ทัวร์นครศรีธรรมราช กระบี่

วัดเจดีย์ไอ้ไข่ – วัดยางใหญ่(ตาพรานบุญ) – หมู่บ้านคีรีวง – พระบรมธาตุเมืองนครฯ – กำแพงเมืองเก่าอำเภอคลองท่อม – สระมรกต – น้ำตกร้อน – ท่องทะเลกระบี่ – เกาะปอดะ – เกาะไก่ – เกาะยาวาซัม – ทะเลแหวก – หาดไร่เลย์ – ถ้ำพระนาง

ทัวร์นครศรีธรรมราช กระบี่

รหัส 002-0360
วันที่เดินทาง
เม.ย.64 - ก.ย.64
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
Thai Smile Airways (WE)
ราคาเริ่มต้น
14,990 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
244 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช – วัดเจดีย์ไอ้ไข่ – วัดยางใหญ่(ตาพรานบุญ) - หมู่บ้านคีรีวง

05.00 น. : สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สายการบินไทย(เคาเตอร์ C ) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง

07.00 น. : ออกเดินทางสู่จ.นครศรีธรรมราช โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 233

08.25 น. : เดินทางถึงสนามบินนครศรีธรรมราช นำท่านออกเดินทางสู่ “วัดเจดีย์ไอ้ไข่” (ตาไข่) จากเรื่องราวที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ที่เมื่อขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ “วัดยางใหญ่”  (ตาพรานบุญ) วัดสีชมพูแห่งเมืองนคร เป็นวัดร้างเก่าแก่สมัยโบราณ แต่เดิม ชื่อ “วัดคงคาล้อม” นำท่าน สักการะ “ตาพรานบุญ” สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวปักษ์ใต้นับถือและเชื่อกันว่าเป็นสุดยอดของพรานทั้งปวง ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านคีรีวง” หมู่บ้านเล็กๆ ที่ได้รับการยอมรับว่ามีอากาศดีที่สุดในประเทศไทย

ค่ำ : บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น // หลังอาหาร ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย

วันที่ 2 ศาลหลักเมือง – พระบรมธาตุเมืองนครฯ – กำแพงเมืองเก่า – อำเภอคลองท่อม - สระมรกต – น้ำตกร้อน - ที่พักอ่าวนาง

เช้า : บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านออกเดินทางสู่ “ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช” สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่คอยปกป้องรักษาบ้านเมืองให้พ้นจากภัยอันตรายเชิญสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล  จากนั้นนำท่านไปไหว้ขอพร “พระบรมธาตุเมืองนคร” หรือชื่อเต็มๆ “วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร”  เพื่อเป็นสิริมงคล นำท่านแวะถ่ายรูป “กำแพงเมืองเก่า” ได้เวลาพอสมควรนำท่านออกเดินทางสู่ “จังหวัดกระบี่” นำท่านเดินทางสู่ “อำเภอคลองท่อม”

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย : จากนั้นนำท่านเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาน้อจู้จี้ ป่าดิบชื้นที่ราบต่ำผืนสุดท้ายของประเทศไทยและเป็นป่าแห่งเดียวของโลกที่ค้นพบนกแต้วแร้วท้องดำ เพลิดเพลินกับเส้นทางธรรมชาติ  “สระมรกต” เที่ยวชม “น้ำตกร้อน”  สายน้ำแร่ธรรมชาติที่เกิดจากตาน้ำใต้พิภพ ไหลผ่านลำธารและตกลงมาเป็นชั้นน้ำตกหินปูนเล็ก ๆ ที่น้ำนั้นมีอุณหภูมิเพียง 30 – 35 องศา เหมาะกับการแช่เพื่อสุขภาพ ซึ่งที่นั้นเปรียบได้กับ สปาแห่งธรรมชาติ

ค่ำ : บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น // หลังอาหาร ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย…

วันที่ 3 ท่องทะเลกระบี่ – เกาะปอดะ – เกาะไก่ – เกาะยาวาซัม - ทะเลแหวก - หาดไร่เลย์ – ถ้ำพระนาง - ที่พักอ่าวนาง

