เข้าชมพระราชวังโดลมาบาห์เช (Dolmabahce Palace) สร้างโดยสุลต่านอับดุล เมซิด (Abdul Mecit ) ในปี 2399ใช้เวลาสร้างถึง 30 ปี
ม้าไม้จำลองเมืองทรอย (Troy Wooden House)
เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่ง
นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลก
เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS เป็น เมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็นน้ำพุเกลือแร่ร้อน
ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้น
เพอกามัม(Pergamon) ขึ้นกระเช้าเข้าสู่อาณาจักรโบราณตั้งบนหุบเขา
สวนดอกไม้ทิวลิป (EMERGEN PARK) สวนดอกไม้ทิวลิปที่มีเฉพาะเดือนเมษายนเท่านั้น!!!

ทัวร์ตุรกี สงกรานต์ ชมทุ่งดอกทิวลิป , At Ubon Travel
รหัส 001-0489
วันที่เดินทาง
เม.ย.65
ช่วงเวลา
10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น
47,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
21 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

20.30 น. : คณะพร้อมกัน สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน TURKISH AIRLINES พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

23.30 น. : ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตัลบูล ประเทศตุรกี โดยสายบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK69

วันที่ 2
ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตัลบูล – เมืองชานัคคาเล่ – ม้าโทรจัน – แหล่งโบราณคดีทรอย IRIS HOTEL

06.10 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตัลบูล ประเทศตุรกี

07.15 น. : นำท่านเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ (CANAKKALE) ชานัคคาเล่ เป็นเมืองท่าที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของตุรกี มีดินแดนอยู่ในยุโรป และเอเชียเช่นเดียวกับอิสตันบูล เมืองนี้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ของสงครามโลกครั้งที่ 1 เพราะที่ชานัคคาเล่นี้ทหารสัมพันธมิตรได้ยกพลขึ้นบก และทำการรบในสงครามกาลิโปลี (Gallipoli) หรือ กัลป์ลิโปลีโดยในทุกๆ ปีจะมีการจัดงานรำลึกให้กับผู้เสียชีวิตในวัน ANZAC Day ทุกวันที่ 25 เมษายน ทุกปี ในสงครามโลกครั้งที่1 ตุรกีเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ แต่กลับชนะในสงครามกัลป์ลิโปลี จนทำให้นายพล มุสตาฟา เคมาล ปาชา (Mustafa Kemal Pasha) กลายเป็นมหาวีรบุรุษสำคัญของชาติ ซึ่งต่อมา มุสตาฟา เคมาล ปาชา ก็คือ อตาเติร์ก บิดาแห่งชาติตุรกี

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แวะถ่ายรูป ม้าโทรจัน หรือม้าไม้เมืองทรอยจำลอง อยู่ใจกลางเมืองชานัคคาเล่ ตามเรื่องเล่านั้นเกิดจากการต่อสู้ระหว่างกองทัพกรีกและกรุงทรอยต่อสู้กันนานนับสิบปี กองทัพกรีกจึงคิดแผนการที่จะตีกรุงทรอยโดยการสร้างม้าไม้ ให้ทหารกรีกได้เข้าไปซ่อนตัวอยู่ภายในซอกต่างๆของม้า และเข็นไปไว้หน้าเมืองทรอย ชาวเมืองทรอยเห็นก็นึกว่ากองทัพกรีกได้ถอยทัพยอมแพ้ไปและมอบม้าไม้จำลองเป็นของขวัญ จึงเข็นเข้าไปไว้ในเมืองตกกลางคืนชาวทรอยนอนหลับหมดทหารที่ซ่อนอยู่ในม้าก็ออกมาเปิดประตูให้กองทัพกรีกเข้ามาทำการยึดและเผากรุงทรอยจนย่อยยับ

แหล่งโบราณคดีทรอย (Archaeological site of Troy) ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของตุรกีซึ่งตั้งแต่สมัยโบราณได้รับการระบุโดยหลายคนว่าเป็นทรอยที่กล่าวถึงในตำนาน สงครามทรอยเกิดขึ้นจริงหรือไม่ และไซต์ในตุรกีตะวันตกเฉียงเหนือนั้นคือเมืองทรอยคนเดียวกันหรือไม่ ยังคงเป็นประเด็นถกเถียง ชื่อตุรกีสมัยใหม่สำหรับไซต์คือ Hisarlik

