ทัวร์นครศรีธรรมราช ขอพรไอ้ไข่

วัดเจดีย์ไอ้ไข่-วัดยางใหญ่(พรานบุญ)–ศาลหลักเมือง–วัดมหาธาตุ-วรมหาวิหาร – คีรีวง-คาเฟ่ ณ บ้านเล็กกลางหุบเขา-สะพานบ้านคีรีวง

ทัวร์นครศรีธรรมราช ขอพรไอ้ไข่

รหัส 006-0230
วันที่เดินทาง
ธ.ค.64 - มี.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 1 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
4,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
39 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ-จังหวัดนครศรีธรรมราช

19.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ จุดนัด โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึ้นรถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ และเว้นระยะห่างการนั่งในรถ

20.00 น. : ออกเดินทางสู่ นครศรีธรรมราช-วัดเจดีย์ไอ้ไข่-วัดยางใหญ่ (พรานบุญ)-ศาลหลักเมือง-วัดมหาธาตุ-วรมหาวิหาร

วันที่ 2 นครศรีธรรมราช-วัดเจดีย์ไอ้ไข่-วัดยางใหญ่ (พรานบุญ)-ศาลหลักเมือง-วัดมหาธาตุ-วรมหาวิหาร

06.00 น. : เดินทางถึง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้อิสระท่านทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย เพื่อเดินทางต่อไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราช

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ โกปี๊

09.00 น. : นำท่านเดินทางสู่ วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) นำท่านชมโบสถ์มีสีชมพูสวยสดงดงาม และขอพร “พรานบุญ” สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือของชาวภาคใต้ โดยเชื่อว่าหากบูชาแล้วมีโชคลาภเงินทอง เมื่อใครขอพรแล้วสมหวัง ให้แก้บนโดยการนำปัจจัยมาถวายวัด นำท่านเข้าสู่ วัดเจดีย์ หรือ ไอ้ไข่วัดเจดีย์ นำท่านขอพร ได้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ ด้วยชื่อเสียงด้านการขอโชคลาภ การทำมาค้าขาย ทำให้ชาวบ้านศรัทธาและมีความเชื่อต่อวัดเจดีย์ไอ้ไข่ จากเรื่องราวเสียงที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง จากศรัทธาที่เชื่อกันว่า “ขอได้ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชคลาภ และการค้าขาย

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย : นำท่านสักการะ ศาลหลักเมืองนคร สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่คอยปกป้องรักษาบ้านเมืองให้พ้นจากภัยอันตรายต่างๆ นำท่านนมัสการ วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร แต่เดิมมีชื่อว่า “พระบรมธาตุ” ต่อมาในปี 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงสถาปณาวัดนี้เป็นพระอารามหลวงและได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดมหาธาตุวรมหาวิหารจนมาถึงปัจจุบัน ภายด้านในมีพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า

ค่ำ : อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย

วันที่ 3 คีรีวง-คาเฟ่ ณ บ้านเล็กกลางหุบเขา-สะพานบ้านคีรีวง-ร้านของฝากติดไม้ ติดมือ-กรุงเทพฯ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

09.30 น : นำท่านเดินทางสู่ ณ บ้านเล็กกลางหุบเขา Little House in the Valley ค่าเฟ่ ตั้งอยู่ที่ลานสกาที่ว่ากันว่าอากาศดีที่สุดในประเทศไทย นำท่านเดินทางสู่ บ้านคีรีวง นำท่านชม สะพานข้ามแม่น้ำหมู่บ้านคีรีวง จุดเช็คอินที่มีอากาศดีที่สุดในประเทศไทย ให้ท่านได้สูดโอโซนบริสุทธิ์ในเต็มปอด แล้วดื่มด่ำกับบรรยากาศธรรมชาติที่สะอาดตาอิสระให้ท่านโพสต์ท่าถ่ายรูปที่สำคัญจุดแรกสำหรับคีรีวง ด้วยทัศนีย์ภาพขุนเขา สายน้ำ

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน เมนูพิเศษ ขนมจีนเส้นสดป้าเขียว

บ่าย : นำท่านเลือกซื้อ ร้านของฝาก ศูนย์รวมของฝาก มีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย เค้กเมืองตรัง ขนมเปี๊ยะโบราณ ไข่เค็มไชยา และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