เช้า : บริการอาหารมื้อเช้า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

07.00 น. : รับประทานอาหารมื้อเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 น. : ออกเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือ Speed Boat ความปลอดภัยสูงพร้อมอุปกรณ์ในการดำน้ำตื้น(บริการเสื้อชูชีพและหน้ากาดำน้ำตื้น ท่านละ 1 ชุด) นำท่าน “ท่องทะเลกระบี่” เดินทางสู่ “เกาะปอดะ” เกาะสวยแห่งทะเลกระบี่ สนุกกับการดำน้ำชมปะการัง Snorkeling จากนั้นนำท่าน “ดำน้ำชมปะการังเกาะยาวาซัม” จุดดำน้ำที่มีชื่อเสียงอีกจุดหนึ่งของทะเลกระบี่ สัมผัสแนวปะการังอ่อน และดอกไม้ทะเลหลากสีสันให้เห็นอยู่ทั่วไปกระจัดกระจายอยู่ทั่วผืนน้ำได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ “เกาะทับ” หรือ “ทะเลแหวก”

เที่ยง : บริการอาหารมื้อกลางวันแบบปิกนิก

บ่าย : นำท่านเดินทางชมปรากฏการณ์ “ทะเลแหวก” ซึ่งเกิดจากสันทรายจากเกาะสามเกาะ คือ เกาะไก่ เกาะหม้อ และเกาะทับ ทั้งสามเกาะนี้ตั้งอยู่ใกล้ๆกัน คาดว่ามีสัณฐานติดกันเมื่อคลื่นพัดทรายมาพบกันที่จุดนี้จึงทำให้เกิดเป็นแนวสันทรายเชื่อมเกาะทั้งสามเกาะนี้ให้ถึงกัน สันทรายนี้จะจมหายไปเมื่อน้ำขึ้นสูงเมื่อน้ำลดแนวสันทรายก็จะค่อยๆ โผล่ขึ้นมาเหมือนกับว่าแบ่งทะเลให้แยกออกจากกันเป็นสามส่วน… จากนั้นออกเดินทางสู่ “หาดไร่เลย์” ชายหาดที่มีความสวยงามติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกเดินเล่นชายหาด ว่ายน้ำ นั่งเล่นตามอัธยาศัย ได้เวลาพอสมควรออกเดินทางกลับพร้อมชมความงามของ “ถ้ำพระนาง” ที่มีชื่อเสียงของกระบี่จากนั้นเดินทางกลับที่พัก

15.30 น. : กลับถึงที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย (บริเวณอ่าวนางจะมีร้านค้าและร้านกาแฟอยู่มากมาย อิสระทุกท่าน)

ค่ำ : บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่นหลังอาหาร ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย…

วันที่ 4 กระบี่ - ท่าปอม คลองสองน้ำ – อนุสาวรีย์ปูดำ – เขาขนาบน้ำ - ชุมชนเกาะกลาง - ช้อปปิ้งของฝาก - เดินทางกลับ

เช้า : บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ท่าปอม คลองสองน้ำ” จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พัก นำท่านออกเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองจังหวัดกระบี่ผ่านชมเมืองที่น่ารักตามสโลแกน “กระบี่เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก” นำท่านแวะเก็บภาพสัญลักษณ์ของจังหวัดกระบี่ ณ บริเวณสวนเจ้าฟ้า ท่านจะเห็นเขาสองลูกสูงประมาณ 100 เมตร ขนาบแม่น้ำกระบี่ด้านหน้าตัวเมือง ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่ จากนั้นนำท่านเก็บภาพคู่กับอนุสาวรีย์ปูดำ เป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของเมืองกระบี่ ท่านสามารถมองเห็น เขาขนาบน้ำ ภูเขาสองลูกที่ตั้งอย่างโดดเด่นริมแม่น้ำกระบี่ และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่ด้วย จากนั้นนำท่านลงเรือข้ามสู่ชุมชนเกาะกลาง (Ecotourism)

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย : หลังอาหารนำท่านชม “ชุมชนเกาะกลาง” เกาะเล็กๆ ที่ตั้งอยู่กลางแม่น้ำกระบี่

*** อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย ***

17.00 น. : นำท่านออกเดินทางถึงสนามบินกระบี่

19.05 น. : ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ WE 250

20.25 น. : เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับ กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช // กระบี่-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 ใบ น้ำหนัก ต้องไม่เกิน 15 กิโลกรัม สำหรับกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน
 2. ค่ารถปรับอากาศ VIP นำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
 3. โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
 4. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 5. มัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ ดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 2. ค่าทิปมัคคุเทศก์พร้อมทั้งผู้ช่วยมัคคุเทศก์ และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 600 บาท
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่ จำนวน 8-9 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง
 • รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 • หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้
 • กรณีที่ท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งบริษัทฯให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
 • การจัดที่นั่งบนรถบัสขึ้นอยู่กับลำดับการจอง และถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 

ช่วงเดินทาง
22/04/2021 25/04/2021
การเดินทาง
Thai Smile Airways (WE)
จำนวน
ราคา
14,990 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์นครศรีธรรมราช กระบี่
เดินทาง 22/04/2021 25/04/2021
*** พักท่านเดียว เพิ่มท่านละ 5,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  29/04/2021 02/05/2021
  การเดินทาง
  Thai Smile Airways (WE)
  จำนวน
  ราคา
  18,990 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์นครศรีธรรมราช กระบี่
  เดินทาง 29/04/2021 02/05/2021
  *** พักท่านเดียว เพิ่มท่านละ 6,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   01/05/2021 04/05/2021
   การเดินทาง
   Thai Smile Airways (WE)
   จำนวน
   ราคา
   18,990 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์นครศรีธรรมราช กระบี่
   เดินทาง 01/05/2021 04/05/2021
   *** พักท่านเดียว เพิ่มท่านละ 6,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    02/05/2021 05/05/2021
    การเดินทาง
    Thai Smile Airways (WE)
    จำนวน
    ราคา
    18,990 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์นครศรีธรรมราช กระบี่
    เดินทาง 02/05/2021 05/05/2021
    *** พักท่านเดียว เพิ่มท่านละ 6,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     03/05/2021 06/05/2021
     การเดินทาง
     Thai Smile Airways (WE)
     จำนวน
     ราคา
     18,990 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์นครศรีธรรมราช กระบี่
     เดินทาง 03/05/2021 06/05/2021
     *** พักท่านเดียว เพิ่มท่านละ 6,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      06/05/2021 09/05/2021
      การเดินทาง
      Thai Smile Airways (WE)
      จำนวน
      ราคา
      15,990 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์นครศรีธรรมราช กระบี่
      เดินทาง 06/05/2021 09/05/2021
      *** พักท่านเดียว เพิ่มท่านละ 5,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       08/05/2021 11/05/2021
       การเดินทาง
       Thai Smile Airways (WE)
       จำนวน
       ราคา
       15,990 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์นครศรีธรรมราช กระบี่
       เดินทาง 08/05/2021 11/05/2021
       *** พักท่านเดียว เพิ่มท่านละ 5,000 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        13/05/2021 16/05/2021
        การเดินทาง
        Thai Smile Airways (WE)
        จำนวน
        ราคา
        14,990 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์นครศรีธรรมราช กระบี่
        เดินทาง 13/05/2021 16/05/2021
        *** พักท่านเดียว เพิ่มท่านละ 5,000 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         20/05/2021 23/05/2021
         การเดินทาง
         Thai Smile Airways (WE)
         จำนวน
         ราคา
         16,990 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์นครศรีธรรมราช กระบี่
         เดินทาง 20/05/2021 23/05/2021
         *** พักท่านเดียว เพิ่มท่านละ 6,000 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          23/05/2021 26/05/2021
          การเดินทาง
          Thai Smile Airways (WE)
          จำนวน
          ราคา
          17,990 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์นครศรีธรรมราช กระบี่
          เดินทาง 23/05/2021 26/05/2021
          *** พักท่านเดียว เพิ่มท่านละ 6,000 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           27/05/2021 30/05/2021
           การเดินทาง
           Thai Smile Airways (WE)
           จำนวน
           ราคา
           15,990 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์นครศรีธรรมราช กระบี่
           เดินทาง 27/05/2021 30/05/2021
           *** พักท่านเดียว เพิ่มท่านละ 5,000 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            02/06/2021 05/06/2021
            การเดินทาง
            Thai Smile Airways (WE)
            จำนวน
            ราคา
            17,990 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์นครศรีธรรมราช กระบี่
            เดินทาง 02/06/2021 05/06/2021
            *** พักท่านเดียว เพิ่มท่านละ 6,000 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             03/06/2021 06/06/2021
             การเดินทาง
             Thai Smile Airways (WE)
             จำนวน
             ราคา
             17,990 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์นครศรีธรรมราช กระบี่
             เดินทาง 03/06/2021 06/06/2021
             *** พักท่านเดียว เพิ่มท่านละ 6,000 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              04/06/2021 07/06/2021
              การเดินทาง
              Thai Smile Airways (WE)
              จำนวน
              ราคา
