ถ้ำเลเขากอบ – วังเทพทาโร – ศาลเจ้าท่ามก๋งเยี่ย – หอนาฬิกาตรัง+วงเวียนพะยูน+วิหารคริสตจักรตรัง – ดำน้ำทะเลตรัง (ท่าเรือปากเมง + เกาะมุก + ถ้ำมรกต UNSEEN THAILAND + เกาะกระดาน + เกาะเชือก) – พระพุทธรูปสี่มุมเมือง – วัดคูหาสวรรค์ – บ้านแฝด@ทะเลน้อย – หาดใหญ่ – หาดสมิหลา – เขาตังกวน – อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ – ย่านเมืองเก่าสงขลา – ตลาดกิมหยง     

ทัวร์ตรัง ถูก และสวยเว่อร์ , At Ubon Travel
รหัส 011-0643
วันที่เดินทาง
เม.ย.65
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
Thai Lion Air
ราคาเริ่มต้น
9,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
22 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินดอนเมือง – สนามบินหาดใหญ่ – จังหวัดตรัง – ถ้ำเลเขากอบ – วังเทพทาโร – ศาลเจ้าท่ามก๋งเยี่ย – หอนาฬิกาตรัง+วงเวียนพะยูน+วิหารคริสตจักรตรัง

04.00 // 05.30 น. : คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ที่ 11-12 สายการบิน THAI LION AIR โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในด้านเอกสารและสัมภาระ.

06.20 // 07.45 น. : ออกเดินทางสู่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL702 // SL7702

07.45 // 09.15 น. : ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่  หาดใหญ่ เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสงขลา เป็นที่ตั้งของเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของภาคใต้และเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในการท่องเที่ยวและเป็นศูนย์รวมของสินค้าหลักในภาคใต้ตอนล่าง  รับสัมภาระเรียบร้อย.

 เดินทางสู่  จังหวัดตรัง หรือเมืองทับเที่ยง หัวเมืองทางภาคใต้ของประเทศไทย ติดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย ชายฝั่งทะเลตะวันตก เป็นเมืองที่ตั้งขึ้นใหม่ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ แต่เดิมน่าจะเป็นเพียงเส้นทางผ่านไปมาระหว่างนครศรีธรรมราชกับพัทลุง (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2.30 ชม.)

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านภัตตาคาร  (บุฟเฟ่ต์ขนมจีน 5 น้ำยา+ขนมหวาน) 

 สู่  ถ้ำเลเขากอบ  UNSEEN  THAILAND  ถ้ำที่มีสายน้ำไหลผ่านและไหลล้อมรอบภูเขาอันเป็นที่ตั้งของถ้ำ การเดินทางเข้าไปชมภายในนั้นจะต้องเริ่มต้นด้วยการนั่งเรือในบางจุดแล้วจึงค่อยเดินสำรวจถ้ำต่าง ๆ

☞  สู่  วังเทพทาโร แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรและปลูกต้นเทพทาโรพันธุ์ไม้ท้องถิ่นหายากในภาคใต้

  สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวตรัง  ศาลเจ้าท่ามก๋งเยี่ย  (Tham Kong Yia Shrine) ชาวบ้านเรียกว่า โรงพระท่ามกงเยี่ย  ศูนย์รวมจิตใจของชาวตรัง นับตั้งแต่แรกเกิดจากครรภ์มารดาเมื่ออายุครบเดือนบิดามารดาจะพามาไหว้เพื่อขอให้พระท่ามกงเยี่ยรับไว้เป็นบุตร วันหยุดหรือเทศกาลสำคัญลูกหลานจะพร้อมใจกันมาสักการะบูชาท่านอย่างเนืองแน่น ผ่านชม หอนาฬิกาตรัง สถาปัตยกรรมเก่าแก่ประจำจังหวัดตรัง ชม วงเวียนพะยูน สัตว์น้ำที่ได้รับการอนุรักษ์และเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด ชม วิหารคริสตจักรตรัง โบสถ์คริสต์ที่มาอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี อาคารสีเหลืองตั้งโดดเด่นอยู่กลางสวนหย่อม.