เย็น : รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันที่ 3
เมืองเพอร์กามอน – เมืองคูซาดาซึ – เมืองโบราณเอฟิซุส – MARINA HOTEL KUSADASI

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองเพอร์กามอน (Bergama) และนำท่านขึ้นกระเช้าสู่เมืองเพอร์กามอน (ในกรณีที่ลมแรงขออนุญาติเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถเล็กแทนกระเช้าไฟฟ้า) มหานครยุคเฮลเลนิสติค (Hellenistic civilization) อันยิ่งใหญ่ เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม การค้า และการแพทย์ มีความเจริญถึงขีดสุดเทียบเท่ากับเมืองในแถบเมดิเตอร์เรเนียนอย่างเอเฟซุส และอันติออค

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : เดินทางไปยัง เมืองคูซาดาซี (Kusadasi) เข้าชมเมืองโบราณเอฟิซุส (Ephesus) เป็นเมืองกรีกโบราณที่ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของอานาโตเลียในจังหวัดอิซมีร์ในประเทศตุรกีปัจจุบัน เอฟิซัสเป็นหนึ่งในสิบสองเมืองของสหพันธ์ไอโอเนีย (Ionian League) ในสมัยกรีกคลาสสิก ในสมัยโรมันเอฟิซัสเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นสองของจักรวรรดิโรมันรองจากโรมที่เป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิอยู่เป็นเวลานาน[1][2] เอฟิซัสมีประชากรกว่า 250,000 คนในศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสต์ศักราชซึ่งเท่ากับทำให้เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นสองของโลกในยุคนั้นด้วย

เย็น : รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

วันที่ 4
เมืองปามุกคาเล่ – เมืองโบราณเฮียราโปลิส – เนโครโปลิส – PAM THERMAL HOTEL

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองปามุกคาเล่(PAMUKKALE) ปามุคคาเล่ เป็นแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่มีนักท่องเที่ยวหนาแน่นตลอดทั้งปีในช่วงฤดูใบไม้ร่วง และฤดูใบ้ไม้ผลิ เพราะจะเป็นช่วงที่น้ำจะเต็มทุกบ่อ และอากาศไม่ร้อน หรือหนาวจนเกินไปจึงเหมาะสำหรับการมาเที่ยวปามุคคาเล่ที่สุด

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าชม เมืองโบราณเฮียราโปลิส (HIERAPOLIS) เฮียราโปลิส มีความหมายว่า เมืองแห่งความศักดิ์สิทธิ์ สันนิษฐานกันว่าเมืองนี้มีอายุกว่า 2,200 ปี ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ประมาณ 133 ปีก่อนคริสตกาล ในสมัยกษัตริย์ยูเมเนสที่ 2 (Eumenes II) แห่งอาณาจักรเพอร์กามอน (Pergamon) บริเวณทางเข้าของเฮียราโพลิส คือสุสานของบุคคลสำคัญในสมัยโบราณจำนวนมาก พื้นที่บริเวณนี้เรียกว่า เนโครโปลิส(NECROPOLIS) ภายในมีซากของสิ่งก่อสร้างต่างๆจากยุคโบราณอยู่ภายในเมืองโบราณ เฮียราโพลิสมีทั้งโรงละครโรมัน (Roman Theatre) ที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 2 สร้างโดยการสกัดเข้าไปในไหล่เขาเพื่อทำเป็นอัฒจันทร์สำหรับให้คนนั่งชมการแสดง การแข่งขัน และมีใช้สำหรับจัดงานเทศกาลสำคัญต่างๆ โรงละครโบราณนี้คนได้มากถึง ประมาณ 12,000 คน

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

วันที่ 5
เมืองคัปปาโดเกีย – คาราวานซาราย – หุบเขาพาซาแบค – หุบเขานกพิราบ – USHISAR KAYA HOTEL

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA)

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : นำท่านแวะถ่ายรูปที่ คาราวานซาราย (CARAVANSERAI) เป็นที่พักแรมและที่แลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างทางของชาวเติร์กในสมัยออตโตมัน ตั้งอยู่ในเส้นทางไปเมืองคอนย่า Konya อดีตเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูค ในช่วงปี ค.ศ. 1071 – 1308 เป็นศูนย์กลางที่สำคัญของภูมิภาคตอนกลางของตุรกี

