ทัวร์พัทลุง สงขลา หาดใหญ่

นาโปแก ทะเลน้อย ล่องเรือชมควายน้ำ – สะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา – SRI PAKPRA BOUTIQUE RESORT  – คลองปากประ – ล่องเรือชมแสงแรก+ยอยักษ์ – บ่อน้ำร้อนเข้าชัยสน – แก่งน้ำหูแร่ – น้ำตกไพรวัลย์ – เกาะยอ – วัดท้ายยอ – หาดใหญ่ – หมู่บ้านลิวงค์ – วัดพระมหาเจดีย์ไตรภพไตรมงคล – มัสยิดกลาง – วัดเขาเก้าแสน –  ศาลปู่ทวดนายแรง – หาดสมิหลา – หาดชลาทัศน์ – ตลาดกิมหยง

ทัวร์พัทลุง สงขลา หาดใหญ่

รหัส 002-0359
วันที่เดินทาง
เม.ย.64 - ก.ย.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Thai Smile Airways (WE)
ราคาเริ่มต้น
11,990 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
234 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพ – หาดใหญ่ –พัทลุง - นาโปแก – ทะเลน้อย – ล่องเรือชมควายน้ำ - สะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา – SRI PAKPRA BOUTIQUE RESORT

05.00 น. : สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินไทยสมายล์ เจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง

07.05 น. : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 259

08.30 น. : นำท่านเดินทางถึง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ “ทะเลน้อย” (ลุ่มน้ำจืด แห่งเมืองพัทลุง) (133 กม.) ตั้งอยู่ใน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง  ระหว่างทางให้ท่านแวะเช็คอินถ่ายรูป “นาโปแก” ไปเดินชิลล์บนสะพานไม้ นั่งถ่ายรูปที่กระท่อมปลายนา ท่ามกลางความสดชื่นจากธรรมชาติ

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย : นำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “ทะเลน้อย” หรือ “อุทยานนกน้ำทะเลน้อย” เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่มีพื้นที่ประมาณ 17,500 ไร่ ตั้งอยู่ระหว่างตำบลนางตุงและตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง นำท่านแวะถ่ายรูป “สะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา” อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย…กับบรรยากาศอันเป็น  ธรรมชาติริมทะเลสาบสงขลา

ค่ำ : บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่นหลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย…

วันที่ 2 คลองปากประ – ล่องเรือชมแสงแรก+ยอยักษ์ – บ่อน้ำร้อนเข้าชัยสน – แก่งน้ำหูแร่ - น้ำตกไพรวัลย์ – เกาะยอ – วัดท้ายยอ

05.00 : รุ่งอรุณ ณ คลองปากประริมทะเลสาบสงขลา (ฝั่งพัทลุง) นำท่านล่องเรือสัมผัสความงามยามพระอาทิตย์ทอแสงยามเช้า ชมแสงแรกของวันใหม่ ในบรรยากาศของท้องทะเลสาบสงขลาและคลองปากประ เป็นคลองแห่งวิถีชีวิต ที่โดดเด่นไปด้วยการทำประมงพื้นบ้านในรูปแบบของการยก “ยอยักษ์” ที่มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นยอขนาดใหญ่มีรูปร่างสามเหลี่ยมมุมทั้งสี่ยึดโยงกับไม้รวกหรือไม้ไผ่ยอยักษ์ถึงแม้ว่าจะมีน้ำหนักค่อนข้างมาก แต่ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ชาวบ้านได้นำรอกมาใช้เป็นเครื่องมือทุ่นแรง ทำให้แม้แต่เด็ก (ในพื้นที่) ก็สามารถยกยอยักษ์นี้ได้ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพวิวทิศน์อีกหนึ่งจุด

เช้า : บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำทุกท่านสู่ “บ่อน้ำร้อนเข้าชัยสน” แอ่งน้ำที่มีอุณหภูมิ ประมาณ 60 องศาเซลเซียส จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “แก่งน้ำหูแร่” หรือ “คลองหูแร่” สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมของตำบลท่ามะเดื่อ