              15,990 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์นครศรีธรรมราช กระบี่
              เดินทาง 04/06/2021 07/06/2021
              *** พักท่านเดียว เพิ่มท่านละ 5,000 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               11/06/2021 14/06/2021
               การเดินทาง
               Thai Smile Airways (WE)
               จำนวน
               ราคา
               15,990 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์นครศรีธรรมราช กระบี่
               เดินทาง 11/06/2021 14/06/2021
               *** พักท่านเดียว เพิ่มท่านละ 5,000 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                18/06/2021 21/06/2021
                การเดินทาง
                Thai Smile Airways (WE)
                จำนวน
                ราคา
                15,990 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์นครศรีธรรมราช กระบี่
                เดินทาง 18/06/2021 21/06/2021
                *** พักท่านเดียว เพิ่มท่านละ 5,000 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 25/06/2021 28/06/2021
                 การเดินทาง
                 Thai Smile Airways (WE)
                 จำนวน
                 ราคา
                 15,990 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์นครศรีธรรมราช กระบี่
                 เดินทาง 25/06/2021 28/06/2021
                 *** พักท่านเดียว เพิ่มท่านละ 5,000 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  02/07/2021 05/07/2021
                  การเดินทาง
                  Thai Smile Airways (WE)
                  จำนวน
                  ราคา
                  15,990 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์นครศรีธรรมราช กระบี่
                  เดินทาง 02/07/2021 05/07/2021
                  *** พักท่านเดียว เพิ่มท่านละ 5,000 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   ช่วงเดินทาง
                   09/07/2021 12/07/2021
                   การเดินทาง
                   Thai Smile Airways (WE)
                   จำนวน
                   ราคา
                   15,990 บาท
                   จอง
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์นครศรีธรรมราช กระบี่
                   เดินทาง 09/07/2021 12/07/2021
                   *** พักท่านเดียว เพิ่มท่านละ 5,000 ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    ช่วงเดินทาง
                    16/07/2021 19/07/2021
                    การเดินทาง
                    Thai Smile Airways (WE)
                    จำนวน
                    ราคา
                    15,990 บาท
                    จอง
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์นครศรีธรรมราช กระบี่
                    เดินทาง 16/07/2021 19/07/2021
                    *** พักท่านเดียว เพิ่มท่านละ 5,000 ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     ช่วงเดินทาง
                     23/07/2021 26/07/2021
                     การเดินทาง
                     Thai Smile Airways (WE)
                     จำนวน
                     ราคา
                     17,990 บาท
                     จอง
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์นครศรีธรรมราช กระบี่
                     เดินทาง 23/07/2021 26/07/2021
                     *** พักท่านเดียว เพิ่มท่านละ 6,000 ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      ช่วงเดินทาง
                      24/07/2021 27/07/2021
                      การเดินทาง
                      Thai Smile Airways (WE)
                      จำนวน
                      ราคา
                      17,990 บาท
                      จอง
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์นครศรีธรรมราช กระบี่
                      เดินทาง 24/07/2021 27/07/2021
                      *** พักท่านเดียว เพิ่มท่านละ 6,000 ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       ช่วงเดินทาง
                       27/07/2021 30/07/2021
                       การเดินทาง
                       Thai Smile Airways (WE)
                       จำนวน
                       ราคา
                       17,990 บาท
                       จอง
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       ทัวร์นครศรีธรรมราช กระบี่
                       เดินทาง 27/07/2021 30/07/2021
                       *** พักท่านเดียว เพิ่มท่านละ 6,000 ***
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        ช่วงเดินทาง
                        30/07/2021 02/08/2021
                        การเดินทาง
                        Thai Smile Airways (WE)
                        จำนวน
                        ราคา
                        15,990 บาท
                        จอง
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        ทัวร์นครศรีธรรมราช กระบี่
                        เดินทาง 30/07/2021 02/08/2021
                        *** พักท่านเดียว เพิ่มท่านละ 5,000 ***
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         ช่วงเดินทาง
                         06/08/2021 09/08/2021
                         การเดินทาง
                         Thai Smile Airways (WE)
                         จำนวน
                         ราคา
                         15,990 บาท
                         จอง
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         ทัวร์นครศรีธรรมราช กระบี่
                         เดินทาง 06/08/2021 09/08/2021
                         *** พักท่านเดียว เพิ่มท่านละ 5,000 ***
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          ช่วงเดินทาง
                          11/08/2021 14/08/2021
                          การเดินทาง
                          Thai Smile Airways (WE)
                          จำนวน
                          ราคา
                          17,990 บาท
                          จอง
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          ทัวร์นครศรีธรรมราช กระบี่
