ทัวร์นอร์เวย์ ล่าแสงเหนือ หมู่เกาะลอฟโฟเทน

ยอดเขาสโตรสไตเนิน (STORSTEINEN MOUNTAIN) – เมืองทรอมโซ (TROMSO) – มหาวิหารอาร์คติก (ARCTIC CATHEDRAL) – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอาร์คติก (POLARIA) – เกาะเซนญ่า (SENJA ISLAND) – อ่าวแฮมน์ไอเซนญ่า (HAMN I SENJA) – หมู่บ้านชาวประมงกริลล์ฟยอร์ด (GRYLLEFJORD FISHING VILLAGE) – หมู่เกาะลอฟโฟเทน (LOFOTEN ISLANDS) – เมือง HENNINGSVAER – เมืองสโววาร์ ( SVOLVAER) – หมู่บ้านแฮมนอยด์  (HAMNOY) – เมืองไรเนอ (REINE) – พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชาวประมง (NORWEGIAN FISHING VILLAGE  MUSEUM) – เมืองนัสฟยอร์ด (NUSFJORD) – หมู่บ้านนัสฟยอร์ด (NUSFJORD FISHERMAN VILLAGE) – เมืองสแตมซุนด์ (STAMSUND) – พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง (LOFOTR VIKING MUSEUM) – หมู่บ้าน BALLSTAD – นูฮาวน์ (NYHAVN) – พระราชวังอะมาเลียนบอร์ก (Amalienborg Palace) – เงือกน้อยลิดเดิ้ล เมอร์เมด (The Little Mermaid) 

ทัวร์นอร์เวย์ ล่าแสงเหนือ หมู่เกาะลอฟโฟเทน

รหัส 012-0310
วันที่เดินทาง
ม.ค.65 - เม.ย.65
ช่วงเวลา
10 วัน 7 คืน
เดินทางโดย
Thai Airways (TG)
ราคาเริ่มต้น
159,900 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
51 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ

21.00 น. : พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่จากบริษัท ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่าน

วันที่ 2 สนามบินสุวรรณภูมิ – โคเปนเฮเกน (เดนมาร์ก) - ทรอมโซ (นอร์เวย์)
01.20 น. : ออกเดินทางสู่ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก โดย สายการบินไทย เที่ยวบิน TG 950

**NOV.เป็นต้นไป เวลาออกเดินทางเป็น 00.50 น.**

07.40 น. : (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง กรุงโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ก เปลี่ยนเครื่องบินเพื่อเดินทางต่อสู่ ประเทศนอร์เวย์

……… น. : ออกเดินทางสู่ เมืองทรอมโซ (TROMSO) โดยสายการบิน ……… เที่ยวบินที่ …………

……… น. : (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง เมืองทรอมโซ (TROMSO) เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของนอร์เวย์อยู่ในเขตมณฑลทรอมตอนเหนือของนอร์เวย์และทางตอนเหนือของคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย อีกทั้งยังเป็นเมืองใหญ่ที่สุ ในเขตอาร์คติกเซอร์เคิล (ARCTIC CIRCLE) …..  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว….

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : นำท่าน นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน (STORSTEINEN MOUNTAIN) เป็นยอดเขาสูงที่มีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองทรอมโซและบริเวณใกล้เคียงที่มีลักษณะเป็นเกาะใหญ่แยกจากกันโดยมีร่องน้ำซึ่งเกิดจากการกัดเซาะตั้งแต่ยุคน้ำแข็ง กลายเป็นฟยอร์ดอยู่โดยรอบ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจของเมืองทรอมโซจากมุมสูง …ให้ท่านได้ชื่นชมความงดงามของสถาปัตยกรรมที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะเหล่าอาคารบ้านไม้เก่าแก่ที่ถูกแต่งแต้มด้วยสีสันสดใสฉูดฉาด

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 3 ทรอมโซ - เกาะเซนญ่า

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่าน ชมมหาวิหารอาร์คติก (ARCTIC CATHEDRAL) (หมายเหตุ :มหาวิหารอาร์คติกอาจปิดเนื่องจากมีกิจกรรม  ทางศาสนา หรือกิจกรรมอื่นๆ โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)…สร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ สร้างขึ้นในปี 1965 อีกทั้งยังมีโครงสร้างโดดเด่นซึ่งได้รับแรงบันดาลใจ ในการสร้างมากจากสภาพภูมิทัศน์ในแบบภาคเหนือของนอร์เวย์ ….

