พิพิธภัณฑ์บัลแกเรีย – มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี – โซเฟีย – อารามรีล่า – พลอฟดิฟ – สุเหร่าโบราณ – โรงละครกลางแจ้ง – พลอฟดิฟ – เวลีโค ทาร์โนโว – บูคาเรสต์(โรมาเนีย) – บูคาเรสต์ – ซินายา – ปราสาทเปเลส – บราน – เข้าชมปราสาทแดร็กคูล่า – บราซอฟ – โบสถ์ดำ – บูคาเรสต์

ทัวร์บัลแกเลีย โรมาเนีย , At Ubon Travel
รหัส 012-0307
วันที่เดินทาง
ม.ค.65 - เม.ย.65
ช่วงเวลา
8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
59,900 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ - บัลแกเลีย

20.30 น. : พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น4 เคาน์เตอร์สายการบินการ์ตาร์แอร์เวย์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง

วันที่ 2
สนามบินสุวรรณภูมิ -โซเฟีย(บัลแกเลีย) - พิพิธภัณฑ์บัลแกเรีย - มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี

02.10 น. : (เวลาท้องถิ่น) นำท่านออกเดินทางสู่ ประเทศบัลแกเลีย โดยสายการบินการ์ตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR837/QR227

*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองโดฮา : 0530-0645 *.*.*.

11.45 น. : (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินกรุงโซเฟีย (Sofia) ประเทศบัลแกเลีย เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐบัลแกเรียและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเรื่องจำนวนประชากรเป็นอันดับที่ 47 ของสหภาพยุโรป เมืองศูนย์กลางของการขนส่ง

บ่าย : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติบัลแกเรีย (National Museum of History) ประวัติศาสตร์ความเป็นมา  ของชาวบัลแกเรีย มีสิ่งของต่างๆอันล้ำค่าหายากมากมายที่จัดแสดง ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1973

นำท่าน ชมมหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี (Alexander Nevsky Cathedral)  ซึ่งถือเป็นมหาวิหารคริสตจักรนิกายออร์โธด๊อกซ์ที่ใหญ่อันดับหนึ่งของโลก….รูปแบบการก่อสร้างของนีโอไบแซนไทน์ ซึ่งออกแบบโดยสถาปนิค อเล็กซานเดอร์ โพมีรานท์เซฟ เป็นมหาวิหารที่การก่อสร้างในแบบโดมหลังคาทรงกลมสีเขียว ที่มีความสูงถึง  53 เมตร ตกแต่งด้วยหินอ่อนที่วิจิตรตระการตา ภายในมีเนื้อที่ประมาณ 3,170 ตรม.

นำท่าน ผ่านชมโบสถ์เซนต์โซเฟีย (St.Sophia Church) หนึ่งในสถาปัตยกรรมที่อยู่ใกล้กับตลาดกลาง โดยโบสถ์  แห่งนี้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบ Moorish Revival ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดัง ฟริดริช กรูนันเกอร์ (Friedrich Grünanger) ชมพระราชวังเดิมที่ จัตุรัสบัทเทนเบิร์ก (Battenberg Square) ซึ่งปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ ได้กลายเป็น หอศิลป์แห่งชาติ (National Art Gallery)

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 3
โซเฟีย - อารามรีล่า - พลอฟดิฟ - สุเหร่าโบราณ - โรงละครกลางแจ้ง

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นออกเดินทางสู่  เมืองรีล่า (Rila) (89 กม.) เมืองที่ตั้งอยู่บนภูเขาทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ เป็นภูเขาสูงที่สุด บัลแกเรียและเทือกเขาบอลข่าน ที่ระดับความสูง 1,147 เมตร…. นำท่าน ชมอารามมรดกโลกรีล่า (Rila Monastery) เป็นอารามของคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดและมีผู้ชมมากที่สุดของบัลแกเรีย ตั้งอยู่บนจุดที่มีทิวทัศน์สวยงามของภูเขารีล่า ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1983 ชมความสวยงามของวิหาร ที่ก่อตั้งขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 10

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองพลอฟดิฟ (Plovdiv) (156 กม.) เมืองแห่งสุนทรีย์และศูนย์กลางการบริหารและการปกครองของจังหวัดพลอฟดิฟ ที่มีความใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อดีตที่นี่คือเมืองที่ศิลปิน จิตรกร และปัญญาชนมาตั้งรกรากมากขึ้น..