นำท่านเข้าชม หุบเขาหุบเขาพาซาแบค (PASABAG VILLAEY) เป็นดินแดนมหัศจรรย์ที่มีปล่องไฟนางฟ้าซึ่งงอกมาจากพื้นดินกลางไร่องุ่นราวกับเห็ดยักษ์ เฉพาะหินที่ก่อตัวอย่างน่าอัศจรรย์นี้ก็ควรค่าแก่การชมมากพอแล้ว แต่ภูมิภาคอันไม่ธรรมดาซึ่งมีภูมิประเทศคล้ายดาวอังคารแห่งนี้ยังมีประวัติศาสตร์ที่น่าเรียนรู้และไร่องุ่นที่ยิ่งเพิ่มความน่าสนใจขึ้นไปอีก เข้าร่วมทัวร์ที่มีไกด์ซึ่งจะพาชมดินแดนเหมือนฝันและเรียนรู้เกี่ยวกับผู้วิเศษที่มาพักอาศัยในปล่องไฟนางฟ้าแห่งนี้

ชม หุบเขานกพิราบ (PIGEON VALLEY) หุบเขานกพิราบอยู่ตรงบริเวณหน้าผาที่ชาวเมืองโบราณได้ขุดเจาะเป็นรู เพื่อให้นกพิราบเข้าไปทำรังอาศัยอยู่อย่างมากมาย จากจุดนี้ นักท่องเที่ยวจะสามารถมองเห็นปราสาทอุชิซาร์ (Uchisar Castle) ได้จากระยะไกล ที่นี่เต็มไปด้วยนกพิราบมากมายที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้เพื่อนำมูลมาทำเป็นปุ๋ยบำรุงต้นไม้

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

วันที่ 6
นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เกอราม่า – ระบำ Belly dance – USHISAR KAYA HOTEL

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ นครใต้ดิน เมืองนี้ขยายตัวและลึกซึ้งขึ้นอย่างมากในยุคโรมันตะวันออก (ไบแซนไทน์)เมื่อถูกใช้เพื่อป้องกันการบุกรุกของชาว อาหรับมุสลิมในช่วงสี่ศตวรรษของสงครามอาหรับ-ไบแซนไทน์ เมืองเชื่อมต่อกับเมืองใต้ดิน Derinkuyuผ่านอุโมงค์หลายไมล์ สิ่งประดิษฐ์บางอย่างที่ค้นพบในการตั้งถิ่นฐานใต้ดินเหล่านี้เป็นของยุคไบแซนไทน์กลาง ระหว่างศตวรรษที่ 5 ถึงศตวรรษที่ 10 เมืองเหล่านี้ยังคงถูกใช้โดยชาวคริสเตียนเพื่อปกป้องจากการรุกรานของTimurของมองโกเลียในศตวรรษที่ 14

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เข้าชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม (GOREME OPEN AIR MUSEUM) ซึ่งองค์กรยูเนสโก ได้ขึ้นทะเบียนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งนี้ ให้เป็นมรดกโลก ซึ่งเป็น ศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ ศาสนาโดยการขุดถ้ำเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของ ชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์

เย็น : รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ชมการแสดงพื้นเมือง ระบำหน้าท้อง (Belly Dance) เป็นการเต้นรำที่เก่าแก่อย่างหนึ่งเกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ 6,000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต์ และเมดิเตอร์เร-เนียนนักประวัติศาสตร์เชื่อกันว่าชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มสำคัญที่ได้อนุรักษ์ระบำหน้าท้องให้มีมาจนถึงปัจจุบัน และการเดินทางของชาวยิปซีทำให้ ระบำหน้าท้องแพร่หลายมีการพัฒนาจนกลายเป็นศิลปะที่โดดเด่นสวยงามจนกลายมาเป็นระบำหน้าท้องตุรกีในปัจจุบัน

วันที่ 7
อังการา – ทะเลสาบเกลือ – สุสานอะตาเติร์ก – มัสยิดโคจาเท็ป – THE ANKARA HOTEL

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองอังการา เป็นเมืองหลวงของประเทศตุรกี อังการาเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากอิสตันบูล ตั้งอยู่ในจังหวัดอังการา มีประชากรประมาณ 3.9 ล้านคน อังการาตั้งอยู่บริเวณกลางคาบสมุทรอานาโตเลีย จึงเป็นเมืองที่มีความสำคัญทั้งทางธุรกิจ และอุตสาหกรรม เป็นศูนย์กลางของรัฐบาลตุรกี และเป็นที่ตั้งของสถานทูตประเทศต่างๆ