นำท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอาร์คติก (POLARIA) อีกหนึ่งพิพิธภัณฑ์ที่ในเมืองทรอมโซ ที่มีการจัดแสดงเกี่ยวกับสัตว์น้ำต่างๆในเขตอาร์กติค เช่น แมวน้ำ ปลา หอย และสัตว์ที่หาได้เฉพาะในเขตขั้วโลก รวมถึงโชว์แมวน้ำแสนรู้ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความน่ารักของสัตว์ต่างๆ …..

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ เกาะเซนญ่า (SENJA ISLAND) เกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศนอร์เวย์ …แล้วนำท่านเดินทางสู่ อ่าวแฮมน์ไอเซนญ่า (HAMN I SENJA) เพื่อเข้าสู่ที่พัก HAMN I SENJA หรือเทียบเท่า….ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งตะวันตกของเกาะเซนญ่า เป็นที่ตั้งของรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงและดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาเยือนเพื่อชมความงามของธรรมชาติบนเกาะแห่งนี้

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 4 เกาะเซนญ่า

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่าน ชมเกาะเซนญ่า ชมความงามที่ภูมิประเทศที่ห้อมล้อมไปด้วยขุนเขาสลับกับจุดชมวิว TUNGENESET ริมทะเลเป็นทางเดินเลียบชายทะเลพร้อมวิวเทือกเขา OKSHORNAN แวะชม จุดชมวิว BERGSBOTN เป็นสะพานไม้มี  ความยาวถึง 44 เมตร  อิสระให้ท่านชมวิวเบิร์กฟยอร์ด  (BERGSFJORD) แล้วนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวประมงกริลล์ฟยอร์ด (GRYLLEFJORD FISHING VILLAGE) มีประชากรอาศัยอยู่น้อยนิด อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมหมู่บ้านชาวประมงริม ฟยอร์ดพร้อมเก็บภาพความประทับใจ….

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : นำท่าน ทำกิจกรรมลอยตัวในมหาสมุทร (BODY RAFTING IN A MAELSTOM) ให้ท่านได้สนุกสนานกับประสบการณ์ใหม่ ให้ท่านได้ใส่ชุดหุ้มฉนวนกันความร้อน พร้อมชูชีพเพื่อลอยตัวอยู่ในมหาสมุทรใกล้กระแสน้ำวนที่ไม่เป็นอันตราย สนุกสนานเพลิดเพลินพร้อมเก็บภาพความประทับใจ (เนื่องจากชุดนี้เป็นชุดป้องกันแบบพิเศษ น้ำไม่สามารถเข้าสู่ภายในได้ เป็นลักษณะเหมือนชุดชูชีพ ทำให้ลอยคออยู่ในแม่น้ำน้ำแข็งได้ และไม่รู้สึกหนาวเลย) ….

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 5 เกาะเซนญ่า - หมู่เกาะลอฟโฟเทน - สโววาร์

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ หมู่เกาะลอฟโฟเทน (LOFOTEN ISLANDS)ตั้งอยู่ที่เมือง NORDLAND ประเทศนอร์เวย์  หมู่บ้านชาวประมงที่ผู้คนส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาการหาปลาในช่วงฤดูหนาวและทำปลาตากแห้งส่งออกที่มีชื่อเสียง  โด่งดังไปทั่วโลก เอกลักษณ์ที่สำคัญของหมู่เกาะแห่งนี้ก็คือ กระท่อมสีแดงแบบดั้งเดิม (RORBUER) ของชาวประมง ที่กลายเป็นสีสันริมชายฝั่ง ที่ไม่ว่าใครได้มาเยือนก็ต้องถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกไปซะทุกราย เป็นหนึ่งในสถานที่สำหรับการดูแสงเหนือที่โรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของนอร์เวย์ เนื่องจากความมหัศจรรย์  ทางธรรมชาติที่ถูกเสกสร้างมาอย่างพิถีพิถันมีผืนน้ำสีฟ้าคราม ท้องฟ้าสีใส ภูเขาสูงตระหง่าน แทรกแซมด้วยบ้านชาวประมงทรงสวยแปลกตา นับว่าเป็นเมืองสวยท่ามกลางธรรมชาติที่ดูคล้ายเมืองในจินตนาการมากกว่าความจริง….

