ทัวร์น่าน อยาก อยู่ น่าน น่ะ

วัดภูมินทร์ – อุโมงค์ต้นไม้ลีลาวดี – วัดมิ่งเมือง – ศาลหลักเมือง –คาเฟ่บ้านนากางโต๋ง- วัดพระธาตุแช่แห้ง –ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน – จุดชมวิวคาเฟ่เดอะวิวกิ่วม่วง – โค้งถนนหมายเลข 3-บ่อเกลือสินเธาว์ภูเขา-ชมวิวสะพานหมู่บ้านสะปัน- จุดชมวิวดอยภูคา1715-วัดภูเก็ต-ร้านกาแฟบ้านไทลื้อและลำดวนผ้าทอ – วัดพระธาตุเขาน้อย

ทัวร์น่าน อยาก อยู่ น่าน น่ะ

รหัส 003-0068
วันที่เดินทาง
ต.ค.64 - พ.ย.64
ช่วงเวลา
4 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
3,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
48 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 วัดภูมินทร์ – อุโมงค์ต้นไม้ลีลาวดี – วัดมิ่งเมือง – ศาลหลักเมือง –คาเฟ่บ้านนากางโต๋ง- วัดพระธาตุแช่แห้ง –ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน

เช้า : รับประทานอาหารเช้า นำนำท่านเดินทางสู่ วัดภูมินทร์ เดิมชื่อ วัดพรหมมินทร์ เป็นวัดหลวงเก่าแก่ มีอายุกว่า 400 ปีและถ่ายรูปเดินทางจุดเช็คอิน อุโมงค์ลีลาวดี ซุ้มต้นลีลาวดีหรือต้นลั่นทมอุโมงค์ต้นไม้ยิ่งใหญ่อลังการจากนั้นนำท่าน เดินทางสู่ เสาหลักเมืองน่าน ณ วัดมิ่งเมือง จุดเด่นสำคัญคือลายปูนปั้นที่ผนังด้านนอกอุโบสถช่างฝีมือจากเชียงแสนรับประทานอาหารกลางวัน และพาทุกท่านเช็คอินคาเฟ่สุดฮิตคาเฟ่บ้านนากางโต๋งและเดินทางสักการะพระธาตุแช่แห้ง เป็นพระธาตุประจำคนเกิดปีเถาะ (ปีกระต่าย) เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองน่านเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารริกธาตุที่ได้มาจากสมัยสุโขทัย องค์พระธาตุบุด้วยทองเหลืองหมดทั้งองค์ เป็นศิลปะการก่อสร้างที่มีความวิจิตรงดงามมาก

สมควรแก่เวลานำทุกท่านเดินทางไปช้อป ไปชิม สัมผัสวัฒนธรรมพื้นเมือง ถนนคนเดิน กาดข่วงเมืองน่าน หน้าวัดภูมินทร์ ตลาดกลางคืนที่นี้ เปิดแค่ 2วัน ศุกร์-เสาร์ สำหรับมื้อนี้อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 2 จุดชมวิวคาเฟ่เดอะวิวกิ่วม่วง - โค้งถนนหมายเลข 3-บ่อเกลือสินเธาว์ภูเขา-ชมวิวสะพานหมู่บ้านสะปัน- จุดชมวิวดอยภูคา1715-วัดภูเก็ต-ร้านกาแฟบ้านไทลื้อและลำดวนผ้าทอ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ คาเฟ่เดอะวิว @ กิ่วม่วง ร้านกาแฟวิวดี ที่ตั้งอยู่ริมทางไหล่เขา บนเส้นทางระหว่าง อ.เมืองน่าน-สันติสุขซึ่งมีวิวทิวทัศน์สวยงามสามารถมองเห็นวิวภูเขาเขียวขจี และมีการตกแต่งร้านสไตล์ล้านนาที่เข้ากับธรรมชาติ จากนั้นเดินทางผ่านเส้นทางที่เป็นหุบเขาสลับทับซ้อนกันหลายลูกแวะถ่ายรูปโค้งถนนหมายเลข3ที่อยู่บนทางหลวงหมายเลข 1081นำท่านไปชม บ่อเกลือ สินเธาว์ โบราณ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของอำเภอบ่อเกลือ ถูกขนานนามว่าเป็นนาเกลือกลางหุบเขาท่านจะได้เห็นกระบวนการทำเกลือของของคนพื้นเมือง สำหรับนักสะสม ที่นี่ก็มีผลิตภัณฑ์พื้นเมืองให้เลือกซื้อมากมายรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)  จากนั้นไปถ่ายรูปชิคๆ

