บองชูร์! เที่ยวปารีสสุดปัง เมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องความโรแมนติก ว้าวไปกับองซ์แซงต์มิเชล มหาวิหารบนเกาะกลางทะเล ต้นแบบปราสาทดิสนีย์ พิเศษ!! ล่องเรือบาโตนุช ชมแม่น้ำแซน เมนูพิเศษ!! หอยเอสคาโก้

ทัวร์ฝรั่งเศส ปารีส มองซ์แซงต์มิเชล , At Ubon Travel
รหัส 007-0660
วันที่เดินทาง
พ.ค.65
ช่วงเวลา
6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
49,990 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
19 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินโดฮา

20.00 : นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน

วันที่ 2
สนามบินโดฮา – สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล กรุงปารีส – หอไอเฟล – ประตูชัยฝรั่งเศส พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์

02.30 : ออกเดินทางสู่ สนามบินโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR 837

05.45 : เดินทางถึง สนามบินโดฮา ประเทศกาตาร์ และรอต่อเครื่อง

07.55 : ออกเดินทางสู่ สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR 039

13.55 : เดินทางถึง สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน นำท่านเดินทางสู่ กรุงปารีส (Paris) เมืองที่ถูกขนานนามว่าเป็น “เมืองแห่งความรัก” และเป็นเมืองที่อบอวลไปด้วยความโรแมนติก นำท่านเดินทางไปยัง หอไอเฟล (Tour Eiffel) แลนด์มาร์คแห่งฝรั่งเศส เป็นหอคอยโครงสร้างเหล็กตั้งอยู่บนช็องเดอมาร์ บริเวณแม่น้ำแซน ในกรุงปารีส เป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก

นำท่านถ่ายรูป ประตูชัยฝรั่งเศส (Arc de triomphe de l’Étoile) เป็นสถาปัตยกรรมกลางแจ้งขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนจัตุรัสชาร์ลเดอโกล (Place Charles de Gaulle) ประตูชัยแห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมสำคัญของเมืองที่อยู่คู่เมืองปารีส นำท่านถ่ายรูปคู่ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Louvre Museum) )

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! หอยเอสคาโก้

วันที่ 3
มองซ์แซงต์มิเชล – เมืองรูอ็อง – กรุงปารีส

เช้า ; บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ มองซ์แซงต์มิเชล (Mont Sant-Michel) เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาดของประเทศฝรั่งเศส ความงดงามของสถาปัตยกรรมที่นี่สวยงามเหมือนปราสาทในฝันเลยทีเดียว และ ‘มงต์แซงต์มิเชล’ ยังถูกยกให้เป็น สิ่งมหัศจรรย์ของโลกตะวันตก (Wonder of the Western World) วิหารแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมติดหนึ่งในสามของฝรั่งเศส รองลงมาจากหอไอเฟลและพระราชวังแวร์ซายน์ นำท่านชมด้านนอกของ มหาวิหารมองซ์แซงต์มิเชล (Mont Saint Michel Abbey)

เที่ยง : เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาท่องเที่ยวอิสระอาหารกลางวัน

บ่าย : นำท่านเดินทางไปยัง เมืองรูอ็อง (Rouen) เป็นเมืองที่อยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศฝรั่งเศส ปัจจุบันเป็นเมืองหลวงของแคว้นนอร์มังดีเหนือ นําท่านชมด้านนอกของ มหาวิหารรูอ็อง (Rouen Cathedral) หรือ มหาวิหารนอเทรอดามแห่งรูอ็อง (Cathedral Notre-Dame de Rouen) เป็นมหาวิหารในนิยายโรมันคาทอลิก ที่สร้างขึ้นอย่างสวยงามในสไตล์โกธิค หลังจากนั้นนําท่านเดินชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์(Gros Horloge) ที่มีความเก่าแก่สมัยศตวรรษที่ 16 ปัจจุบันนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ที่ดีที่สุดของเมืองรูอ็อง

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น

วันที่ 4
อิสระเลือกท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม อิสระท่องเที่ยวแบบเต็มวัน ทั้งนี้มีหัวหน้าทัวร์พร้อมให้บริการแนะนำการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ

วันที่ 5
พระราชวังแวร์ซายส์ – ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ บาโต มูช – เอาท์เล็ท ลาวาเล่ – สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเยี่ยมชม พระราชวังแวร์ซายส์ (Palace of Versailles) หรือที่เรียกว่า “Château de Versailles” ในภาษาฝรั่งเศส สถานที่อันหรูหราแห่งนี้เป็นพระราชวังหลวงตั้งอยู่ที่เมืองแวร์ซายส์ ในปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส ที่สำคัญคือพระราชวังแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน นำท่าน ล่องเรือชมแม่น้ำแซน บาโต มูช (Bateaux-Mouches) เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการเรือนำเที่ยวในแม่น้ำแซนยอดนิยมเจ้าหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นบริษัททัวร์ที่ดำเนินกิจการทางเรือที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงปารีสด้วย ใช้เวลาล่องประมาณ 1 ชั่วโมง ชมสถานที่สำคัญที่แม่น้ำทอดผ่านอย่างเช่น หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟ สะพานอเล็กซานเดอร์ที่สามเป็นกิจกรรมที่นิยมกันอย่างมากที่จะนั่งเรือชมเมืองปารีส เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์สำคัญถ้าหากใครได้มาเมืองปารีสต้องไม่พลาดกิจกรรมล่องเรือชมเมืองที่โรแมนติกที่สุดในประเทศฝรั่งเศสอย่างแน่นอน

นำท่านเดินทางสู่ เอาท์เล็ท ลาวาเล่ (La Valley Village Outlet) ป็นเอาท์เล็ทจำหน่ายสินค้าแบรด์เนมชื่อดังต่างๆ โดยจำหน่ายในราคาถูกกว่าราคาปกติอย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์ และมีบางช่วงโปรโมชั่นพิเศษตามฤดูกาลต่างๆที่อาจลดราคาไปถึง 70 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่า ทำให้เป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการช็อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม

ค่ำ : เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาท่องเที่ยวอิสระอาหารค่ำ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส

22.25 : นำท่านเดินทางสู่ สนามบินโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR 038

วันที่ 6
สนามบินโดฮา – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย

05.45 : เดินทางถึง สนามบินโดฮา ประเทศกาตาร์ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่องกลับสู่กรุงเทพฯ

08.05 : นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR 832

18.55 : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ … พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/03/รวม-13.png

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/03/ไม่รวม-13.png

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/03/2-6.png

ช่วงเดินทาง
11/05/2022 16/05/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
49,990 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ฝรั่งเศส ปารีส มองซ์แซงต์มิเชล
เดินทาง 11/05/2022 16/05/2022
*** ราคาทัวร์ ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน 29,990 ***
*** ราคาห้อง พักเดี่ยว 9,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
  • พ.ค.65 - พ.ย.65
  • 9 วัน 6 คืน
  เริ่มต้น 50,550 บาท
  • เดินทางมาเอง
  • ธ.ค.64 - พ.ค.65
  • 3 วัน 2 คืน
  เริ่มต้น 5,500 บาท
  • เดินทางมาเอง
  • มี.ค.64
  • 3 วัน 2 คืน
  เริ่มต้น 4,399 บาท