                          เดินทาง 11/08/2021 14/08/2021
                          *** พักท่านเดียว เพิ่มท่านละ 6,000 ***
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           ช่วงเดินทาง
                           13/08/2021 16/08/2021
                           การเดินทาง
                           Thai Smile Airways (WE)
                           จำนวน
                           ราคา
                           15,990 บาท
                           จอง
                           ว่าง ที่
                           จองทัวร์
                           ทัวร์นครศรีธรรมราช กระบี่
                           เดินทาง 13/08/2021 16/08/2021
                           *** พักท่านเดียว เพิ่มท่านละ 5,000 ***
                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                            ช่วงเดินทาง
                            20/08/2021 23/08/2021
                            การเดินทาง
                            Thai Smile Airways (WE)
                            จำนวน
                            ราคา
                            15,990 บาท
                            จอง
                            ว่าง ที่
                            จองทัวร์
                            ทัวร์นครศรีธรรมราช กระบี่
                            เดินทาง 20/08/2021 23/08/2021
                            *** พักท่านเดียว เพิ่มท่านละ 5,000 ***
                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                             ช่วงเดินทาง
                             27/08/2021 30/08/2021
                             การเดินทาง
                             Thai Smile Airways (WE)
                             จำนวน
                             ราคา
                             15,990 บาท
                             จอง
                             ว่าง ที่
                             จองทัวร์
                             ทัวร์นครศรีธรรมราช กระบี่
                             เดินทาง 27/08/2021 30/08/2021
                             *** พักท่านเดียว เพิ่มท่านละ 5,000 ***
                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                              ช่วงเดินทาง
                              03/09/2021 06/09/2021
                              การเดินทาง
                              Thai Smile Airways (WE)
                              จำนวน
                              ราคา
                              15,990 บาท
                              จอง
                              ว่าง ที่
                              จองทัวร์
                              ทัวร์นครศรีธรรมราช กระบี่
                              เดินทาง 03/09/2021 06/09/2021
                              *** พักท่านเดียว เพิ่มท่านละ 5,000 ***
                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                               22/04/2021 25/04/2021
                               Thai Smile Airways (WE)
                               14,990 บาท
                               ว่าง ที่
                               จองทัวร์
                               ทัวร์นครศรีธรรมราช กระบี่
                               เดินทาง 22/04/2021 25/04/2021
                               *** พักท่านเดียว เพิ่มท่านละ 5,000 ***
                               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                29/04/2021 02/05/2021
                                Thai Smile Airways (WE)
                                18,990 บาท
                                ว่าง ที่
                                จองทัวร์
                                ทัวร์นครศรีธรรมราช กระบี่
                                เดินทาง 29/04/2021 02/05/2021
                                *** พักท่านเดียว เพิ่มท่านละ 6,000 ***
                                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                 01/05/2021 04/05/2021
                                 Thai Smile Airways (WE)
                                 18,990 บาท
                                 ว่าง ที่
                                 จองทัวร์
                                 ทัวร์นครศรีธรรมราช กระบี่
                                 เดินทาง 01/05/2021 04/05/2021
                                 *** พักท่านเดียว เพิ่มท่านละ 6,000 ***
                                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                  02/05/2021 05/05/2021
                                  Thai Smile Airways (WE)
                                  18,990 บาท
                                  ว่าง ที่
                                  จองทัวร์
                                  ทัวร์นครศรีธรรมราช กระบี่
                                  เดินทาง 02/05/2021 05/05/2021
                                  *** พักท่านเดียว เพิ่มท่านละ 6,000 ***
                                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                   03/05/2021 06/05/2021
                                   Thai Smile Airways (WE)
                                   18,990 บาท
                                   ว่าง ที่
                                   จองทัวร์
                                   ทัวร์นครศรีธรรมราช กระบี่
                                   เดินทาง 03/05/2021 06/05/2021
                                   *** พักท่านเดียว เพิ่มท่านละ 6,000 ***
                                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                    06/05/2021 09/05/2021
                                    Thai Smile Airways (WE)
                                    15,990 บาท
                                    ว่าง ที่
                                    จองทัวร์
                                    ทัวร์นครศรีธรรมราช กระบี่
                                    เดินทาง 06/05/2021 09/05/2021
                                    *** พักท่านเดียว เพิ่มท่านละ 5,000 ***
