วัดศรีมงคล-วัดภูเก็ต-กาแฟบ้านไทลื้อ-ถนนคนเดินปัว -อุทยานแห่งชาติดอยภูคา-ถนนลอยฟ้า-ชมวิวจุดชมวิวดอยภูคา 1715-หมู่บ้านสะปัน-บ่อเกลือสินเธาว์-โค้งหมายเลข3-สุดกองดีคาเฟ่-ถนนคนเดินน่าน – ดอยเสมอดาว-ผาหัวสิงห์-เสาดินนาน้อย-อุโมงค์ลีลาวดี – วัดภูมินทร์-วัดพระธาตุเขาน้อย-ศาลหลักเมือง-วัดศรีพันต้น-พระธาตุแช่แห้ง 

ทัวร์น่าน เสน่ห์หา…..เมืองน่าน , At Ubon Travel
รหัส 006-0144
วันที่เดินทาง
ธ.ค.64 - มี.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Nok Air (DD)
ราคาเริ่มต้น
11,900 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
86 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินดอนเมือง-วัดศรีมงคล-วัดภูเก็ต-กาแฟบ้านไทลื้อ-วัดปรางค์-ถนนคนเดินปัว

06.30น. : คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ประตู 6 สายการบินนกแอร์

08.35 น. : เดินทางสู่ จังหวัดน่าน โดยเครื่องบิน สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD170 (ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง และไม่รวมอาหารร้อนบนเครื่อง)

09.40 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานน่าน จากนั้นนำท่านขึ้นเดินทางท่องเที่ยวโดยรถตู้ปรับอากาศ

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย : นำท่านเข้าชม วัดศรีมงคล วัดไทยล้านนา โดยมีพระครูมงคลรังสี หรือหลวงปู่ครูบาก๋ง ที่เคารพของชาวน่าน เคยได้รับนิมนต์มาจำวัดแห่งนี้จนมรณภาพ รอบบริเวณวัดมีการตกแต่งโคมไฟกระดาษสา ร่มกระดาษสา ตุง ซึ่งล้วนเป็นข้าวของเครื่องใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ท่านเข้าสักการะพระประธานในวิหารหลวง และนำชมจิตรกรรมฝาผนังซึ่งส่วนหนึ่งเป็นรูปมหาอุทกภัยที่เมืองยม พ.ศ. 2424 และที่โด่ดเด่นคือทัศนียภาพหน้าวัดซึ่งเป็นทุ่งนาอันกว้างขวางมีพื้นหลังเป็นดอยภูคา

นำท่านเข้าชม วัดภูเก็ต โดยวัดตั้งชื่อตามหมู่บ้านชื่อว่า หมูบ้านเก็ต แต่ด้วยวัดตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งทางเหนือ เรียกว่า “ดอย” หรือ “ภู” จึงตั้งชื่อว่า “วัดภูเก็ต” หมายถึง วัดบ้านเก็ต วัดที่มีภูมิทัศน์และวิวที่สวยงาม โดยจุดเด่นของวัด คือ มีระเบียงชมวิวด้านหลังวัด ติด กับทุ่งนาที่กว้าง เป็นภูเขาวนอุทยานดอยภูคา มีอุโบสถทรงล้านนาประยุกต์ จิตรกรรม ฝาผนังสามมิติ เป็นที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อแสนปัว หรือ หลวงพ่อพุทธเมตตา” ที่ศักดิ์สิทธิ์ หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก

นำท่านเข้าชิม กาแฟบ้านไทลื้อ อิสระชิมกาแฟ ณ ร้านกาแฟตั้งท่ามกลางทุ่งนาและขุนเขา ลักษณะบ้านแบบไทลื้อ มีมุมให้ท่านได้จิบเครื่องดื่ม และถ่ายรูป นอกจากนั้นท่านยังสามารถเลือกซื้อของที่ระลึก ผ้าทอไทลื้อ ผ้าทอน้ำไหลลายโบราณซื้อเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน

จากนั้นนำท่านชม Unseen in Thailand ชมต้นดิกเดียม ที่วัดปรางค์ ต้นไม้ที่ลูบเบาๆที่ลำต้น กิ่งและใบจะสั่นไหวเหมือนจั๊กจี้ นั่นเอง นอกจากนั้นยังมีพระธาตุบุญนาค สันนิษฐานว่าภายในบรรจุพระธาตุอยู่ให้ท่านได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล

