ขับสโนว์โมบิล,ชมฟาร์มสุนัขฮัสกี้,หมู่บ้านเลวี่(Levi),ชมฟาร์มกลางเรนเดียร์ หมู่บ้านซานตา คลอส,นั่งรถลากกิจกรรมจับปูยักษ์,ล่าแสงเหนือ,เรือตัดน้ำแข็งแซมโป, โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ,วิหาร Uspensky,จัตุรัสรัฐสภา,อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ ตลาดนัดริมทะเล,เมืองคิร์คเนส,พิพิธภัณฑ์ ชาวแลปป์,เมืองโรวาเนียมิ
ทัวร์ฟินแลนด์-สโนว์โมบิล-เรือตัดนํ้าแข็ง , At Ubon Travel
รหัส 002-0104
วันที่เดินทาง
ธ.ค.64 - ม.ค.65
ช่วงเวลา
9 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น
168,900 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
92 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ – เฮลซิงกิ – อิวาโล่

06.00 น. : สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินฟินแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยอำนวยความสะดวก

09.05 น. : ออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินแอร์ Finnair Qเที่ยวบินที่ AY 142

15.00 น : เดินทางถึง กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ / นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง

16.20 น. : ออกเดินทางสู่ เมืองอีวาโล่ โดยเที่ยวบินที่ AY 605

18.00 น. : เดินทางถึง สนามบินอิวาโล่ / หลังนำท่านรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรมที่พัก

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

วันที่ 2
อิวาโล่ - เคิร์คเนส - นั่งรถลากสโนว์โมบิล - กิจกรรมจับปูยักษ์KING CRAB SAFARI

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้น นำท่านข้ามพรมแดนนอร์เวย์ สู่ เมืองเคิร์คเนส (Kirkenes) นำท่านเดินทางโดยรถโค้ช ตะลุยทุ่งหิมะอันขาวโพลนต้นสนและต้นเบิร์ชที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ ผ่านชมความงามของทะเลสาบอินารีที่กลายเป็นน้ำแข็ง ข้านพรมแดนสู่ประเทศนอร์เวย์ ท่านจะประทับใจในความงดงามมิรู้ลืม

เที่ยง : รับประทานอาหารกลาวัน ณ ภัตตาคาร เมนูปูยักษ์ พร้อมซุป อย่างเต็มอิ่ม จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ สถานี King Crab Safari ปรับโหมดร่างกายเข้าสู่การตะลุยหิมะ จากนั้นนำท่านนั่งรถเลื่อน ที่ลากโดยสโนโมบิล เข้าสู่ท้องทะเลแบเรนท์ ที่กลายเป็นน้ำแข็งในช่วงฤดูหนาวสู่จุดจับปูยักษ์ Red King Crab หรือปูยักษ์เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศนอร์เวย์ นำท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พัก

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

วันที่ 3
เคิร์คเนส – ซาร์ริเซลก้า – พิพิธภัณฑ์ชาวแลปป์ – สโนว์ ซาฟารี

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้น นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองซาร์ริเซลก้า” เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในเขตแลปแลนด์ ของประเทศฟินแลนด์ อยู่ริมฝั่งแม่น้ำอิวาโล่ ผ่านชม “ทะเลสาบอินารี” แหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ และที่อยู่อาศัยของชนพื้นเมืองชาวซามิ จากนั้นนำท่านเข้าชม “พิพิธภัณฑ์ ชาวแลปป์” ชมสภาพจำลองความเป็นอยู่ของชาวแลปป์ คนท้องถิ่นพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในแถบขั้วโลกเหนือ กระจายอยู่ในประเทศรัสเซีย ฟินแลนด์ นอร์เวย์ และบางส่วนของสวีเดนมาเป็นเวลานาน