                                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                     08/05/2021 11/05/2021
                                     Thai Smile Airways (WE)
                                     15,990 บาท
                                     ว่าง ที่
                                     จองทัวร์
                                     ทัวร์นครศรีธรรมราช กระบี่
                                     เดินทาง 08/05/2021 11/05/2021
                                     *** พักท่านเดียว เพิ่มท่านละ 5,000 ***
                                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                      13/05/2021 16/05/2021
                                      Thai Smile Airways (WE)
                                      14,990 บาท
                                      ว่าง ที่
                                      จองทัวร์
                                      ทัวร์นครศรีธรรมราช กระบี่
                                      เดินทาง 13/05/2021 16/05/2021
                                      *** พักท่านเดียว เพิ่มท่านละ 5,000 ***
                                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                       20/05/2021 23/05/2021
                                       Thai Smile Airways (WE)
                                       16,990 บาท
                                       ว่าง ที่
                                       จองทัวร์
                                       ทัวร์นครศรีธรรมราช กระบี่
                                       เดินทาง 20/05/2021 23/05/2021
                                       *** พักท่านเดียว เพิ่มท่านละ 6,000 ***
                                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                        23/05/2021 26/05/2021
                                        Thai Smile Airways (WE)
                                        17,990 บาท
                                        ว่าง ที่
                                        จองทัวร์
                                        ทัวร์นครศรีธรรมราช กระบี่
                                        เดินทาง 23/05/2021 26/05/2021
                                        *** พักท่านเดียว เพิ่มท่านละ 6,000 ***
                                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                         27/05/2021 30/05/2021
                                         Thai Smile Airways (WE)
                                         15,990 บาท
                                         ว่าง ที่
                                         จองทัวร์
                                         ทัวร์นครศรีธรรมราช กระบี่
                                         เดินทาง 27/05/2021 30/05/2021
                                         *** พักท่านเดียว เพิ่มท่านละ 5,000 ***
                                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                          02/06/2021 05/06/2021
                                          Thai Smile Airways (WE)
                                          17,990 บาท
                                          ว่าง ที่
                                          จองทัวร์
                                          ทัวร์นครศรีธรรมราช กระบี่
                                          เดินทาง 02/06/2021 05/06/2021
                                          *** พักท่านเดียว เพิ่มท่านละ 6,000 ***
                                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                           03/06/2021 06/06/2021
                                           Thai Smile Airways (WE)
                                           17,990 บาท
                                           ว่าง ที่
                                           จองทัวร์
                                           ทัวร์นครศรีธรรมราช กระบี่
                                           เดินทาง 03/06/2021 06/06/2021
                                           *** พักท่านเดียว เพิ่มท่านละ 6,000 ***
                                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                            04/06/2021 07/06/2021
                                            Thai Smile Airways (WE)
                                            15,990 บาท
                                            ว่าง ที่
                                            จองทัวร์
                                            ทัวร์นครศรีธรรมราช กระบี่
                                            เดินทาง 04/06/2021 07/06/2021
                                            *** พักท่านเดียว เพิ่มท่านละ 5,000 ***
                                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                             11/06/2021 14/06/2021
                                             Thai Smile Airways (WE)
                                             15,990 บาท
                                             ว่าง ที่
                                             จองทัวร์
                                             ทัวร์นครศรีธรรมราช กระบี่
                                             เดินทาง 11/06/2021 14/06/2021
                                             *** พักท่านเดียว เพิ่มท่านละ 5,000 ***
                                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                              18/06/2021 21/06/2021
                                              Thai Smile Airways (WE)
                                              15,990 บาท
                                              ว่าง ที่
                                              จองทัวร์
                                              ทัวร์นครศรีธรรมราช กระบี่
                                              เดินทาง 18/06/2021 21/06/2021
                                              *** พักท่านเดียว เพิ่มท่านละ 5,000 ***