นำท่านชม ถนนคนเดินปัว ให้ท่านได้อิสระเลือกชม ของที่ระลึก อาหารและสินค้าของชาวเมืองน่าน ถนนคนเดินปัวจะเปิดทุกวันศุกร์และวันเสาร์ ภายในถนนนคนเดินมีลานขันโตกสำหรับไว้รับประทานอาหาร ที่เป็นเอกลักษณ์ของถนนคนเดินปัว พร้อมมีโชว์จากชาวบ้านที่สลับหมุนเวียนตลอดทั้งคืน ส่วนสิงที่มาถนนคนเดินนี้ ที่ต้องห้ามพลาด คือ ซุ้มรำวงย้อนยุค ที่ช่วยสร้างบรรยากาศให้ถนนคนเดินแห่งนี้ให้คึกครื้นและประทับใจ

เย็น : รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 2
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา-ถนนลอยฟ้า 1256-ชมวิวจุดชมวิวดอยภูคา 1715-หมู่บ้านสะปัน-บ่อเกลือสินเธาว์-โค้งหมายเลข3-สุดกองคาเฟ่-ถนนคนเดินน่าน

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา มียอดเขาภูคาเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดใน จังหวัดน่าน โดยมีความสูง 1,980 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง จุดเด่นที่น่าสนใจคือ ดอกชมพูภูคา ซึ่งเป็นพันธ์ไม้หายากและมีที่อุทยานแห่งนี้ที่เดียวในประเทศซึ่งจะบานเพียงปีละครั้งช่วง กุมภาพันธ์-มีนาคม แล้วก็จะโรยไป (การชมดอกชมพูภูคาบานขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเท่านั้น) และนำท่านแวะถ่ายรูปและเช็คอินที่ ถนนลอยฟ้า 1256 สัมผัสธรรมชาติข้างทางเต็มไปด้วย ต้นไม้สีเขียว วิวที่มองเห็นภูเขาสลับซับซ้อนยาวสุดลูกหูลูกตา ชมวิวจุดชมวิวดอยภูคา 1715 จุดพักชมวิวที่สวยงาม สูงจากระดับน้ำทะเล 1715 เมตร มองเห็นภูเขาสลับซับซ้อน อยู่ถนนเส้นทางระหว่างปัว-บ่อเกลือ

นำท่านเข้าชม หมู่บ้านสะปัน ชุมชนเล็กๆ แสนสงบ ท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขา มีลำธารไหลผ่าน และในช่วงหน้าฝนฤดูทำนา ยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของนาข้าวเขียวขจี จากนั้นนำท่านเข้าชม บ่อเกลือสินเธาว์ แหล่งเกลือที่มีความสำคัญมาแต่โบราณ

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน นำท่านชม โค้งหมายเลข 3 เป็นการสร้างถนนที่ลัดลาะตามแนวธรรมชาติของเส้นทางนี้ หนึ่งเส้นทางที่สวยงาม และเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในการแวะถ่ายรูป จากนั้นแวะร้านคาเฟ่ประจำเมืองน่าน ร้านสุดกองดีร้านที่เปิดมานานกว่า 10 ปี หากมาน่านแล้วไม่ได้เช็คอินถือว่ามาไม่ถึง ให้ท่านได้จิบกาแฟชมวิวริมน้ำน่านแบบ Slow Life ตามอัธยาศัย
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม น้ำทอง น่าน หรือเทียบเท่า

เย็น : อิสระอาหารเย็น นำท่านเข้าชม ถนนคนเดินเมืองน่าน หรือ กาดข่วงเมืองน่าน ให้ท่านได้อิสระเลือกชม ของที่ระลึก อาหารและสินค้าของชาวเมืองน่าน ถนนคนเดินน่านจะเปิดทุกวันศุกร์-วันอาทิตย์

วันที่ 3
ดอยเสมอดาว-ผาหัวสิงห์-เสาดินนาน้อย-อุโมงค์ลีลาวดี – วัดภูมินทร์-วัดพระธาตุเขาน้อย-ศาลหลักเมือง-วัดศรีพันต้น-พระธาตุแช่แห้ง

