ท่องเที่ยวประเทศฝรั่งเศสเมืองแห่งแฟชั่น ดินแดนที่สวยงามทั้งสถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมอันยาวนาน
ดื่มด่ำและสัมผัสบรรยากาศวิหารมงต์แซงต์มิเชล
เที่ยวก็อง-แซงต์มาโล-แรนส์-น็องส์-อองเช่ร์-ตูร์-แวร์ซาย-ปารีส
เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์และพระราชวังแวร์ซายส์ ล่องเรือชมแม่น้ำแซน
ที่พักใจกลางกรุงปารีส ช้อปปิ้งจุใจสินค้าปลอดภาษีและเอ๊าท์เล็ต

ทัวร์ฝรั่งเศส GRAND FRANCE , At Ubon Travel
รหัส 014-0366
วันที่เดินทาง
ม.ค.65 - เม.ย.65
ช่วงเวลา
11 วัน 8 คืน
ราคาเริ่มต้น
97,900 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ

21.30 น. : คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 8 ROW T เคาน์เตอร์สายการบิน Emirates เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง (กรุณามาให้ตรงเวลา เนื่องจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตัวของท่านเอง)

**กรณีที่บางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละกำหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็นรายการซีรี่ย์และได้มีการดำเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย**

วันที่ 2
ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) - กรุงปารีส (ฝรั่งเศส)

01.05 น. : ออกจากเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Emirates เที่ยวบินที่ EK385 **พีเรียด 6-16 เม.ย. เปลี่ยนเวลาบินเป็น 01.15 น. ถึงสนามบินดูไบ เวลา 04.45 น.**

05.00 น. : เดินทางถึงสนามบินนครดูไบ ประเทศาหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง (ดูไบเวลาช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง)

07.50 น. : นำท่านออกเดินทางสู่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดย Emirates เที่ยวบินที่ EK073 **พีเรียด 6-16 เม.ย. เปลี่ยนเวลาบินเป็น 08.20 น. ถึงสนามบินกรุงปารีส เวลา 13.30 น.**

12.25 น. : เดินทางถึงสนามบินชาร์ลเดอโกลล์ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่มหานครปารีส เมืองแห่งแฟชั่นและความโรแมนติค ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลก นำท่านชมมหานครปารีสโดยรอบ เริ่มจากเก็บภาพของหอคอยไอเฟิล บริเวณหน้าโรงเรียนการทหารหรือจัตุรัสทรอคาเดโร, แวะถ่ายรูปกับประตูชัยแห่งจักรพรรดินโปเลียนหรือ Arc De Triomphe ณ จัตุรัสชาร์ลสเดอโกลล์, ผ่านชมถนนชองเอลิเซ่ย่านหรูหราราคาแพงที่โด่งดัง จัตุรัสคองคอร์ตที่ออกแบบโดยเลอโนตร สถาปนิกผู้ริเริ่มสร้างเมืองแวร์ซายส์ให้พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ที่ชวนให้ระลึกถึงการปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส ซึ่งเป็นที่ตั้งของเสาหินโอเบลิสจากวิหารลักซอร์ในอียิปต์, โดมอินวาลิด สถานที่เก็บพระศพจักรพรรดินโปเลียน เป็นต้น

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร Chez Eduard ให้ท่านได้ลิ้มรสเมนูหอยเอสคาโกอาหารเรียกน้ำย่อยสุดหรูหราของฝรั่งเศส และให้ท่านเลือกเมนูจานหลักไม่ว่าจะเป็น Grilled Beef, Duck with Orange Sauce, Roasted Lamb หรือว่า Salmon จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักระดับ 4 ดาว Hotel Mercure Paris Velizy หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3
ปารีส-ก็อง-มงต์แซงต์มิเชล

