ทัวร์นครศรีธรรมราช ขอพรไอ้ไข่ วัดเจดีย์ไอ้ไข่–วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ)–บ้านเล็กกลางหุบเขา Little House in the Valley – หมู่บ้านคีรีวง - วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร

วัดเจดีย์ไอ้ไข่–วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ)–บ้านเล็กกลางหุบเขา Little House in the Valley – หมู่บ้านคีรีวง –  วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร– จุดชุมวิวเนินเทวดา – ถนนเลียบชายทะเล ขนอม สิชล – อุโมงค์ต้นยาง

ทัวร์นครศรีธรรมราช ขอพรไอ้ไข่ วัดเจดีย์ไอ้ไข่–วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ)–บ้านเล็กกลางหุบเขา Little House in the Valley – หมู่บ้านคีรีวง - วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร

รหัส 006-0219
วันที่เดินทาง
มี.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 1 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
3,880 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
249 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ-จังหวัดนครศรีธรรมราช

19.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ จุดนัด โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึ้นรถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ และเว้นระยะห่างการนั่งในรถ

20.00 น. : ออกเดินทางสู่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 2 นครศรีธรรมราช–วัดเจดีย์ไอ้ไข่–วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ)–บ้านเล็กกลางหุบเขา Little House in the Valley – หมู่บ้านคีรีวง - วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร

06.00 น. : เดินทางถึง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้อิสระท่านทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย เพื่อเดินทางต่อไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราช

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ โกปี๊

09.00 น. : นำท่านเดินทางสู่ วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) นำท่านชมโบสถ์มีสีชมพูสวยสดงดงาม และขอพร “พรานบุญ” สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือของชาวภาคใต้ โดยเชื่อว่าหากบูชาแล้วมีโชคลาภเงินทอง เมื่อใครขอพรแล้วสมหวัง ให้แก้บนโดยการนำปัจจัยมาถวายวัด นำท่านเข้าสู่ วัดเจดีย์ หรือ ไอ้ไข่วัดเจดีย์ นำท่านขอพร ได้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ ด้วยชื่อเสียงด้านการขอโชคลาภ การทำมาค้าขาย ทำให้ชาวบ้านศรัทธาและมีความเชื่อต่อวัดเจดีย์ไอ้ไข่ จากเรื่องราวเสียงที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง จากศรัทธาที่เชื่อกันว่า “ขอได้ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชคลาภ และการค้าขาย

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน เมนูพิเศษ ขนมจีนเส้นสดป้าเขียว

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ ณ บ้านเล็กกลางหุบเขา Little House in the Valley คาเฟ่ ตั้งอยู่ที่ลานสกาที่ว่ากันว่าอากาศดีที่สุดในประเทศไทย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บ้านคีรีวง  นำท่านชม สะพานข้ามแม่น้ำหมู่บ้านคีรีวง จุดเช็คอินที่มีอากาศดีที่สุดในประเทศไทย ให้ท่านได้สูดโอโซนบริสุทธิ์ในเต็มปอด จากนั้นนำท่านเข้าสู่เมืองนครศรีธรรมราช นมัสการ วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร

ค่ำ : อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย

วันที่ 3 จุดชุมวิวเนินเทวดา – ถนนเลียบชายทะเล ขนอม สิชล - อุโมงค์ต้นยาง -ร้านของฝากติดไม้ ติดมือ-กรุงเทพฯ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางไปยังจุดชมวิวเนินเทวดาและเนินนางฟ้า เป็นจุดชมวิวที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจสวยงามของอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชภายในพื้นที่ได้จัดระเบียงชมวิวที่สามารถยืนชมวิวของทะเลสีฟ้าครามที่รายล้อมด้วยต้นไม้และทิวเขาแบบกว้างไกล ให้ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศ เก็บภาพบรรยากาศอันสวยงามตลอดสองข้างทาง จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ นาแม่เฒ่า แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ อำเภอขนอม เป็นแหล่งท่องเที่ยวแนวเกษตรที่พัฒนาพื้นที่การเกษตรเป็นแหล่งท่องเที่ยว ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปภาพตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง อุโมงค์ต้นยาง ซึ่งเป็นจุดถ่ายภาพยอดนิยมนี้ลักษณะเป็นสวนยางที่ปลูกเรียงรายกันสองข้างถนน จนกลายเป็นอุโมงค์ต้นยางจากธรารมชาติ

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน 

บ่าย : นำท่านเลือกซื้อ ร้านของฝาก ศูนย์รวมของฝาก มีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย เค้กเมืองตรัง ขนมเปี๊ยะโบราณ ไข่เค็มไชยา และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
23.50 น. : เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ


เงื่อนไข
 1. รถตู้ปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
 2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 3. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 4. มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 400 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
 5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป้นสำคัญ
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

 

ช่วงเดินทาง
12/03/2021 14/03/2021
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
3,880 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์นครศรีธรรมราช ขอพรไอ้ไข่
เดินทาง 12/03/2021 14/03/2021
*** พักเดี่ยวเพิ่ม 800 บาท ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  19/03/2021 21/03/2021
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  3,880 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์นครศรีธรรมราช ขอพรไอ้ไข่
  เดินทาง 19/03/2021 21/03/2021
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 800 บาท ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   26/03/2021 28/03/2021
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   3,880 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์นครศรีธรรมราช ขอพรไอ้ไข่
   เดินทาง 26/03/2021 28/03/2021
   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 800 บาท ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    12/03/2021 14/03/2021
    รถตู้
    3,880 บาท
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์นครศรีธรรมราช ขอพรไอ้ไข่ วัดเจดีย์ไอ้ไข่–วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ)–บ้านเล็กกลางหุบเขา Little House in the Valley – หมู่บ้านคีรีวง - วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร
    เดินทาง 12/03/2021 14/03/2021
    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 800 บาท ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     19/03/2021 21/03/2021
     รถตู้
     3,880 บาท
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์นครศรีธรรมราช ขอพรไอ้ไข่ วัดเจดีย์ไอ้ไข่–วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ)–บ้านเล็กกลางหุบเขา Little House in the Valley – หมู่บ้านคีรีวง - วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร
     เดินทาง 19/03/2021 21/03/2021
     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 800 บาท ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      26/03/2021 28/03/2021
      รถตู้
      3,880 บาท
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์นครศรีธรรมราช ขอพรไอ้ไข่ วัดเจดีย์ไอ้ไข่–วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ)–บ้านเล็กกลางหุบเขา Little House in the Valley – หมู่บ้านคีรีวง - วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร
      เดินทาง 26/03/2021 28/03/2021
      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 800 บาท ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       Share on social networks
       โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
       • Nok Air (DD)
       • เม.ย.64
       • 4 วัน 3 คืน
       • 181 ครั้ง
       เริ่มต้น 11,555 บาท
       • รถโค้ช
       • ก.พ.64 - ม.ค.64
       • 4 วัน 2 คืน
       • 192 ครั้ง
       เริ่มต้น 3,999 บาท
       รหัส 003-0161
       4 วัน 2 คืน
       รถโค้ช
       เริ่มต้น 3,999 บาท
       • Nok Air (DD)
       • เม.ย.64 - พ.ค.64
       • 3 วัน 2 คืน
       • 195 ครั้ง
       เริ่มต้น 8,990 บาท
       ชื่นชอบ