ทัวร์ป๊าดโซ๊ะ…เชียงใหม่ 4วัน 2คืน

ร้านโกเหน่ง – ห้วยตึงเฒ่า – วัดต้นเกว๋น – วัดพระสิงห์ – วัดโลกโมฬี – แม่แตง – Pang Pao Beach (ปางเปา บีช) – แดนเทวดา – วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน (วัดบ้านเด่น) – สวนสนแม่แตง – วัดถ้ำเชียงดาว
กาดทุ่งเกวียน – พระธาตุลำปางหลวง

ทัวร์ป๊าดโซ๊ะ…เชียงใหม่ 4วัน 2คืน

รหัส 003-0161
วันที่เดินทาง
ก.พ.64 - ม.ค.64
ช่วงเวลา
4 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถโค้ช
ราคาเริ่มต้น
3,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
193 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 จุดนัดพบปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ เวลา18.00น. - ออกเดินทางสู่เชียงใหม่

18.00 น. : พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ทุกท่าน มีการพ่นยาฆ่าเชื้อในรถ เช็คอุณหภูมิร่างกาย และมีบริการแจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ท่านละ1ชุด สมควรแก่เวลาออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

 

 

วันที่ 2 เชียงใหม่ - ร้านโกเหน่ง – ห้วยตึงเฒ่า – วัดต้นเกว๋น – วัดพระสิงห์ – วัดโลกโมฬี – กาดหน้าม.เชียงใหม่

เช้า     เดินทางถึง จังหวัดเชียงใหม่ แวะจุดพักรถเพื่อให้ท่านได้ทำธุระส่วนตัว จากนั้นเดินทางสู่ร้านโกเหน่ง ร้านนี้โด่งดังมากในหมู่นักท่องเที่ยว นิยมมาทาน มาถ่ายรูปกัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จุดเช็คอินแห่งใหม่ไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ สูดโอโซนให้เต็มปอดที่ ห้วยตึงเฒ่า ไฮไลท์ของที่นี่อยู่ที่ หุ่นฟางคิงคองยักษ์ และผองเพื่นด์มาร์คเด็ดๆ อย่างสะพานซูตองเป้ ทอดยาวเหนือทุ่งนา ไปยังกระท่อมปลายนา จากนั้นนำท่านสู่ วัดต้นเกว๋น (วัดอินทราวาส) วัดเก่าแก่สไตล์ล้านนาแท้ๆ สิ่งที่สำคัญของวัดนี้คือ ศาลาจัตุรมุขซึ่งพบเพียงหลังเดียวในภาคเหนือ

เที่ยง : อาหารกลางวัน

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นวัดสำคัญมากอีกแห่งหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ จากนั้นเดินทางสู่ วัดโลกโมฬี วัดเก่าแก่สไตล์ล้านนาที่สวยงามทรงคุณค่า อายุกว่าห้าร้อยปี ช่วงเย็นนำท่านเดินทางไป กาดหน้าม.เชียงใหม่ อิสระทานอาหารเย็นจากร้านอร่อยตามอัธยาศัย

วันที่ 3 แม่แตง - Pang Pao Beach (ปางเปา บีช) – แดนเทวดา - วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน (วัดบ้านเด่น) – สวนสนแม่แตง – วัดถ้ำเชียงดาว – เมืองเชียงใหม่

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  นำท่านเดินทางสู่ อำเภอแม่แตง เมืองแห่งมนต์เสน่ห์ ดินแดนสามแม่น้ำ มีแม่น้ำที่สำคัญ 3 สาย ไหลมาบรรจบกันที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง นำท่านเดินทางไป Pang Pao Beach (ปางเปา บีช) สถานที่เที่ยวเปิดใหม่ หาดทรายเทียมแห่งแรกในภาคเหนือ จากนั้นเดินทางสู่แลนด์มาร์กใหม่ล่าสุดของแม่แตง แดนเทวดา

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย : นำท่านสู่ วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน ตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ย ๆ แวดล้อมด้วยภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีความวิจิตรงดงามตระการตาด้วยศิลปะสถาปัตยกรรมไทยล้านนา นำท่านแวะ สวนสนแม่แตง หรือสวนผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้สนสองใบ สวนสนธรรมชาติที่ปลูกไม้สนคาริเบียที่ปลูกเรียงกันอย่างเป็นระเบียบและสวยงามมากมีมุมถ่ายรูปสวยๆถูกใจวัยรุ่นสายฮิปสเตอร์แน่นอน จากนั้นเดินทางสู่ อำเภอเชียงดาว นำท่านไปวัดถ้ำเชียงดาว สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเชียงใหม่