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองก็อง Caen เมืองเล็กๆ ทางตอนเหนือของแถบฝรั่งเศสที่เป็นทางผ่านไปยัง Mont Saint Michael เมืองหลวงแห่งแคว้นนอร์มังดีที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์มายาวนาน นำท่านผ่านชมเมืองเก่าแก่ก็องแห่งนี้ที่มีอายุและเรื่องราวสำคัญทางประวัติศาสตร์กว่า 1,000 ปี และยังเป็นเมืองสำคัญที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ในยุทธการแห่งนอร์มังดีในสงครามโลกครั้งที่ 2 ปี ค.ศ.1944 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง)

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง Hippopotamus Restaurant

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่มงต์แซงต์มิเชล Mont Saint Michael (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาดของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่บนเกาะกลางทะเลชายฝั่งแถบตะวันตกของฝรั่งเศสในแคว้นบัส-นอร์ม็องดี สถานที่ที่ถูกใช้โปรโมทการท่องเที่ยวของฝรั่งเศสมากที่สุด ด้วยความงดงามและความมหัศจรรย์ของกลุ่มอาคารบ้านเรือนที่ตั้งอยู่บนเกาะกลางน้ำ

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง Le Relais du Roy Restaurant จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักระดับ 4 ดาว Hotel Mercure Mont Saint Michel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4
มงต์แซงต์มิเชล-วิหารมงต์แซงต์มิเชล-แซงต์มาโล

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเข้าชมปราสาทมงต์แซงต์มิเชล เพื่อชมความมหัศจรรย์และความงดงามของมงต์แซงต์มิเชล ซึ่งเป็นชุมชนที่เก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 8 จนได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นหนึ่งในมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1979 และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมติดอันดับ 3 ของฝรั่งเศส รองลงมาจากหอไอเฟลและพระราชวังแวร์ซายน์ นำท่านเดินชมวิหารมงต์แซงมิเชล Abbey du Mont St Michel ซึ่งสร้างในแบบนิกายเบเนดิค และชมตัวเมืองเก่ามงต์แซงต์มิเชลที่มีป้อมปราการล้อมรอบ จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเล่นช้อปปิ้งบนถนนเส้นเดียวของเกาะที่มีร้านขายของที่ระลึกหลากหลายร้าน

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง La Confiance Restaurant

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่เมืองแซงต์มาโล St.Malo เมืองชายฝั่งที่มีขนาดเล็กมีกำแพงล้อมรอบตัวเมือง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) แม้ว่าบางส่วนจะถูกทำลายไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองก็ตามก็ยังคงไว้ซึ่งความสวยงามแบบคลาสสิคของเมืองได้เป็นอย่างดี ผ่านชมตัวเมืองแซงต์มาโลที่ตั้งอยู่ริมปากแม่น้ำรองซ์ เป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการคมนาคมมาตั้งแต่ในอดีต และในสมัยนั้นมีโจรสลัดที่คอยเรียกเก็บค่าคุ้มครองจากเรือสินค้าของอังกฤษ ซึ่งในช่วงสมัยล่าอาณานิคม Jacques Cartier ผู้ค้นพบประเทศแคนาดาก็มาจากเมืองแซ็ง-มาโลแห่งนี้ เมืองแซงต์มาโลแห่งนี้มีจุดเด่นตรงที่มีกำแพงอยู่โดยรอบ โดยเฉพาะตรงท่าเรือจะถูกล้อมรอบไปด้วยกำแพงสูงและป้อมปราการที่มีความยาวกว่า 2 กิโลเมตร

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง Hotel France et Chateaubriand Brasserie จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักระดับ 4 ดาว Hotel Mercure Saint Malo Balmoral หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 5
แซงต์มาโล-แรนส์-น็องต์

