พระธาตุขามแก่น – บึงกาฬ – บึงโขงหลง – วัดอาฮงศิลาวาส – ภูสิงห์ – หินสามวาฬ – วัดภูทอก – ถ้ำนาคา-สำนักสงฆ์ฐิติสาราราม (วัดตาดวิมานทิพย์) – หาดสมบูรณ์ – ศาลเจ้าปู่อือลือ – นั่งเรือ เกาะดอนโพธิ์ – วังปู่เจ้าอือลือนาคราช    

ทัวร์บึงกาฬ ถ้ำนาคา หินสามวาฬ , At Ubon Travel
รหัส 003-0061
วันที่เดินทาง
พ.ย.64 - ม.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
3,998 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
99 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ปั๊มน้ำมันปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ – ขอนแก่น – พระธาตุขามแก่น – บึงกาฬ - บึงโขงหลง

05.00 น. : พร้อมกันที่จุดนัดหมาย พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊มน้ำมัน ปั๊ม Shell แม็คโคร แจ้งวัฒนะ เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับ ออกเดินทางสู่ขอนแก่น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ6-7ชั่วโมง) อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนบนรถตาม เดินทางสู่ พระธาตุขามแก่น ประดิษฐานอยู่ที่วัดเจติยภูมิ บ้านขาม ปูชนียสถานของจังหวัดขอนแก่น

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน

บ่าย : ออกเดินทางสู่ บึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ เป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ ต้นน้ำของบึงโขงหลงเกิดจากภูวัวและภูลังกาไหลมารวมกันลงสู่แม่น้ำสงครามและลงสู่แม่น้ำโขง มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำ นกน้ำ และพืชน้ำนานาชนิด บริเวณบึงโขงหลงยังมี หาดคำสมบูรณ์ หาดทรายทอดยาว เป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจสามารถชมวิวทิวทัศน์ของบึงโขงหลงโดยมีภูลังกาตั้งเด่นเป็นฉากหลัง

เย็น : บริการอาหารเย็น

วันที่ 2
ถ้ำนาคา-สำนักสงฆ์ฐิติสาราราม (วัดตาดวิมานทิพย์) จุดเริ่มเส้นทาง (ใช้เวลาเดินขึ้นลงและชมประมาณ4-5ชั่วโมง) – หาดสมบูรณ์ – ศาลเจ้าปู่อือลือ - นั่งเรือ เกาะดอนโพธิ์ - วังปู่เจ้าอือลือนาคราช

เช้า : รับประทานอาหารเช้า เดินทางสู่ ถ้ำนาคา ขึ้นทาง สำนักสงฆ์ฐิติสาราราม (วัดตาดวิมานทิพย์) จุดเริ่มเส้นทางสู่ ถ้ำนาคา ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา “ถ้ำนาคา” หรือ “ถ้ำพญานาค” มีหินและผนังถ้ำที่มีรูปทรงคล้ายพญานาคขนาดใหญ่นอนขดตัว โดยมีส่วนสำคัญทั้งส่วนหัว ลำตัว และเกล็ดพญานาค ทางเดินขึ้นไปถ้ำต้องเดินทางเดินดินสลับกับขึ้นบันไดสูงชันที่ทางอุทยานฯ จัดสร้างขึ้น มีเส้นทางเดินป่าประมาณ2กิโลเมตร ซึ่งมีป้ายบอกทางชัดเจนและมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดต่างๆเพื่อแนะนำและรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว จากจุดเริ่มต้นจุดขึ้นนี้ระหว่างทางจะพบประตูเต่า หินหัวเรือ หัวนาคาหัวที่ 3 และเมื่อขึ้นถึงบนเขาจะมีทางไปพบหัวนาคาหัวที่ 1ก่อน (การเดินทางเที่ยวถ้ำนาคาเริ่มเปิดให้เดินทางขึ้นเวลา07.00น.-14.00น. และให้ลงจากเขาถึงบริเวณด้านล่างไม่เกินเวลา17.00น. หากมีฝนตกหนักทางอุธยานฯจะปิดทางขึ้นเขา ก่อนการเดินทางบริษัทจะมีการทำจองคิวเข้าชมล่วงหน้าไม่เกิน15วัน กรณีทางบริษัททำจอง) เดินทางสู่ หาดสมบูรณ์ ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ มีวิวสวย บริเวณหาด เต็มไปด้วยร้านอาหารริมน้ำจำนวนมาก เป็นแนวอาหารอีสานท้องถิ่น

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ที่หาดสมบูรณ์ เดินทางสู่ ศาลเจ้าปู่อือลือนาคราช ตำนานปู่อือ พญานาคราชในพื้นที่ชุ่มน้ำโลกให้ท่านกราบไหว้ขอพร นำท่านล่องเรือบึงโขงหลง ไหว้ขอพรปู่อือลือ วังปู่เจ้าอือลือนาคราช ณ เกาะดอนโพธิ์ (เกาะกลางบึงโขงหลง)