นำท่าน ชมเมืองเก่าพลอฟดิฟ (Plovdiv Old City) ส่วนที่เก่าแก่ของตัวเมืองได้รับการอนุรักษ์ทาง สถาปัตยกรรม ซึ่งทำให้ พลอฟดิฟ ยังคงมีกลิ่นอายของยุคเรอเนสซองจนถึงปัจจุบัน สภาพตึกรามบ้านช่องยังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งรูปแบบเดิม….นำท่านเดินชมเขตเมืองเก่าบนถนนที่ปูด้วยแผ่นหินแบบโบราณ….ผ่านชมโบราณสถานโรงละครกลางแจ้งแบบโรมัน (Philippopolis Theatre) อายุกว่า 2,000 ปี ที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ และ สภาโรมัน (Roman Forum)  ผ่านชมสุเหร่า  โบราณ (Dzhumaya Mosque) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 ในช่วงการปกครองของออตโตมันเติร์ก โดยสร้างทับลงไปบนโบสถ์คริสต์เก่าเซ้นต์เพตก้า ใช้เสาขนาดใหญ่สี่เสาคร่อมเหนือโถงใต้ดิน 9 โถง โดมสุเหร่าเคลือบทับด้วยตะกั่ว และมีหอขานสูงถึง 23 เมตร โรงอาบน้าแบบตุรกีโบราณ (Turkish Bath) อายุย้อนหลังไปในคริสต์ศตวรรษที่ 16 ที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ ….

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 4
พลอฟดิฟ - เวลีโค ทาร์โนโว - บูคาเรสต์(โรมาเนีย)

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเวลีโค ทาร์โนโว (Veliko Tarnovo) (209 กม.) เป็นเมืองเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยานตา ที่มี  ความใสสะอาดราวกับกระจกสะท้อนอยู่เบื้องล่าง นอกจากนั้นยังเคยเป็นเมืองหลวงแห่งที่สองของอาณาจักรบัลแกเรีย เป็นเมืองที่มีป้อมปราการ โบสถ์ พิพิธภัณฑ์ มากมาย นอกจากนี้แล้วแห่งประวัติศาสตร์แห่งนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในดินแดน ที่มีการตั้งถิ่นฐานที่เก่าแก่ที่สุดในบัลแกเรียอีกด้วยชมอาคารบ้านเรือนสวยงามแปลกตาที่ปลูกสร้างแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานแบบ Bulgarian National Revival ซึ่งบางทีก็ถูกเรียกว่า บัลแกเรียนเรอเนสซองส์ (Bulgarian Renaissance)

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : นำท่าน เข้าชมซากปราสาทปรักหักพังอันโดดเด่นของเมืองปราสาทซารีเวทส์  (Tsarevets Castle) เป็นป้อม  ปราการในยุคกลางที่สำคัญและมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำยานตา ซึ่งในอดีตเป็นที่อยู่อาศัยของกษัตริย์และมีโบสถ์ที่ในเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา แต่ในปัจจุบันได้มี  การตกแต่งด้วยศิลปะร่วมสมัยที่สวยงามและแปลกตา ปัจจุบันได้มีการทำนุบำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลาจึงทำให้ป้อมปราการแหล่งนี้อยู่ในลักษณะที่ค่อนข้างสมบูรณ์…ชมความงดงามของอาคารบ้านเรือนที่ย่านถนนกูร์โก (Gurko Street) ที่นี่ท่านจะพบกับบ้านที่มีการอนุรักษ์ไวในแบบเดิม โดยบ้านแต่ละหลังนั้นมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากมาย

