ทะเลบัวแดง – คำชะโนด – บึงกาฬ – ศาลปู่อือลือ – เกาะดอนโพธิ์ – ภูลังกา – ถ้ำนาคา – หินสามวาฬ – เรือโบราณ

ทัวร์ตามรอยพญานาค อุดรธานี–บึงกาฬ , At Ubon Travel
รหัส 024-0341
วันที่เดินทาง
ม.ค.65 - ก.พ.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Thai Smile Airways (WE)
ราคาเริ่มต้น
10,999 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
อุดรธานี –ทะเลบัวแดง - คำชะโนด – บึงกาฬ

05.30 น. : คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4  เคาเตอร์ B สายการบินไทยสไมล์ เจ้าหน้าที่ Consortium Trip คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระในการเดินทางพร้อมแจกหน้ากากและเจลล้างมือ

07.10 น. : เหินฟ้าสู่สนามบินเชียงใหม่   โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่   WE 2 (บนเครื่องบริการอาหารว่าง แต่ให้นำมาทานด้านล่าง)

08.15 น. : นำท่านออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ บริการอาหารเช้า (SET BOX) บนรถ มัคคุเทศก์แนะนำเกี่ยวกับสาระความรู้ในการท่องเที่ยว พร้อมนำท่านเดินทางสู่ ทะเลบัวแดง ตั้งอยู่ที่บึงหนองหาน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งที่ทะเลบัวแดงถือว่าเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่งดงาม และยังเป็นสถานที่ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น Unseen Thailand อีกหนึ่งแหล่งเลยก็ว่าได้ ทะเลบัวแดง หรือบึงหนองหานมีเนื้อที่ 28,125 ไร่โดยประมาณ เต็มไปด้วยปลาจำนวนมาก มีนกอย่างน้อย 74 ชนิด และพืชน้ำอีกอย่างน้อย 15 ชนิด โดยเฉพาะ บัวแดง หรือบัวสาย ที่จะพร้อมใจกันบานสะพรั่งในช่วงฤดูหนาวของทุกปีอีกด้วย

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร 

บ่าย : นำท่านเดินทางไปยัง เกาะคำชะโนด เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และดินแดนลี้ลับ จุดเชื่อมต่อระหว่างเมืองบาดาลและโลกมนุษย์ สถานที่แห่งนี้ปรากฏในตำนานพื้นบ้านที่เชื่อกันว่าเป็นที่สิงสถิตของพญานาคราชปู่ศรีสุทโธและองค์แม่ศรีปทุมมานาคราชเทวี และสิ่งลี้ลับต่างๆ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจรวมศรัทธาของคนในจังหวัดอุดรธานีและอีสานตอนบน คำชะโนดมีลักษณะเป็นเกาะลอยน้ำ เมื่อเข้ามาถึงภายในพื้นที่ของคำชะโนด จะรู้สึกได้ถึงความร่มรื่น ร่มเย็น เพราะปกคลุมไปด้วยต้นชะโนดทั่วบริเวณ ให้ท่านได้กราบไหว้ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธขอโชค ขอพร ขอลาภ ตามอัธยาศัย (ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม.)

เย็น : รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร  

วันที่ 2
บึงกาฬ – ศาลปู่อือลือ – เกาะดอนโพธิ์ - ภูลังกา - ถ้ำนาคา

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  นำท่านมาเปิดตำนาน ศาลปู่อือลือนาคราช พญานาคผู้ถูกสาป แห่งบึงโขงหลง  ตามตำนานเชื่อว่า เกิดจากการล่มเมืองของพญานาค ซึ่งเกิดจากความรักที่ไม่สมหวังระหว่างพญานาคกับมนุษย์ ทำให้เมืองที่เจริญรุ่งเรืองล่มสลาย และนำท่านสู่ เกาะดอนโพธิ์ สักการะองค์ปู่อือลือที่ท่านให้ความเคารพเลื่องใสศรัทธา

จากนั้นนำท่านขึ้นชมความมหัศจรรย์ชวนพิศวงของ ถ้ำนาคา ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ และอยู่ใกล้กับวัดถ้ำชัยมงคล การขึ้นไปเที่ยวถ้ำต้องเดินขึ้นบันไดสูงชันที่ทางอุทยานฯ จัดสร้างขึ้นไปกว่า 1,400 ขั้น

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน เซตปิกนิก 

ค่ำ : รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร  

วันที่ 3
บึงกาฬ – หินสามวาฬ – เรือโบราณ - อุดรธานี

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลักจากนั้นพาทุกท่านขึ้นจุดชมวิวหินสามวาฬโดยรถของชาวบ้านท้องถิ่น หินสามวาฬ มีลักษณะเป็นหินขนาดใหญ่ติดหน้าผาสูง แยกตัวเป็น 3 ก้อน มีอายุประมาณ  75 ล้านปี