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย : นำทุกท่านเดินทางสู่ “น้ำตกไพรวัลย์” เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในภาคใต้ นำท่านเดินทางสู่ “เกาะยอ” เป็นเกาะหนึ่งที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบสงขลาตอนล่าง หมู่บ้านเกาะยอถือเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของสงขลา สภาพทั่วไปบนเกาะยอนั้นส่วนใหญ่เป็นภูเขาไม่สูงนัก มีที่ราบเชิงเขาติดทะเล และมีที่ราบกว้างทางตอนใต้ของเกาะยอ นำท่านชม “วัดท้ายยอ” วัดเก่าแก่ของตำบลเกาะยอ

ค่ำ : บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่นหลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย…

วันที่ 3 หาดใหญ่ – หมู่บ้านลิวงค์ - วัดพระมหาเจดีย์ไตรภพไตรมงคล – มัสยิดกลาง - วัดเขาเก้าแสน - ศาลปู่ทวดนายแรง – หาดสมิหลา – หาดชลาทัศน์ – ตลาดกิมหยง

เช้า : บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่อำเภอจะนะ เดินทางสู่ “หมู่บ้านลิวงค์” ที่ได้รับการขนานนามว่า “สวิตเซอร์แลน์แห่งจะนะ” ด้วยวิวทิวทัศน์อันเป็นธรรมชาติ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “วัดพระมหาเจดีย์ไตรภพไตรมงคล” หรือ “เจดีย์สเตนเลส” ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเขาคอหงส์ โดยองค์พระเจดีย์มีความงดงาม และแปลกตาโดยโครงเหล็กทุกชิ้นเป็นสแตนเลสทั้งหมด เรียกได้ว่าเป็น เจดีย์สแตนเลสหนึ่งเดียวในโลก นำท่านเดินทางสู่ “สงขลา” ระหว่างทางนำท่านเก็บภาพ “มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา” หรือ “มัสยิดกลางดิย์นุลอิสลาม” ศูนย์รวมจิตใจชาวมุสลิม เป็นมัสยิดที่มีขนาดใหญ่และสถาปัตยกรรมที่งดงาม ด้านในตกแต่งอย่างสวยงามมีความวิจิตร

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย : หลังรับประทานอาหาร นำท่านสู่ “วัดเขาเก้าแสน” (ศาลปู่ทวดนายแรง) วัดเก่าแก่ของจังหวัดสงขลา โดยที่มาของชื่อวัด มาจากตำนานเรื่องเล่า “นายแรง”  วัดเขาเก้าแสนตั้งอยู่บนยอดเขาทำให้สามารถมองเห็นวิวทะเลสาบสงขลาแบบพาโนรามา 360 องศา นำท่านขอพร “หินศักดิ์สิทธิ์” หรือ “ศาลปู่ทวดนายแรง”ที่ตั้งอยู่ริมผา จากนั้น นำท่านสู่ “หาดสมิหลา” ได้เลาอันสมควร นำชม “หาดชลาทัศน์” นำท่านสู่ “ตลาดกิมหยง” ตลาดที่เป็นเอกลักษณ์ของหาดใหญ่ ซึ่งมีสินค้าให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า ขนมขบเคี้ยว เครื่องสำอาง เครื่องใช้ไฟฟ้า ของเล่นเด็ก ตลอดจนเครื่องใช้ในครัวเรือน อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

*** อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย ***

19.00 น. : นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่

20.55 น. : ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 268 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.25 ชั่วโมง)