เย็น : อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย   

วันที่ 2
ดำน้ำทะเลตรัง (ท่าเรือปากเมง + เกาะมุก + ถ้ำมรกต UNSEEN THAILAND + เกาะกระดาน + เกาะเชือก)

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่  ท่าเรือปากเมง ลงเรือ SPEED BOAT สู่  ถ้ำมรกต  ตั้งอยู่ที่เกาะมุก ชมความสวยงามของถ้ำมหัศจรรย์กลางทะเลที่มีชื่อเสียงของ จ.ตรัง หนึ่งใน  U N S E E N    T H A I L A N D

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน

สู่  เกาะกระดาน เกาะที่มีชายหาดที่มีทรายขาวละเอียด ชายหาดกว้างใหญ่สวยงามน่าเล่นน้ำ น้ำทะเลใสจนมองเห็น แนวปะการัง น้ำตื้น ตลอดจนฝูงปลาหลากหลายพันธุ์

สู่  เกาะเชือก  อยู่ระหว่างเกาะมุกและเกาะไหง ถือเป็นจุดดำน้ำชมปะการังที่สวยที่สุดของทะเลตรังสามารถ ชม ปะการังอ่อนมีทั้งสีแดง สีส้ม สีม่วง สีเหลือง สีชมพูและอีกมากมาย

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

วันที่ 3
ตรัง – พัทลุง – พระพุทธรูปสี่มุมเมือง – วัดคูหาสวรรค์ – บ้านแฝด@ทะเลน้อย – หาดใหญ่ – หาดสมิหลา – เขาตังกวน – อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ – ย่านเมืองเก่าสงขลา – ตลาดกิมหยง

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ พัทลุง (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชม.) อิสระพักผ่อนชมวิวสองข้างทาง นมัสการ พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ หรือ พระพุทธรูปสี่มุมเมือง พระพุทธรูปประจำภาคใต้และปูชนียวัตถุคู่บ้านคู่เมืองของพัทลุง ประดิษฐานอยู่ภายในศาลาจตุรมุข บริเวณด้านหน้าระหว่างศาลากลางจังหวัดกับศาลจังหวัดพัทลุง สู่  วัดคูหาสวรรค์  ตั้งอยู่เชิงเขาคูหาสวรรค์ เป็นโบราณสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดพัทลุง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. 2112-2133 ในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาแห่งกรุงศรีอยุธยา แวะถ่ายรูป บ้านแฝดร้างหลังคาแดง ในทะเลสาบ

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ หาดใหญ่ (สงขลา) ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2.30 ชม. ให้ท่านได้อิสระพักผ่อนบนรถ.

สู่  หาดสมิหลา สูดกลิ่นอายทะเล ชมวิวทิวทัศน์ เกาะหนู เกาะแมว เดินทอดน่องบน หาดทรายแก้ว หาดทรายสีขาวละเอียดนวลตาขนานไปกับทิวสนที่ปลูกเรียงรายเรียบชายหาด ถ่ายรูปคู่สัญลักษณ์ของหาดสมิหลา รูปปั้นนางเงือกสีทอง

อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตั้งอยู่บริเวณสวนสอง เทศบาลนครสงขลา สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2530 เพื่อระลึกถึงกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ บิดาทัพเรือไทยหรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า “เสด็จเตี่ย” และให้ชาวเรือได้สักการะบูชาก่อนออกไปประกอบอาชีพในทะเล เพราะมีความเชื่อว่าท่านจะช่วยเหลือให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากพายุและเภทภัยต่าง ๆ

สู่  เขาตังกวน เนินเขาสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 ฟุต จากยอดเขาตังกวนสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองสงขลาได้โดยรอบ บนยอดเขาตังกวนเป็นที่ประดิษฐานเจดีย์พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดสงขลา ซึ่งสร้างในสมัยอาณาจักรนครศรีธรรมราช ศิลปะสมัยทวาราวดี เดินขึ้นบันไดพญานาค 145 ขั้น หรือหากท่านไม่สะดวกเดินขึ้นบันไดสามารถโดยสารลิฟต์ขึ้นไปยังด้านบนได้ (รวมค่าขึ้นลิฟต์) อิสระให้ท่านสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตตามอัธยาศัย.

