นำท่านไปชิล ไปช้อป ในประเทศสุดชิค ฝรั่งเศส ปารีส มหานครแห่งวงการแฟชั่น เมืองหลวงที่ไม่เคยหลับใหล ท่ามกลางความสวยงามของสถาปัตยกรรมที่ขึ้นชื่อ เดิน ชิว ชิว ณ Champs-Élysées ถ่ายรูปคู่แลนด์มารค์สุดโรแมนติคที่ท่านไม่ควรพลาด
Eiffel Tower, ประตูชัย Arc de Triomphe, พิพิธภัณฑ์ Louvre เช้าชมภายใน พระราชวังแวร์ซายส์ **ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ กรุงปารีส 1 วันเต็ม**

ทัวร์ฝรั่งเศส Allô Paris , At Ubon Travel
รหัส 035-0237
วันที่เดินทาง
มี.ค.65
ช่วงเวลา
6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
49,999 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล

18.30 น. : พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ U  สายการบินเตอร์กิส แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก และเอกสารแก่ท่าน

21.45 น. : ออกเดินทางสู่ อิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบินที่ TK65 สายการบิน Turkish Airlines ให้น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.ต่อท่าน (หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม) สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

วันที่ 2
สนามบินอิสตันบูล – กรุงปารีส

04.10 น. : เดินทางถึง อิสตันบูล ประเทศตุรกี(แวะเปลี่ยนเครื่อง)

06.50 น. : ออกเดินทางสู่ กรุงปารีส (Paris) ประเทศฝรั่งเศสโดยเที่ยวบินที่ TK1821

09.30 น. : เดินทางถึง สนามบินกรุงปารีส (Charles de Gaulle Airport) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระ นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสทรอคาเดโร (Place Du Trocadero) บริเวณที่ดีที่สุดในการชมวิว หอไอเฟล (Eiffel Tower) ประติมากรรมเหล็ก สัญลักษณ์ประจำกรุงปารีส ให้ท่านถ่ายภาพอันน่าประทับใจ (หมายเหตุ: ราคาทัวร์นี้ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์ของหอไอเฟล)  จากนั้นนำท่านถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียน ในศึกเอาส์เตอร์ลิทซ์ในปีค.ศ.1805 โดยเริ่มสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1806 แต่มาแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1836

นำท่าน (ถ่ายรูปด้านนอก) คู่กับ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre) หรือในชื่อทางการว่า The Grand Louvre เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่สุด เก่าแก่ที่สุด และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตัวตึกที่ตั้งเคยเป็นพระราชวังมาก่อน โดยกษัตริย์ฟิลิป-ออกัสตัส สร้างเป็นป้อมปราการ จากนั้นพระเจ้าชาร์ลที่ 5 ได้ขยายป้อมปราการลูฟร์ให้เป็นพระราชวัง ชมรูปปั้นภาพเทพธิดาวีนัส (Venus Demilo) และศิลปะสำคัญของโลก ภายในพิพิธภัณฑ์

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย : นำท่าน ล่องเรือบาโต มุช (Bateaux Mouches Cruise) ชมแม่น้ำแซน (Seine River) ที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ำ

ได้เวลาอันสมควรให้ท่านได้ อิสระช้อปปิ้งในกรุงปารีส ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแฟชั่นของโลก เป็นเมืองที่เปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวา เต็มไปด้วยร้านค้า และห้างสรรพสินค้า ณ ถนนฌ็องเซลิเซ่ (Champs-Élysées) มีครบครั้นทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า,เครื่องประดับ,เครื่องสำอาง,น้ำหอม ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำจากเกือบทั่วทุกมุมโลกได้ที่เมืองนี้ หรือจะเลือกช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ใจกลางกรุงปารีส แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galeries Lafayette) หรือ ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าของสวิสจากร้าน Bucherer ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก ระยะทาง 8 กม.

อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน

วันที่ 3
กรุงปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ – ช้อปปิ้งเอาท์เลท – กรุงปารีส

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace) (เข้าชมภายใน) ระยะทาง 30 กม.พระราชวังอันยิ่งใหญ่ ที่สร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 เข้าชมภายในพระราชวังที่ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง รูปปั้น รูปแกะสลักและเครื่องเรือน

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ La Vallee Outlet  ระยะทาง 62 กม. เอาท์เล็ทที่รวมเอาแบรนด์ชั้นนำต่างๆมากกว่า 110 แบรนด์ อยู่ห่างจากปารีสไปประมาณ 35 นาที มีการออกแบบลักษณะคล้ายๆกับหมู่บ้านขนาดย่อมๆ แบรนด์ชั้นนำต่างมีทั้งเสื้อผ้าแฟชั่น กระเป๋า รองเท้า ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก ระยะทาง 48 กม.

อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน

วันที่ 4
อิสระเต็มวันในกรุงปารีส

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่กรุงปารีส ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน (ไม่มีบริการอาหารและรถโค้ช) หัวหน้าทัวร์แนะนำวิธีการเดินทางเบื้องต้น ทั้งนี้ท่านควรเตรียมความพร้อม วางแผนการเดินทางล่วงหน้าก่อนถึงวันเดินทาง เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน

วันที่ 5
กรุงปารีส – สนามบินกรุงปารีส

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเช้าเป็นเวลาอิสระให้ท่านได้พักผ่อนและเก็บสัมภาระตามอัธยาศัย หรือจะเดินเล่นเลือกซื้อสินค้าของฝากก่อนกลับประเทศไทย

12.00 น. : เช็คเอาท์จากโรงแรมที่พัก ทุกท่านสามารถฝากกระเป๋าไว้ที่โรงแรมที่พัก และยังคงทำการช้อปปิ้งหรือรับประทานอาหารกลางวันในบริเวณใกล้โรงแรมที่พักได้

14.30 น. : นำคณะเดินทางสู่ สนามบินกรุงปารีส (Charles de Gaulle Airport)

17.40 น. : ออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบินที่ TK1834

22.20 น. : เดินทางถึงสนามบินอิสตันบุล ประเทศตุรกี แวะพักเปลี่ยนเครื่อง ประมาณ 2 ชั่วโมง

 

วันที่ 6
สนามบินอิสตันบูล – กรุงเทพ – สนามบินสุวรรณภูมิ

01.25 น. : ออกเดินทางอีกครั้ง โดยเที่ยวบินที่ TK68

15.25 น. : ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถบัสโดยสารปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พัก 3 คืน ตามที่ระบุในรายการ (พักห้องละ 2-3 ท่าน) รายชื่อโรงแรม Kyriad Paris Nord Porte De St.Ouen หรือเทียบเท่า 3 คืน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารทั้งหมด 5 มื้อ ตามรายการที่ระบุในรายการ (มื้อเช้า 3 มื้อ มื้อกลางวัน 2 มื้อ มื้อเย็น 0 มื้อ)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท มีรายละเอียดความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์
  -คุ้มครองวงเงิน 2,000,000 บาท สำหรับ ผู้เดินทางอายุ 1-75 ปี
  -คุ้มครองวงเงิน 1,000,000 บาท สำหรับผู้เดินทางอายุ 76 ปีขึ้นไป
  -เด็กทารกอายุต่ำกว่า 1 ปี ไม่สามารถทำประกันการเดินทางได้
  -กรมธรรม์นี้ ไม่คุ้มครองผู้ที่เดินทางไป หรือผ่าน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
 • ค่าบริการน้ำดื่มท่านละ 1 ขวดต่อวัน
 • สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 1 ขวดต่อท่าน
 • ค่าวีซ่าฝรั่งเศส
 • ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าตรวจ RT PCR ขาออกจากประเทศไทย และ RT PCR ขาเข้าประเทศไทย
 • ค่าโรงแรมกักตัวตอนมาถึงประเทศไทย 1 วัน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุในรายการ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ นอกเหนือจากรายการ
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน (สายการบิน Turkish Airlines อนุญาตให้โหลดสัมภาระได้ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20กก.)
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ตามประกาศของสายการบินภายหลังจากวันที่จอง
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามอัธยาศัย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ราคานี้ยังไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับ ทั้งนี้ท่านสามารถให้ทิปหัวหน้าทัวร์ชาวไทยได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนำเที่ยวในต่างประเทศ ตามกฎหมาย สามารถให้บริการวันละ 8-10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

เงื่อนไขการจอง และ วิธีการชำระเงิน:

 •  มัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายใน 2 วัน หลังการยืนยันการจอง ส่วนที่เหลืออีกจำนวน 29,999 บาท ชำระภายในวันที่ 13 ก.พ. 2565
 • กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน
 • หากไม่ชำระค่ามัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
 • หากไม่ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 13 ก.พ. 2565 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจองของท่านและคืนเงินจำนวน 12,000 บาท โดยส่วนที่เหลือหักเป็นค่า
 • ค่ามัดจำบัตรโดยสารเครื่องบิน
 • ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก
 • ค่าบริการและการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
 • ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า (ถ้ามี)
 • เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมล tours2@ej.co.th Line ID: tours2
 • ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น

 เงื่อนไขยกเลิกการจอง :

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก, เลื่อน หรือขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ช่วงเดินทาง
16/03/2022 21/03/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
49,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ฝรั่งเศส Allô Paris
เดินทาง 16/03/2022 21/03/2022
*** เด็กอายุ 2 -12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียงเสริม) 48,000.- ***
*** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) 46,000.- ***
*** พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000.- ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  23/03/2022 28/03/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  49,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ฝรั่งเศส Allô Paris
  เดินทาง 23/03/2022 28/03/2022
  *** เด็กอายุ 2 -12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียงเสริม) 48,000.- ***
  *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) 46,000.- ***
  *** พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000.- ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   Tags ที่เกี่ยวข้อง
   Share on social networks
   โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
   • เดินทางมาเอง
   • เม.ย.65 - พ.ค.65
   • 4 วัน 3 คืน
   เริ่มต้น 7,999 บาท
   • มิ.ย.65 - ก.ย.65
   • 5 วัน 3 คืน
   เริ่มต้น 19,999 บาท
   • เดินทางมาเอง
   • พ.ย.64 - ม.ค.65
   • 3 วัน 2 คืน
   เริ่มต้น 2,890 บาท
   • Air Asia (FD)
   • มิ.ย.65 - ก.ค.65
   • 3 วัน 2 คืน
   เริ่มต้น 12,999 บาท