คาเฟ่เดอะวิว@กิ่วม่วง–วัดศรีมงคล-ปัว-ร้านกาแฟไทลื้อและลำดวนผ้าทอ-วัดภูเก็ต-ปัว -จุดชมวิวภูคา 1715 – โค้งหมายเลข 3 -บ่อเกลือ-สะปัน -หยุดเวลาคาเฟ่-จุดชมวิวสะพานบ้านสะปัน-วัดพระธาตุเขาน้อย – วัดภูมินทร์ – อุโมงค์ลีลาวดี -วัดพระธาตุช้างคำ

ทัวร์น่าน แอ่วน่าน บ่อเกลือ ปัว สะปัน , At Ubon Travel
รหัส 001-0370
วันที่เดินทาง
ม.ค.65 - มี.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Thai Smile Airways (WE)
ราคาเริ่มต้น
5,555 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินดอนเมือง - สนามบินน่านนคร – คาเฟ่เดอะวิว@กิ่วม่วง - วัดศรีมงคล - ปัว - ร้านกาแฟไทลื้อและลำดวนผ้าทอ - วัดภูเก็ต

08.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกในประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบิน THAI SMILE พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

10.30 น. : ออกเดินทางสู่จังหวัดน่าน โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE 154 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง) (หมายเหตุ: ไฟล์ท และเวลาการบิน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของสายการบิน)

11.50 น. : รับสัมภาระและทำธุระส่วนตัว

 กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 บ่าย : นำท่านเดินทางไปยัง คาเฟ่เดอะวิว@กิ่วม่วง ร้านกาแฟวิวดี ที่ตั้งอยู่ริมทางไหล่เขา มีวิวทิวทัศน์สวยงามมองเห็นวิวภูเขาเขียวขจี บวกกับการตกแต่งร้านสไตล์ล้านนาที่เข้ากับธรรมชาติ ชมบรรยากาศสวยๆ พร้อมสูดอากาศบริสุทธิ์

จากนั้นเดินทางต่อไปยัง วัดศรีมงคล(ก๋ง) ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ของของอำเภอท่าวังผา เนื่องจากความงดงามของวัดและทิวทัศน์โดยรอบ ด้านหลังวัดมีลานชมวิว ซึ่งมีทัศนียภาพที่งดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรียงรายสลับซับซ้อน เดินทางสู่อำเภอ ปัว เมืองแห่งทุ่งนากลางขุนเขา จากนั้นนำท่านเดินชม หมู่บ้านไทยลื้อหนองบัว (ท่องเที่ยววิถีชุมชน) หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณวัดหนองบัว เป็นหมู่บ้านที่มีฝีมือในการทอผ้าพื้นเมืองที่สวยงาม เรียกว่า “ผ้าลายน้ำไหล” ซึ่งเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดน่าน นับเป็นหัตถกรรม ที่ตกทอดมาหลายยุคหลายสมัย  ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ เป็นร้านกาแฟของร้านลำดวนผ้าทอ ร้านขายของที่ระลึกและผ้าทอไทลื้อ ผ้าทอน้ำไหล ลายโบราณ ชื่อดังแห่งปัว

จากนั้นนำท่านเดินทางสักการะและเสริมสิริมงคลที่ วัดภูเก็ต แต่ด้วยวัด ตั้งอยู่บนเนินเขา    ซึ่งทางเหนือ เรียกว่า “ดอย” หรือ “ภู” จึงตั้งชื่อว่า “วัดภูเก็ต” หมายถึง วัดบ้านเก็ตที่อยู่บนภู หรือ ดอย วัดภูเก็ต ถือว่าเป็นวัดที่มีภูมิทัศน์และวิวที่สวยงามโดยจุดเด่นของวัด คือ มีระเบียงชมวิวด้านหลังวัด ติด กับทุ่งนาที่กว้าง ไกลพร้อมด้วยฉากหลัง เป็นภูเขาวนอุทยานดอยภูคา ในยามเช้าวัดภูเก็ตเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่งดงามอีกแห่งหนึ่ง

เย็น : รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 2
ปัว -จุดชมวิวภูคา 1715 – โค้งหมายเลข 3 -บ่อเกลือ-สะปัน -หยุดเวลาคาเฟ่ -จุดชมวิวสะพานบ้านสะปัน - น่าน

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม เมือง ปัว เมืองแห่งทุ่งนากลางขุนเขา นำท่านแวะชมวิวที่จุดชมวิวภูคา 1715 ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง จุดชมวิวที่ไม่ควรพลาด นำท่านเช็คอินกับ unseen แห่งใหม่ของจังหวัดน่าน คือ โค้งหมายเลข 3 ซึ่งมีระยะทางประมาณ 300 เมดร ลัดเลาะตามธรรมชาติ เมื่อถึงบริเวณดังกล่าวจะมองเห็นถนนเป็นเลข 3 ซึ่งจะมีจุดจอดรถเพื่อถ่ายภาพกับโค้งเลข 3