22.20 น. : เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับ กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ // หาดใหญ่-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 ใบ       น้ำหนัก ต้องไม่เกิน 15 กิโลกรัม สำหรับกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน
 2. ค่ารถปรับอากาศ VIP นำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
 3. โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
 4. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 5. มัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ ดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 2. ค่าทิปมัคคุเทศก์พร้อมทั้งผู้ช่วยมัคคุเทศก์ และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 400 บาท
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่ จำนวน 8 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง
 • รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 • หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้
 • กรณีที่ท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งบริษัทฯให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
 • การจัดที่นั่งบนรถบัสขึ้นอยู่กับลำดับการจอง และถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
ช่วงเดินทาง
23/04/2021 25/04/2021
การเดินทาง
Thai Smile Airways (WE)
จำนวน
ราคา
11,990 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์พัทลุง สงขลา หาดใหญ่
เดินทาง 23/04/2021 25/04/2021
*** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  30/04/2021 02/05/2021
  การเดินทาง
  Thai Smile Airways (WE)
  จำนวน
  ราคา
  15,990 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์พัทลุง สงขลา หาดใหญ่
  เดินทาง 30/04/2021 02/05/2021
  *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 5,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   01/05/2021 03/05/2021
   การเดินทาง
   Thai Smile Airways (WE)
   จำนวน
   ราคา
   15,990 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์พัทลุง สงขลา หาดใหญ่
   เดินทาง 01/05/2021 03/05/2021
   *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 5,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    02/05/2021 04/05/2021
    การเดินทาง
    Thai Smile Airways (WE)
    จำนวน
    ราคา
    15,990 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์พัทลุง สงขลา หาดใหญ่
    เดินทาง 02/05/2021 04/05/2021
    *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 5,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     03/05/2021 05/05/2021
     การเดินทาง
     Thai Smile Airways (WE)
     จำนวน
     ราคา
     15,990 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์พัทลุง สงขลา หาดใหญ่
     เดินทาง 03/05/2021 05/05/2021
     *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 5,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      07/05/2021 09/05/2021
      การเดินทาง
      Thai Smile Airways (WE)
      จำนวน
      ราคา
      12,990 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์พัทลุง สงขลา หาดใหญ่
      เดินทาง 07/05/2021 09/05/2021
      *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       08/05/2021 10/05/2021
       การเดินทาง
       Thai Smile Airways (WE)
       จำนวน
       ราคา
       12,990 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์พัทลุง สงขลา หาดใหญ่
       เดินทาง 08/05/2021 10/05/2021
       *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        14/05/2021 16/05/2021
        การเดินทาง
        Thai Smile Airways (WE)
        จำนวน
        ราคา
        11,990 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์พัทลุง สงขลา หาดใหญ่
        เดินทาง 14/05/2021 16/05/2021
        *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         21/05/2021 23/05/2021
         การเดินทาง
         Thai Smile Airways (WE)
         จำนวน
         ราคา
         12,990 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์พัทลุง สงขลา หาดใหญ่
         เดินทาง 21/05/2021 23/05/2021
         *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          25/05/2021 27/05/2021
          การเดินทาง
          Thai Smile Airways (WE)
          จำนวน
          ราคา
          13,990 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์พัทลุง สงขลา หาดใหญ่
          เดินทาง 25/05/2021 27/05/2021
          *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 5,000 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           28/05/2021 30/05/2021
           การเดินทาง
           Thai Smile Airways (WE)
           จำนวน
           ราคา
           12,990 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์พัทลุง สงขลา หาดใหญ่
           เดินทาง 28/05/2021 30/05/2021
           *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            02/06/2021 04/06/2021
            การเดินทาง
            Thai Smile Airways (WE)
            จำนวน
            ราคา
            13,990 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์พัทลุง สงขลา หาดใหญ่
            เดินทาง 02/06/2021 04/06/2021
            *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 5,000 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             03/06/2021 05/06/2021
             การเดินทาง
             Thai Smile Airways (WE)
             จำนวน
             ราคา
             13,990 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์พัทลุง สงขลา หาดใหญ่
             เดินทาง 03/06/2021 05/06/2021
             *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 5,000 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              04/06/2021 06/06/2021
              การเดินทาง
              Thai Smile Airways (WE)
              จำนวน
              ราคา
              12,990 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์พัทลุง สงขลา หาดใหญ่
              เดินทาง 04/06/2021 06/06/2021
              *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               11/06/2021 13/06/2021
               การเดินทาง
               Thai Smile Airways (WE)
               จำนวน
               ราคา
               12,990 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์พัทลุง สงขลา หาดใหญ่
               เดินทาง 11/06/2021 13/06/2021
               *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                18/06/2021 20/06/2021
                การเดินทาง
                Thai Smile Airways (WE)
                จำนวน
                ราคา
                12,990 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์พัทลุง สงขลา หาดใหญ่
                เดินทาง 18/06/2021 20/06/2021
                *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 25/06/2021 27/06/2021
                 การเดินทาง
                 Thai Smile Airways (WE)
                 จำนวน
                 ราคา
                 12,990 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์พัทลุง สงขลา หาดใหญ่
                 เดินทาง 25/06/2021 27/06/2021
                 *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  02/07/2021 04/07/2021
                  การเดินทาง
                  Thai Smile Airways (WE)
                  จำนวน
                  ราคา
                  12,990 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์พัทลุง สงขลา หาดใหญ่
                  เดินทาง 02/07/2021 04/07/2021