แวะถ่ายรูป ทะเลสาบเกลือ (LAKE TUZ) ทะเลสาบเกลือแห่งนี้ เป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศตุรกี ซึ่งสาเหตุที่มีน้ำทะเลเป็นสีแดงก็เพราะว่า แท้จริงแล้วมันคือสีของสาหร่าย Dunaliellam salina นั่นเอง ในช่วงหน้าฝนก็จะมีน้ำอยู่ในทะเลสาบมองเห็นเป็นเงาสะท้อน แต่เมื่อหน้าร้อนมาถึงน้ำจะเหือดแห้งเหลือแต่เพียงเกลือกองเป็นแผ่นหนาหลายสิบเซนติเมตร มองเห็นเป็นพื้นสีขาวสุดลูกหูลูกตา และที่ทะเลสาบเกลือแห่งนี้ยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำหนัง Star War อีกด้วย

เข้าชม สุสานอะตาเติร์ก (ATATURK MAUSOLEUM) ถูกออกแบบโดยสถาปนิกชื่อ Emin Onat โดยใช้สถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างฮิตไทต์ และอนาโต-เลียโบราณ ภายในมีโลงศพ (แต่ไม่ได้บรรจุศพไว้) ของ มุสตาฟา เคมาล อะตาเติร์ก ประธานาธิบดีคนแรก และรัฐบุรุษ รวมทั้งเป็นบุคคลอันเป็นที่เคารพรักอย่างสูงสุดของชาวตุรกี

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เข้าชม มัสยิดโคจาเท็ป (KOCATEPE MOSQUE) หนึ่งในสถานที่เที่ยวขึ้นชื่อ และเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดของกรุงอังการา ประเทศตุรกี เป็นการผสมผสานสถาปัตยกรรมออตโตมันยุคเก่า และใหม่เข้าด้วยกัน เริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1967 สร้างเสร็จปี 1987 ในสมัย สุลต่านอาห์เมตที่ 1 เมห์เมต อาอา (Mehmet) สถาปนิกผู้สร้างสรรค์มัสยิดแห่งนี้ ต้องการแสดงให้โลกรู้ว่าเขามีความสามารถเหนืออาจารย์ และสถาปนิกที่ออกแบบวิหารเซนต์โซเฟีย จึงบรรจงออกแบบจนอลังการ

เย็น : รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันที่ 8
อังการา – อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – สไปซ์บาซาร์ – GOLDEN WAY HOTEL

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (ISTANBUL)  เมืองที่มีความสำคัญที่สุด และเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุดในตุรกี ซึ่งเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์เป็นเมืองสำคัญของชนเผ่าจำนวนมากในบริเวณนั้น จึงส่งผลให้อิสตันบูล มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป เช่น ไบแซนเทียม คอนสแตนติโนเปิล นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดใน ประเทศตุรกี เป็นเมืองสำคัญเพียงเมืองเดียวในโลกที่ตั้งอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป และทวีปเอเชีย

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าชม พระราชวังโดลมาบาห์เช (DOLMABAHCE PALACE) สร้างโดยสุลต่านอับดุลเมซิดในปี 2399 ใช้เวลาสร้างถึง 30 ปี สร้างด้วยหินอ่อนศิลปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตัวอาคารยาวถึง 600 เมตร ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลมาร์มารา ในช่องแคบบอสฟอรัสบนฝั่งทวีปยุโรป จุดเด่นของวังแห่งนี้คือมีการประดับตกแต่งด้วยความประณีตวิจิตรตระการตา มีทั้งเฟอร์นิเจอร์พรม โคมไฟ เครื่องแก้วเจียระใน และรูปเขียนรูปถ่ายต่างๆ ที่มีชื่อเสียงมาก

นำท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส จุดยุทธศาสตร์ที่เชื่อมต่อกับทะเลดำเข้ากับทะเลมาร์มาร่า แล้วยังมีจุดชมวิวที่สำคัญ คือสะพานแขวนบอสฟอรัส เป็นสะพานที่ทำขึ้นเพื่อให้รถยนต์สามารถวิ่งข้ามฝั่งยุโรป และเอเชียได้ เป็นสะพานแขวนที่มีความยาวถึง 1,560 เมตร