จากนั้นนำท่านชม บ่อเกลือสินเธาว์ แหล่งชุมชนที่มีการทำบ่อเกลือมาหลายชั่วอายุคน โดยชาวบ้านจะตักน้ำเกลือจากบ่อใต้ดินแล้วให้ไหลมาตามรางท่อไม้ไผ่ เพื่อที่จะนำน้ำเกลือมาต้มให้เหลือแต่เม็ดเกลือเรียกว่า “เกลือภูเขา” ซึ่งชาวบ้านจะนำมาบริโภค และกรอกใส่ถุงเล็ก ๆ แบ่งขายให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งก็จะมีการเพิ่มไอโอดีนให้ด้วย สามารถนำมาขัดผิวและทำอาหารได้อย่างปลอดภัย

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย : นำท่านชมวิว และ เช็คอิน ณ  หยุดเวลา คาเฟ่  เป็นคาเฟ่มุมสูง ต้วร้านอยู่บนเนินเขา ทิวเขาสูงต่ำสลับไปมา สีเขียวสวยงาม มองเห็นหมู่บ้านสะปันได้ทั่ว พร้อมมีเค้กและเครื่องดื่มขาย จากนั้นเดินทางต่อสู่ จุดชมวิวบ้านสะปัน หมู่บ้านเล็กๆกลางหุบเขามีเพียงถนนเส้นเล็กๆตีขนานเทียบกับลำธารน้ำไหล ที่ฉากหลังเป็นภูเขาลูกใหญ่และมีไอหมอกปก  คือ สะพานปูนกลางหมู่บ้าน เดินทางกลับเข้าสู่ ตัวเมืองน่าน

เย็น : รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 3
วัดพระธาตุเขาน้อย - วัดภูมินทร์ – อุโมงค์ลีลาวดี -วัดพระธาตุช้างคำ -สนามบินน่านนคร – สนามบินกรุงเทพ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านไปยัง วัดพระธาตุเขาน้อย องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ก่อ อิฐถือปูนทั้ง                               องค์ เป็นศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

นำท่านชมความงามของวัดภูมินทร์ เป็นวัดหลวงตั้งอยู่ในเมืองน่าน ความพิเศษของวัดนี้คือเป็นวัดแห่งเดียวในประเทศไทยที่สร้างทรงจัตุรมุข ภายในวัดประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ และมีจิตรกรรมฝาผนัง  ชื่อดังคือ ภาพจิตรกรรมปู่ม่านย่าม่าน หรือกระซิบรัก ผลงานของหนานบัวผัน ไปวัดภูมินทร์แล้วต้องไม่พลาดถ่ายรูปท่ากระซิบรัก นอกจากนี้ยังมีภาพจิตรกรรมอื่นๆ

พระธาตุช้างค้ำ สร้างขึ้นโดยพญาภูเข่ง เจ้าผู้ครองนครเมืองน่าน อายุมากกว่า 600 ปี ประกอบด้วยวิหารขนาดใหญ่ ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบล้านนาไทย ลักษณะภายในโอ่โถง ประดิษฐานพระประธานองค์ใหญ่ มีเสาปูนกลมขนาด 2 คนโอบ จำหลัก ลวดลายปูนปั้นนูนสูงเหนือระดับพื้นวิหาร 1.50 เมตร เป็นลวดลายกนกระย้าย้อย เหมือนลวดลายของเสาในวิหารวัดภูมินทร์ ด้านหน้ามีสิงห์คู่ยืนตรงเชิงบันได

นำท่านถ่ายรูป และเช็คอิน ซุ้มต้นลีลาวดี ที่ขึ้นเป็นแถวเรียงรายแผ่ขยายกิ่งก้านโค้ง โน้มเอียงเข้าหากันกลายเป็นอุโมงค์ต้นไม้ยิ่งใหญ่สวยงาม เรียกได้ว่าเป็นซิกเนอเจอร์อีก 1 จุดของ จังหวัดน่าน นำท่านเดินทางสู่สนามบินน่านนคร

12.20 น. : ออกเดินทางจากสนามบินน่านนคร กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน
THAI SMILE  เที่ยวบินที่ WE 155 (หมายเหตุ: ไฟล์ท และเวลาการบิน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของสายการบิน)