                  *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   ช่วงเดินทาง
                   09/07/2021 11/07/2021
                   การเดินทาง
                   Thai Smile Airways (WE)
                   จำนวน
                   ราคา
                   12,990 บาท
                   จอง
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์พัทลุง สงขลา หาดใหญ่
                   เดินทาง 09/07/2021 11/07/2021
                   *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    ช่วงเดินทาง
                    16/07/2021 18/07/2021
                    การเดินทาง
                    Thai Smile Airways (WE)
                    จำนวน
                    ราคา
                    12,990 บาท
                    จอง
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์พัทลุง สงขลา หาดใหญ่
                    เดินทาง 16/07/2021 18/07/2021
                    *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     ช่วงเดินทาง
                     23/07/2021 25/07/2021
                     การเดินทาง
                     Thai Smile Airways (WE)
                     จำนวน
                     ราคา
                     13,990 บาท
                     จอง
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์พัทลุง สงขลา หาดใหญ่
                     เดินทาง 23/07/2021 25/07/2021
                     *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 5,000 ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      ช่วงเดินทาง
                      24/07/2021 26/07/2021
                      การเดินทาง
                      Thai Smile Airways (WE)
                      จำนวน
                      ราคา
                      13,990 บาท
                      จอง
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์พัทลุง สงขลา หาดใหญ่
                      เดินทาง 24/07/2021 26/07/2021
                      *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 5,000 ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       ช่วงเดินทาง
                       27/07/2021 29/07/2021
                       การเดินทาง
                       Thai Smile Airways (WE)
                       จำนวน
                       ราคา
                       13,990 บาท
                       จอง
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       ทัวร์พัทลุง สงขลา หาดใหญ่
                       เดินทาง 27/07/2021 29/07/2021
                       *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 5,000 ***
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        ช่วงเดินทาง
                        30/07/2021 01/08/2021
                        การเดินทาง
                        Thai Smile Airways (WE)
                        จำนวน
                        ราคา
                        12,990 บาท
                        จอง
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        ทัวร์พัทลุง สงขลา หาดใหญ่
                        เดินทาง 30/07/2021 01/08/2021
                        *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         ช่วงเดินทาง
                         06/08/2021 08/08/2021
                         การเดินทาง
                         Thai Smile Airways (WE)
                         จำนวน
                         ราคา
                         12,990 บาท
                         จอง
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         ทัวร์พัทลุง สงขลา หาดใหญ่
                         เดินทาง 06/08/2021 08/08/2021
                         *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          ช่วงเดินทาง
                          11/08/2021 13/08/2021
                          การเดินทาง
                          Thai Smile Airways (WE)
                          จำนวน
                          ราคา
                          13,990 บาท
                          จอง
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          ทัวร์พัทลุง สงขลา หาดใหญ่
                          เดินทาง 11/08/2021 13/08/2021
                          *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 5,000 ***
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           ช่วงเดินทาง
                           12/08/2021 14/08/2021
                           การเดินทาง
                           Thai Smile Airways (WE)
                           จำนวน
                           ราคา
                           13,990 บาท
                           จอง
                           ว่าง ที่
                           จองทัวร์
                           ทัวร์พัทลุง สงขลา หาดใหญ่
                           เดินทาง 12/08/2021 14/08/2021
                           *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 5,000 ***
                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                            ช่วงเดินทาง
                            13/08/2021 15/08/2021
                            การเดินทาง
                            Thai Smile Airways (WE)
                            จำนวน
                            ราคา
                            12,990 บาท
                            จอง
                            ว่าง ที่
                            จองทัวร์
                            ทัวร์พัทลุง สงขลา หาดใหญ่
                            เดินทาง 13/08/2021 15/08/2021
                            *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                             ช่วงเดินทาง
                             20/08/2021 22/08/2021
                             การเดินทาง
                             Thai Smile Airways (WE)
                             จำนวน
                             ราคา
                             12,990 บาท
                             จอง
                             ว่าง ที่
                             จองทัวร์
                             ทัวร์พัทลุง สงขลา หาดใหญ่
                             เดินทาง 20/08/2021 22/08/2021
                             *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                              ช่วงเดินทาง
                              27/08/2021 29/08/2021
                              การเดินทาง
                              Thai Smile Airways (WE)
                              จำนวน
                              ราคา
                              12,990 บาท
                              จอง
                              ว่าง ที่
                              จองทัวร์
                              ทัวร์พัทลุง สงขลา หาดใหญ่
                              เดินทาง 27/08/2021 29/08/2021
                              *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                               23/04/2021 25/04/2021
                               Thai Smile Airways (WE)
                               11,990 บาท
                               ว่าง ที่
                               จองทัวร์
                               ทัวร์พัทลุง สงขลา หาดใหญ่
                               เดินทาง 23/04/2021 25/04/2021
                               *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
                               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                30/04/2021 02/05/2021