เย็น : รับประทานอาหารเย็น หลังทานอาหารนำท่านเข้าที่พักแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4 ร้านของฝาก – กาดทุ่งเกวียน – พระธาตุลำปางหลวง – กรุงเทพฯ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางไปซื้อของฝากที่ ร้านซื้อของฝาก อิสระให้ท่านซื้อของฝากกลับบ้านเช่นหมูทอด ไส้อั่ว น้ำพริกหนุ่ม แคบหมู ของที่ขึ้นชื่อจะเป็นหมูทอด แหนมทอด และ ไส้อั่ว จากนั้นเดินทางสู่กาดทุ่งเกวียนหรือตลาดทุ่งเกวียน ตั้งอยู่ในเขตอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง สุดยอดแหล่งของฝากภาคเหนือ อิสระให้เลือกซื้อตามอัธยาศัย หลังจากนั้นเดินทางต่อกลับสู่กรุงเทพ ระหว่างทางแวะไหว้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีก 1 ที่ได้แก่ พระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ในเขตตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของ คนปีฉลู ให้ท่านสักการะ ขอพร และชมมหัศจรรย์เงาพระธาตุและพระวิหารในด้านมุมกลับ

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน หลังทานอาหารกลางวันเดินทางกลับกรุงเทพฯ นำท่านเดินทางถึงกรุงเทพฯประมาณโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

วันที่ 5 ร้านของฝาก – กาดทุ่งเกวียน – พระธาตุลำปางหลวง – กรุงเทพฯ

เงื่อนไข
 • ค่าบริการคนขับรถ และค่าน้ำมัน
 • ค่าที่พัก 2คืน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า

กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยว DBL แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทน กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ

 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปร
 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 20 ท่านขึ้นไป
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • แกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าทิปไกด์ท่านละ 300 บาท
 • ชาวต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 800 บาท
 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 20 ท่านขึ้นไป
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ช่วงเดินทาง
25/02/2021 28/02/2021
การเดินทาง
รถโค้ช
จำนวน
ราคา
3,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ป๊าดโซ๊ะ…เชียงใหม่ 4 วัน 2 คืน
เดินทาง 25/02/2021 28/02/2021
*** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  10/04/2021 13/04/2021
  การเดินทาง
  รถโค้ช
  จำนวน
  ราคา
  3,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ป๊าดโซ๊ะ…เชียงใหม่ 4 วัน 2 คืน
  เดินทาง 10/04/2021 13/04/2021
  *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   12/04/2021 15/02/2021
   การเดินทาง
   รถโค้ช
   จำนวน
   ราคา
   4,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ป๊าดโซ๊ะ…เชียงใหม่ 4 วัน 2 คืน
   เดินทาง 12/04/2021 15/02/2021
   *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    13/04/2021 16/02/2021
    การเดินทาง
    รถโค้ช
    จำนวน
    ราคา
    4,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ป๊าดโซ๊ะ…เชียงใหม่ 4 วัน 2 คืน
    เดินทาง 13/04/2021 16/02/2021
    *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     30/04/2021 03/04/2021
     การเดินทาง
     รถโค้ช
     จำนวน
     ราคา
     3,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ป๊าดโซ๊ะ…เชียงใหม่ 4 วัน 2 คืน
     เดินทาง 30/04/2021 03/04/2021
     *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      01/05/2021 04/05/2021
      การเดินทาง
      รถโค้ช
      จำนวน
      ราคา
      3,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ป๊าดโซ๊ะ…เชียงใหม่ 4 วัน 2 คืน
      เดินทาง 01/05/2021 04/05/2021
      *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       25/02/2021 28/02/2021
       รถโค้ช
       3,999 บาท
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์ป๊าดโซ๊ะ…เชียงใหม่ 4วัน 2คืน
       เดินทาง 25/02/2021 28/02/2021
       *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        10/04/2021 13/04/2021
        รถโค้ช
        3,999 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์ป๊าดโซ๊ะ…เชียงใหม่ 4วัน 2คืน
        เดินทาง 10/04/2021 13/04/2021
        *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         12/04/2021 15/02/2021
         รถโค้ช
         4,999 บาท
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์ป๊าดโซ๊ะ…เชียงใหม่ 4วัน 2คืน
         เดินทาง 12/04/2021 15/02/2021
         *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          13/04/2021 16/02/2021
          รถโค้ช
          4,999 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์ป๊าดโซ๊ะ…เชียงใหม่ 4วัน 2คืน
          เดินทาง 13/04/2021 16/02/2021
          *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           30/04/2021 03/04/2021
           รถโค้ช
           3,999 บาท
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์ป๊าดโซ๊ะ…เชียงใหม่ 4วัน 2คืน
           เดินทาง 30/04/2021 03/04/2021
           *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            01/05/2021 04/05/2021
            รถโค้ช
            3,999 บาท
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์ป๊าดโซ๊ะ…เชียงใหม่ 4วัน 2คืน
            เดินทาง 01/05/2021 04/05/2021
            *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             Share on social networks
             โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
             • เดินทางมาเอง
             • มี.ค.64
             • 3 วัน 2 คืน
             • 254 ครั้ง
             เริ่มต้น 4,299 บาท
             รหัส 011-0199
             3 วัน 2 คืน
             เดินทางมาเอง
             เริ่มต้น 4,299 บาท
             • เดินทางมาเอง
             • มี.ค.64 - ต.ค.64
             • 3 วัน 2 คืน
             • 205 ครั้ง
             เริ่มต้น 3,899 บาท
             รหัส 007-0277
             3 วัน 2 คืน
             เดินทางมาเอง
             เริ่มต้น 3,899 บาท
             ชื่นชอบ