                                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                               25/06/2021 28/06/2021
                                               Thai Smile Airways (WE)
                                               15,990 บาท
                                               ว่าง ที่
                                               จองทัวร์
                                               ทัวร์นครศรีธรรมราช กระบี่
                                               เดินทาง 25/06/2021 28/06/2021
                                               *** พักท่านเดียว เพิ่มท่านละ 5,000 ***
                                               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                02/07/2021 05/07/2021
                                                Thai Smile Airways (WE)
                                                15,990 บาท
                                                ว่าง ที่
                                                จองทัวร์
                                                ทัวร์นครศรีธรรมราช กระบี่
                                                เดินทาง 02/07/2021 05/07/2021
                                                *** พักท่านเดียว เพิ่มท่านละ 5,000 ***
                                                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                 09/07/2021 12/07/2021
                                                 Thai Smile Airways (WE)
                                                 15,990 บาท
                                                 ว่าง ที่
                                                 จองทัวร์
                                                 ทัวร์นครศรีธรรมราช กระบี่
                                                 เดินทาง 09/07/2021 12/07/2021
                                                 *** พักท่านเดียว เพิ่มท่านละ 5,000 ***
                                                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                  16/07/2021 19/07/2021
                                                  Thai Smile Airways (WE)
                                                  15,990 บาท
                                                  ว่าง ที่
                                                  จองทัวร์
                                                  ทัวร์นครศรีธรรมราช กระบี่
                                                  เดินทาง 16/07/2021 19/07/2021
                                                  *** พักท่านเดียว เพิ่มท่านละ 5,000 ***
                                                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                   23/07/2021 26/07/2021
                                                   Thai Smile Airways (WE)
                                                   17,990 บาท
                                                   ว่าง ที่
                                                   จองทัวร์
                                                   ทัวร์นครศรีธรรมราช กระบี่
                                                   เดินทาง 23/07/2021 26/07/2021
                                                   *** พักท่านเดียว เพิ่มท่านละ 6,000 ***
                                                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                    24/07/2021 27/07/2021
                                                    Thai Smile Airways (WE)
                                                    17,990 บาท
                                                    ว่าง ที่
                                                    จองทัวร์
                                                    ทัวร์นครศรีธรรมราช กระบี่
                                                    เดินทาง 24/07/2021 27/07/2021
                                                    *** พักท่านเดียว เพิ่มท่านละ 6,000 ***
                                                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                     27/07/2021 30/07/2021
                                                     Thai Smile Airways (WE)
                                                     17,990 บาท
                                                     ว่าง ที่
                                                     จองทัวร์
                                                     ทัวร์นครศรีธรรมราช กระบี่
                                                     เดินทาง 27/07/2021 30/07/2021
                                                     *** พักท่านเดียว เพิ่มท่านละ 6,000 ***
                                                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                      30/07/2021 02/08/2021
                                                      Thai Smile Airways (WE)
                                                      15,990 บาท
                                                      ว่าง ที่
                                                      จองทัวร์
                                                      ทัวร์นครศรีธรรมราช กระบี่
                                                      เดินทาง 30/07/2021 02/08/2021
                                                      *** พักท่านเดียว เพิ่มท่านละ 5,000 ***
                                                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                       06/08/2021 09/08/2021
                                                       Thai Smile Airways (WE)
                                                       15,990 บาท
                                                       ว่าง ที่
                                                       จองทัวร์
                                                       ทัวร์นครศรีธรรมราช กระบี่
