พระธาตุแช่แห้ง –  ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน – วัดพระธาตุเขาน้อย-เดอะวิว@กิ่วม่วง-โค้งหมายเลข3 ถนนลอยฟ้า-บ่อเกลือสินเธาว์-ชมวิวสะพานบ้านสะปัน – จุดชมวิวภูคา1715 – ปัว – วัดภูเก็ต – ร้านกาแฟบ้านไทลื้อและลําดวนผ้าทอ-วัดภูมินทร์-วัดพระธาตุช้างค้ำ-อุโมงค์ลีลาวดี

ทัวร์น่าน สะปัน ปัว บ่อเกลือ , At Ubon Travel
รหัส 003-0067
วันที่เดินทาง
ธ.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Air Asia (FD)
ราคาเริ่มต้น
9,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
95 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานน่านนคร – พระธาตุแช่แห้ง - ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน

12.30น. : พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

15.10น. : บินลัดฟ้าสู่ท่าอากาศยานน่านนคร สายการบินAir Asia เที่ยวบินที่ FD3556

16.30น. : เดินทางถึงท่าอากาศยานน่านนคร รับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศเดินทางท่องเที่ยว เดินทางสู่ พระธาตุแช่แห้ง เป็นพระธาตุประจำคนเกิดปีเถาะ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน สันนิษฐานว่ามี อายุราว 600 ปี พญาการเมืองโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1891 เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้มาจาก กรุงสุโขทัย เป็นศิลปะการก่อสร้าง ที่มีความวิจิตรงดงาม ของภาคเหนือ ที่ได้รับอิทธิพลการก่อสร้างมาจากเจดีย์พระธาตุหริภุณไชย จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมพื้นเมือง ถนนคนเดิน กาดข่วงเมืองน่าน  (ตลาดกลางคืนที่นี้ เปิดทุกศุกร์-อาทิตย์) อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าของแฮนด์เมดต่างๆ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย สัมผัสบรรยากาศขันโตกเมืองน่าน 

วันที่ 2
เมืองน่าน-วัดพระธาตุเขาน้อย-เดอะวิว@กิ่วม่วง-โค้งหมายเลข3 ถนนลอยฟ้า-บ่อเกลือสินเธาว์-ชมวิวสะพานบ้านสะปัน- จุดชมวิวภูคา1715 - ปัว - วัดภูเก็ต

เช้า : บริการอาหารเช้า วัดพระธาตุเขาน้อย อยู่บนยอดดอยเขาน้อยมีองค์พระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่ตั้งสง่างามอยู่บนยอดเขาอย่างสวยงาม เดินทางสู่เส้นทางสันติสุข-บ่อเกลือ นำท่านแวะ คาเฟ่เดอะวิว@กิ่วม่วง ชมวิวทิวทัศน์ภูเขาเขียวขจี แวะถ่ายรูปจุดชมวิว โค้งหมายเลข3 เดินทางสู่ อ.บ่อเกลือ

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางสู่ บ่อเกลือโบราณ บ่อเกลือสินเธาว์ภูเขาหนึ่งเดียวในโลก  อัศจรรย์เกลือภูเขาหนึ่งเดียวในโลก สะปัน จุดชมวิวสะพาน ชมบรรยากาศ สูดอากาศบริสุทธิ์ แวะชมวิว ถ่ายรูปสวยงาม จุดชุมวิวภูคา 1715 เดินทางสู่ อำเภอปัว แวะ วัดภูเก็ต วัดที่มีภูมิทัศน์และวิวที่สวยงาม มีระเบียงชมวิวทุ่งนากว้างใหญ่หลังวัด

เย็น : บริการอาหารเย็น

วันที่ 3
ร้านกาแฟบ้านไทลื้อและลําดวนผ้าทอ-วัดภูมินทร์-วัดพระธาตุช้างค้ำ-อุโมงค์ลีลาวดี-ท่าอากาศยานน่านนคร- ท่าอากาศยานดอนเมือง