จากนั้นนำท่านเดินเล่น ณ ถนนซาโมวอดสก้า (Samovodska) ซึ่งเป็นถนนที่ได้รับความนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เนื่องจากที่นี้จะ  มีสินค้าท้องถิ่น และของที่ระลึกขายอยู่เป็นจำนวนมาก นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองรูเซ (RUSE) (107  กม.) ข้ามพรมแดนไปยังโรมาเนีย ได้รับการขนานนามว่า ลิตเติ้ลเวียนนา(Little Vienna) เป็นที่รู้จักกันมากในช่วงศตวรรษที่ 19 – 20  …ออกเดินทางสู่ เมืองบูคาเรสต์ (Bucharest) (89 กม.) เมืองหลวงประเทศโรมาเนีย

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 5
บูคาเรสต์ - ซินายา - ปราสาทเปเลส - บราน - เข้าชมปราสาทแดร็กคูล่า

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองซินาย่า (Sinaia) (140 กม.) ตั้งอยู่ในจังหวัดพราโฮว่าและเป็นพื้นที่ทางด้านประวัติศาสตร์ของมันเทเนีย และมีชื่อเสียงทางด้านเป็นเนินเขาสูงที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 760-860 เมตร

นำท่าน เข้าชมปราสาทเปเลส (Peles Castle) ตั้งอยู่ในหุบเขาบูเซกิใกลักับเมืองซินาย่า เป็นปราสาทที่ประทับในฤดูร้อนของกษัตริย์ และได้รับการยกย่องว่าเป็นปราสาทอีกแห่งที่สวยที่สุดในโลก เนื่องจากตั้งอยู่กลางป่าสนบนเทือกเขาคาร์เปเทียน ปราสาทนี้ถูกสร้างขึ้นโดยเจ้าชายคาลอสที่ 1 กษัตริย์แห่งโรมาเนียในสมัยศตวรรษที่ 19 ใช้เวลาสร้างนานถึง 10 ปี โดยเริ่มปี ค.ศ.1873-1973 ความงดงามของปราสาทแห่งนี้ มิใช่อยู่ที่ความยิ่งใหญ่ของตัวปราสาทแต่อยู่ที่การตกแต่งภายในอย่างหรูหรางดงาม เป็นปราสาทที่รวบรวมงานศิลปะที่สวยงามมากมายจากประเทศต่างๆ ในยุโรป เช่น โคมไฟระย้าจากอิตาลี รูปภาพติดผนังจากฝรั่งเศส ฯลฯ

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่  เมืองบราน (BRAN) (48 กม.) ที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออก ….นำท่าน เข้าชมปราสาทบราน (Bran Castle) หรือที่รู้จักกันในนามของ ปราสาทแดร๊กคูล่า (Dracula’s  Castle) ปราสาทนี้ถูกสร้างขึ้นในในศตวรรษที่ 14 เป็นปราสาทที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในโรมาเนีย ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนยอดเขา สร้างขึ้นเพื่อเป็นป้อมควบคุมเส้นทางการค้าและเก็บภาษีระหว่างแคว้นวาลันเซียและแคว้นทรานซิลวาเนีย ภายในตัวปราสาทมีห้องต่างๆมากมาย 

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 6
บราซอฟ - โบสถ์ดำ - บูคาเรสต์

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองบราซอฟ (BRASOV) (27 กม.) เมืองใหญ่ที่สุดแห่งแคว้นทรานซิลวาเนีย แคว้นที่สวยงามและมีชื่อเสียงของโรมาเนีย แคว้นนี้เกิดขึ้นในศตวรรษที่12โดยชาวแซกซอนส์ซึ่งเคยถูกปกครองโดยชนชาติเยอรมนีและเป็นศูนย์กลางการค้าของชาวแซกซอนส์…