                                                       เดินทาง 06/08/2021 09/08/2021
                                                       *** พักท่านเดียว เพิ่มท่านละ 5,000 ***
                                                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                        11/08/2021 14/08/2021
                                                        Thai Smile Airways (WE)
                                                        17,990 บาท
                                                        ว่าง ที่
                                                        จองทัวร์
                                                        ทัวร์นครศรีธรรมราช กระบี่
                                                        เดินทาง 11/08/2021 14/08/2021
                                                        *** พักท่านเดียว เพิ่มท่านละ 6,000 ***
                                                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                         13/08/2021 16/08/2021
                                                         Thai Smile Airways (WE)
                                                         15,990 บาท
                                                         ว่าง ที่
                                                         จองทัวร์
                                                         ทัวร์นครศรีธรรมราช กระบี่
                                                         เดินทาง 13/08/2021 16/08/2021
                                                         *** พักท่านเดียว เพิ่มท่านละ 5,000 ***
                                                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                          20/08/2021 23/08/2021
                                                          Thai Smile Airways (WE)
                                                          15,990 บาท
                                                          ว่าง ที่
                                                          จองทัวร์
                                                          ทัวร์นครศรีธรรมราช กระบี่
                                                          เดินทาง 20/08/2021 23/08/2021
                                                          *** พักท่านเดียว เพิ่มท่านละ 5,000 ***
                                                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                           27/08/2021 30/08/2021
                                                           Thai Smile Airways (WE)
                                                           15,990 บาท
                                                           ว่าง ที่
                                                           จองทัวร์
                                                           ทัวร์นครศรีธรรมราช กระบี่
                                                           เดินทาง 27/08/2021 30/08/2021
                                                           *** พักท่านเดียว เพิ่มท่านละ 5,000 ***
                                                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                            03/09/2021 06/09/2021
                                                            Thai Smile Airways (WE)
                                                            15,990 บาท
                                                            ว่าง ที่
                                                            จองทัวร์
                                                            ทัวร์นครศรีธรรมราช กระบี่
                                                            เดินทาง 03/09/2021 06/09/2021
                                                            *** พักท่านเดียว เพิ่มท่านละ 5,000 ***
                                                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                             จำนวนการเข้าชม 244 ครั้ง
                                                             Share on social networks
                                                             โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                                                             • ก.พ.65 - มี.ค.65
                                                             • 8 วัน 5 คืน
                                                             • 49 ครั้ง
                                                             เริ่มต้น 89,999 บาท
                                                             รหัส 036-0249
                                                             8 วัน 5 คืน
                                                             เริ่มต้น 89,999 บาท
                                                             • Thai Lion Air
                                                             • เม.ย.64
                                                             • 4 วัน 3 คืน
                                                             • 277 ครั้ง
                                                             เริ่มต้น 9,999 บาท
                                                             รหัส 001-0196
                                                             4 วัน 3 คืน
                                                             Thai Lion Air
                                                             เริ่มต้น 9,999 บาท
                                                             • เดินทางมาเอง
                                                             • ธ.ค.63
                                                             • 3 วัน 2 คืน
                                                             • 308 ครั้ง
                                                             เริ่มต้น 4,999 บาท
                                                             ชื่นชอบ