ชม ย่านเมืองเก่าสงขลา จุดแลนด์มาร์คและจุดถ่ายรูปสุตฮิตของเมืองสงขลา อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจไม่ว่าจะเป็นตึกโบราณสถาปัตยกรรมจีนผสมผสานชิโนโปรตุกีส กำแพงสตรีทอาร์ต หับ โห้ หิ้น โรงสีข้าวเก่าแก่สีแดง บ้านนครในเมืองสงขลา พิพิธภัณฑ์เล็กๆ แหล่งรวมของเก่าแก่ตกแต่งอย่างสวยงาม ประตูเมืองเก่าสงขลา.

สู่  ตลาดกิมหยง  ตลาดขายของฝากและของที่ระลึกขนาดใหญ่ในอำเภอหาดใหญ่ จนถึงเวลานัดหมาย นำท่านเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 4
หาดใหญ่ – สนามบินหาดใหญ่ – สนามบินดอนเมือง

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   หลังรับประทานอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

09.35 น. : ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL7703

11.05 น. : เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ.

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ตามที่ระบุ  พร้อมน้ำหนักกระเป๋าโหลดสัมภาระ 20 กิโลกรัม กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม
 • ค่ารถปรับอากาศ นำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้น ๆ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 – 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่ทัวร์จัด เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม รวมไปถึงเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท/ท่าน/ทริป (ชำระค่าทิปที่สนามบิน ณ วันเดินทาง)
 • กรณีผู้เดินทางเป็นชาวต่างชาติ ชำระค่าทัวร์เพิ่ม 1,000 บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ 3 %
 • ค่าเลือกที่นั่งบนรถตู้นำเที่ยว (โปรดสอบถามพนักงาน)

เงื่อนไขการยกเลิกและการคืนค่าทัวร์

เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าทัวร์เต็มจำนวนแล้ว ไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ทุกกรณีและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางได้ โดยตามหลักการ “ยกเลิกทัวร์” เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 มาตรา 28

หมายเหตุ

 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดใด ของบริษัท ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์ หากท่านได้ชำระเงินค่าบริการมาแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับและรับทราบเงื่อนไขการให้บริการข้ออื่น ๆ ที่ได้ระบุมาทั้งหมดแล้ว
 2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากการประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้นแต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 9. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
 10. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากผู้เดินทางไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรการควบคุมโรค การแพร่ระบาด COVID-19 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดใด ทั้งสิ้น
 11. เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดอ่านและทำความเข้าใจ อีกครั้ง ก่อนทำการชำระเงิน เมื่อท่านตกลงชำระเงินแล้วไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

**เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น **

ช่วงเดินทาง
06/04/2022 09/04/2022
การเดินทาง
Thai Lion Air
จำนวน
ราคา
9,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ตรัง ถูก และสวยเว่อร์
เดินทาง 06/04/2022 09/04/2022
*** พักเดี่ยว +4,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  09/04/2022 12/04/2022
  การเดินทาง
  Thai Lion Air
  จำนวน
  ราคา
  9,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ตรัง ถูก และสวยเว่อร์
  เดินทาง 09/04/2022 12/04/2022
  *** พักเดี่ยว +4,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   12/04/2022 15/04/2022
   การเดินทาง
   Thai Lion Air
   จำนวน
   ราคา
   10,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ตรัง ถูก และสวยเว่อร์
   เดินทาง 12/04/2022 15/04/2022
   *** พักเดี่ยว +4,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    Tags ที่เกี่ยวข้อง
    Share on social networks
    โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
    • เดินทางมาเอง
    • พ.ย.64 - มี.ค.65
    • 4 วัน 3 คืน
    เริ่มต้น 19,900 บาท
    • VietJet Air
    • พ.ค.65 - ก.ย.65
    • 3 วัน 2 คืน
    เริ่มต้น 9,999 บาท
    • รถตู้
    • มี.ค.64 - พ.ค.64
    • 3 วัน 2 คืน
    เริ่มต้น 7,290 บาท