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ เมือง HENNINGSVAER เป็นเมืองท่าและหมู่บ้านชาวประมงที่ปัจจุบันชาวบ้านยังคงประมงกันอยากคึกคัก เป็นอีกเมืองยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวต่างพากันมาแวะเวียน ซึ่งจุดเด่นของเมืองนี้คือบ้านชาวประมงสีแดง (RORBUER) ตั้งอยู่ริมทะเลมีอ่าวจอดเรือประมงเรียงรายอยู่มากมาย เป็นภาพที่สวยงามตัดกับวิวภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะในช่วงฤดูหนาว ถือเป็นภาพที่สวยงามไม่น้อย …

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองสโววาร์ ( SVOLVAER) เมืองศูนย์กลางเขตชุมชน Vågan ตั้งอยู่บนโค้งอ่าวทางใต้สุดของเกาะเอาสโตไก (Austvågøya) ในหมู่เกาะลอฟโฟเทน….

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 6 สโววาร์ - หมู่บ้านแฮมนอยด์ - ไรเนอ - นัสฟยอร์ด - สแตมซุนด์

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านแฮมนอยด์  (HAMNOY) เมืองที่ถ่ายทอดความเป็นลอฟโฟเทนได้ดีที่สุดอีกจุดหนึ่ง คือภาพหมู่บ้านชาวประมงสีแดงหน้าภูเขาสูงตระหง่าน ตัดกับพื้นน้ำสีฟ้าจากน้ำทะเล …..

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองไรเนอ (REINE) สุดยอดของหมู่บ้านที่ได้ชื่อว่าเป็นสวรรค์บนดิน ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะ  ระหว่างสองข้างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันสวยงามแปลกตา ไปตามถนนสาย E10 ซึ่งเป็นถนนเส้นหลักสายเดียวของหมู่เกาะลอฟโฟเทน นำท่านเดินทางผ่านถนนเส้นเล็กๆเชื่อต่อระหว่างเกาะเล็กเกาะน้อย ข้ามสะพานต่างๆ

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน Å เป็นหมู่บ้านที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดบนหมู่เกาะโลโฟเทน (LOFOTEN) อันเป็นจุดสิ้นสุดของถนนสายหลัก E10 ซึ่งถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยว… ชมพิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชาวประมง (NORWEGIAN FISHING VILLAGE  MUSEUM) สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงที่อาศัยอยู่บนหมู่เกาะลอฟโฟเทน ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 250 ปี ในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมีสถานที่ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม อาทิ โรงงานผลิตน้ำมันตับปลาคอด (COD LIVER OIL FACTORY),ร้านขายเบเกอรี่ และร้านขายของที่ระลึกต่างๆ (หมายเหตุ : ร้านค้าและโรงงานต่างๆ อาจปิดทำการเนื่องจากวันหยุด เทศกาลโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า) ให้ท่านได้เดินเล่นชมหมู่บ้าน และเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย….

นำท่านเดินทางสู่ เมืองนัสฟยอร์ด (NUSFJORD) เมืองเล็กๆที่มีทัศนียภาพอันน่าสนใจอีกแห่งหนึ่งในหมู่เกาะลอฟโฟเทน ที่มีวิวภูเขาสลับกับแม่น้ำ และภาพสะท้อนวิวเทือกเขาบนผืนน้ำ อิสระให้ท่านเดิน ชมหมู่บ้านนัสฟยอร์ด (NUSFJORD FISHERMAN VILLAGE) ที่ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่เก่าแก่ที่สุดและยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีเยี่ยมอีกแห่งของนอร์เวย์ หมู่บ้านแห่งนี้มีกระท่อมชาวประมงทั้งสีเหลืองและแดง อีกทั้งยังอนุรักษ์บ้านเมืองเก่าไว้เป็นอย่างดี และได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองสแตมซุนด์ (STAMSUND) หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะ Vestvågøy

