ์ประจำจังหวัดตรัง

นำทุกท่านเดินทางไปยัง ถนนคนเดินตรัง เป็นแหล่งชอปปิ้งอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจของจังหวัดตรัง ซึ่งทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยของจังหวัดตรัง จัดให้มีถนนคนเดินหน้าสถานีรถไฟ จ.ตรัง ใช้ชื่อน่ารักๆว่า “Chan Chala Night Market” เป็นระยะเวลากว่า 3 ปีมาแล้ว

ค่ำ : รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนูพิเศษ หมูย่างเมืองตรัง

วันที่ 2
ท่าเรือปาเมง - เกาะมุก - ถ้ำมรกต – เกาะเชือก

เช้า : รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม  (ในกรณีที่โรงแรมไม่เปิดห้องอาหารเช้า ขออนุญาตพาไปทานร้านอาหารท้องถิ่นแทน)

นำท่านเดินทางไปยังท่าเรือปากเมง ลงเรือสู่ เกาะมุก ชมความงามของ ถ้ำมรกต หนึ่งใน Unseen in Thailand จากปากทาง เข้าถ้ำเป็นโพรงเล็กๆ สูงพ้นระดับน้ำพอเรือลอดได้ หรือต้องว่ายน้ำเข้าไปถ้าหากน้ำมาก ระยะทาง 80 เมตร บริเวณปากทาง เข้าถ้ำแสง จากภายนอกจะสะท้อนกับน้ำภายในถ้ำทำให้เห็นน้ำเป็นสีเขียวมรกต ดูแปลกตาและสวยงามตามธรรมชาติอย่างยิ่ง เมื่อพ้นปากถ้ำออก มาอีกด้านหนึ่งจะเห็นหาดทรายขาวสะอาดล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงชัน& ถ้ำมรกรตนี้จะเข้าออกได้เฉพาะ ช่วง น้ำลงเท่านั้น

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ปิกนิค

หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เกาะกระดาน สถานที่ที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะการจัดงานวิวาห์ใต้สมุทร เป็นเกาะที่มีความกว้างมาก มีชายหาดที่มีทรายขาวละเอียด หาดกว้างใหญ่สวยงามน่าเล่นน้ำ น้ำทะเลใสจนมองเห็น แนวปะการัง น้ำตื้น ตลอดจนฝูงปลาหลากหลายพันธุ์ ทุกวันจะมีนักท่องเที่ยวมาแวะจอดเรือเล่นน้ำ อาบแดดชมความงามของหาดทรายเป็นจำนวนมาก

นำท่านเดินทางต่อไปยัง เกาะเชือก อยู่ระหว่างเกาะมุกและเกาะไหง ถือเป็นจุดดำน้ำชมปะการัง ที่สวยที่สุดของทะเลตรังสามารถ ชม ปะการังอ่อนมีทั้งสีแดง สีส้ม สีม่วง สีเหลือง สีชมพู และอีกมากมาย สัมผัส ดาวขนนก เกาะเชือกเป็นเกาะเล็กๆ ทั้ง 3 เกาะ อยู่ในวงล้อม ของเกาะมุก และเกาะกระดาน เป็นเกาะสัมปทานรังนกทั้งสามเกาะ ห่างจากเกาะไหงประมาณ 4 กิโลเมตร มีลักษณะ เป็นโขดหิน แหละหน้าผาหินสูงชัน ไม่มีชายหาด จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ

ค่ำ : อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย

วันที่ 3
โบสถ์คริสตจักรตรัง – วัดภูเขาทอง - BAANKHUAN FORESTA - แวะซื้อของฝาก - ท่าอากาศยานตรัง – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ในกรณีที่โรงแรมไม่เปิดห้องอาหารเช้า ขออนุญาตพาไปทานร้านอาหารท้องถิ่นแทน)

เดินทางไปยัง โบสถ์คริสตจักรตรัง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบนถนนห้วยยอด ใกล้กับโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา ตามประวัติเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2458 มีพิธีถวายอาคารโบสถ์ถาวรของคริสตจักรตรัง ดังอักษรจารึกไว้เหนือบันไดทางเข้าว่า “วิหารคริสตศาสนา”

จากนั้นนำทุกท่าน สักการะ ‘พระนอนทรงเทริดมโนราห์’ อายุนับพันปี ณ วัดภูเขาทอง ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง มีพระนอนทรงเทริดมโนราห์อายุกว่า 1,000 ปีเป็นพระพุทธไสยาสน์ปางปรินิพพานองค์เดียวที่พบในประเทศ ปัจจุบันยังคงสง่างามและเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของผู้ที่นับ  ถือครูหมอมโนราห์และประชาชนทั่วไปแห่สักการะกราบไหว้อย่างต่อเนื่อง

