วัดพระธาตุแช่แห้ง – เฮือนฮังต่อกาแฟน่าน – อุโมงค์ลีลาวดี – วัดภูมินทร์ – วัดศรีพันต้น – ศาลหลักเมือง วัดมิ่งเมือง – ถนนคนเดิน กาดข่วงเมืองน่าน – วัดพระธาตุเขาน้อย – โค้งหมายเลข3 ถนนลอยฟ้า – บ่อเกลือสินเธาว์ – ชมวิวสะพานบ้านสะปัน – หยุดเวลา คาเฟ่ – จุดชมวิวภูคา1715 – ปัว – ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ และลําดวนผ้าทอ – วัดพระธาตุช่อแฮ – บ้านเทียนหอม อุตรดิตถ์

ทัวร์น่าน สะปัน ปัว บ่อเกลือ , At Ubon Travel
รหัส 003-0146
วันที่เดินทาง
ธ.ค.64
ช่วงเวลา
4 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถโค้ช
ราคาเริ่มต้น
4,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
82 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
จุดนัดพบปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ – เดินทางสู่จังหวัดน่าน

17.00น.  : จุดนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับ สมควรแก่เวลาออกเดินทางสู่ จังหวัดน่าน

วันที่ 2
วัดพระธาตุแช่แห้ง - เฮือนฮังต่อกาแฟน่าน - อุโมงค์ลีลาวดี - วัดภูมินทร์ – วัดศรีพันต้น – ศาลหลักเมือง วัดมิ่งเมือง – ถนนคนเดิน กาดข่วงเมืองน่าน

เช้า : ถึง จังหวัดน่าน แวะให้ท่านได้ทำธุระส่วนตัว บริการอาหารเช้า เมืองน่าน พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำคนเกิดปีเถาะ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองน่าน เฮือนฮังต่อ กาแฟน่าน ร้านบรรยากาศดี มีมุมให้ถ่ายรูปสวยๆ มีกาแฟรสชาติอร่อย อิสระให้ท่านเลือกซื้อทาน ถ่ายภาพตามอัธยาศัย

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ถ่ายรูป อุโมงค์ลีลาวดี  วัดภูมินทร์ ภาพกระซิบรักบันลือโลก

วัดศรีพันต้น โบสถ์สีทองอร่ามเก่าแก่ วัดมิ่งเมือง วัดสีขาวเมืองน่าน สักการะศาลหลักเมืองน่าน

เย็น : กาดข่วงเมืองน่าน หรือถนนคนเดินน่าน (มีทุกวันศุกร์,เสาร์) อิสระมื้อเย็น

วันที่ 3
วัดพระธาตุเขาน้อย - โค้งหมายเลข3 ถนนลอยฟ้า – บ่อเกลือสินเธาว์ - ชมวิวสะพานบ้านสะปัน - หยุดเวลา คาเฟ่ – จุดชมวิวภูคา1715 - ปัว - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ และลําดวนผ้าทอ

เช้า : บริการอาหารเช้า (เปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถตู้) วัดพระธาตุเขาน้อย อยู่บนยอดดอยเขาน้อยมีองค์พระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่ตั้งสง่างามอยู่บนยอดเขาอย่างสวยงาม เดินทางสู่เส้นทางสันติสุข-บ่อเกลือ แวะถ่ายรูปจุดชมวิว โค้งหมายเลข3 เดินทางสู่ อ.บ่อเกลือ

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน บ่อเกลือโบราณ อัศจรรย์ เกลือภูเขา หนึ่งเดียวในโลก สะปัน จุดชมวิวสะพาน ชมบรรยากาศ สูดอากาศบริสุทธิ์ หยุดเวลาคาเฟ่ ร้านกาแฟวิวหลักล้านล้อมรอบด้วยสายหมอกและขุนเขาสลับซับซ้อนที่สวยงาม แวะชมวิว ถ่ายรูปสวยงาม จุดชุมวิวภูคา 1715 อำเภอปัว แวะ ร้านกาแฟไทลื้อและลำดวนผ้าทอ บรรยากาศสไตล์ไทลื้อพื้นบ้าน เดินทางกลับสู่เมืองน่าน

เย็น : บริการอาหารเย็น

วันที่ 4
น่าน - แพร่ – วัดพระธาตุช่อแฮ - บ้านเทียนหอม อุตรดิตถ์ – กรุงเทพฯ

เช้า         บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 6)

ออกเดินทางจากน่านสู่จังหวัดแพร่ แวะ Üวัดพระธาตุช่อแฮ พระธาตุประจำปีขาล เดินทางกลับระหว่างทางผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์แวะ Üบ้านเทียนหอม อิสระทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

บ่าย        เดินทางต่อกลับสู่กรุงเทพฯ (ใช้เวลาประมาณ 6ชั่วโมง) ถึงเวลาโดยประมาณ22.00น.โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศและค่าน้ำมัน
 • ค่าบริการคนขับรถ
 • ค่าที่พัก 2คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
  – กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยวDBLแทน กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  – กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ
  – ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท
 • ชาวต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 800 บาท

เงื่อนไขการจอง

มัดจำท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)

เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

หมายเหตุ

 • กรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางจะต้องมีผู้เดินทางขั้นต่ำ 25 ท่าน
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ
 • การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ช่วงเดินทาง
30/12/2021 02/01/2022
การเดินทาง
รถโค้ช
จำนวน
ราคา
4,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์น่าน สะปัน ปัว บ่อเกลือ
เดินทาง 30/12/2021 02/01/2022
*** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  Tags ที่เกี่ยวข้อง
  Share on social networks
  โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
  • Thai Smile Airways (WE)
  • เม.ย.64 - ก.ย.64
  • 3 วัน 2 คืน
  เริ่มต้น 11,990 บาท
  • Thai Airways (TG)
  • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
  • 6 วัน 3 คืน
  เริ่มต้น 30,900 บาท