เช็คอินที่ จุดชมวิวสะพานหมู่บ้านสะปัน ดื่มด่ำกับโอโซนที่ดีที่สุดในประเทศไทยชุมชนเล็กๆ ท่ามกลางธรรมชาติ ผืนป่า และขุนเขา มีลำธารไหลผ่านตลอดสาย ซึ่งจุดชมวิวจะอยู่บริเวณหน้าวัดบ้านสะปัน เมื่อมองจากมุมสูง นำท่านผ่านชม ถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1256 อีกหนึ่งเส้นทางที่งดงาม เป็นเส้นทางจากอำเภอบ่อเกลือ สู่อำเภอปัว ภาพฝันในม่านหมอก ระหว่างทางแวะชมวิวสวย ณ ดอยภูคา 1715 หนึ่งในจุดชมวิวที่ไม่ควรพลาด จากนั้นเดินทางสู่วัดภูเก็ต วัดตั้งอยู่ในหมู่บ้านเก็ตบริเวณบนเนินเขา มุ่งหน้าสู่ร้านก้าแฟบ้านไทลื้อและลำดวนผ้าทอ ร้านจำหน่ายผ้าทอและสินค้าของฝากจากเมืองน่านและคาเฟ่กาแฟชื่อดังเมืองน่าน รับประทานอาหารเย็น

เย็น ; เดินทางเข้าที่พัก: โรงแรมชมพูภูคาหรือระดับเทียบเท่ากัน

วันที่ 3 วัดพระธาตุเขาน้อย-กรุงเทพมหานคร

เช้า : รับประทานอาหารเช้า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุเขาน้อย แลนด์มาร์คสำคัญอีกหนึ่งแห่งของจังหวัดน่านตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อยมีองค์พระพุทธมหาอุตมมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่าน พระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่ตั้งสง่างามอยู่บนยอดเขาอย่างสวยสดงดงามอิสระให้ท่าน ถ่ายภาพ พักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางต่อมุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานคร

วันที่ 4

เงื่อนไข
 • ค่าที่พัก 2คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
 • กรณีห้องพักแบบ TWN/DBL เต็ม หรือไม่มีทางบริษัทขอปรับพักแบบDBL/TWNแทน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีห้องพัก 3 ท่าน อาจเป็นเตียงเสริมหรือฟูกนอนขึ้นอยู่กับโรงแรมนั้นๆ
 • ชื่อโรงแรมที่พัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท

เงื่อนไขการจอง

มัดจำท่านละ 3,000 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน

(การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)

เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

หมายเหตุ

 • กรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางจะต้องมีผู้เดินทางขั้นต่ำ 8 ท่าน
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ
 • การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ช่วงเดินทาง
11/11/2021 14/11/2021
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
3,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์น่าน อยาก อยู่ น่าน น่ะ
เดินทาง 11/11/2021 14/11/2021
*** พักเดี่ยว เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  18/11/2021 21/11/2021
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  3,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์น่าน อยาก อยู่ น่าน น่ะ
  เดินทาง 18/11/2021 21/11/2021
  *** พักเดี่ยว เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   11/11/2021 14/11/2021
   รถตู้
   3,999 บาท
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์น่าน อยาก อยู่ น่าน น่ะ
   เดินทาง 11/11/2021 14/11/2021
   *** พักเดี่ยว เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    18/11/2021 21/11/2021
    รถตู้
    3,999 บาท
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์น่าน อยาก อยู่ น่าน น่ะ
    เดินทาง 18/11/2021 21/11/2021
    *** พักเดี่ยว เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     จำนวนการเข้าชม 48 ครั้ง
     Share on social networks
     โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
     • Air Asia (FD)
     • ธ.ค.64 - ม.ค.65
     • 4 วัน 3 คืน
     • 51 ครั้ง
     เริ่มต้น 11,999 บาท
     รหัส 013-0030
     4 วัน 3 คืน
     Air Asia (FD)
     เริ่มต้น 11,999 บาท
     • เดินทางมาเอง
     • พ.ย.64 - ธ.ค.64
     • 3 วัน 2 คืน
     • 48 ครั้ง
     เริ่มต้น 3,900 บาท
     รหัส 010-0037
     3 วัน 2 คืน
     เดินทางมาเอง
     เริ่มต้น 3,900 บาท
     • Nok Air (DD)
     • เม.ย.64 - พ.ค.64
     • 3 วัน 2 คืน
     • 208 ครั้ง
     เริ่มต้น 6,990 บาท
     • เดินทางมาเอง
     • มี.ค.64 - พ.ค.64
     • 2 วัน 1 คืน
     • 229 ครั้ง
     เริ่มต้น 2,345 บาท
     รหัส 000-0232
     2 วัน 1 คืน
     เดินทางมาเอง
     เริ่มต้น 2,345 บาท
     ชื่นชอบ