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 7 สแตมซุนด์

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่าน ร่วมทำกิจกรรม CRAB SAFARI โดยเรือยางออกไปเพื่อชมทัศนียภาพริมชายฝั่ง และนำปูทะเลขึ้นมาเพื่อนำไปทำอาหารกลางวัน ถือเป็นเจ้าแรกในหมู่เกาะลอฟโฟเทน ที่จัดกิจกรรม CRAB SAFARI เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สนุกสนานเพลิดเพลิน

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ ชมพิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง (LOFOTR VIKING MUSEUM) บริเวณหมู่เกาะลอฟโฟเทน มีการค้นพบว่าเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวไวกิ้งในอดีต บนเกาะจึงมีพิพิธภัณฑ์ไวกิ้งที่แสดงเรื่องราวและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชาวไวกิ้งไว้มากมาย ซึ่งรูปแบบพิพิธภัณฑ์ถูกออกแบบโดยใช้โครงเรือไวกิ้งโบราณและภายในได้จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้และเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวไวกิ้ง

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน BALLSTAD หมู่บ้านชาวประมงแบบดั้งเดิมบนหมู่เกาะลอฟโฟเทน ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี ถือว่าเป็นหมู่บ้านชาวประมงขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง และยังเป็นอีกมุมหนึ่งที่ท่านสามารถถ่ายภาพกระท่อมชาวประมงหลังสีแดง ตัดกับพื้นน้ำทะเลและท้องฟ้าอันสวยงามได้ ถือเป็นวิวจุดขายแห่งหนึ่งของหมู่เกาะลอฟโฟเทน…..

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร

วันที่ 8 สแตมซุนด์ - บอร์โด – โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)

เช้า : รับประทานอาหารเช้า แบบกล่อง

……. น. : ออกเดินทางสู่ เมืองบอร์โด (BODO) โดย สายการบิน WIDEROE เที่ยวบิน WF807

……. น. : (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง เมืองบอร์โด เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

……. น. : ออกเดินทางสู่ กรุงโคเปนเฮเกน โดยสายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน SK4406

……. น. : (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง กรุงโคเปนเฮเกน

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นูฮาวน์ (NYHAVN) แหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมือง เพราะมีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกที่สวยงาม ทันสมัยประกอบกับมีเรือใบ และเรือสินค้าโบราณที่ได้รับการบูรณะซ่อมแซมอย่างดีถูกนำมาจอดทอดสมออยู่ริมสองข้างฝั่งแม่น้ำ …

นำท่านสู่ ถ่ายรูปบริเวณลานกว้างหน้าพระราชวังอะมาเลียนบอร์ก (Amalienborg Palace) ซึ่งเป็นสถานที่ประทับของบรรดาเหล่าพระราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก พระราชวังแห่งนี้ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมร็อคโคโค ด้านหน้าของพระราชวังจะมีการเปลี่ยนทหารยามหน้าวังทุกวัน เหมือนกับพระราชวังบั๊กกิ้งแฮมในอังกฤษ อาคารของพระราชวังตั้งต่อกันคล้ายเป็นวงกลม บริเวณตรงกลางเป็นลานกว้างซึ่งรถสามารถแล่นผ่านไปมาได้อย่างสบาย เนื่องจากพระราชวังแห่งนี้ไม่มีรั้วกั้น จัตุรัสด้านหน้าของพระราชวัง ท่านจะพบกับอนุสาวรีย์ของกษัตริย์เดนมาร์กทรงม้า ดูสง่างามยิ่งนัก….

