ปราสาทหินพนมรุ้ง-เขาอังคาร-วัดขุนก้อง-วัดภูม่านฟ้า-วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง-วัดป่าเขาน้อย-ถนนคนเดินเซาะกราว-วัดเกาะแก้วธุดงคสถาน-สนามกีฬาช้างอารีน่า-BURIRAM CASTLE

ทัวร์บุรีรัมย์ , At Ubon Travel
รหัส 028-0264
วันที่เดินทาง
ธ.ค.64
ช่วงเวลา
2 วัน 1 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
2,599 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ-บุรีรัมย์-ปราสาทหินพนมรุ้ง-เขาอังคาร-วัดขุนก้อง-วัดภูม่านฟ้า-วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง-วัดป่าเขาน้อย-ถนนคนเดินเซาะกราว

05.00 น. : พร้อมกันที่จุดนัดพบ สวนลุมพินี ฝั่งตรงข้าม รพ.จุฬา  ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่

05.30 น. : โดยรถตู้ปรับอากาศ เดินทางสู่ จ.บุรีรัมย์

10.30 น. : ออกเดินทางสู่  อ.เฉลิมพระเกียรติ ระยะทาง 56 กิโลเมตร นำท่านชม ปราสาทหินพนมรุ้ง สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์   โดดเด่นสถาปัตยกรรมแบบขอม สร้างขึ้นบนภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว นักท่องเที่ยวจะต้องเดินบันไดใหญ่จากเชิงเขาขึ้นไปด้านบน สร้างด้วยศิลาแลงและหินทราย โดยมีการออกแบบที่ประณีต มีอาคารเรียงรายไปจนถึงปราสาทประธาน นับเป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่าในแง่ประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง

11.30 น. : นำท่านชม  เขาอังคาร สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยเดียวกับปราสาทหินพนมรุ้ง เป็นวัดที่มีความสวยงาม ใหญ่โตแห่งหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์ มีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย เช่น โบสถ์ 3 ยอด ซึ่งภายในโบสถ์มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง และเรื่องราวชาดกเป็นภาษาอังกฤษ, ใบเสมาพันปี, พระพิฆเนศงาเดียว, พระพุทธ 109 องค์, พระตำหนักศักดิ์สิทธิ์ และเทวรูปเจ้าเมืองขอม เป็นต้น แล้วเดินทางสู่ อ.เมือง

12.30 น. : รับประทานอาหารกลางวัน(1) ลิ้มรสขาหมูนางรอง

บ่าย : นำท่านชม วัดขุนก้อง  เป็นวัดราษฎร์เก่าแก่วัดหนึ่งในอำเภอนางรอง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2150 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2260 นำท่านชม วัดภูม่านฟ้า บรรยากาศร่มรื่น เต็มไปด้วยก้อนหินที่นำมาแกะเป็นรูปลักษณ์อักษรทางพระพุทธศาสนา

15.00 น. : นำท่านชม วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง เป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว มีปากปล่องทะลุเห็นได้ชัดเจน จึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว และที่ศึกษาประวัติศาสตร์ ธรณีวิทยาและชีววิทยา บนเขากระโดงยังมีโบราณสถานสมัยขอมที่สำคัญ คือ รอยพระพุทธบาทจำลอง และพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ชื่อว่า “พระสุภัทรบพิตร” พระพุทธรูปองค์ใหญ่คู่เมืองบุรีรัมย์ ประดิษฐานอยู่บนยอดเขา ชม วัดป่าเขาน้อย ตั้งอยู่ติดเขตวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง เป็นป่าธรรมชาติร่มรื่น และเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่สงบเงียบ

18.00 น. : รับประทานอาหารค่ำอิสระภายใน ถนนคนเดินเซาะกราว มีสินค้าและอาหารมากมายให้ท่านได้เลือก

20.00 น. : นำท่านเข้าที่พัก เดอ ศิตา ปริ้นเซส หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

วันที่ 2
บุรีรัมย์-วัดเกาะแก้วธุดงคสถาน-สนามกีฬาช้างอารีน่า-BURIRAM CASTLE-กรุงเทพฯ

07.00 น. : รับประทานอาหารเช้า(2)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น. : ออกเดินทางสู่ อ.บ้านด่าน ระยะทาง 15 กิโลเมตร นำท่านชม วัดเกาะแก้วธุดงคสถาน นำท่านถ่ายรูป สนามกีฬาช้างอารีน่า เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่วันนี้ไม่มีใครไม่รู้จัก และยังเป็นสนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด สโมสรฟุตบอลชื่อดังของจังหวัด ภายในสนามกว้างขวาง สามารถจุได้ถึง 32,600 ที่นั่ง โดดเด่นด้วยโลโก้สโมสรที่ตั้งเด่นเป็นสง่าตัดกับพื้นหญ้าสีเขียว สวยงาม ทันสมัย และยิ่งใหญ่ตามระดับมาตรฐานสากล ชม BURIRAM CASTLE เป็นส่วนหนึ่งของ BURIRAM UNITED

ชม มหาศิวลึงค์ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก “มหาศิวลึงค์” ตั้งอยู่ภายในสวน “สวนศิวะ12”  โดย มหาศิวลึงค์ ทำจากหินทราย สูงกว่า 9 เมตร ซึ่งใหญ่ที่สุดในโลก รายรอบด้วยแผ่นศิลาหินทราย “กามาสูตร” ซึ่งเปรียบดั่งจุดกำเนิดแห่งจักรวาล

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน(3)ที่ เป็ดย่างคูเมือง

13.00 น. : เดินทางกลับ กรุงเทพฯ ระหว่างทาง แวะซื้อของฝากกลับบ้าน….

19.00 น. : เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…………….

เงื่อนไข
 • รถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก ตามที่ระบุ ในโปรแกรมการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุ(เฉพาะคนไทย)
 • มัคคุเทศก์ พร้อมผู้ช่วยดูแลท่านตลอดการเดินทาง
 • อาหารตามรายการที่ระบุ และเครื่องดื่ม(อาหารจัดตามเมนูทัวร์ หากมี อิสลาม มังสะวิรัติ เด็ก หรือที่รับประทานนอกเหนือจากเมนูที่ทัวร์จัดให้ ลูกค้าจ่ายเพิ่มเอง เพราะรายการอาหารคิดเป็นราคาต่อโต๊ะ)
 • วงเงินประกันชีวิต 1,000,000 บาท,วงเงินประกันอุบัติเหตุ 500,000  บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  กรณีต้องการใบเสร็จ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่นค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าทิปไกด์ ผู้ช่วยไกด์ พนักงานขับรถ ท่านละ 300 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน

เงื่อนไขการชำระเงิน   มัดจำท่านละ 1,000 บาท  ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน

การยกเลิกการเดินทาง          

 • ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจำ บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่ามัดจำห้องพัก และ ค่ารถบัส เป็นต้น)
 • ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจำนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ที่ต้องระบุว่า  ห้ามเดินทาง หรือ  ไม่สมควรเดินทาง
ช่วงเดินทาง
18/12/2021 19/12/2021
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
2,599 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์บุรีรัมย์
เดินทาง 18/12/2021 19/12/2021
*** พักเดี่ยวเพิ่ม 800 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  25/12/2021 26/12/2021
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  2,599 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์บุรีรัมย์
  เดินทาง 25/12/2021 26/12/2021
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 800 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   Tags ที่เกี่ยวข้อง
   Share on social networks
   โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