ช้อปปิ้งย่าน สไปซ์บาซาร์ (SPICE BAZAAR) หรือตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากคุณภาพดีได้ในราคาย่อมเยาไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ชา กาแฟ ผลไม้อบแห้ง หรือเตอกิสดีไลท์ สินค้าอันเลื่องชื่อของตุรกีซึ่งมีให้เลือกซื้อมากมาย

เย็น : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 9
สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – โบสถ์ฮาเจียโซเฟีย – พระราชวังโทพคาปี – หอคอยกาลาตา-สวนดอกไม้ Emergen Park – ย่านทักซิมสแควร์ – ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม ** คำแนะนำ โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ สำหรับการเข้าชมสุเหร่า ** การเข้าชมสุเหร่า จำเป็นต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพ และต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าชม

นำท่านเข้าชม สุเหร่าสีน้ำเงิน (BLUE MOSQUE) สร้างขึ้นในสมัยสุลต่านอะห์เมตที่ 1 ซึ่งมีพระประสงค์จะสร้างมัสยิดของจักรวรรดิไบแซนไทน์ให้ได้ โดยสุเหร่านี้สร้างใกล้กับ โบสถ์เซนต์โซเฟีย แต่อย่างไรก็ตามโบสถ์เซนต์โซเฟีย ก็ยังเป็นโบสถ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในตุรกี

เข้าชม ฮิปโปโดรม (HIPPODROME) คือสิ่งก่อสร้างจากสมัยกรีกซึ่งใช้เป็นสนามแข่งม้า และการแข่งขันขับรถศึก (Chariot Racing) โดยคำว่า ฮิปโปส และโดรโมส ปัจจุบันถูกนำไปใช้ในภาษาฝรั่งเศสด้วย หมายถึง การแข่งขันม้าใจกลางเมืองมอส-โคว์ (Central Moscow Hippodrome) ปัจจุบันเหลือแต่ซากปรักหักพังของ ฮิปโปโดรมของกรุงคอนสแตนติโนเปิลในอดีต ปัจจุบันเหลือเพียง เสา 3 ต้น คือ เสาคอนสแตนตินที่ 7 (Column of Constantine VII) เสาต้นที่ 2 คือ เสางู เป็นรูปสลักงู 3 ตัวพันกัน จากเมือง เดลฟี (Delphi) แล้วถูกขนย้ายมาตั้งที่นี่เมื่อ ศตวรรษที่ 4 ปัจจุบันเหลือเพียงครึ่งต้น และเสาต้นสุดท้ายคือ เสา อิยิปต์ หรือเสาโอเบลิส (Obelisk of- Thutmose)

จากนั้นนำเข้าชม โบสถ์ฮาเจียโซเฟีย (HAGIA SOPHIA) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ปัจจุบันเป็นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตเป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ พระเจ้าจักรพรรดิคอนสแตนติน เป็นผู้สร้างเมื่อประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 13 ใช้เวลาสร้าง 17 ปี เพื่อเป็นโบสถ์ของศาสนาคริสต์ แต่ถูกผู้ก่อการร้ายบุกทำลายหลายครั้ง เพราะเกิดการขัดแย้งระหว่างพวกที่นับถือศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลาม ต่อมาเกิดแผ่นดินไหวอย่างใหญ่ทำให้แตกร้าวต้องให้ช่างซ่อมจน เรียบร้อยในสภาพเดิม เมื่อสิ้นสมัยของจักรพรรดิจัสตินเนียนถึงสมัยพระเจ้าโมฮัมเหม็ดที่ 2 เป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม จึงได้ดัดแปลงโบสถ์หลังนี้ให้เป็นสุเหร่าของชาวอิสลาม