เช้า : บริการอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ ร้านกาแฟไทลื้อและลำดวนผ้าทอ ให้ท่านอิสระชมวิว จิบเครื่องดื่ม กาแฟ และจิบบรรยากาศสไตล์ไทลื้อพื้นบ้าน เดินทางสู่ เมืองน่าน วัดภูมินทร์ ภาพกระซิบรักบันลือโลก วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร เป็นวัดที่มีความงดงามมากสร้างขึ้นโดยพญาภูเข่ง อายุมากกว่า 600 ปี ประกอบด้วยวิหารขนาดใหญ่ สถาปัตยกรรมแบบล้านนาไทย ภายในวัดยังประดิษฐานเจดีย์ช้างค้ำทรงลังกา สูงตระหง่าน ถ่ายรูป อุโมงค์ลีลาวดี

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ถึงเวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานน่านนคร เพื่อเตรียมตัวเช็คอินเดินทาง

16.55น. : บินลัดฟ้าสู่ ท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสายการบินAir Asia เที่ยวบินที่ FD3557

18.05น. : เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ
 • ค่ารถ ค่าน้ำมัน และค่าบริการคนขับรถ
 • ค่าทิปไกด์
 • ค่าที่พัก 2คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
  – กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยวDBLแทน กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  – กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ
  – ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม โปรดติดต่อบริษัททัวร์
 • อัตราค่าบริการไม่รวมค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ผู้โดยสารสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้ไม่เกินท่านละ 7 กิโลกรัม หากต้องการซื้อน้ำหนักภาระโหลดเพิ่ม (15กิโลกรัมเพิ่ม400บาท/เที่ยว) โปรดติดต่อบริษัททัวร์

 เงื่อนไขการจอง

มัดจำท่านละ 3,000 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน

(การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)

กรณีลูกค้าใช้สิทธิ์ทัวร์เที่ยวไทย

การจองทัวร์ที่สมบูรณ์ ท่านต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 60% ผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตังค์”

เมื่อจองทัวร์แล้วไม่สามารถยกเลิก เลื่อน เปลี่ยนวันเดินทางหรือขอเงินคืนได้ทุกกรณี และเงื่อนไขเป็นไปตามโครงการทัวร์เที่ยวไทยกำหนด

กรณีลูกค้าไม่ใช้สิทธิ์ทัวร์เที่ยวไทย

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

หมายเหตุ

 • กรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางจะต้องมีผู้เดินทางขั้นต่ำ 8 ท่าน ( กรณี 6 ท่าน ไม่มีไกด์) (กรณี 4 ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ
 • การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ช่วงเดินทาง
04/12/2021 06/12/2021
การเดินทาง
Air Asia (FD)
จำนวน
ราคา
9,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์น่าน สะปัน ปัว บ่อเกลือ
เดินทาง 04/12/2021 06/12/2021
*** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  10/12/2021 12/12/2021
  การเดินทาง
  Air Asia (FD)
  จำนวน
  ราคา
  9,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์น่าน สะปัน ปัว บ่อเกลือ
  เดินทาง 10/12/2021 12/12/2021
  *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   31/12/2021 02/01/2022
   การเดินทาง
   Air Asia (FD)
   จำนวน
   ราคา
   9,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์น่าน สะปัน ปัว บ่อเกลือ
   เดินทาง 31/12/2021 02/01/2022
   *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    01/01/2022 03/01/2022
    การเดินทาง
    Air Asia (FD)
    จำนวน
    ราคา
    9,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์น่าน สะปัน ปัว บ่อเกลือ
    เดินทาง 01/01/2022 03/01/2022
    *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     Tags ที่เกี่ยวข้อง
     Share on social networks
     โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
     • เดินทางมาเอง
     • เม.ย.64 - พ.ค.64
     • 3 วัน 2 คืน
     เริ่มต้น 3,900 บาท
     • มี.ค.65
     • 7 วัน 4 คืน
     เริ่มต้น 69,500 บาท