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมืองแรนส์ Rennes เมืองหลวงแห่งแคว้นบริตตานีเป็นเมืองที่อุดมไปด้วยสถาปัตยกรรม และมีความหลากหลายของศิลปะในสมัยยุคกลาง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) นำท่านชมอาคารแบบ Timber-Framed Buildings อันมีลักษณะเฉพาะตัว ชม Place de la Mairie ที่ตั้งของศาลากลางเมืองแรนส์และโรงละครของเมือง และผ่านชมมหาวิหารแรนส์ Saint-Pierre Cathedral อันเก่าแก่ที่สร้างตั้งแต่ในคริสต์ศตวรรษที่ 6 เพื่ออุทิศให้แก่นักบุญเปโตร

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง La Paix Rennes Restaurant

บ่าย :นำท่านเดินทางสู่เมืองน็องต์ Nantes เมืองชายฝั่งทางทิศตะวันออกของฝรั่งเศส ห่างมหาสมุทรแอตแลนติกเพียง 50 กิโลเมตร ตั้งอยู่บนชายฝั่งแม่น้ำลัวร์และเมืองที่ใหญ่เป็นที่หกของฝรั่งเศส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นำท่านผ่านชมเมืองน็องต์โดยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญคือปราสาทดยุกแห่งบริตตานีหรือปราสาทดินองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์เมื่อปี ค.ศ. 1886 แต่ในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีจัดแสดงโชว์ของสะสมมากกว่า 850 ชิ้น ผ่านชมมหาวิหารแซ็งต์-ปิแยร์ ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นอนุสาวรีย์แห่งชาติฝรั่งเศส โดยช่วงศตวรรษที่ 16 ได้รับความเสียหายจากสงครามศาสนาระหว่างคาทอลิกกับโปรเตสแตนท์ ต่อมาศตวรรษที่ 17 ถูกสร้างขึ้นมาใหม่อย่างที่เห็นในปัจจุบัน นอกจากนี้นิตยสารไทม์ยังได้ยกย่องให้น็องต์เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในยุโรปในปี 2004 และผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของที่นี่ที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดี คือ บิสกิต Biscuits LU และ Le petit Beurre

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง La Loco Restaurant จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักระดับ 4 ดาว Novotel Nantes Centre Bord de Loire / Radisson Blu Nantes หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 6
น็องต์-อองเช่ร์-ตูร์

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมืองอองเช่ร์ Angers (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองเก่าแก่อีกเมืองทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส ห่างจากปารีสประมาณ 300 กิโลเมตร ตัวเมืองตั้งอยู่บนสองฟากฝั่งของแม่น้ำเมน (La Maine) นำท่านถ่ายรูปกับปราสาทอองเช่ร์ (Chateau of angers) ลักษณะเป็นป้อมปราการขนาดใหญ่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำลัวร์ นับเป็นอีกหนึ่งปราสาทที่มีประวัติอันยาวนานและเดินทางเข้าถึงได้ไม่ยาก ในกลุ่มปราสาทลุ่มแม่น้ำลัวร์ ป้อมปราการแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1230

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง Provence Caffe Restaurant

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่เมืองตูร์ Tours เมืองใหญ่ที่สุดในลุ่มแม่น้ำลัวร์ และมีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยจักรวรรดิโรมันครั้งหนึ่งเคยถูกยกให้เป็นเมืองหลวงของฝรั่งเศสในสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่ 11 ปัจจุบันเป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางด้านภาษา วรรณคดีและกฎหมาย นำท่านชมเมืองตูร์ ศูนย์กลางของดินแดนที่ได้รับสมญานามว่าอุทยานแห่งประเทศฝรั่งเศส ซึ่งได้มีการกล่าวชมไว้ในหนังสือ The Lily of the Valley และเป็นเมืองหน้าด่านของการผ่านเข้าไปท่องเที่ยวปราสาทลุ่มแม่น้ำลัวร์ซึ่งเป็นดินแดนที่มีความงามและความมั่งคั่งในหลายศตวรรษที่ผ่านมาในสมัยก่อนบริเวณนี้ เป็นที่ตั้งของราชสำนักฝรั่งเศส, ที่อยู่ของข้าราชบริพารและท่านเคานท์ผู้ต้องการจะก้าวขึ้นเป็นกษัตริย์ นำท่านผ่านชมเมืองโดยรอบ

