วัดหนองบัว – วัดก๋ง – ต้นติกเดียม – วัดภูเก็ต – ปัว – ดอยสกาด-ดอยภูคา-จุดชมวิว1715-บ่อเกลือ-บ้านสะปัน – วัดภูมินทร์ – นั่งรถรางชมเมือง -กาแฟไทลื้อวัดภูมินทร์ – นั่งรถรางชมเมือง -กาแฟไทลื้อ-วัดพระธาตุช้างค้ำ-พระธาตุแช่แห้ง -วัดพระธาตุเขาน้อย – ดอยเสมอดาว – ผาชู้ -ผาหัวสิงห์

ทัวร์น่าน Special..กระซิบรักเสมอดาว น่านไง , At Ubon Travel
รหัส 024-0065
วันที่เดินทาง
พ.ย.64 - ม.ค.65
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
Thai Smile Airways (WE)
ราคาเริ่มต้น
14,900 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
111 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
น่าน – จิบแฟ-แช่น้ำ - วัดหนองบัว – วัดก๋ง – ต้นติกเดียม – วัดภูเก็ต - ปัว

08.00 น. :  คณะพร้อมกันที่สนามสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยสไมล์ โดยมีเจ้าหน้าที่จาก Consortium Trip คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระในการเดินทาง พร้อมแจกหน้ากากและเจลล้างมือ

10.15 น. : เหินฟ้าสู่ จ.น่าน โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 154   (บนเครื่องบริการอาหารว่าง แต่ให้นำมาทานด้านล่าง)

11.35 น. : คณะเดินทางถึง  สนามบินน่าน สมาชิกรับสัมภาระ..ก่อนผ่านตรวจคัดกรองโควิด 19 นำคณะเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารครัวนฤมล  

บ่าย : นำคณะเดินทางสู่จุด Check In ซิลล์ สุดฮิต ร้านกาแฟ..จิบแฟ – แช่น้ำ ให้ท่านได้ผ่อนคลาย..ความเหนื่อยล้า..จากการเดินทาง..สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดหนองบัวเป็นวัดที่เก่าแก่ประจำหมู่บ้านหนองบัว อยู่ท่ามกลางหมู่บ้านไทยลื้ออัน สงบร่มเย็น วัดศรีมงคล (ก๋ง) เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2395

จากนั้นนำท่านชมวัดปรางค์  สิ่งที่น่าสนใจในวัดนี้ ที่ทำให้ผู้คนหลั่งไหลมาชมคือ ต้นดิกเดียม ต้นไม้มหัศจรรย์ ผิดธรรมชาติ พันธุ์พฤกษาน่าฉงน แค่เห็นเป็นต้นไม้หันหลังให้แดดหันหน้า เข้าวัดก็แปลกเหลือหลายอยู่แล้ว แต่ใครจะเชื่อว่าต้นไม้ ประหลาดต้นนี้เป็นต้นอารมณ์ขัน ใบไม้จะไหวสั่นทุกครั้ง ที่ถูกคนสัมผัส จนได้รับแต่วตั้งให้เป็น 1 ใน UNSEEN THAILAND ก่อนนำท่านเดินทางสู่ วัดภูเก็ต หมายถึง วัดบ้านเก็ตที่อยู่บนภู หรือ ดอย วัดภูเก็ต เป็นวัดที่มีภูมิทัศน์และวิวที่สวยงามมีลานชมวิวที่สามารถมองได้กว้างถึง 180 องศา

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ ร้านกาแฟชื่อดังของจังหวัดน่าน เป็นส่วนหนึ่งของร้าน ลำดวนผ้าทอ ร้านขายผ้าพื้นบ้านที่มีของที่ระลึกและผ้าทอไทลื้อผ้าทอน้ำไหล ลายโบราณต่าง ๆ

18.00 น. : บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารของที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก…ฮักปัว โฮเทล

วันที่ 2
ดอยสกาด-ดอยภูคา-จุดชมวิว1715-บ่อเกลือ-บ้านสะปัน-ถนนคนเดิน

เช้า : บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของที่พัก

08.00 น. ; นำคณะเดินทางสู่ “ดอยสกาด” ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศสุดฟินส์เวอร์..กับ 6 จุด Check In สุดฮิตในสกาด อาทิเช่น 1.สกาดคอฟฟี่  2.สกาด กม.8  3.สกาดดิโฮมสเตย์ 4.ก๋วยเตี๋ยวคุณหลิ่ง  5.บ้านจักษ์กะพัฒน์  6.ลุงหมายโฮมสเตย์ ดอยสกาด

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารครัวต้นตาล 

บ่าย : นำท่านนำท่านเดินทางสู่ ดอยภูคา  เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่มีทั้งพืชพรรณและสัตว์ป่าที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศน์ รวมทั้งเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำหลายสาย ระหว่างทางแวะจุดชมวิว 1715 จุดชมวิวที่สวยงามและเป็นจุด Check In ที่ไม่ควรพลาด สมควรแก่เวลาแวะสักการะ ศาลเจ้าพ่อภูคา  บริเวณนี้ยังมี ต้นภูคา (Brettschneider sines )   พันธุ์ไม้ที่ได้ชื่อ ว่าหายากที่สุดในโลกชนิดหนึ่ง เคยพบใน  มณฑลยูนาน  ของจีน เดินทางสู่ ต่อไปยัง บ่อเกลือสินเธาว์  มีชื่อเสียงในด้านการทำเกลือบนภูเขาที่ไม่มีที่ใดเหมือน

16.00 น. : นำท่านเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศ “บ้านสะปัน” เป็นชุมชนเล็กๆ แสนสงบ ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขา มีลำธารไหลผ่าน ระหว่างทางแวะ ร้านกาแฟ เดอะวิว @ กิ่วม่วง ร้านกาแฟหลัก 100 แต่วิวหลักล้าน