                                Thai Smile Airways (WE)
                                15,990 บาท
                                ว่าง ที่
                                จองทัวร์
                                ทัวร์พัทลุง สงขลา หาดใหญ่
                                เดินทาง 30/04/2021 02/05/2021
                                *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 5,000 ***
                                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                 01/05/2021 03/05/2021
                                 Thai Smile Airways (WE)
                                 15,990 บาท
                                 ว่าง ที่
                                 จองทัวร์
                                 ทัวร์พัทลุง สงขลา หาดใหญ่
                                 เดินทาง 01/05/2021 03/05/2021
                                 *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 5,000 ***
                                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                  02/05/2021 04/05/2021
                                  Thai Smile Airways (WE)
                                  15,990 บาท
                                  ว่าง ที่
                                  จองทัวร์
                                  ทัวร์พัทลุง สงขลา หาดใหญ่
                                  เดินทาง 02/05/2021 04/05/2021
                                  *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 5,000 ***
                                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                   03/05/2021 05/05/2021
                                   Thai Smile Airways (WE)
                                   15,990 บาท
                                   ว่าง ที่
                                   จองทัวร์
                                   ทัวร์พัทลุง สงขลา หาดใหญ่
                                   เดินทาง 03/05/2021 05/05/2021
                                   *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 5,000 ***
                                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                    07/05/2021 09/05/2021
                                    Thai Smile Airways (WE)
                                    12,990 บาท
                                    ว่าง ที่
                                    จองทัวร์
                                    ทัวร์พัทลุง สงขลา หาดใหญ่
                                    เดินทาง 07/05/2021 09/05/2021
                                    *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
                                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                     08/05/2021 10/05/2021
                                     Thai Smile Airways (WE)
                                     12,990 บาท
                                     ว่าง ที่
                                     จองทัวร์
                                     ทัวร์พัทลุง สงขลา หาดใหญ่
                                     เดินทาง 08/05/2021 10/05/2021
                                     *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
                                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                      14/05/2021 16/05/2021
                                      Thai Smile Airways (WE)
                                      11,990 บาท
                                      ว่าง ที่
                                      จองทัวร์
                                      ทัวร์พัทลุง สงขลา หาดใหญ่
                                      เดินทาง 14/05/2021 16/05/2021
                                      *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
                                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                       21/05/2021 23/05/2021
                                       Thai Smile Airways (WE)
                                       12,990 บาท
                                       ว่าง ที่
                                       จองทัวร์
                                       ทัวร์พัทลุง สงขลา หาดใหญ่
                                       เดินทาง 21/05/2021 23/05/2021
                                       *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
                                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                        25/05/2021 27/05/2021
                                        Thai Smile Airways (WE)
                                        13,990 บาท
                                        ว่าง ที่
                                        จองทัวร์
                                        ทัวร์พัทลุง สงขลา หาดใหญ่
                                        เดินทาง 25/05/2021 27/05/2021
                                        *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 5,000 ***
                                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                         28/05/2021 30/05/2021
                                         Thai Smile Airways (WE)
                                         12,990 บาท
                                         ว่าง ที่
                                         จองทัวร์
                                         ทัวร์พัทลุง สงขลา หาดใหญ่
                                         เดินทาง 28/05/2021 30/05/2021
                                         *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
                                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                          02/06/2021 04/06/2021
                                          Thai Smile Airways (WE)
                                          13,990 บาท
                                          ว่าง ที่
                                          จองทัวร์
                                          ทัวร์พัทลุง สงขลา หาดใหญ่
                                          เดินทาง 02/06/2021 04/06/2021
                                          *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 5,000 ***
                                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                           03/06/2021 05/06/2021
                                           Thai Smile Airways (WE)
                                           13,990 บาท
                                           ว่าง ที่
                                           จองทัวร์
                                           ทัวร์พัทลุง สงขลา หาดใหญ่
                                           เดินทาง 03/06/2021 05/06/2021
                                           *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 5,000 ***
                                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                            04/06/2021 06/06/2021
                                            Thai Smile Airways (WE)
                                            12,990 บาท
                                            ว่าง ที่
                                            จองทัวร์
                                            ทัวร์พัทลุง สงขลา หาดใหญ่