ผ่านชมความงดงามของวิหารตูร์ Tours Cathedral หรือวิหารเซ้นต์แกไทน์ Saint-Gatien’s Cathedral คริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิค ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับนักบุญเซ้นต์แกไทน์ สร้างขึ้นในช่วงระหว่าง ค.ศ.1170-1547 โดยมีศิลปะแบบโกธิค ต่อมาวิหารตูร์ได้รับการประกาศให้เป็นอนุเสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์ในปี ค.ศ.1862 จากนั้นนำท่านเดินเล่นบริเวณเมืองเก่าหรือจัตุรัสพลูเมอโร Plumereau Square ศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองตูร์ โดยจัตุรัสถูกโอบล้อมด้วยเหล่าอาคารบ้านเรือนยุคกลาง ส่วนใหญ่เป็นส่วนประกอบจากไม้ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารและคาเฟ่ตั้งเรียงรายสองฝั่ง

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน China Town Restaurant จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักระดับ 4 ดาว Hotel Mercure Tours Nord / Mercure Tours Centre หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 7
ตูร์-แวร์ซายส์-ปารีส-ช้อปปิ้งสินค้าปลอดดภาษี

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมืองแวร์ซายส์ Versailles เมืองที่ตั้งของพระราชวังหรูหราชื่อดังของโลก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงปารีส ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของมหานครปารีส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง Bistrot de la Place Restaurant

บ่าย : นำท่านเข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ Versailles Palace พระราชวังที่ยิ่งใหญ่และสวยงามแห่งหนึ่งของโลกและนับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบันด้วย พระราชวังแวร์ซายส์ เป็นอดีตพระราชวังในยุคสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ที่สร้างได้อย่างวิจิตรบรรจงจนกลายเป็นต้นแบบของพระราชวังอื่นๆ มากมาย จากนั้นมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมจากร้านค้าปลอดภาษี ที่ราคาสินค้าย่อมเยากว่าข้างนอกมีส่วนลดพิเศษให้เฉพาะนักท่องเที่ยวเท่านั้น เพื่อให้ได้เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีในราคาถูก อาทิเช่น เครื่องสำอาง, น้ำหอม, เครื่องประดับ, กระเป๋าหนังและเครื่องหนังอื่นๆ มากมาย รวมทั้งเสื้อผ้าแบรนด์เนมจากฝรั่งเศส เชิญท่านช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าดิวตี้ฟรีคุณภาพเยี่ยม จากร้านค้าปลอดภาษีชื่อดังของปารีส

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน La Fontaine de Jade Restaurant จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักระดับ 4 ดาว Hotel Novotel Tour Eiffel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 8
ปารีส-พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์-ช้อปปิ้งเอ๊าท์เล็ท La Vallee Village-ล่องเรือแม่น้ำแซน

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านชมกรุงปารีสโดยแวะถ่ายรูปที่ปลาชเดอลา ค็องคอร์ด Place de la Concorde จัตุรัสที่กว้างใหญ่ที่สุดในกรุงปารีส สร้างในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 15 เคยใช้เป็นลานประหารชีวิตพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนตด้วยเครื่องกิโยติน สิ่งสำคัญที่จัตุรัสนี้คือเสาหินโอเบลิสก์ขนาดใหญ่ สูง 23 เมตร อายุกว่า 3,000 ปีที่ถูกนำมาจากประเทศอียิปต์ จากนั้นเข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ Louvre Museum สถานที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกจำนวนมาก ตั้งอยู่ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่สุด เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จากนั้นนำท่านแวะชมความสวยงามภายนอกของโบสถ์นอร์ทเทรอดาม Notre-Dame Cathedral อันศักดิ์สิทธิ์ ที่มีอายุกว่า 800 ปี ตั้งเด่นเป็นตระหง่านริมแม่น้ำแซนด์ที่สวยงามยิ่ง (ซึ่งโบสถ์นอร์ทเทรอดามเคยถูกไฟไหม้เมื่อปี 2019) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เอ้าท์เล็ต La Valle Village (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) พรีเมี่ยมเอ๊าท์เล็ทขนาดใหญ่ที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงปารีส

กลางวัน : อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้า

บ่าย : ให้ท่านมีเวลาเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมจำนวนกว่า 100 ร้านค้า อาทิ Armani, Coach, Celine, Furla, Guess, Lacoste, Paul Smith, Marc Jacobs เป็นต้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้งจนได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงปารีส จากนั้นนำท่านสู่ท่าเรือเพื่อนำท่านล่องเรือชมแม่น้ำแซน Bateaux Mouche ชมแม่น้ำสายหลักของนครปารีส และทัศนียภาพสองฟากฝั่งและสถาปัตยกรรมอันงดงามของอาคารสวยงามต่างๆ

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน Opera Mandarin Restaurant จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักระดับ 4 ดาว Hotel Novotel Tour Eiffel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 9
ปารีส (อิสระเที่ยวเต็มวัน)

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระเดินเล่นในเมืองหรือเลือกซื้อสินค้าต่างๆ จากย่านช้อปปิ้ง หรือมีเวลาอร่อยกับอาหารหรือขนมร้านดังต่างๆ ที่ท่านเลือกทานได้เอง (ไม่มีรถโค้ชบริการ อิสระอาหารกลางวันและค่ำตามอัธยาศัย) สถานที่แนะนำในตัวเมืองปารีส, ท่านสามารถอิสระเที่ยวชมสถานที่เหล่านี้หรือนอกเหนือจากนี้ได้เช่นกัน และเดินทางด้วยตัวท่านเอง

 • หอไอเฟล Eiffel Tower สัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสที่รู้จักกันไปทั่วโลก ท่านสามารถซื้อตั๋วเพื่อขึ้นชมทัศนียภาพบนหอไอเฟล
 • โบสถ์แซงต์ชาแปล Sainte Chapelle โบสถ์ที่ใช้สำหรับสวดมนต์ของราชวงศ์โดยเฉพาะ ตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคในช่วงยุคกลางและประดับด้วยกระจกสีสวยงามมาก จนเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่มีคอลเล็คชั่นกระจกสีของศตวรรษนี้มากที่สุด
 • พระราชวังลักเซมบูร์ก Luxembourg Palace เดิมถูกสร้างเพื่อเป็นที่ประทับของพระนางมารี เมดิซี (Marie de Médicis) มารดาของพระเจ้าหลุยส์ที่ 13 หลังจากการปฏิวัติฝรั่งเศส วังแห่งนี้ก็ได้รับการดัดแปลงให้เป็นอาคารรัฐสภา ทิศเหนือของตัววังก็ปรับให้เป็นที่พักของประธานสภาสูง อาคารทางทิศตะวันตกทำเป็นพิพิธภัณฑ์ ทางทิศใต้ของวังเป็นสวนขนาดใหญ่อลังการ ประกอบด้วยสระน้ำ รูปปั้นของราชินีฝรั่งเศสและนักบุญต่างๆ ต้นไม้ ไม้ดอกและไม้ประดับที่จัดไว้อย่างสวยงามลงตัว มุมตะวันตกเฉียงใต้ของสวนนี้มีเวทีละครหุ่นท่ามกลางสวนแอ็ปเปิ้ลและลูกแพร ใกล้ๆ กันนี้มีศาลาพักผ่อน ซึ่งจะมีการแสดงดนตรีฟรี ร้านกาแฟ และร้านอาหารให้พักผ่อนและยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ชื่นชอบชมความงามทางศิลปะและจิบกาแฟผ่อนคลายในสวนสวย
 • ดีสนีย์แลนด์ปารีส Disneyland Paris สวนสนุกยอดนิยมในยุโรปที่แบ่งเป็นสวนสนุกดีสนีย์แลนด์และสวนสนุกวอล์ทดีสนีย์สตูดิโอ อีกทั้งยังมีรีสอร์ท แหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหาร และแหล่งรวมความบันเทิง
 • ปาแล-รัวยาลPalais-Royal เป็นพระราชวังที่ตั้งอยู่ในกรุงปารีสในประเทศฝรั่งเศส เดิมชื่อ “วังคาร์ดินัล” Palais-Cardinal ปัจจุบันปาแล-รัวยาลเป็นที่ตั้งของสำนักงานสภาแห่งรัฐ, สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญและกระทรวงวัฒนธรรม
 • ประตูชัยนโปเลียนหรือ Arch de Triomphe หรือประตูชัยฝรั่งเศส ตั้งอยู่กลางจัตุรัสชาร์ลเดอโกลล์หรือจัตุรัสแห่งดวงดาว สร้างขึ้นตามคำสั่งของนโปเลียนระหว่างปี ค.ศ.1806-1836 เพื่อเป็นการสดุดีวีรชนทหารกล้าที่ได้ร่วมรบเพื่อปกป้องประเทศฝรั่งเศสและเป็นการประกาศความเกรียงไกรของกองทัพฝรั่งเศส ประตูแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสถาปัตยกรรมแบบศิลปะนีโอคลาสสิค ได้รับการดัดแปลงมาจากสถาปัตยกรรมแบบโรมันโบราณ มีความสูงกว่า 49.5 เมตร ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก มีรูปปั้นแกะสลักมากมายสวยงามที่เป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะ ด้านบนสามารถขึ้นไปชมวิวได้ สามารถชมทัศนียภาพจัตุรัสใจกลางเมืองได้อย่างชัดเจน