เที่ยง : รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร ก่อนเดินทางกลับ พาทุกท่านไปยัง BAANKHUAN FORESTA คาเฟ่ในป่าลึกลับ มุมถ่ายรูปฟีลธรรมชาติแบบจัดเต็ม มีอาหารทั้งคาว ทั้งหวาน เครื่องดื่มเย็นๆ จิบกาแฟไปชมธรรมชาติไป

**ร้านปิดทุกวันพุธ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และแจ้งลูกค้าในวันเดินทางอีกครั้ง** แวะซื้อของฝาก ณ ร้านของฝากจังหวัดตรัง ได้เวลาอันสมควรออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานตรัง จังหวัดตรัง

16.25 : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง  โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3246

**ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน**

**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการบิน**

**ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื้อน้ำหนักกระเป๋าหรืออัพที่นั่งได้ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม**

17.45 : เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข
 • ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง
 • กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 กก. (หากต้องการซื้อน้ำหนักกระเป๋าโหลดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)
 • รถตู้ปรับอากาศ VIP (นำเที่ยวตามรายการ)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพัก 3 ท่านจะเป็นเตียงเสริม 1 ท่าน) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จำเป็นต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ
 • ค่าประกันคุ้มครอง COVID-19 ตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินสูงสุดท่านละ 30,000 บาท คุ้มครองทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ อายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกเดินทาง ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งไม่รวมกรณีเสียชีวิตจากโรค COVID-19
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กำหนด
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 500 บาท

เงื่อนไขการจอง

 • มัดจำ 5,000 บาท พร้อมสำเนาบัตรประชาชนที่ชัดเจน เพื่อการยืนยันการจอง 1 วัน เช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชำระเงินมัดจำในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านได้ทำการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติหากไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่กำหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจำเป็นต้องทำจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลำดับ เนื่องจากทุกพีเรียดมีที่นั่งจำกัด

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง *ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 40 วัน*
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด
 • กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ เช่น มีนโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละจังหวัด หรือการยกเลิกเที่ยวบินโดยสายการบิน บริษัทจะเก็บเป็นเครดิตหรือเลื่อนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กับลูกค้า โดยยึดตามนโยบายของสายการบินและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
ช่วงเดินทาง
10/04/2022 12/04/2022
การเดินทาง
Air Asia (FD)
จำนวน
ราคา
9,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ตรัง ดินแดนมรกต
เดินทาง 10/04/2022 12/04/2022
*** พักเดี่ยว 2,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  11/04/2022 13/04/2022
  การเดินทาง
  Air Asia (FD)
  จำนวน
  ราคา
  9,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ตรัง ดินแดนมรกต
  เดินทาง 11/04/2022 13/04/2022
  *** พักเดี่ยว 2,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   12/04/2022 14/04/2022
   การเดินทาง
   Air Asia (FD)
   จำนวน
   ราคา
   9,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ตรัง ดินแดนมรกต
   เดินทาง 12/04/2022 14/04/2022
   *** พักเดี่ยว 2,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    13/04/2022 15/04/2022
    การเดินทาง
    Air Asia (FD)
    จำนวน
    ราคา
    12,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ตรัง ดินแดนมรกต
    เดินทาง 13/04/2022 15/04/2022
    *** พักเดี่ยว 2,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     14/04/2022 16/04/2022
     การเดินทาง
     Air Asia (FD)
     จำนวน
     ราคา
     12,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ตรัง ดินแดนมรกต
     เดินทาง 14/04/2022 16/04/2022
     *** พักเดี่ยว 2,500 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      15/04/2022 17/04/2022
      การเดินทาง
      Air Asia (FD)
      จำนวน
      ราคา
      11,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ตรัง ดินแดนมรกต
      เดินทาง 15/04/2022 17/04/2022
      *** พักเดี่ยว 2,500 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       Tags ที่เกี่ยวข้อง
       Share on social networks
       โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
       • ม.ค.65 - เม.ย.65
       • 8 วัน 5 คืน
       เริ่มต้น 115,500 บาท
       • เมย.65 - ตค.65
       • 8 วัน 5 คืน
       เริ่มต้น 79,900 บาท
       • ธ.ค.65
       • 9 วัน 6 คืน
       เริ่มต้น 39,950 บาท
       • เดินทางมาเอง
       • พ.ย.64 - เม.ย.65
       • 3 วัน 2 คืน
       เริ่มต้น 3,899 บาท