                                            เดินทาง 04/06/2021 06/06/2021
                                            *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
                                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                             11/06/2021 13/06/2021
                                             Thai Smile Airways (WE)
                                             12,990 บาท
                                             ว่าง ที่
                                             จองทัวร์
                                             ทัวร์พัทลุง สงขลา หาดใหญ่
                                             เดินทาง 11/06/2021 13/06/2021
                                             *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
                                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                              18/06/2021 20/06/2021
                                              Thai Smile Airways (WE)
                                              12,990 บาท
                                              ว่าง ที่
                                              จองทัวร์
                                              ทัวร์พัทลุง สงขลา หาดใหญ่
                                              เดินทาง 18/06/2021 20/06/2021
                                              *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
                                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                               25/06/2021 27/06/2021
                                               Thai Smile Airways (WE)
                                               12,990 บาท
                                               ว่าง ที่
                                               จองทัวร์
                                               ทัวร์พัทลุง สงขลา หาดใหญ่
                                               เดินทาง 25/06/2021 27/06/2021
                                               *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
                                               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                02/07/2021 04/07/2021
                                                Thai Smile Airways (WE)
                                                12,990 บาท
                                                ว่าง ที่
                                                จองทัวร์
                                                ทัวร์พัทลุง สงขลา หาดใหญ่
                                                เดินทาง 02/07/2021 04/07/2021
                                                *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
                                                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                 09/07/2021 11/07/2021
                                                 Thai Smile Airways (WE)
                                                 12,990 บาท
                                                 ว่าง ที่
                                                 จองทัวร์
                                                 ทัวร์พัทลุง สงขลา หาดใหญ่
                                                 เดินทาง 09/07/2021 11/07/2021
                                                 *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
                                                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                  16/07/2021 18/07/2021
                                                  Thai Smile Airways (WE)
                                                  12,990 บาท
                                                  ว่าง ที่
                                                  จองทัวร์
                                                  ทัวร์พัทลุง สงขลา หาดใหญ่
                                                  เดินทาง 16/07/2021 18/07/2021
                                                  *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
                                                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                   23/07/2021 25/07/2021
                                                   Thai Smile Airways (WE)
                                                   13,990 บาท
                                                   ว่าง ที่
                                                   จองทัวร์
                                                   ทัวร์พัทลุง สงขลา หาดใหญ่
                                                   เดินทาง 23/07/2021 25/07/2021
                                                   *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 5,000 ***
                                                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                    24/07/2021 26/07/2021
                                                    Thai Smile Airways (WE)
                                                    13,990 บาท
                                                    ว่าง ที่
                                                    จองทัวร์
                                                    ทัวร์พัทลุง สงขลา หาดใหญ่
                                                    เดินทาง 24/07/2021 26/07/2021
                                                    *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 5,000 ***
                                                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                     27/07/2021 29/07/2021
                                                     Thai Smile Airways (WE)
                                                     13,990 บาท
                                                     ว่าง ที่
                                                     จองทัวร์
                                                     ทัวร์พัทลุง สงขลา หาดใหญ่
                                                     เดินทาง 27/07/2021 29/07/2021
                                                     *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 5,000 ***
                                                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                      30/07/2021 01/08/2021
                                                      Thai Smile Airways (WE)
                                                      12,990 บาท
                                                      ว่าง ที่
                                                      จองทัวร์
                                                      ทัวร์พัทลุง สงขลา หาดใหญ่
                                                      เดินทาง 30/07/2021 01/08/2021
                                                      *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
                                                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                       06/08/2021 08/08/2021
                                                       Thai Smile Airways (WE)
                                                       12,990 บาท
                                                       ว่าง ที่