23.50 น. : เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ


เงื่อนไข
 1. รถตู้ปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
 2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 3. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 4. มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 300 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)
 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 6 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
 5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป้นสำคัญ
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด
ช่วงเดินทาง
17/12/2021 19/12/2021
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
4,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์นครศรีธรรมราช ขอพรไอ้ไข่
เดินทาง 17/12/2021 19/12/2021
*** พักเดี่ยวเพิ่ม 800 บาท ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  24/12/2021 26/12/2021
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  4,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์นครศรีธรรมราช ขอพรไอ้ไข่
  เดินทาง 24/12/2021 26/12/2021
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 800 บาท ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   31/12/2021 02/01/2022
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   5,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์นครศรีธรรมราช ขอพรไอ้ไข่
   เดินทาง 31/12/2021 02/01/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 800 บาท ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    07/01/2022 09/01/2022
    การเดินทาง
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    4,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์นครศรีธรรมราช ขอพรไอ้ไข่
    เดินทาง 07/01/2022 09/01/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 800 บาท ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     14/01/2022 16/01/2022
     การเดินทาง
     รถตู้
     จำนวน
     ราคา
     4,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์นครศรีธรรมราช ขอพรไอ้ไข่
     เดินทาง 14/01/2022 16/01/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 800 บาท ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      21/01/2022 23/01/2022
      การเดินทาง
      รถตู้
      จำนวน
      ราคา
      4,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์นครศรีธรรมราช ขอพรไอ้ไข่
      เดินทาง 21/01/2022 23/01/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 800 บาท ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       28/01/2022 30/01/2022
       การเดินทาง
       รถตู้
       จำนวน
       ราคา
       4,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์นครศรีธรรมราช ขอพรไอ้ไข่
       เดินทาง 28/01/2022 30/01/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่ม 800 บาท ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        04/02/2022 06/02/2022
        การเดินทาง
        รถตู้
        จำนวน
        ราคา
        4,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์นครศรีธรรมราช ขอพรไอ้ไข่
        เดินทาง 04/02/2022 06/02/2022
        *** พักเดี่ยวเพิ่ม 800 บาท ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         11/02/2022 13/02/2022
         การเดินทาง
         รถตู้
         จำนวน
         ราคา
         4,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์นครศรีธรรมราช ขอพรไอ้ไข่
         เดินทาง 11/02/2022 13/02/2022
         *** พักเดี่ยวเพิ่ม 800 บาท ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          18/02/2022 20/02/2022
          การเดินทาง
          รถตู้
          จำนวน
          ราคา
          4,999 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์นครศรีธรรมราช ขอพรไอ้ไข่
          เดินทาง 18/02/2022 20/02/2022
          *** พักเดี่ยวเพิ่ม 800 บาท ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           25/02/2022 27/02/2022
           การเดินทาง
           รถตู้
           จำนวน
           ราคา
           4,999 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์นครศรีธรรมราช ขอพรไอ้ไข่
           เดินทาง 25/02/2022 27/02/2022
           *** พักเดี่ยวเพิ่ม 800 บาท ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            04/03/2022 06/03/2022
            การเดินทาง
            รถตู้
            จำนวน
            ราคา
            4,999 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์นครศรีธรรมราช ขอพรไอ้ไข่
            เดินทาง 04/03/2022 06/03/2022
            *** พักเดี่ยวเพิ่ม 800 บาท ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             11/03/2022 13/03/2022
             การเดินทาง
             รถตู้
             จำนวน
             ราคา
             4,999 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์นครศรีธรรมราช ขอพรไอ้ไข่
             เดินทาง 11/03/2022 13/03/2022
             *** พักเดี่ยวเพิ่ม 800 บาท ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              18/03/2022 20/03/2022
              การเดินทาง
              รถตู้
              จำนวน
              ราคา
              4,999 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์นครศรีธรรมราช ขอพรไอ้ไข่
              เดินทาง 18/03/2022 20/03/2022
              *** พักเดี่ยวเพิ่ม 800 บาท ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               25/03/2022 27/03/2022
               การเดินทาง
               รถตู้
               จำนวน
               ราคา
               4,999 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์นครศรีธรรมราช ขอพรไอ้ไข่
               เดินทาง 25/03/2022 27/03/2022
               *** พักเดี่ยวเพิ่ม 800 บาท ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                17/12/2021 19/12/2021
                รถตู้
                4,999 บาท
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์นครศรีธรรมราช ขอพรไอ้ไข่
                เดินทาง 17/12/2021 19/12/2021
                *** พักเดี่ยวเพิ่ม 800 บาท ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 24/12/2021 26/12/2021
                 รถตู้