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักระดับ 4 ดาว Hotel Novotel Tour Eiffel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 10
ปารีส-ช้อปปิ้งห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์-มงมาร์ต-โบสถ์ซาเครเกอร์-สนามบิน

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ย่านช้อปปิ้งหรูใจกลางกรุงปารีส ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมสุดหรู ณ ห้างดังใจกลางกรุงปารีส อิสระช้อปปิ้ง ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่ใกล้กับโรงโอเปร่าการ์นิเยร์ มีสาขาอยู่ตามเมืองใหญ่ๆ มากมายในหลายๆ ประเทศ แต่ที่โด่งดังขึ้นชื่อที่สุดคงเป็นสาขาปารีส ที่ตั้งอยู่บนถนนโฮสมานน์ เปิดกิจการใน ค.ศ.1894 ในย่านโอเปร่าที่คนปารีสชอบเดินช้อปปิ้งกันมากที่สุด มีแฟชั่นโชว์ให้ชมฟรีทุกๆ สัปดาห์ แถมมีร้านอาหารแบบบริการตนเองกับทิวทัศน์ที่สวยงามบนชั้น 6 ซึ่งสามารถมองเห็นตึกโอเปร่าได้อย่างชัดเจน ห้างสรรพสินค้านี้มีสินค้าหลายหลากแบรนด์ดังไว้สำหรับนักช้อปปิ้ง ให้เลือกสรรได้อย่างครบครัน อาทิ Prada, Gucci, Louis Vuitton, Versace, Chanel, Hermes, Dolce & Gabbana, Burberry เป็นต้น

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย Bien Bien Thai Restaurant

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ ย่านมงมาร์ต ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของนครปารีสและเป็นจุดที่สูงที่สุดของเมืองและเป็นย่านแห่งศิลปะอีกด้วย ซึ่งเป็นที่ตั้งของ โบสถ์ซาเครเกอร์ Sacre-Coeur หรือมหาวิหารพระหฤทัยแห่งมงมาร์ต ได้รับการขนานนามว่าเป็นสถานที่ที่เป็นหัวใจอันศักดิ์สิทธิ์ของปารีส สร้างขึ้นบนเนินเขาที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 129 เมตร เป็นเนินเขาแห่งเดียวในกรุงปารีสและเป็นจุดชมวิวอันงดงามและแสนวิเศษ จนได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินชาร์ลเดอโกลล์ และเผื่อเวลาให้ท่านทำคืนภาษีที่สนามบิน