                                                       จองทัวร์
                                                       ทัวร์พัทลุง สงขลา หาดใหญ่
                                                       เดินทาง 06/08/2021 08/08/2021
                                                       *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
                                                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                        11/08/2021 13/08/2021
                                                        Thai Smile Airways (WE)
                                                        13,990 บาท
                                                        ว่าง ที่
                                                        จองทัวร์
                                                        ทัวร์พัทลุง สงขลา หาดใหญ่
                                                        เดินทาง 11/08/2021 13/08/2021
                                                        *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 5,000 ***
                                                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                         12/08/2021 14/08/2021
                                                         Thai Smile Airways (WE)
                                                         13,990 บาท
                                                         ว่าง ที่
                                                         จองทัวร์
                                                         ทัวร์พัทลุง สงขลา หาดใหญ่
                                                         เดินทาง 12/08/2021 14/08/2021
                                                         *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 5,000 ***
                                                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                          13/08/2021 15/08/2021
                                                          Thai Smile Airways (WE)
                                                          12,990 บาท
                                                          ว่าง ที่
                                                          จองทัวร์
                                                          ทัวร์พัทลุง สงขลา หาดใหญ่
                                                          เดินทาง 13/08/2021 15/08/2021
                                                          *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
                                                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                           20/08/2021 22/08/2021
                                                           Thai Smile Airways (WE)
                                                           12,990 บาท
                                                           ว่าง ที่
                                                           จองทัวร์
                                                           ทัวร์พัทลุง สงขลา หาดใหญ่
                                                           เดินทาง 20/08/2021 22/08/2021
                                                           *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
                                                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                            27/08/2021 29/08/2021
                                                            Thai Smile Airways (WE)
                                                            12,990 บาท
                                                            ว่าง ที่
                                                            จองทัวร์
                                                            ทัวร์พัทลุง สงขลา หาดใหญ่
                                                            เดินทาง 27/08/2021 29/08/2021
                                                            *** พักท่านเดียวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
                                                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                             จำนวนการเข้าชม 234 ครั้ง
                                                             Tags ที่เกี่ยวข้อง
                                                             Share on social networks
                                                             โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                                                             • เดินทางมาเอง
                                                             • มี.ค.64
                                                             • 2 วัน 1 คืน
                                                             • 287 ครั้ง
                                                             เริ่มต้น 3,588 บาท
                                                             รหัส 001-0175
                                                             2 วัน 1 คืน
                                                             เดินทางมาเอง
                                                             เริ่มต้น 3,588 บาท
                                                             • เดินทางมาเอง
                                                             • มี.ค.64 - พ.ค.64
                                                             • 2 วัน 1 คืน
                                                             • 260 ครั้ง
                                                             เริ่มต้น 1,289 บาท
                                                             รหัส 000-0239
                                                             2 วัน 1 คืน
                                                             เดินทางมาเอง
                                                             เริ่มต้น 1,289 บาท
                                                             • ม.ค.65 - เม.ย.65
                                                             • 11 วัน 8 คืน
                                                             • 37 ครั้ง
                                                             เริ่มต้น 97,900 บาท
                                                             รหัส 014-0366
                                                             11 วัน 8 คืน
                                                             เริ่มต้น 97,900 บาท
                                                             • เดินทางมาเอง
                                                             • ธ.ค.64 - พ.ค.65
                                                             • 3 วัน 2 คืน
                                                             • 40 ครั้ง
                                                             เริ่มต้น 5,200 บาท
                                                             รหัส 019-0215
                                                             3 วัน 2 คืน
                                                             เดินทางมาเอง
                                                             เริ่มต้น 5,200 บาท
                                                             ชื่นชอบ