ค่ำ : อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดินเมืองน่าน หรือ กาดข่วงเมืองน่าน ท่านสามารถเดินชิล ๆ เพลิน ๆ เลือกซื้ออาหารมากมาย

วันที่ 3
วัดภูมินทร์ – นั่งรถรางชมเมือง -กาแฟไทลื้อ-วัดพระธาตุช้างค้ำ-พระธาตุแช่แห้ง -วัดพระธาตุเขาน้อย

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก

08.30 น. : นำท่านเข้าชมพระประธานจตุรทิศและจิตรกรรมฝาผนังที่ วัดภูมินทร์ หรือที่ทุกคนรู้จักปู่ม่าน ย่าม่าน กระซิบรักบรรลือโลก ภาพเขียนฝาผนังโดยช่างฝีมือล้านนา ซึ่งเป็นภาพเขียนชื่อดัง

10.00 น. : จากนั้นนำท่านนั่งรถชมเมืองน่านแบบเนิบๆ สัมผัสธรรมชาติและวิถีชุมชน ผ่านชม วัดศรีพันต้น, วัดสวนตาล จากนั้นนำท่านชม โฮงเจ้าฟองคำ เป็นบ้านของเจ้าล้านนาไทยฝ่ายเหนือ สร้างขึ้นมาเมื่อประมาณ 100 ปี่ที่ผ่านมา

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหารเฮือนเจ้านาง

บ่าย : ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองจังหวัดน่าน เพื่อชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน “หอคำหลวง” ซึ่งปัจจุบันได้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่มีค่าและประวัติศาสตร์ของเมืองน่านโดยเฉพาะ งาช้างดำ (งาช้างสีดำที่มีเพียงแห่งเดียวในโลก) จากนั้นชม วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร นมัสการพระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนี

15.00 น. : นำท่านท่านนมัสการ พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำคนเกิดปีเถาะองค์พระธาตุตั้งอยู่บนเชิงเนิน ปูอิฐ ลาดขึ้นไปยังยอด องค์พระเจดีย์เป็นศิลปะแบบล้านนาไทย ฐานสี่เหลี่ยมซ้อนกันขึ้นไปจนสูง องค์พระธาตุใช้แผ่นทองเหลืองบุรอบฐานแล้วลงรักปิดทอง พระธาตุแช่แห้ง

17.00 น. : นำท่านขึ้นไปกราบนมัสการ วัดพระธาตุเขาน้อย องค์พระธาตุตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย ซึ่งอยู่ด้าน ตะวันตกของตัวเมืองน่าน

18.00 น. : บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารเฮือนฮอม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 4
ดอยเสมอดาว - ผาชู้ -ผาหัวสิงห์ – โอท็อปเมืองน่าน – เฮือนฮังต่อ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

05.00 น. : นำท่านเดินทางสู่ ดอยเสมอดาว ชมทะเลหมอกที่สวยงามที่สุด ถึง 2 จุด ได้แก่ ดอยเสมอดาว ซึ่งเป็นจุดที่สามารถชมทะเลหมอกได้กว้างไกล และเห็นวิวหัวสิงห์ตั้งตระหง่านและจุดชมวิว ผาชู้ หรือผาเชิดชู ซึ่งจะเห็นทะเลหมอกได้ใกล้กว่าจุดแรก ซึ่งทั้งทะเลหมอกทั้ง 2 จุด จะลอยเหนือ แม่น้ำน่าน งดงามมาก

08.00 น. : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก

09.00 น. : คณะพร้อมกัน บริเวณ ล็อบบี้ โรงแรม ทำการ Check Out เคลียร์ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ก่อนนำท่านออกเดินทางสู่ ศูนย์โอท็อปน่าน ศูนย์รวมของฝากของที่ระลึก ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดน่าน

12.05 น. : เหินฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสารการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 155

13.20 น. : เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ..โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการไทยสไมล์ พร้อมน้ำหนัก 20 ก.ก
 • ค่า รถตู้ปรับอากาศ วีไอพี บริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พักที่ระบุในรายการ จำนวน 3 คืน(ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมอุทยาน และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารเลิศรส จำนวน 8 มื้อ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นนำเที่ยว
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน  (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆอาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากรายการ
 • ทิปไกด์และคนขับ ท่านละ 400 บาทต่อทริป

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายส่วนต่างให้ชำระเป็นเงินสดกับมัคคุเทศก์หน้างาน

 1. ส่วนต่างแถวที่หมายถึงที่นั่งบนรถตู้ แถวที่ 1 เพิ่ม 600 บาท/แถวที่ 2 เพิ่ม 300 บาท
 2. และส่วนต่างวันหยุดต่อเนื่อง เพิ่ม 1,000 บาทต่อท่าน  เทศกาลปีใหม่เพิ่ม 1,500 บาทต่อท่าน

เงื่อนไขการจอง           

ชำระเงินในระบบผ่านแอปฯ เป๋าตัง ที่ผูก G Wallet และได้รับสิทธิ์ตามโครงการเท่านั้น

– รายการทัวร์เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
– ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนไม่มีการชำระเงินมัดจำ
– ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
– โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
– ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมปริปในบางวัน

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • เดินทางมาเอง
 • ม.ค.65 - พ.ค.65
 • 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 4,788 บาท
 • รถตู้
 • มี.ค.64 - เม.ย.64
 • 1 วัน 0 คืน
เริ่มต้น 899 บาท
 • Air Asia (FD)
 • ก.พ.64 - มี.ค.64
 • 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 7,999 บาท