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าชม พระราชวังโทพคาปี (TOPKAPI PALACE) พระราชวังโทพคาปึ เป็นพระราชวังที่ตั้งอยู่ที่เมืองอิสตันบูลในประเทศตุรกี เดิมเป็นที่ประทับหลักของสุลต่าน แห่งจักรวรรดิออตโตมันเป็นเวลราว 400 ในช่วง 600 ปีที่มีอำนาจจนถึงคริสต์ศตวรรษที่18 เข้าชม สวนดอกไม้ทิวลิป (EMERGEN PARK) ซึ่งจะมีสวนดอกทิวลิปปีละครั้งในช่วงเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงที่อากาศเริ่มมีความอบอุ่นและมีแสงอาทิตย์มากขึ้นหลังจากช่วงฤดูหนาว อีกทั้งดอกทิวลิปยังเป็นดอกไม้ต้นกำเนิดจากประเทศตุรกี นำท่านช้อปปิ้ง ย่านทักซิมสแควร์ (TAKSIM SQUARE) เป็นย่านคึกคักที่สุดในมหานครอิสตันบลู และเป็นจุดศูนย์รวมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ และถือเป็นหัวใจของเมืองอิสตันบูลสมัยใหม่ ตั้งอยู่ในเขตยุโรปของนครอิสตันบูล

เย็น : รับประทานอาหารอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

21.00 น. : นำทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล ประเทศตุรกี

วันที่ 10
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

01.55 น. : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES

เที่ยวบินที่ TK68

15.00 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามที่ระบุ Economy Class
 • ค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน้ำมัน (ยกเว้นหากมีการประกาศปรับขึ้นจากทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมจากท่านภายหลัง) และเนื่องจากเป็นตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางไป-กลับได้ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนของสายการบิน
 • น้ำหนักกระเป๋า โหลดใต้ท้องเครื่องท่านละ 20 กิโลกรัม 1 ใบ และกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 1 ใบไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ตามวันที่ระบุ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุหรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) อนึ่ง เรื่องของการยืนยันโรงแรมที่พักนั้น อาจยังไม่ยืนยัน หากผู้เดินทางมีความประสงค์ที่จะทราบกรุณาติดต่อพนักงานขายเพื่อสอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะใช้โรงแรมระดับ เดียวกัน ซึ่งทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าประมาณ 1-3 วัน ซึ่งจะสามารถตรวจสอบได้จากใบนัดหมายการเดินทาง แต่หากมีการแก้ไขจากใบเดินทางอีกนั้นขอให้ท่านทราบว่าบริษัทฯ จะจัดหาโรงแรมในระดับเดียวกันให้กับผู้เดินทางแน่นอน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่ามัคคุเทศน์หรือหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดเส้นทาง (ไม่รวมค่าทิป)
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) หากสนใจซื้อประกันเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดได้ท้ายโปรแกรม
 • ค่าประกันสุขภาพ กรณีติดโควิด-19 ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินค่ารักษาพยาบาล 2,000,000 บาท ตามสถานพยาบาลเท่านั้น (ไม่รวมการกักตัวด้วยตนเอง ตามมาตรการของรัฐฯ ประเทศตุรกี ทั้งในโรงแรม หรือบ้านพัก)
 • ค่าใช้จ่ายการตรวจ RT-PCR ก่อนการเดินทาง 72 ชั่วโมง (ก่อนออกจากประเทศไทย)
 • ค่าตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR ที่ประเทศตุรกีเพื่อใช้ผลตรวจในการเดินทางกลับประเทศไทย
 • ค่าโรงแรม AQ/SHA+ XX คืน และ ค่าใช้จ่ายการตรวจ RT-PCR หรือ ATK เมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการทุกครั้ง)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุขึ้นบอลลูน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 • ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด เช่น ค่าทิปคนขับรถ, ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 90 USD/ท่าน/ทริป รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่าน เนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พักและเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 • การชำระมัดจำและชำระส่วนที่เหลือ กรุณาสำรองที่นั่งและชำระมัดจำ จำนวน 20,000 บาท ต่อท่าน เพื่อสำรองสิทธิ์ในการเดินทาง และชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนออกเดินทาง 30 วัน มิเช่นนั้น บริษัทฯ จะถือว่าท่าน ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติท่านจะโดนยึดมัดจำโดยที่ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใดๆ คืนได้ อันเนื่องมาจากบริษัทฯ จำเป็นที่จะต้องสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนของที่พักและตั๋วเครื่องบินไปก่อนหน้านั้นแล้ว หากท่านสำรองที่นั่งน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทฯ​ เรียกเก็บยอดเต็มจำนวนทันที หลังจากทำการจองแล้ว กรุณาเตรียมเอกสารสำหรับการเดินทางให้พร้อม เช่น หน้าพาสปอร์ตเพื่อออกตั๋วหรือคำขอพิเศษเพิ่มเติมต่างๆ ให้แก่พนักงานขาย และหากท่านชำระเงินเข้ามาไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขที่ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • จำนวนคนในการออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางหากมีผู้เดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน ซึ่งทำให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วันก่อนออกเดินทาง และหากไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะคืนเงินให้ท่าน หลังหักค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯได้ชำระไปแล้วตามความเป็นจริง หรือจัดหาทัวร์อื่นให้ท่านหากท่านต้องการ
 • การรับการดูแลเป็นพิเศษ กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น การใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯ จะไม่สามารถจัดการล่วงหน้าได้ เนื่องจากการขอใช้วีลแชร์ในสนามบินนั้น ต้องมีขั้นตอนในการขอล่วงหน้า และบางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทั้งทางสนามบินในไทยและในต่างประเทศ ซึ่งผู้เดินทางสามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงก่อนทำการจองและหากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ เช่น ผู้ที่นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 – 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 • การถูกปฏิเสธในการเข้าหรือออกประเทศ ในกรณีที่กองการตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางเข้าหรือออกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ก็ตาม ซึ่งการตรวจคนเข้าเมืองนั้นเป็นสิทธิ์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐของประเทศนั้นๆ และขอแจ้งให้ผู้เดินทางทราบว่าทางบริษัทฯและมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์ ไม่มีสิทธิ์ที่จะช่วยเหลือใดๆ ทั้งสิ้น เพราะอำนาจการตัดสินใจเป็นของเจ้าหน้าที่ทางกองการตรวจคนเข้าเมืองโดยเด็ดขาด อนึ่ง ทางบริษัทฯ มีจุดประสงค์ที่ทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้า-ออกประเทศอย่างผิดกฎหมาย และหนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าแสตมป์ไม่น้อยกว่า 5 หน้ากระดาษ
 • การงดเว้นการร่วมทริปบางรายการ หากผู้เดินทางงดเว้นการร่วมทริปบางสถานที่ในรายการใด พร้อมคณะผู้เดินทางอื่น ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการใดๆ ได้ทั้งสิ้น บริษัทฯ จะถือว่าท่านประสงค์ที่จะสละสิทธิ์และไม่ร่วมเดินทางพร้อมคณะ

