ทัวร์น่าน สะปัน บ่อเกลือ กระซิบรักบันลือโลก

พระธาตุแช่แห้ง-วัดภูมินทร-พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน-พระธาตุช้างค้ำวรวิหาร-ถนนคนเดินน่าน-บ่อเกลือ-ถนนลอยฟ้า1081-บ่อเกลือสินเธาว์จุดชมวิวบ้านสะปัน-จุดชมวิว1715-อำเภอปัวร้านกาแฟบ้านไทลื้อ-วัดภูเก็ต-วัดพระธาตุเขาน้อย – วัดมิ่งเมือง

ทัวร์น่าน สะปัน บ่อเกลือ กระซิบรักบันลือโลก

รหัส 001-0195
วันที่เดินทาง
มี.ค.64
ช่วงเวลา
4 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
5,988 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
208 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 พร้อมกันที่จุดนัดหมาย สวนลุมไนท์ รัชดา

19.30 น. : คณะพร้อมกัน ณ สวนลุมไนท์บาซาร์ รัชดาภิเษก ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดน่าน

20.00 น. : ออกเดินทางสู่ จังหวัดน่าน ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย (หากมา ช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น) บริการอาหารแบบ boxset

วันที่ 2 น่าน-พระธาตุแช่แห้ง-วัดภูมินทร์-พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน-พระธาตุช้างค้ำวรวิหาร-ถนนคนเดินน่าน

เช้า : อิสระรับประทานอาหารเช้า ณ จุดพักรถ เดินทางถึง จังหวัดน่าน จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสักการะ พระธาตุแช่ แห้ง พระบรมธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน พระบรมธาตุแช่แห้งเป็นศิลปะการก่อสร้าง ที่มีความวิจิตรงดงามอีกแห่งหนึ่ง ของภาคเหนือ นำท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  นำท่านชมความงามของ วัดภูมินทร์ เป็นวัดหลวงตั้งอยู่ในเมืองน่าน ความพิเศษของวัดนี้คือเป็นวัดแห่งเดียวในประเทศไทยที่สร้างทรงจัตุรมุข ภายในวัดประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ และมีจิตรกรรมฝาผนัง  ชื่อดังคือ ภาพจิตรกรรมปู่ม่านย่าม่าน หรือกระซิบรัก ผลงานของหนานบัวผัน นำท่านชม พระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อยู่ตรงข้ามพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน

ค่ำ : อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย  อิสระในการเดินเที่ยวถนนคนเดินบริเวณวัดภูมินทร์ จะเลือกซื้อ เลือกช้อป หรือเลือกชิมอาหารพื้นเมืองของน่าน ผลิตภัณฑ์ของฝากได้ตามชอบใจ

วันที่ 3 บ่อเกลือ-ถนนลอยฟ้า1081-บ่อเกลือสินเธาว์-จุดชมวิวบ้านสะปัน-จุดชมวิว1715-อำเภอปัว-ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ-วัดภูเก็ต

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทาง สู่ อ.บ่อเกลือ ด้วยถนนลอยฟ้า จากปัว-บ่อเกลือ  เนื่องจากเส้นทางเป็นหุบเขาสลับซับซ้อนกันหลายลูก อาจจะใช้เวลาในการเดินทางนานถึง 2 ชั่วโมง ระหว่างทางแวะชมวิวที่ถนนลอยฟ้า 1081
นำท่านเช็คอินกับ unseen แห่งใหม่ของจังหวัดน่าน คือ โค้งหมายเลข 3 ซึ่งมีระยะทางประมาณ 300 เมดร ลัดเลาะตามธรรมชาติ เมื่อถึงบริเวณดังกล่าวจะมองเห็นถนนเป็นเลข 3 ซึ่งจะมีจุดจอดรถเพื่อถ่ายภาพ จากนั้นนำท่านชม บ่อเกลือสินเธาว์ แหล่งชุมชนที่มีการทำบ่อเกลือมาหลายชั่วอายุคน จากนั้นเดินทางต่อสู่  จุดชมวิวบ้านสะปัน

