พระจมน้ำ-ราชการุณย์เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์-เกาะกูด-ดำน้ำดูปะการัง

รหัส 034-0226
วันที่เดินทาง
ธ.ค.64 - ม.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
12,900 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ-ตราด-พระจมน้ำ-ราชการุณย์เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์-พักบ้านทะเลภู รีสอร์ท (ตราด)

06.00 น. : พร้อมกัน ณ จุดนับพบ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระแก่ท่าน ออกเดินทางด้วยรถปรับอากาศ VIP เดินทางสู่ จังหวัดตราด

เงื่อนไข: การเดินทางเข้าเมืองตราด ปัจจุบันรับวัคซีน SV แล้ว2 เข็มหรือ Az 1 เข็ม หรือผ่านการ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมงหรือ ATK มีผลเป็นลบ

:หมายเหตุ การเดินทางสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบตามความเหมาะสมของฤดูกาลและสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19

07.00 น. : ออกเดินทางพร้อมมัคคุเทศก์

12.00 น. : ถึงเมืองตราด รับประทานอาหารกลางวันที่ คุกคอฟฟี่ Inspire By Princess เป็นร้านอาหารและกาแฟ ที่ตั้งอยู่ในบริเวณเรือนจำชั่วคราวเขาระกำ

 13.00 น. : เข้าเช็คอินเขาระกำ สถานที่ท่องเที่ยวของเมืองตราด ดัดแปลงจากการเป็นเรือนจำ นำเสนอในรูปแบบการศูนย์การเรียนรู้แบบท่องเที่ยวแบบเศรษฐกิจพอเพียง  แวะสักการะพระจมน้ำ(ขึ้นอยู่กับฤดูกาลในการชม พค.-ธค.)

16.00 น : แวะราชการุณย์เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ของ Khmer rouge และพระราชกรณียกิจของพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เก็บภาพสวยๆของชายหาดบานชื่น  ชายหาดที่สวยที่สุดในภาคตะวันออก

17.30 น. : เข้าพักผ่อนตามอัธยาศัย ที่บ้านทะเลภูรีสอร์ท

18.30 น. : รับประทานอาหารเย็นที่บ้านทะเลภูรีสอร์ท บรรยากาศริมชายหาด

20.00 น. : พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2
ตราด-เกาะกูด-ดำน้ำดูปะการัง-พักเกาะกูด

07.00 น. : รับประทานอาหารเช้า

08.30. น. : ออกเดินทางท่องเที่ยวทะเลตราด ที่เกาะกูด ดำน้ำดูปะการัง  ที่อ่าวยายนิด ศึกษาวิถีชุมชนคนอ่าวสลัด

12.00 น. : รับประทานอาหารที่เกาะกูด

13.00 น. : ออกเดินทางท่องเที่ยวชุมชนคนเกาะกูด พร้อมเล่นน้ำตกที่ คลองเจ้า แวะจุดชมวิวเพื่อเก็บภาพบรรยากาศท้องทะเลอ่าวไทย

14.00 น. : เข้าเช็คอินโรงแรมในเกาะกูด ดื่มด่ำบรรยากาศทะเลที่สวยงามของโรงแรมและทะเล

16.30 น. : ออกเก็บภาพชุมชนและจุดชมวิวของเกาะกูด ช้อปปิ้งสินค้าพื้นบ้านของเกาะกูด หรือจัดกิจกรรมตกหมึกกลางวัน พายคายัก ล่องเรือชิล เก็บภาพสวยกับท้องทะเลกว้าง

18.30 น. : ดินเนอร์ หน้าชายหาด

วันที่ 3
เกาะกูด-กรุงเทพฯ

07.00 น. : รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม

08.30 น. : เตรียมออกเดินทางกลับชายฝั่งตราด

12.00 น : บริการอาหารกลางวัน ร้านบะหมี่ชื่อดังของเมืองตราด ร้านเกี๊ยวหนองบัว

13.00 น : นำท่านซื้อของฝากกลับบ้าน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

18.00 น. : เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ VIP 6 ท่าน นำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน  พร้อมอาหารเช้า (เป็นราคาแพ็คเก็จ 3 วัน 2 คืน/เป็นราคาห้องพักเริ่มต้น ช่วงวันธรรมดา)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ   
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์ และทีมงานคอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท( เงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลงหรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว  ท่านละ100 บาท/วัน/ ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่าบริการ 

 ผู้ใหญ่(ท่านแรก)  ท่านละ 12,900 บาท

(พักห้องละ 2 ท่าน)

ผู้ติดตาม(ท่านที่สอง)   ท่านละ  5,500    บาท

(พักกับท่านแรก)

หมายเหตุ :       โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงหรือสลับได้ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ของโรคระบาด ทั้งนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์และความ ปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • มิ.ย.65 - ต.ค.65
 • 10 วัน 7 คืน
เริ่มต้น 99,900 บาท
 • ต.ค.65 - ม.ค.66
 • 6 วัน 4 คืน
เริ่มต้น 57,777 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • พ.ย.64 - ม.ค.65
 • 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 2,990 บาท
 • ก.ค.65 - ต.ค.65
 • 4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 21,990 บาท