นำท่าน ถ่ายภาพกับเงือกน้อยลิดเดิ้ล เมอร์เมด (The Little Mermaid) ตำนานแห่งความรักของเงือกน้อยสัญลักษณ์ที่สำคัญของกรุงโคเปนเฮเกน จากงานการประพัน ธ์อันลือชื่อของฮันส์ คริสเตียนแอนเดอร์สัน (Hans Christian Andersen) แอเรียล คือ ตัวละครสำคัญที่ทำให้กรุงโคเปนเฮเกนได้รับฉายาอีกอย่างหนึ่ง นอกจากสวรรค์แห่งเมืองท่าว่าเป็นเมืองแห่งความรักในเทพนิยายอีกด้วย นอกจากจะนั่งอวดโฉมอยู่ริมชายหาดแล้ว แอเรียล ยังปรากฏตัวอยู่ในโปสการ์ด และของที่ระลึก ไม่ว่าจะเป็น แม็กเน็ตแก้วน้ำ พวงกุญแจ ทั่วกรุงโคเปนเฮเกน ช้อปปิ้งสินค้าบนถนนช้อปปิ้งคนเดิน

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 9 เดนมาร์ก - ประเทศไทย

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

13.50 น. : ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดย สายการบินไทย  (TG) เที่ยวบินที่  TG951

วันที่ 10 ประเทศไทย

06.20 น. : (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ(Economy Class) + ค่าตั๋วเครื่องบินภายในที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสำหรับการเปลี่ยนแปลง)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการวันละ 12 ชม. ตามกฎหมาย
 4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า
 5. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 6. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
 7. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง
 8. ค่าวีซ่า
 9. ค่าทิป
 1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี
 4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ ค่าบริการพิเศษต่างๆ
 6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 50,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป

***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม***

 กรณียกเลิกการเดินทาง

 • ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทัวร์เต็มจำนวนตามราคาทัวร์ (หมายเหตุ ผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรอบแพทย์ตามที่ทางบริษัทระบุข้อความบางอย่างในนั้นด้วย เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ))
 • กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง)
 • กรณีผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่ทางสายการบินให้ระบุข้อความตามเงื่อนไขสายการบินนั้น ๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ) ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีที่ท่านยื่นวีซ่าแล้ว
ช่วงเดินทาง
20/01/2022 29/01/2022
การเดินทาง
Thai Airways (TG)
จำนวน
ราคา
159,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์นอร์เวย์ ล่าแสงเหนือ หมู่เกาะลอฟโฟเทน
เดินทาง 20/01/2022 29/01/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 35,900 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  27/01/2022 05/02/2022
  การเดินทาง
  Thai Airways (TG)
  จำนวน
  ราคา
  159,900 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์นอร์เวย์ ล่าแสงเหนือ หมู่เกาะลอฟโฟเทน
  เดินทาง 27/01/2022 05/02/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 35,900 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   03/02/2022 12/02/2022
   การเดินทาง
   Thai Airways (TG)
   จำนวน
   ราคา
   159,900 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์นอร์เวย์ ล่าแสงเหนือ หมู่เกาะลอฟโฟเทน
   เดินทาง 03/02/2022 12/02/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 35,900 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    17/02/2022 26/02/2022
    การเดินทาง
    Thai Airways (TG)
    จำนวน
    ราคา
    159,900 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์นอร์เวย์ ล่าแสงเหนือ หมู่เกาะลอฟโฟเทน
    เดินทาง 17/02/2022 26/02/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 35,900 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     24/02/2022 05/03/2022
     การเดินทาง
     Thai Airways (TG)
     จำนวน
     ราคา
     159,900 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์นอร์เวย์ ล่าแสงเหนือ หมู่เกาะลอฟโฟเทน
     เดินทาง 24/02/2022 05/03/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 35,900 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      08/03/2022 17/03/2022
      การเดินทาง
      Thai Airways (TG)
      จำนวน
      ราคา
      159,900 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์นอร์เวย์ ล่าแสงเหนือ หมู่เกาะลอฟโฟเทน
      เดินทาง 08/03/2022 17/03/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 35,900 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       20/03/2022 29/03/2022
       การเดินทาง
       Thai Airways (TG)
       จำนวน
       ราคา
       159,900 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์นอร์เวย์ ล่าแสงเหนือ หมู่เกาะลอฟโฟเทน
       เดินทาง 20/03/2022 29/03/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 35,900 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        22/03/2022 01/04/2022
        การเดินทาง
        Thai Airways (TG)
        จำนวน
        ราคา
        159,900 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์นอร์เวย์ ล่าแสงเหนือ หมู่เกาะลอฟโฟเทน
        เดินทาง 22/03/2022 01/04/2022
        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 35,900 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         20/01/2022 29/01/2022
         Thai Airways (TG)
         159,900 บาท
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์นอร์เวย์ ล่าแสงเหนือ หมู่เกาะลอฟโฟเทน
         เดินทาง 20/01/2022 29/01/2022
         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 35,900 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          27/01/2022 05/02/2022
          Thai Airways (TG)
          159,900 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์นอร์เวย์ ล่าแสงเหนือ หมู่เกาะลอฟโฟเทน
          เดินทาง 27/01/2022 05/02/2022
          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 35,900 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           03/02/2022 12/02/2022
           Thai Airways (TG)
           159,900 บาท
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์นอร์เวย์ ล่าแสงเหนือ หมู่เกาะลอฟโฟเทน
           เดินทาง 03/02/2022 12/02/2022
           *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 35,900 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            17/02/2022 26/02/2022
            Thai Airways (TG)
            159,900 บาท
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์นอร์เวย์ ล่าแสงเหนือ หมู่เกาะลอฟโฟเทน
            เดินทาง 17/02/2022 26/02/2022
            *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 35,900 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             24/02/2022 05/03/2022
             Thai Airways (TG)
             159,900 บาท
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์นอร์เวย์ ล่าแสงเหนือ หมู่เกาะลอฟโฟเทน
             เดินทาง 24/02/2022 05/03/2022
             *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 35,900 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              08/03/2022 17/03/2022
              Thai Airways (TG)
              159,900 บาท
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์นอร์เวย์ ล่าแสงเหนือ หมู่เกาะลอฟโฟเทน
              เดินทาง 08/03/2022 17/03/2022
              *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 35,900 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               20/03/2022 29/03/2022
               Thai Airways (TG)
               159,900 บาท
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์นอร์เวย์ ล่าแสงเหนือ หมู่เกาะลอฟโฟเทน
               เดินทาง 20/03/2022 29/03/2022
               *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 35,900 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                22/03/2022 01/04/2022
                Thai Airways (TG)
                159,900 บาท
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์นอร์เวย์ ล่าแสงเหนือ หมู่เกาะลอฟโฟเทน
                เดินทาง 22/03/2022 01/04/2022
                *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 35,900 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 จำนวนการเข้าชม 51 ครั้ง
                 Tags ที่เกี่ยวข้อง
                 Share on social networks
                 โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                 • Air Asia (FD)
                 • ธ.ค.64 - ม.ค.65
                 • 4 วัน 3 คืน
                 • 82 ครั้ง
                 เริ่มต้น 11,999 บาท
                 รหัส 013-0030
                 4 วัน 3 คืน
                 Air Asia (FD)
                 เริ่มต้น 11,999 บาท
                 • เดินทางมาเอง
                 • ธ.ค.64 - ต.ค.65
                 • 3 วัน 2 คืน
                 • 38 ครั้ง
                 เริ่มต้น 3,999 บาท
                 รหัส 033-0212
                 3 วัน 2 คืน
                 เดินทางมาเอง
                 เริ่มต้น 3,999 บาท
                 • ม.ค.65 - เม.ย.65
                 • 11 วัน 8 คืน
                 • 37 ครั้ง
                 เริ่มต้น 97,900 บาท
                 รหัส 014-0366
                 11 วัน 8 คืน
                 เริ่มต้น 97,900 บาท
                 • Thai Airways (TG)
                 • ธ.ค.64 - เม.ย.65
                 • 9 วัน 7 คืน
                 • 45 ครั้ง
                 เริ่มต้น 181,000 บาท
                 รหัส 021-0294
                 9 วัน 7 คืน
                 Thai Airways (TG)
                 เริ่มต้น 181,000 บาท
                 ชื่นชอบ