เที่ยง : บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร หลังจากรับประทานอาหารนำท่านผ่านชม จุดชมวิว 1715 ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง  จุดชมวิวที่ไม่ควรพลาด จากนั้น เดินทางสู่อำเภอ ปัว เมื่องแห่งทุ่งนากลางขุนเขา จากนั้นนำท่านเดินทางสักการะและเสริมสิริมงคลที่ วัดภูเก็ต จากนั้นนำท่านเดินชม หมู่บ้านไทยลื้อหนองบัว (ท่องเที่ยววิถีชุมชน) นำท่านไปพักผ่อนที่ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ ตั้งอยู่ที่ ตำบลศิลาแลง  อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

วันที่ 4 วัดพระธาตุเขาน้อย-วัดมิ่งเมือง-เสาหลักเมือง-พระธาตุช่อแฮ-กรุงเทพฯ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมนำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุเขาน้อย  สักการะ องค์พระธาตุ

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินชม วัดมิ่งเมือง ลักษณะเด่นคือลายปูนปั้นที่ผนังด้านนอกของพระอุโบสถ มีความสวยงามวิจิตรบรรจงมาก จากนั้นนำท่านเดินทางสักการะพระธาตุช่อแฮ ซึ่งเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ เก่าแก่ คู่บ้าน คู่เมืองจังหวัดแพร่และเป็นวัดพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาลและยังเป็นพระอารามหลวงอีกด้วย  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยว และรับ-ส่ง ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าที่พัก 2 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเท่ากัน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือรายการ อาทิ ค่ามินิบาร์ ค่าพาหนะต่างๆ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ ประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และอาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์/คนขับนำเที่ยว ท่านละ 400 บาท
 • ชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 500 บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • เงื่อนไขการยกเลิกการจอง

เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น เมื่อจองและชำระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง เปลี่ยนผู้เดินทาง หรือขอเงินคืนทุกกรณี กรณีเจ็บป่วยกะทันหัน จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ ตามความเป็นจริง และในกรณีเจ็บป่วยกระทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี และเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

ช่วงเดินทาง
11/03/2021 14/03/2021
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
5,988 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์น่าน สะปัน บ่อเกลือ กระซิบรักบันลือโลก
เดินทาง 11/03/2021 14/03/2021
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  18/03/2021 21/03/2021
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  5,988 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์น่าน สะปัน บ่อเกลือ กระซิบรักบันลือโลก
  เดินทาง 18/03/2021 21/03/2021
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   25/03/2021 28/03/2021
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   5,988 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์น่าน สะปัน บ่อเกลือ กระซิบรักบันลือโลก
   เดินทาง 25/03/2021 28/03/2021
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    11/03/2021 14/03/2021
    รถตู้
    5,988 บาท
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์น่าน สะปัน บ่อเกลือ กระซิบรักบันลือโลก
    เดินทาง 11/03/2021 14/03/2021
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     18/03/2021 21/03/2021
     รถตู้
     5,988 บาท
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์น่าน สะปัน บ่อเกลือ กระซิบรักบันลือโลก
     เดินทาง 18/03/2021 21/03/2021
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      25/03/2021 28/03/2021
      รถตู้
      5,988 บาท
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์น่าน สะปัน บ่อเกลือ กระซิบรักบันลือโลก
      เดินทาง 25/03/2021 28/03/2021
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       Share on social networks
       โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
       • รถตู้
       • มี.ค.64 - เม.ย.64
       • 1 วัน 0 คืน
       • 196 ครั้ง
       เริ่มต้น 3,099 บาท
       รหัส 023-0299
       1 วัน 0 คืน
       รถตู้
       เริ่มต้น 3,099 บาท
       • รถบัส
       • มี.ค.64 - เม.ย.64
       • 1 วัน 0 คืน
       • 218 ครั้ง
       เริ่มต้น 999 บาท
       • เดินทางมาเอง
       • เม.ย.64 - พ.ค.64
       • 3 วัน 2 คืน
       • 193 ครั้ง
       เริ่มต้น 3,299 บาท
       รหัส 005-0319
       3 วัน 2 คืน
       เดินทางมาเอง
       เริ่มต้น 3,299 บาท
       ชื่นชอบ