จากนั้น อิสระให้ท่านถ่ายภาพแห่งความประทับใจตามอัธยาศัย ณ จุดชมวิวผาถ้ำฤๅษี จากนั้น คณะเดินทางสู่ ประตูภูสิงห์ จุดชมวิวสร้างร้อยบ่อ นำท่านเดินทางไปชม เรือโบราณ ที่วัดโพธาราม เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดบึงกาฬและชาวจังหวัดใกล้เคียงรวมไปถึงในสปป.ลาว ที่อยู่ในลุ่มน้ำโขงแถบนี้

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร 

บ่าย : จากนั้นนำท่านเดินทางมู่งสู่สนามบินอุดรธานี ระหว่างทางแวะซื้อของฝากทางบ้าน ณ ร้าน วี.ที แหนมเนือง ก่อนเดินทางต่อสู่สนามบิน

17.30 น. : บินลัดฟ้าสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE009

18.40 น. : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการไทยสไมล์ พร้อมน้ำหนัก 20 ก.ก
 • ค่า รถตู้ปรับอากาศ วีไอพี บริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก โรงแรม THE ONE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4* (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมอุทยาน และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารเลิศรส จำนวน 8 มื้อ
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญบริการ
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน  (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆอาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากรายการ ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ทิปไกด์และคนขับ ท่านละ 300 บาทต่อทริป

เงื่อนไขการจอง           

 • มัดจำ 5,000 บาท / ท่าน  ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน
 • กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 6 คน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดย    จะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

รูปภาพ
ช่วงเดินทาง
11/01/2022 13/01/2022
การเดินทาง
Thai Smile Airways (WE)
จำนวน
ราคา
10,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ตามรอยพญานาค อุดรธานี–บึงกาฬ
เดินทาง 11/01/2022 13/01/2022
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  15/01/2022 17/01/2022
  การเดินทาง
  Thai Smile Airways (WE)
  จำนวน
  ราคา
  11,499 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ตามรอยพญานาค อุดรธานี–บึงกาฬ
  เดินทาง 15/01/2022 17/01/2022
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   18/01/2022 20/01/2022
   การเดินทาง
   Thai Smile Airways (WE)
   จำนวน
   ราคา
   10,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ตามรอยพญานาค อุดรธานี–บึงกาฬ
   เดินทาง 18/01/2022 20/01/2022
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    22/01/2022 24/01/2022
    การเดินทาง
    Thai Smile Airways (WE)
    จำนวน
    ราคา
    11,499 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ตามรอยพญานาค อุดรธานี–บึงกาฬ
    เดินทาง 22/01/2022 24/01/2022
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     25/01/2022 27/01/2022
     การเดินทาง
     Thai Smile Airways (WE)
     จำนวน
     ราคา
     10,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ตามรอยพญานาค อุดรธานี–บึงกาฬ
     เดินทาง 25/01/2022 27/01/2022
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      29/01/2022 01/02/2022
      การเดินทาง
      Thai Smile Airways (WE)
      จำนวน
      ราคา
      11,499 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ตามรอยพญานาค อุดรธานี–บึงกาฬ
      เดินทาง 29/01/2022 01/02/2022
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       02/02/2022 04/02/2022
       การเดินทาง
       Thai Smile Airways (WE)
       จำนวน
       ราคา
       11,499 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์ตามรอยพญานาค อุดรธานี–บึงกาฬ
       เดินทาง 02/02/2022 04/02/2022
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        05/02/2022 07/02/2022
        การเดินทาง
        Thai Smile Airways (WE)
        จำนวน
        ราคา
        11,499 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์ตามรอยพญานาค อุดรธานี–บึงกาฬ
        เดินทาง 05/02/2022 07/02/2022
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         08/02/2022 10/02/2022
         การเดินทาง
         Thai Smile Airways (WE)
         จำนวน
         ราคา
         10,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์ตามรอยพญานาค อุดรธานี–บึงกาฬ
         เดินทาง 08/02/2022 10/02/2022
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          12/02/2022 14/02/2022
          การเดินทาง
          Thai Smile Airways (WE)
          จำนวน
          ราคา
          11,499 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์ตามรอยพญานาค อุดรธานี–บึงกาฬ
          เดินทาง 12/02/2022 14/02/2022
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           15/02/2022 17/02/2022
           การเดินทาง
           Thai Smile Airways (WE)
           จำนวน
           ราคา
           10,999 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์ตามรอยพญานาค อุดรธานี–บึงกาฬ
           เดินทาง 15/02/2022 17/02/2022
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            19/02/2022 21/02/2022
            การเดินทาง
            Thai Smile Airways (WE)
            จำนวน
            ราคา
            11,499 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์ตามรอยพญานาค อุดรธานี–บึงกาฬ
            เดินทาง 19/02/2022 21/02/2022
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             26/02/2022 28/02/2022
             การเดินทาง
             Thai Smile Airways (WE)
             จำนวน
             ราคา
             11,499 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์ตามรอยพญานาค อุดรธานี–บึงกาฬ
             เดินทาง 26/02/2022 28/02/2022
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              Tags ที่เกี่ยวข้อง
              Share on social networks
              โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