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน นำท่านชมวิวธรรมชาติ ณ ดอยเสมอดาว และชมความงาม ผาหัวสิงห์ เป็นจุดชมทิวทัศน์บนยอดหน้าผาสูงที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย สามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้ 360 องศา นำท่านชมเสาดินนาน้อย และคอกเสือ เป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติที่สวยงามที่เกิดจากการทับถมของดินและเกิดน้ำกัดเซาะจนกลายเป็นริ้วรายที่แปลกตา มีลักษณะเป็นหุบผาและแท่งดินผสมหินลูกรังสีแดงปนส้ม รูปทรงต่าง ๆ กันไป

นำท่านเดินทางสู่ อุโมงค์ลีลาวดี เป็นซุ้มต้นลีลาวดีหรือต้นลั่นทมอยู่บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์แห่งชาติน่าน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่วัดภูมินทร์ ให้ท่านชม ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดที่สร้างทรงจตุรมุขหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ดูคล้ายตั้งอยู่บนหลังพญานาค 2 ตัว โบสถ์และวิหาร

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย : นำท่านขึ้นชมวิวเมืองน่านที่ วัดพระธาตุเขาน้อย วัดที่ตั้งอยู่บนดอยเขาน้อย สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง เป็นปูชนียสถานที่สำคัญและเก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดน่าน จากนั้นนำท่านสักการะ ศาลหลักเมือง อยู่ในศาลาจตุรมุขด้านหน้าพระอุโบสถ ฐานประดับด้วยไม้แกะลวดลายลงรักปิดทอง ยอดเสาแกะสลักเป็นรูปพรหมพักตร์มีชื่อ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา นำท่านเดินทางสู่ วัดศรีพันต้น เป็นวัดที่มีความงดงามเป็นเอกลักษณ์ ด้วยสีทองอร่ามเรืองรองของวิหาร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินน่าน
17.40 น. : นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเครื่องบิน สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD177
(ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง และไม่รวมอาหารร้อนบนเครื่อง)

18.50 น. : เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

เงื่อนไข
 1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษีสนามบิน  ตามเส้นทางที่ระบุในรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งบน เครื่องเป็นไปตามข้อกำหนดของสายการบิน
 2. ค่าที่พักที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่าระดับเดียวกัน จำนวนคืนตามในรายการทัวร์หรือแพคเกจข้างต้นพักห้องละ 2-3 ท่าน
  หมายเหตุ: กรณีห้องพัก 2 ท่านแบบเตียงคู่เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยว DOUBLE  BED แทน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ กรณีระบุพักห้อง DOUBLE BED มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มี ขอปรับพัก TWIN แทน กรณีห้องพัก 3 ท่าน เตียงเสริม อาจจะเป็นแบบ เตียงสปริงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริม ขึ้นอยู่กับแบบที่พักของ โรงแรมนั้นๆ
 3. ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 4. น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
 5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 6. เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทา
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครอง กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 1. ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 2. ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 3. ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 4. ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
 5. ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท
 6. วัดศรีมงคลชาวต่างชาติชำระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
  –   เดินทางโดยรถตู้ มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 6 ท่าน
  –   เดินทางโดยรถบัส มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 15-20 ท่าน สอบถามได้จากผู้รับจองทัวร์
 5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 6. หากท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่งในรายการ หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้อค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 7. มัคคุเทศก์พนักงานและตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง

 1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
 2. ชำระค่าทัวร์ทั้งหมด เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
 3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

     การยกเลิกการเดินทาง

 1. ยกเลิกการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดย หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมาและเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
 3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

** กรณีมีเหตุให้ยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) อาทิเช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

***โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ / การจราจร /ไฟท์บินเปลี่ยนแปลง โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้ท่านได้เที่ยวครบตามโปรแกรม และคำนึงถึงผลประโยนช์ของท่านเป็นหลัก***

ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิท 19 มาตรการการบริการบนรถ

 1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
 2. ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้ และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้ห้องน้ำบนรถ
 3. ตลอดการเดินทาง
 4. ประตูรถ เปิด-ปิด ประตูเดียว
 5. ทางบริษัทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ
ช่วงเดินทาง
26/11/2021 28/11/2021
การเดินทาง
Nok Air (DD)
จำนวน
ราคา
11,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์น่าน เสน่ห์หา…..เมืองน่าน
เดินทาง 26/11/2021 28/11/2021
*** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท / ท่าน ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  17/12/2021 19/12/2021
  การเดินทาง
  Nok Air (DD)
  จำนวน
  ราคา
  11,900 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์น่าน เสน่ห์หา…..เมืองน่าน
  เดินทาง 17/12/2021 19/12/2021
  *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท / ท่าน ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   24/12/2021 26/12/2021
   การเดินทาง
   Nok Air (DD)
   จำนวน
   ราคา
   11,900 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์น่าน เสน่ห์หา…..เมืองน่าน
   เดินทาง 24/12/2021 26/12/2021
   *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท / ท่าน ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    31/12/2021 02/01/2022
    การเดินทาง
    Nok Air (DD)
    จำนวน
    ราคา
    13,900 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์น่าน เสน่ห์หา…..เมืองน่าน
    เดินทาง 31/12/2021 02/01/2022
    *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท / ท่าน ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     01/01/2022 03/01/2022
     การเดินทาง
     Nok Air (DD)
     จำนวน
     ราคา
     13,900 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์น่าน เสน่ห์หา…..เมืองน่าน
     เดินทาง 01/01/2022 03/01/2022
     *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท / ท่าน ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      21/01/2022 23/01/2022
      การเดินทาง
      Nok Air (DD)
      จำนวน
      ราคา
      10,900 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์น่าน เสน่ห์หา…..เมืองน่าน
      เดินทาง 21/01/2022 23/01/2022
      *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท / ท่าน ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       28/01/2022 30/01/2022
       การเดินทาง
       Nok Air (DD)
       จำนวน
       ราคา
       10,900 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์น่าน เสน่ห์หา…..เมืองน่าน
       เดินทาง 28/01/2022 30/01/2022
       *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท / ท่าน ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        11/02/2022 13/02/2022
        การเดินทาง
        Nok Air (DD)
        จำนวน
        ราคา
        10,900 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์น่าน เสน่ห์หา…..เมืองน่าน
        เดินทาง 11/02/2022 13/02/2022
        *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท / ท่าน ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         18/02/2022 20/02/2022
         การเดินทาง
         Nok Air (DD)
         จำนวน
         ราคา
         10,900 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์น่าน เสน่ห์หา…..เมืองน่าน
         เดินทาง 18/02/2022 20/02/2022
         *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท / ท่าน ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          25/02/2022 27/02/2022
          การเดินทาง
          Nok Air (DD)
          จำนวน
          ราคา
          10,900 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์น่าน เสน่ห์หา…..เมืองน่าน
          เดินทาง 25/02/2022 27/02/2022
          *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท / ท่าน ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           04/03/2022 06/03/2022
           การเดินทาง
           Nok Air (DD)
           จำนวน
           ราคา
           9,900 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์น่าน เสน่ห์หา…..เมืองน่าน
           เดินทาง 04/03/2022 06/03/2022
           *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท / ท่าน ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            11/03/2022 13/03/2022
            การเดินทาง
            Nok Air (DD)
            จำนวน
            ราคา
            9,900 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์น่าน เสน่ห์หา…..เมืองน่าน
            เดินทาง 11/03/2022 13/03/2022
            *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท / ท่าน ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             18/03/2022 20/03/2022
             การเดินทาง
             Nok Air (DD)
             จำนวน
             ราคา
             9,900 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์น่าน เสน่ห์หา…..เมืองน่าน
             เดินทาง 18/03/2022 20/03/2022
             *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท / ท่าน ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              Tags ที่เกี่ยวข้อง
              Share on social networks
              โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
              • Thai Lion Air
              • ธ.ค.64
              • 5 วัน 4 คืน
              เริ่มต้น 12,500 บาท
              • เดินทางมาเอง
              • ธ.ค.64 - ต.ค.65
              • 3 วัน 2 คืน
              เริ่มต้น 3,300 บาท
              • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
              • 7 วัน 5 คืน
              เริ่มต้น 77,000 บาท
              • VietJet Air
              • ก.พ.65 - มี.ค.65
              • 3 วัน 2 คืน
              เริ่มต้น 6,999 บาท