13.35 น. : เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไป-กลับ 20กิโลกรัม
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยว และรับ-ส่ง ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าที่พัก 2 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเท่ากัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิง มาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ กรณีนอน 3 ท่าน ห้องนอนจะเป็นการเสริมเตียงเท่านั้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำ ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ อุบัติภัยทางธรรมชาติ การประท้วง การจลาจล การหยุดนัดงาน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ 300 บาท/ท่าน
 • ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือรายการ อาทิ ค่ามินิบาร์ ค่าพาหนะต่างๆ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องที่เกินกำหนด
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ ประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และอาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางและชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน ภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชน หลังจากทำการจองทัวร์ 2 วัน หากไม่ชำระตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่าน ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่ง เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 หรือใบรับรองผลการตรวจโควิด
 • โปรแกรมทัวร์สำหรับเดินทาง 9 ท่าน และ 18 ท่าน ซึ่งอัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับประเภทห้องพักที่ลูกค้าเลือกเพิ่มเติม (ซึ่งตามโปรแกรมจะเป็นห้อง standard เท่านั้น )

เงื่อนไขการยกเลิกการจอง

เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น เมื่อจองและชำระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถเลื่อนการเดินทาง และเปลี่ยนผู้เดินทาง ภายใน 15 วันก่อนการเดินทาง   กรณีเจ็บป่วยกะทันหัน จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ ตามความเป็นจริง และในกรณีเจ็บป่วยกระทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี และเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

 • หากต้องการเลื่อนวันการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ก่อนเดินทาง 20 วัน มิฉะนั้นจะไม่ สามารถเลื่อนการเดินทางได้
 • หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายที่เหลือตามกำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและริบเงินมัดจำ
ช่วงเดินทาง
08/01/2022 10/01/2022
การเดินทาง
Thai Smile Airways (WE)
จำนวน
ราคา
6,666 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์น่าน แอ่วน่าน บ่อเกลือ ปัว สะปัน
เดินทาง 08/01/2022 10/01/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  11/01/2022 13/01/2022
  การเดินทาง
  Thai Smile Airways (WE)
  จำนวน
  ราคา
  5,555 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์น่าน แอ่วน่าน บ่อเกลือ ปัว สะปัน
  เดินทาง 11/01/2022 13/01/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   29/01/2022 31/01/2022
   การเดินทาง
   Thai Smile Airways (WE)
   จำนวน
   ราคา
   6,666 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์น่าน แอ่วน่าน บ่อเกลือ ปัว สะปัน
   เดินทาง 29/01/2022 31/01/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    05/02/2022 07/02/2022
    การเดินทาง
    Thai Smile Airways (WE)
    จำนวน
    ราคา
    6,666 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์น่าน แอ่วน่าน บ่อเกลือ ปัว สะปัน
    เดินทาง 05/02/2022 07/02/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     12/02/2022 14/02/2022
     การเดินทาง
     Thai Smile Airways (WE)
     จำนวน
     ราคา
     6,666 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์น่าน แอ่วน่าน บ่อเกลือ ปัว สะปัน
     เดินทาง 12/02/2022 14/02/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      15/02/2022 17/02/2022
      การเดินทาง
      Thai Smile Airways (WE)
      จำนวน
      ราคา
      5,555 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์น่าน แอ่วน่าน บ่อเกลือ ปัว สะปัน
      เดินทาง 15/02/2022 17/02/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       26/02/2022 28/02/2022
       การเดินทาง
       Thai Smile Airways (WE)
       จำนวน
       ราคา
       6,666 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์น่าน แอ่วน่าน บ่อเกลือ ปัว สะปัน
       เดินทาง 26/02/2022 28/02/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        05/03/2022 07/03/2022
        การเดินทาง
        Thai Smile Airways (WE)
        จำนวน
        ราคา
        6,666 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์น่าน แอ่วน่าน บ่อเกลือ ปัว สะปัน
        เดินทาง 05/03/2022 07/03/2022
        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         12/03/2022 14/03/2022
         การเดินทาง
         Thai Smile Airways (WE)
         จำนวน
         ราคา
         6,666 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์น่าน แอ่วน่าน บ่อเกลือ ปัว สะปัน
         เดินทาง 12/03/2022 14/03/2022
         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          15/03/2022 17/03/2022
          การเดินทาง
          Thai Smile Airways (WE)
          จำนวน
          ราคา
          5,555 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์น่าน แอ่วน่าน บ่อเกลือ ปัว สะปัน
          เดินทาง 15/03/2022 17/03/2022
          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           26/03/2022 28/03/2022
           การเดินทาง
           Thai Smile Airways (WE)
           จำนวน
           ราคา
           6,666 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์น่าน แอ่วน่าน บ่อเกลือ ปัว สะปัน
           เดินทาง 26/03/2022 28/03/2022
           *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            Tags ที่เกี่ยวข้อง
            Share on social networks
            โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
            • ก.พ.66 - เม.ย.66
            • 5 วัน 3 คืน
            เริ่มต้น 39,999 บาท
            • มิ.ย.65 - ธ.ค.65
            • 8 วัน 5 คืน
            เริ่มต้น 73,888 บาท
            • ก.พ.65 - มี.ค.65
            • 8 วัน 5 คืน
            เริ่มต้น 89,999 บาท