                 4,999 บาท
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์นครศรีธรรมราช ขอพรไอ้ไข่
                 เดินทาง 24/12/2021 26/12/2021
                 *** พักเดี่ยวเพิ่ม 800 บาท ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  31/12/2021 02/01/2022
                  รถตู้
                  5,999 บาท
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์นครศรีธรรมราช ขอพรไอ้ไข่
                  เดินทาง 31/12/2021 02/01/2022
                  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 800 บาท ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   07/01/2022 09/01/2022
                   รถตู้
                   4,999 บาท
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์นครศรีธรรมราช ขอพรไอ้ไข่
                   เดินทาง 07/01/2022 09/01/2022
                   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 800 บาท ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    14/01/2022 16/01/2022
                    รถตู้
                    4,999 บาท
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์นครศรีธรรมราช ขอพรไอ้ไข่
                    เดินทาง 14/01/2022 16/01/2022
                    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 800 บาท ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     21/01/2022 23/01/2022
                     รถตู้
                     4,999 บาท
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์นครศรีธรรมราช ขอพรไอ้ไข่
                     เดินทาง 21/01/2022 23/01/2022
                     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 800 บาท ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      28/01/2022 30/01/2022
                      รถตู้
                      4,999 บาท
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์นครศรีธรรมราช ขอพรไอ้ไข่
                      เดินทาง 28/01/2022 30/01/2022
                      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 800 บาท ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       04/02/2022 06/02/2022
                       รถตู้
                       4,999 บาท
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       ทัวร์นครศรีธรรมราช ขอพรไอ้ไข่
                       เดินทาง 04/02/2022 06/02/2022
                       *** พักเดี่ยวเพิ่ม 800 บาท ***
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        11/02/2022 13/02/2022
                        รถตู้
                        4,999 บาท
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        ทัวร์นครศรีธรรมราช ขอพรไอ้ไข่
                        เดินทาง 11/02/2022 13/02/2022
                        *** พักเดี่ยวเพิ่ม 800 บาท ***
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         18/02/2022 20/02/2022
                         รถตู้
                         4,999 บาท
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         ทัวร์นครศรีธรรมราช ขอพรไอ้ไข่
                         เดินทาง 18/02/2022 20/02/2022
                         *** พักเดี่ยวเพิ่ม 800 บาท ***
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          25/02/2022 27/02/2022
                          รถตู้
                          4,999 บาท
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          ทัวร์นครศรีธรรมราช ขอพรไอ้ไข่
                          เดินทาง 25/02/2022 27/02/2022
                          *** พักเดี่ยวเพิ่ม 800 บาท ***
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           04/03/2022 06/03/2022
                           รถตู้
                           4,999 บาท
                           ว่าง ที่
                           จองทัวร์
                           ทัวร์นครศรีธรรมราช ขอพรไอ้ไข่
                           เดินทาง 04/03/2022 06/03/2022
                           *** พักเดี่ยวเพิ่ม 800 บาท ***
                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                            11/03/2022 13/03/2022
                            รถตู้
                            4,999 บาท
                            ว่าง ที่
                            จองทัวร์
                            ทัวร์นครศรีธรรมราช ขอพรไอ้ไข่
                            เดินทาง 11/03/2022 13/03/2022
                            *** พักเดี่ยวเพิ่ม 800 บาท ***
                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                             18/03/2022 20/03/2022
                             รถตู้
                             4,999 บาท
                             ว่าง ที่
                             จองทัวร์
                             ทัวร์นครศรีธรรมราช ขอพรไอ้ไข่
                             เดินทาง 18/03/2022 20/03/2022
                             *** พักเดี่ยวเพิ่ม 800 บาท ***
                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                              25/03/2022 27/03/2022
                              รถตู้
                              4,999 บาท
                              ว่าง ที่
                              จองทัวร์
                              ทัวร์นครศรีธรรมราช ขอพรไอ้ไข่
                              เดินทาง 25/03/2022 27/03/2022
                              *** พักเดี่ยวเพิ่ม 800 บาท ***
                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                               จำนวนการเข้าชม 39 ครั้ง
                               Share on social networks
                               โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                               • เดินทางมาเอง
                               • มี.ค.64
                               • 3 วัน 2 คืน
                               • 334 ครั้ง
                               เริ่มต้น 4,399 บาท
                               รหัส 011-0200
                               3 วัน 2 คืน
                               เดินทางมาเอง
                               เริ่มต้น 4,399 บาท
                               ชื่นชอบ