21.35 น. : ออกเดินทางจากสนามบินกรุงปารีส โดยสายการบิน Emirates เที่ยวบินที่ EK076 **กำหนดการเดินทาง 20-30 มี.ค.และเดือน เม.ย. เปลี่ยนเวลาบินเป็น 21.55 น. ถึงสนามบินดูไบ เวลา 06.35 น.**

วันที่ 11
ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) - สนามบินสุวรรณภูมิ

07.20 น. : เดินทางถึงสนามบินนครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

09.30 น. : เดินทางจากสนามบินนครดูไบ โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK372 **กำหนดการเดินทาง 20-30 มี.ค. และเดือน เม.ย.65 เปลี่ยนเวลาบินเป็น 09.40 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 18.55 น.**

18.40  น. : เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ..

**กรณีที่บางท่านเดินทางกลับต่างประเทศหรือต่างจังหวัด โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละกำหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็นรายการซีรี่และได้มีการดำเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย**

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบิน Emirates เส้นทาง กรุงเทพฯ-ดูไบ-ปารีส-ดูไบ-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 ท่านต่อห้อง) เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple Room) กรณีที่เดินทาง 3 ท่าน ท่านต้องพักเป็น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชำระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าธรรมเนียมบริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในเขตเมืองเก่า, พระราชวัง และหัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ อำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าทิปบริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถรวมถึงทิปหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางด้วยตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากอุบัติเหตุ อาทิ ค่าตั๋วโดยสาร, ค่าที่พัก, ค่าอาหารหรืออื่นๆ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ) หากสนใจซื้อประกันสุขภาพหรือประกันภัยการเดินทางแบบอื่นๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 16 พ.ย.2564 หากมีเพิ่มเติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ำมันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชำระเพิ่มตามกฏและเงื่อนไขของสายการบิน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น)
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นและค่าบริการด้านการนัดหมายและเอกสาร ท่านละ 5,500 บาท โดยชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเองเพื่อป้องกันการสูญหาย
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 • ทัวร์ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของที่ระลึกและไม่มีแจกน้ำดื่มในระหว่างทัวร์ ยกเว้นน้ำดื่มระหว่างมื้ออาหาร อาทิ มื้อกลางวันและค่ำที่กำหนดไว้ในรายการทัวร์
 • สัญญาณ Wifi และค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม (ยกเว้นส่วนพื้นที่สาธารณะภายในโรงแรมที่มีการให้บริการฟรีหรือบางโรงแรมอาจมีให้บริการบนห้องพักด้วยขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละโรงแรม)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่นอกเหนือจากที่ระบุหรือค่าแปล
  เอกสาร, ค่าบริการที่เกี่ยวกับวีซ่า หรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุร้ายแรงในต่างประเทศที่นอกเหนือจากประกันอุบัติเหตุที่ทางบริษัทฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซื้อประกันเพิ่มเติมได้
 • ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (ราคาประมาณ118 EUR)
 • ก่อนเดินทางเข้าฝรั่งเศส ต้องกรอกแบบฟอร์มล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง พร้อมแสดงเอกสารที่ได้กรอกไว้ต่อสายการบินและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองฝรั่งเศส โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-international-travel
 • ค่าธรรมเนียมบริการเกี่ยวกับการดำเนินการลงทะเบียนระบบ Thailand Pass โดยต้องลงทะเบียนออนไลน์ในระบบ Thailand Pass ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันเดินทาง https://tp.consular.go.th/
 • ค่าธรรมเนียมการตรวจโควิดและค่าโรงแรมรอผลตรวจ (AQ / SHA Plus) อย่างน้อย 1 วัน เมื่อเดินทางถึงไทย (การเปลี่ยนแปลงมาตรการและการเปลี่ยนแปลงจำนวนวันให้ดูประกาศจากทางภาครัฐเป็นสำคัญ)

**ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการท่านละ 5,500 บาท ชำระพร้อมค่ามัดจำทัวร์ **

** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมัน ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมภายหลัง **

*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ***

หมายเหตุ

 • อัตราค่าเดินทางนี้ต้องมีจำนวนผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่จำนวนไม่น้อยกว่า 15 ท่าน **ไม่มีราคาเด็ก** ตามข้อกำหนด   และเงื่อนไขของบริษัทฯ และจะต้องชำระมัดจำหลังจากยืนยันการจองทัวร์ทันที
 • เนื่องจากเป็นตั๋วโปรโมชั่น จองแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนคนเดินทางได้รวมทั้งไม่สามารถ Refund ตั๋วได้
 • กรณีท่านที่มีตั๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตั๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริษัททัวร์ กรุณาตรวจสอบวันและเวลาการเดินทางของท่านและแจ้งล่วหน้าเนื่องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้
 • การดำเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15-21 วันทำการ ดังนั้นจึงขอความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการขอวีซ่า และทุกท่านจะต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่สถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนนิ้วมือ

การชำระเงิน

ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 30,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน สำหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บทันทีหลังจากการจองทัวร์ ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันก่อนวันที่นำเที่ยว

การยกเลิก

 1. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
 2. 2. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ รวมถึงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
 3. 3. หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทำการก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
 4. 4. กรณีที่ต้องการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ช่วงเดินทาง
07/01/2022 17/01/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
97,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ฝรั่งเศส GRAND FRANCE
เดินทาง 07/01/2022 17/01/2022
*** ท่านที่ต้องการพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 16,500 ***
*** ท่านที่มีตั๋วโดยสารอยู่แล้วต้องการเดินทางพร้อมคณะ ท่านละ 66,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  09/02/2022 19/02/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  97,900 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ฝรั่งเศส GRAND FRANCE
  เดินทาง 09/02/2022 19/02/2022
  *** ท่านที่ต้องการพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 16,500 ***
  *** ท่านที่มีตั๋วโดยสารอยู่แล้วต้องการเดินทางพร้อมคณะ ท่านละ 66,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   25/02/2022 07/03/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   97,900 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ฝรั่งเศส GRAND FRANCE
   เดินทาง 25/02/2022 07/03/2022
   *** ท่านที่ต้องการพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 16,500 ***
   *** ท่านที่มีตั๋วโดยสารอยู่แล้วต้องการเดินทางพร้อมคณะ ท่านละ 66,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    20/03/2022 30/03/2022
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    97,900 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ฝรั่งเศส GRAND FRANCE
    เดินทาง 20/03/2022 30/03/2022
    *** ท่านที่ต้องการพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 16,500 ***
    *** ท่านที่มีตั๋วโดยสารอยู่แล้วต้องการเดินทางพร้อมคณะ ท่านละ 66,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     06/04/2022 16/04/2022
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     110,500 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ฝรั่งเศส GRAND FRANCE
     เดินทาง 06/04/2022 16/04/2022
     *** ท่านที่ต้องการพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 20,300 ***
     *** ท่านที่มีตั๋วโดยสารอยู่แล้วต้องการเดินทางพร้อมคณะ ท่านละ 74,300 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      Tags ที่เกี่ยวข้อง
      Share on social networks
      โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
      • ไม่ทราบสายการบิน
      • ก.พ.65 - มิ.ย.65
      • 3 วัน 2 คืน
      เริ่มต้น 6,666 บาท
      • ก.ย.65 - พ.ย.65
      • 4 วัน 2 คืน
      เริ่มต้น 13,999 บาท
      • ต.ค.65 - เม.ย.66
      • 10 วัน 7 คืน
      เริ่มต้น 135,000 บาท