ทัวร์นครนายก เปิดดวงเสริมโชค รับพรปีฉลู

พุทธสถานจีเต็กลิ้ม|วัดมณีวงศ์|พุทธมาฆบูชาอนุสรณ์|เขื่อนขุนด่านปราการชล |วัดจุฬาภรณ์วนาราม

ทัวร์นครนายก เปิดดวงเสริมโชค รับพรปีฉลู

รหัส 006-0217
วันที่เดินทาง
มี.ค.64 - เม.ย.64
ช่วงเวลา
1 วัน 0 คืน
เดินทางโดย
รถบัส
ราคาเริ่มต้น
999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
219 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ-พุทธสถานจีเต็กลิ้ม-วัดมณีวงศ์หรือถ้ำพญานาค -พุทธมาฆบูชาอนุสรณ์ -เขื่อนขุนด่านปราการชล -วัดจุฬาภรณ์วนาราม-กรุงเทพฯ

06.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (จุดจอดรถ เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก แยกรัชดา-ลาดพร้าว ฝั่งพระศิวะ พระพิฆเนศ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึ้นรถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ และเว้นระยะห่างการนั่งในรถ.

06.30 น. : ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จังหวัดนครนายก รับประทานอาหารว่าง

09.00 น. : นำท่านเข้าขอพระองค์เทพ ณ  พุทธสถานจีเต็กลิ้ม พระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน มาที่นี่ต้องขอพรต่อเทพเจ้าแห่งโชคลาภ หรือองค์ไฉ่ซิ้งเอี๊ย ซึ่งเชื่อว่าคนไทยเราจะมีเชื้อจีนปนหรือไม่ย่อมต้องรู้จัก องค์ไฉ่ซิ่งเอี๊ยภายในพุทธสถาน จี เต๊ก ลิ้ม ประดิษฐานในปางมหาเศรษฐีชัมภล ที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นำท่านชมความงาม วัดมณีวงศ์หรือถ้ำพญานาค โดดเด่นด้วยความมีชื่อเสียงของถ้ำพญานาค ที่มีความงดงาม​ตระการตาเหมือนหลุดเข้าไปในเมืองบาดาล​มีองค์พญานาคที่มีความอ่อนช้อยงดงาม อลังการงานสร้าง

กลางวัน : อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

บ่าย : นำท่านเดินทางต่อไปยังพุทธมาฆบูชาอนุสรณ์ ตั้งอยู่ใกล้ๆ กับทางขึ้นน้ำตกสาลิกาบนพื้นที่ 53 ไร่ ล้อมรอบด้วยภูเขา มีสายน้ำไหลผ่าน เมื่อเข้าไปในสถานที่แห่งนี้ จะได้เห็นพระพุทธรูปปางแสดงโอวาทปาติโมกข์ขนาดใหญ่เด่นเป็นสง่าหน้าตัก 9 เมตร สูง 13.5 เมตร เป็นตัวแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากนั้นนำท่านเดินทางต่อเพื่อไปยัง เขื่อนขุนด่านปราการชล จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดจุฬาภรณ์วนาราม

17.00 น. : สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

18.30 น. :เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 1. รถบัสปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
 2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 3. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 4. มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 100 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)
 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
 5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป้นสำคัญ
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด
ช่วงเดินทาง
13/03/2021 13/03/2021
การเดินทาง
รถบัส
จำนวน
ราคา
999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์นครนายก เปิดดวงเสริมโชค รับพรปีฉลู
เดินทาง 13/03/2021 13/03/2021
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  27/03/2021 27/03/2021
  การเดินทาง
  รถบัส
  จำนวน
  ราคา
  999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์นครนายก เปิดดวงเสริมโชค รับพรปีฉลู
  เดินทาง 27/03/2021 27/03/2021
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   04/04/2021 04/04/2021
   การเดินทาง
   รถบัส
   จำนวน
   ราคา
   999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์นครนายก เปิดดวงเสริมโชค รับพรปีฉลู
   เดินทาง 04/04/2021 04/04/2021
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    26/04/2021 26/04/2021
    การเดินทาง
    รถบัส
    จำนวน
    ราคา
    999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์นครนายก เปิดดวงเสริมโชค รับพรปีฉลู
    เดินทาง 26/04/2021 26/04/2021
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     13/03/2021 13/03/2021
     รถบัส
     999 บาท
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์นครนายก เปิดดวงเสริมโชค รับพรปีฉลู
     เดินทาง 13/03/2021 13/03/2021
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      27/03/2021 27/03/2021
      รถบัส
      999 บาท
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์นครนายก เปิดดวงเสริมโชค รับพรปีฉลู
      เดินทาง 27/03/2021 27/03/2021
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       04/04/2021 04/04/2021
       รถบัส
       999 บาท
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์นครนายก เปิดดวงเสริมโชค รับพรปีฉลู
       เดินทาง 04/04/2021 04/04/2021
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        26/04/2021 26/04/2021
        รถบัส
        999 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์นครนายก เปิดดวงเสริมโชค รับพรปีฉลู
        เดินทาง 26/04/2021 26/04/2021
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         Tags ที่เกี่ยวข้อง
         Share on social networks
         โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
         • Nok Air (DD)
         • ธ.ค.64 - ม.ค.65
         • 3 วัน 2 คืน
         • 27 ครั้ง
         เริ่มต้น 9,999 บาท
         รหัส 013-0031
         3 วัน 2 คืน
         Nok Air (DD)
         เริ่มต้น 9,999 บาท
         • Air Asia (FD)
         • เม.ย.64 - พ.ค.64
         • 3 วัน 2 คืน
         • 192 ครั้ง
         เริ่มต้น 7,900 บาท
         • VietJet Air
         • เม.ย.64 - พ.ค.64
         • 2 วัน 1 คืน
         • 345 ครั้ง
         เริ่มต้น 4,899 บาท
         รหัส 008-0225
         2 วัน 1 คืน
         VietJet Air
         เริ่มต้น 4,899 บาท
         ชื่นชอบ