นำท่าน ชมความสวยงามของเมืองบราซอฟ ที่ถูกสร้างด้วยสถาปัตยกรรมที่มีความงดงาม ซึ่งมีชาวโรมาเนียนอาศัยอยู่  ทางด้านตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้ของเมือง ส่วนชาวฮังกาเรียนอยู่ทางด้านตะวันออก พวกเยอรมันอาศัยอยู่ทางด้านเหนือและรอบๆ ตัวเมือง นำท่าน ชมโรงเรียนแห่งแรกของประเทศโรมาเนีย (Romanian first school) ชมย่านใจกลางเมืองและจัตุรัสกลางเมืองซึ่งมีหอนาฬิกาที่สวยงามสูงโดดเด่น ที่แสดงเวลาให้กับผู้คนที่เดินผ่านไปมา

นำท่าน ชมภายนอกโบสถ์ดำ (Black Church)ป็นโบสถ์ที่มีชื่อเสียงซึ่งจัดเป็นโบสถ์สถาปัตยกรรมโกธิคที่ใหญ่  ที่สุดของโรมาเนีย แต่ได้สร้างขึ้นให้เป็นโบสถ์โรมันคาธอลิคเพื่ออุทิศให้พระแม่มารี เพื่อทดแทนโบสถ์หลังเก่าที่มีการปฏิรูปสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1383-1385 หลังจากที่ถูกพวกมองโกลบุกเข้ามาทำลายเมื่อปี ค.ศ.1242 และปี ค.ศ. 1477 ก็ได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีกหลังจากที่พวกเตอร์กิสบุกเข้าทำลายในปี ค.ศ.1421

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : นำท่านออกเดินทางกลับสู่ เมืองบูคาเรสต์ (Bucharest) (170 กม.) เป็นเมืองอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ ของประเทศ ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแดมโบวิดา…เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6 ของสหภาพยุโรป เป็นหนึ่งในศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและการขนส่งของยุโรปตะวันออก เป็นเมืองหนึ่งที่ร่ำรวยที่สุดและครอบคลุมสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการประชุม การศึกษา ทางวัฒนธรรม….

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร

วันที่ 7
บูคาเรสต์ - ชมเมือง

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่าน ชมความสวยงามของเมืองบูคาเรสต์ / ชมจัตุรัสแห่งการปฎิวัติ (Revolution Square) โอเปร่าเฮ้าส์ (Opera House) โรงทหารแห่งชาติ (National Military Academy) ผ่านชม ประตูชัย ซึ่งตั้งอยู่บนถนนคิสเซเลฟฟ ซึ่งสร้างเลียนแบบประตูชัยในกรุงปารีส ในสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนีย (Romanian Athenaeum) ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย เลือกซื้อสินค้าที่ย่านเมืองเก่าซึ่งเป็นศูนย์กลางของกรุงบูคาเรสต์…

นำท่าน ถ่ายภาพด้านนอกคู่กับอาคารรัฐสภา หรือ ทำเนียบประธานาธิบดี ของประเทศโรมาเนีย (Palace of the Parlia ment) ทำเนียบประธานาธิบดีที่ใหญ่โตโอฬารของอดีตประธานาธิบดีจอมเผด็จการ นิโคไล เชาเชสคู โดยทำเนียบประธานาธิบดีแห่งนี้ ได้รับการยกย่องว่าเป็นอาคารรัฐสภานี้ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากตึกเพนตากอนของสหรัฐอเมริกา….

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : นำท่าน ชมเมืองบูคาเรสต์ ที่ได้รับสมญานามว่า ปารีสน้อยแห่งยุโรปตะวันออก เนื่องจากในสมัยก่อนชนชั้นสูงของโรมาเนียนิยมส่งบุตรหลานไปเรียนที่ฝรั่งเศส จึงได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมฝรั่งเศสทั้งในด้านแฟชั่นและศิลปะรวมทั้งสถาปัตยกรรมซึ่งยังปรากฏให้เห็นอย่างมากมาย มีเวลาให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกตามอัธยาศัย…

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 8
บูคาเรสต์ - โดฮา - ประเทศไทย

00.35 น. : ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย  โดยสายการบินการ์ตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR220/QR838

*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองโดฮา : 0510-0750 *.*.*.