เงื่อนไขการยกเลิกการจอง

ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น (แต่ท่านสามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินก่อนการเดินทาง)

 

ช่วงเดินทาง
01/04/2022 10/04/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
47,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ตุรกี สงกรานต์ ชมทุ่งดอกทิวลิป
เดินทาง 01/04/2022 10/04/2022
*** ผู้ใหญ่ 3 ท่าน 1 ห้อง ท่านละ 47,999 ***
*** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 9,900 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  08/04/2022 17/04/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  49,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ตุรกี สงกรานต์ ชมทุ่งดอกทิวลิป
  เดินทาง 08/04/2022 17/04/2022
  *** ผู้ใหญ่ 3 ท่าน 1 ห้อง ท่านละ 49,999 ***
  *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 9,900 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   12/04/2022 21/04/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   49,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ตุรกี สงกรานต์ ชมทุ่งดอกทิวลิป
   เดินทาง 12/04/2022 21/04/2022
   *** ผู้ใหญ่ 3 ท่าน 1 ห้อง ท่านละ 49,999 ***
   *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 9,900 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    22/04/2022 01/04/2022
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    47,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ตุรกี สงกรานต์ ชมทุ่งดอกทิวลิป
    เดินทาง 22/04/2022 01/04/2022
    *** ผู้ใหญ่ พักคู่ 1 ห้อง ท่านละ 47,999 ***
    *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 9,900 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     Tags ที่เกี่ยวข้อง
     Share on social networks
     โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
     • มิ.ย.65 - ธ.ค.65
     • 10 วัน 7 คืน
     เริ่มต้น 143,999 บาท
     • พ.ค.65 - ก.ย.65
     • 7 วัน 4 คืน
     เริ่มต้น 59,999 บาท
     • มี.ค.65
     • 7 วัน 4 คืน
     เริ่มต้น 59,999 บาท
     • ไม่ทราบสายการบิน
     • เม.ย.65
     • 3 วัน 2 คืน
     เริ่มต้น 7,500 บาท