ทัวร์ตราด @ตราด เกาะกูด ไปดูทะเลใสหมือนกระจก

ปีเตอร์แพน รีสอร์ท เกาะกูด-น้ำตกคลองเจ้า-นั่งเรือชมหิ่งห้อยหรือดูโชว์-พระจมน้ำ

ทัวร์ตราด @ตราด เกาะกูด ไปดูทะเลใสหมือนกระจก

รหัส 034-0227
วันที่เดินทาง
ธ.ค.64 - ม.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
14,900 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
39 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ-ตราด-ปีเตอร์แพน รีสอร์ท เกาะกูด-น้ำตกคลองเจ้า-นั่งเรือชมหิ่งห้อยหรือดูโชว์

05:00 น. : พร้อมกัน ณ วีคเอนท์ทัวร์ ถนนพระราม 4 กล้วยน้ำไท โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ

เงื่อนไข: การเดินทางเข้าเมืองตราด ปัจจุบันรับวัคซีน SV แล้ว2 เข็มหรือ Az 1 เข็ม หรือผ่านการ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมงหรือ ATK (ที่มีเอกสารประกอบ) มีผลเป็นลบ

หมายเหตุ: การเดินทางสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบตามความเหมาะสมของฤดูกาลและสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19

06:00 น. : บริการอาหารเช้า (กล่อง) บนรถ ออกเดินทางโดยรถตู้ สู่จังหวัดตราด

11.00 น : เดินทางถึงท่าเรือแหลมศอก จังหวัดตราด นำท่านนั่งเรือ SPEED BOAT มุ่งหน้าสู่ปีเตอร์แพน รีสอร์ท เกาะกูด(ใช้เวลา 1 ชม) ตามตารางเรือรอบเช้า

12.00 น : เดินทางถึงรีสอร์ท ต้อนรับคณะด้วย WELCOME DRINK ด้วยน้ำสมุนไพรไทย เชิญทุกท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

14.00 น : พร้อมกันที่ล็อบบี้ของรีสอร์ท นำท่านเที่ยวชม น้ำตกคลองเจ้า น้ำตกที่มีประวัติศาสตร์ของชาว เกาะกูด ที่มีความสวยงาม เป็นน้ำตกขนาดกลาง ที่สายน้ำไหลผ่านผาหินสูงประมาณ 10 เมตร ลงสู่ แอ่งน้ำกว้างและลึกสามารถลงเล่นน้ำได้ ด้านหน้า มีก้อนหินใหญ่จารึกพระปรมาภิไธยย่อ “วปร” ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานนามน้ำตกแห่งนี้ว่า “น้ำตกอนัมก๊ก” เพื่อเป็นที่ระลึกแก่ “องค์เชียงสือ” กษัตริย์ญวน อีกด้วย จากนั้นนำท่านกลับสู่ที่พัก

18.00 น : พร้อมกันที่ห้องอาหารของรีสอร์ท มื้อนี้เสิร์ฟด้วยบุฟเฟต์กระทะร้อน

20.00 น : พร้อมกันที่จุดนัดพบ นำท่านล่องเรือชมหิ่งห้อยในคลองเจ้า หรือชมโชว์ควงกระบองไฟจากน้องๆทีมงานรีสอร์ท สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก ปีเตอร์แพน รีสอร์ท หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 เกาะกูด

06:00 น. : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก เสริฟด้วยบุฟเฟต์นานาชาติ

11.30 น : บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท เสริฟด้วยบุฟเฟต์อาหารไทยและอาหารซีฟู๊ด

15.30 น ; บริการอาหารว่าง

18.00 น : บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของที่พัก เสริฟด้วยบุฟเฟต์ซีฟู๊ด บาร์บีคิว

กิจกรรม(ตามเวลาที่เจ้าหน้าทีแจ้งหน้างาน) –นำท่านดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นด้วยเรือสปี๊ดโบ๊ท(พร้อมอุปกรณ์ครบครัน)อุทยานแห่งชาตหมู่เกาะรัง หรือพักผ่อนด้วยกิจกรรมแนะนำ เช่น พายเรือคายัค.เล่นวอลเลย์บอลชายหาด หรือเล่นน้ำหน้ารีอร์ท ล่องเรือชมหิ่งห้อยในคลองเจ้า หรือโชว์ควงกระบองไฟ

20.00 น : ราตรีสวัสดิ์ พักผ่อน

วันที่ 3 เกาะกูด-ตราด-พระจมน้ำ-กรุงเทพฯ

06:00 น. : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก เสริฟด้วยบุฟเฟต์นานาชาติ

09.00 น : พร้อมกันที่ล็อบบี้ ตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เช็คเอาท์

09.30 น : นั่งเรือสปี๊ดโบ๊ท เดินทางกลับสู่ฝั่ง จังหวัดตราด(ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม)

10.30 น : เดินทางถึงท่าเรือแหลมศอก จังหวัดตราด รถตู้ปรับอากาศรอรับ

11.30 น : บริการอาหารกลางวัน ร้านบะหมี่ชื่อดังของเมืองตราด ร้านเกี๊ยวหนองบัว

12.30 น : นำท่านเดินทางสู่อ่างเก็บน้ำเขาระกำ ชมพระจมน้ำ(ขึ้นอยู่กับฤดูกาลในการชม พค.-ธค.)

13.00 น : นำท่านซื้อของฝากกลับบ้าน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

19.00 น. : เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ VIP 6 ท่าน นำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน  พร้อมอาหารเช้า (เป็นราคาแพ็คเก็จ 3 วัน 2 คืน/เป็นราคาห้องพักเริ่มต้น ช่วงวันธรรมดา)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์ และทีมงานคอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลงหรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว  ท่านละ100 บาท/วัน/ ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่าบริการ WEEKDAY  ตราด พักปีเตอร์แพน รีสอร์ท 2 คืน (3 วัน 2 คืน)

 ผู้ใหญ่(ท่านแรก)  ท่านละ 14,900 บาท

(พักห้องละ 2 ท่าน)

ผู้ติดตาม(ท่านที่สอง)   ท่านละ  6,500    บาท

(พักกับท่านแรก)

หมายเหตุ :       โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงหรือสลับได้ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ของโรคระบาด ทั้งนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์และความ ปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

หมายเหตุ

 • รายการท่องเที่ยวทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยุติธรรมสำหรับท่าน
 • หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้
 • ทางบริษัทไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
 • การจัดที่นั่งบนรถบัสขึ้นอยู่กับลำดับการจอง และถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทในการบริหารจัดการ
 • เมื่อท่านต้องการสำรองที่นั่ง จะต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามวันที่ที่กำหนดเท่านั้น
จำนวนการเข้าชม 39 ครั้ง
Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • Thai Smile Airways (WE)
 • พ.ย.64 - ม.ค.65
 • 3 วัน 2 คืน
 • 97 ครั้ง
เริ่มต้น 13,900 บาท
รหัส 024-0064
3 วัน 2 คืน
Thai Smile Airways (WE)
เริ่มต้น 13,900 บาท
 • รถตู้
 • พ.ย.64 - ม.ค.65
 • 3 วัน 2 คืน
 • 82 ครั้ง
เริ่มต้น 3,998 บาท
รหัส 003-0061
3 วัน 2 คืน
รถตู้
เริ่มต้น 3,998 บาท
 • ธ.ค.64 - ก.พ.65
 • 8 วัน 5 คืน
 • 102 ครั้ง
เริ่มต้น 46,999 บาท
รหัส 013-0035
8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น 46,999 บาท
ชื่นชอบ