18.35 น. : (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสำหรับการเปลี่ยนแปลง)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการวันละ 12 ชม. ตามกฎหมาย
 4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า
 5. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 6. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
  -ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,550,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
  -ค่ารักษาพยาบาลสำหรับคนไข้ใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านั้น)

** ลูกค้าท่านใดสนใจ…ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
– เบี้ยประกันเริ่มต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
– เบี้ยประกันเริ่มต้น 520.-บาท [ระยะเวลา 8-11 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]เท่านั้น

 1. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
 2. ค่าวีซ่า
 3. ค่าทิป
 1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี
 4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ ค่าบริการพิเศษต่างๆ
 6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง

เงื่อนไขการจอง

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป

เงื่อนไขการชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนการเดินทาง  หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม***

กรณียกเลิกการเดินทาง

 • ยกเลิกการเดินทางเก็บค่ามัดจำเต็มจำนวนทุกกรณี
 • ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าทัวร์เต็มจำนวนตามราคาทัวร์
 • กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง)
 • กรณีผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่ทางสายการบินให้ระบุข้อความตามเงื่อนไขสายการบินนั้น ๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ) ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีที่ท่านยื่นวีซ่าแล้ว
ช่วงเดินทาง
21/01/2022 28/01/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
59,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์บัลแกเลีย โรมาเนีย
เดินทาง 21/01/2022 28/01/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,900 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  25/01/2022 01/02/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  59,900 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์บัลแกเลีย โรมาเนีย
  เดินทาง 25/01/2022 01/02/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,900 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   30/01/2022 06/02/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   59,900 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์บัลแกเลีย โรมาเนีย
   เดินทาง 30/01/2022 06/02/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,900 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    05/02/2022 12/02/2022
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    59,900 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์บัลแกเลีย โรมาเนีย
    เดินทาง 05/02/2022 12/02/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,900 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     18/02/2022 25/02/2022
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     59,900 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์บัลแกเลีย โรมาเนีย
     เดินทาง 18/02/2022 25/02/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,900 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      25/02/2022 04/03/2022
      การเดินทาง
      จำนวน
      ราคา
      59,900 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์บัลแกเลีย โรมาเนีย
      เดินทาง 25/02/2022 04/03/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,900 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       08/03/2022 15/03/2022
       การเดินทาง
       จำนวน
       ราคา
       59,900 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์บัลแกเลีย โรมาเนีย
       เดินทาง 08/03/2022 15/03/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,900 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        18/03/2022 25/03/2022
        การเดินทาง
        จำนวน
        ราคา
        59,900 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์บัลแกเลีย โรมาเนีย
        เดินทาง 18/03/2022 25/03/2022
        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,900 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         23/03/2022 30/03/2022
         การเดินทาง
         จำนวน
         ราคา
         59,900 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์บัลแกเลีย โรมาเนีย
         เดินทาง 23/03/2022 30/03/2022
         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,900 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          09/04/2022 16/04/2022
          การเดินทาง
          จำนวน
          ราคา
          69,900 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์บัลแกเลีย โรมาเนีย
          เดินทาง 09/04/2022 16/04/2022
          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,900 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           10/04/2022 17/04/2022
           การเดินทาง
           จำนวน
           ราคา
           69,900 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์บัลแกเลีย โรมาเนีย
           เดินทาง 10/04/2022 17/04/2022
           *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,900 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            11/04/2022 18/04/2022
            การเดินทาง
            จำนวน
            ราคา
            69,900 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์บัลแกเลีย โรมาเนีย
            เดินทาง 11/04/2022 18/04/2022
            *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,900 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             12/04/2022 19/04/2022
             การเดินทาง
             จำนวน
             ราคา
             69,900 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์บัลแกเลีย โรมาเนีย
             เดินทาง 12/04/2022 19/04/2022
             *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,900 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              Tags ที่เกี่ยวข้อง
              Share on social networks
              โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