เย็น : บริการอาหารเย็น

วันที่ 3
วัดอาฮงศิลาวาส – ภูสิงห์ – หินสามวาฬ – วัดภูทอก - เดินทางกลับนนทบุรี

เช้า : รับประทานอาหารเช้า เดินทางสู่ วัดอาฮงศิลาวาส (แก่งอาฮง) สักการะพระพุทธควานันท์ศาสดา วัดตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง เป็นจุดที่แม่น้ำโขงลึกที่สุด ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นจุดสะดือแม่น้ำโขง เดินทางสู่ ภูสิงห์ อยู่เขตพื้นที่อนุรักษ์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดดเด่นด้วยภูเขาหินทราย หน้าผา ถ้ำ กลุ่มหินรูปทรงต่างๆ และผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ ชม หินสามวาฬ หินยักษ์ทรงเหมือนปลาวาฬ เป็นหินขนาดใหญ่ติดหน้าผาสูง แยกตัวเป็น 3 ก้อนใหญ่ๆ เรียงต่อกัน มีอายุประมาณ 75 ล้านปี จุดเช็คอินUnseenห้ามพลาด

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน เดินทางสู่ วัดภูทอก” หรือ “วัดเจติยาคีรีวิหาร” สถานที่ปฏิบัติธรรมสวยงามด้วยธรรมชาติแวดล้อม แฝงไว้ซึ่งเสน่ห์ทางธรรม การชมสามารถเดินเท้าขึ้นสู่ยอดภูทอก จุดเด่นคือ สะพานไม้และบันไดขึ้นชมทัศนียภาพรอบ ๆ แบบ 360 ซึ่งมีทั้งหมด 7 ชั้น ตั้งแต่ชั้นที่ 3 เป็นต้นไปสามารถเดินชม แบบสะพานเวียนรอบเขาซึ่งจะ ได้เห็น มุมมองที่แตกต่างไปเรื่อย ๆ (ระยะเวลาเดินทางขึ้นลงและชมประมาณ2ชั่วโมง+) (หากมีความล่าช้าการเดินทางบริษัทขอนำชมบริเวณด่านล่างเท่านั้น)

สมควรแก่เวลาออกเดินทางกลับสู่จังหวัดนนทบุรีฯพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข
 • ค่ารถ ค่าน้ำมัน และค่าบริการคนขับรถ
 • ค่าที่พัก 2คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า – กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยวDBLแทน กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัททำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม โปรดติดต่อบริษัททัวร์
 • ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท

เงื่อนไขการจอง

นั่งบนรถตู้บริษัทขอสงวนสิทธิ์จัดสรรตามการจองและชำระเงินเท่านั้น

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง

 • สำเนาบัตรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ **
 • เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบ2เข็ม

 เงื่อนไขการจอง

มัดจำท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน(การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

หมายเหตุ

 • กรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางจะต้องมีผู้เดินทางขั้นต่ำ 8 ท่าน
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ
 • การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

ช่วงเดินทาง
12/11/2021 14/11/2021
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
3,998 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์บึงกาฬ ถ้ำนาคา หินสามวาฬ
เดินทาง 12/11/2021 14/11/2021
*** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  19/11/2021 21/11/2021
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  3,998 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์บึงกาฬ ถ้ำนาคา หินสามวาฬ
  เดินทาง 19/11/2021 21/11/2021
  *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   26/11/2021 28/11/2021
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   3,998 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์บึงกาฬ ถ้ำนาคา หินสามวาฬ
   เดินทาง 26/11/2021 28/11/2021
   *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    05/12/2021 07/12/2021
    การเดินทาง
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    3,998 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์บึงกาฬ ถ้ำนาคา หินสามวาฬ
    เดินทาง 05/12/2021 07/12/2021
    *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     10/12/2021 12/12/2021
     การเดินทาง
     รถตู้
     จำนวน
     ราคา
     3,998 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์บึงกาฬ ถ้ำนาคา หินสามวาฬ
     เดินทาง 10/12/2021 12/12/2021
     *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      24/12/2021 26/12/2021
      การเดินทาง
      รถตู้
      จำนวน
      ราคา
      3,998 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์บึงกาฬ ถ้ำนาคา หินสามวาฬ
      เดินทาง 24/12/2021 26/12/2021
      *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       14/01/2022 16/01/2022
       การเดินทาง
       รถตู้
       จำนวน
       ราคา
       3,998 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์บึงกาฬ ถ้ำนาคา หินสามวาฬ
       เดินทาง 14/01/2022 16/01/2022
       *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        28/01/2022 30/01/2022
        การเดินทาง
        รถตู้
        จำนวน
        ราคา
        3,998 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์บึงกาฬ ถ้ำนาคา หินสามวาฬ
        เดินทาง 28/01/2022 30/01/2022
        *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         Tags ที่เกี่ยวข้อง
         Share on social networks
         โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
         • เม.ย.65 - ก.ค.65
         • 11 วัน 9 คืน
         เริ่มต้น 189,999 บาท
         • มิ.ย.65 - ต.ค.65
         • 7 วัน 4 คืน
         เริ่มต้น 69,999 บาท
         • เดินทางมาเอง
         • พ.ย.64 - ม.ค.65
         • 3 วัน 2 คืน
         เริ่มต้น 3,190 บาท
         • เดินทางมาเอง
         • มี.ค.64 - ก.ย.64
         • 3 วัน 2 คืน
         เริ่มต้น 5,390 บาท