ทัวร์บุรีรัมย์-โคราช

ปราสาทหินเมืองต่ำ-ปราสาทพนมรุ้ง-ถนนคนเดินเซราะกราว-วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง-สนามฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด-วัดเขาอังคาร-อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย-อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

ทัวร์บุรีรัมย์-โคราช

รหัส 001-0194
วันที่เดินทาง
มี.ค.64
ช่วงเวลา
2 วัน 1 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
3,488 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
208 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ-ปราสาทหินเมืองต่ำ-ปราสาทพนมรุ้ง-ถนนคนเดินเซราะกราว

05.30 น. : คณะพร้อมกัน ณ สวนลุมไนท์บาซาร์ รัชดาภิเษก ออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP  มุ่งหน้าสู่ จังหวัดบุรีรัมย์

06.00 น. : ออกเดินทางสู่จังหวัดบุรีรัมย์  ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

กลางวัน :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางไป ปราสาทหินเมืองต่ำเป็นศิลปะขอมแบบบาปวน นำท่านเดินทางไป ปราสาทพนมรุ้งเป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่บนเขา  พนมรุ้ง นำท่านเดินทางไปยัง ถนนคนเดินเซราะกราว เป็นถนนคนเดินที่รวมวัฒนธรรมที่เป็นอัตตลักษณ์ของชาวจังหวัดบุรีรัมย์

เย็น : อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 2 วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง-สนามฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด-วัดเขาอังคาร- อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย-อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี-ของฝาก-กรุงเทพฯ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก นำท่านออกเดินทางไปยัง วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง เป็นปากปล่อง ภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วรอบ บริเวณปกคลุมด้วยป่าไม้ ที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าขนาดเล็ก โดยเฉพาะนกนานาชนิด นำท่านออกเดินทางไปยัง สนามฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เป็นสนาม กีฬาที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสนามเหย้าของสโมสรฟุตบอล บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด พาท่านชม วัดเขาอังคาร เป็นวัดปากปล่องภูเขาไฟคาดว่าเคยเป็นที่ตั้ง ของโบราณสถานสมัยทวารวดีเพราะเสมาหินแกะสลักสมัยดังกล่าวหลงเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  นำท่านสู่ อุทยานประวัติศาสตร์พิมายเป็นปราสาทหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นำท่านสู่ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ ของท้าวสุรนารี หรือ “ย่าโม” วีรสตรีไทยผู้อยู่ในหัวใจของชาวโคราชทุกคน จากนั้นพาท่านไปยัง ร้านขายของฝาก ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ ด้วยความสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยว และรับ-ส่ง ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าที่พัก 1 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเท่ากัน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือรายการ อาทิ ค่ามินิบาร์ ค่าพาหนะต่างๆ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ ประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และอาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์/คนขับนำเที่ยว ท่านละ 200 บาท
 • ชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 500 บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • เงื่อนไขการยกเลิกการจอง

เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น เมื่อจองและชำระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง เปลี่ยนผู้เดินทาง หรือขอเงินคืนทุกกรณี กรณีเจ็บป่วยกะทันหัน จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ ตามความเป็นจริง และในกรณีเจ็บป่วยกระทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี และเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้นปราสาทหินเมืองต่ำ

ช่วงเดินทาง
13/03/2021 14/03/2021
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
3,488 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์บุรีรัมย์-โคราช
เดินทาง 13/03/2021 14/03/2021
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  20/03/2021 21/03/2021
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  3,488 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์บุรีรัมย์-โคราช
  เดินทาง 20/03/2021 21/03/2021
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   27/03/2021 28/03/2021
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   3,488 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์บุรีรัมย์-โคราช
   เดินทาง 27/03/2021 28/03/2021
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    13/03/2021 14/03/2021
    รถตู้
    3,488 บาท
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์บุรีรัมย์-โคราช
    เดินทาง 13/03/2021 14/03/2021
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     20/03/2021 21/03/2021
     รถตู้
     3,488 บาท
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์บุรีรัมย์-โคราช
     เดินทาง 20/03/2021 21/03/2021
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      27/03/2021 28/03/2021
      รถตู้
      3,488 บาท
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์บุรีรัมย์-โคราช
      เดินทาง 27/03/2021 28/03/2021
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       Share on social networks
       โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
       • Air Asia (FD)
       • พ.ค.64
       • 4 วัน 3 คืน
       • 177 ครั้ง
       เริ่มต้น 10,990 บาท
       • เดินทางมาเอง
       • เม.ย.64 - ต.ค.64
       • 3 วัน 2 คืน
       • 101 ครั้ง
       เริ่มต้น 3,700 บาท
       รหัส 019-0288
       3 วัน 2 คืน
       เดินทางมาเอง
       เริ่มต้น 3,700 บาท
       • เดินทางมาเอง
       • มี.ค.64
       • 1 วัน 0 คืน
       • 209 ครั้ง
       เริ่มต้น 1,188 บาท
       รหัส 001-0189
       1 วัน 0 คืน
       เดินทางมาเอง
       เริ่มต้น 1,188 บาท
       ชื่นชอบ