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านสนุกเพลินเพลินกับดินแดนแห่งความสุขกลางหิมะ ให้คณะเปลี่ยนชุดกันหนาวแบบพิเศษ ซึ่งประกอบด้วย ชุดเทอร์มอล รองเท้าบู๊ต ผ้าพันคอ ถุงมือ และหมวกกันน็อก จากนั้นฟังคำแนะนำการขับขี่เพื่อความปลอดภัย สนุกสนานกับโปรแกรมที่พิเศษสุด “อาร์กติก สโนว์ซาฟารี” (Arctic Snow Safari) สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ด้วยการขับ “สโนว์โมบิล” (Snow Mobile) หรือเจ้าตีนตะขาบติดสกีโลดแล่นไปตามทุ่งหิมะ ลัดเลาะป่าน้ำแข็ง ผ่านชมทัศนียภาพของหิมะกว้างไกลสุดสายตาโดยจะมีไกด์ท้องถิ่นขับนำทางและปิดท้ายขบวน

*** ขับสโนว์โมบิล คันละสองท่าน หากต้องการขับคนเดียวจ่ายเพิ่มท่านละ 6,000 บาท ***
*** มีชุดกันหนาว ถุงมือ หมวกนิรภัย และรองเท้าลุยหิมะเตรียมไว้บริการทุกท่าน ***

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 4
ซาร์ริเซลก้า – โรวาเนียมิ – ชมเมืองฟาร์มสุนัขฮัสกี้ – ล่าแสงเหนือ (AURORA HUNTING)

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองโรวาเนียมิ” (Rovaniemi) เมืองหลวงของเขตแลปป์แลนด์ โดยเมืองนี้ตั้งอยู่บนเส้นอาร์กติก เซอร์เคิล (Arctic Circle) พอดีอันเส้นละติจูดที่ใช้แบ่งเขตขั้วโลกเหนือกับเขตภูมิอากาศแบบอบอุ่น และเป็นเขตแดนที่สามารถมองเห็นปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืนได้ในช่วงฤดูร้อนและแสงเหนือในช่วงฤดูหนาว ตัวเมืองมีแม่น้ำเคมิไหลผ่านสวยงามเป็นอย่างยิ่ง

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางเข้าชม “ฟาร์มสุนัขฮัสกี้” ชมความน่ารักของสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้ ที่แสนเชื่อง และเป็นกันเองของชาวแลปป์ ฮัสกี้เป็นสุนัขพันธุ์พื้นเมืองที่มักเลี้ยงไว้ใช้ในเขตหนาว จากนั้นให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์อันแปลกใหม่กับการทดลองซิ่งรถเลื่อนเทียมสุนัขฮัสกี้ ที่มีไว้บริการภายในฟาร์ม ให้ท่านได้สัมผัสธรรมชาติอย่างจุใจสุนัขฮัสกี้จะวิ่งไปตามเส้นทางผ่านป่าสนและต้นเบิร์ชที่สวยงาม ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองโรวาเนียมิ อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมือง

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  / นำเข้าโรงแรมที่พัก

21.00 น. : นำท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ซึ่งแสงออโรร่า (Aurora borealis) จะปรากฏเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทาง ธรรมชาติไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ***

วันที่ 5
โรวาเนียมิ – คิททิร่า – เลวี่ – นั่งกระเช้าชมวิว - ฟาร์มกวางเรนเดียร์(หมู่บ้านชาวแลปป์) – โรวาเนียมิ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองคิติร่า”(Kittila) เมืองแห่งสกีรีสอร์ท ที่มีชื่อเสียงที่สุดของฟินแลนด์ ผ่านชมเมืองจนกระทั้งเข้าสู่ หมู่บ้านเลวี่(Levi) เมืองเก่าสุดแสนน่ารัก ในตัวเมืองเต็มไปด้วยร้านค้า, ร้านอาหารและร้านกาแฟ มีเวลาให้ท่านเดินเล่นเก็บภาพความสวยงามอย่างเต็มที่ จากนั้นนำท่านโดยสารกระเช้า(Levi 2000 Gondoli) ขึ้นสู่ยอดเขาเลวี่จุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของตัวเมือง จากนั้นมีเวลาให้ท่านได้สนุกสนานในบริเวณลานหิมะและเนินเขา ท่านสามารถเล่นสโนว์สเล็จได้ตามอัธยาศัย

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านแวะเยี่ยมชม “ฟาร์มกลางเรนเดียร์” (Reindeer Farm) จิบชาเบอร์รี่อุ่น ๆ ชาขึ้นชื่อของดินแดนแถบนี้ ก่อนนำท่านชมฟาร์มกวางเรนเดียร์ สัตว์ขึ้นชื่อของฟินแลนด์ โดยเฉพาะชาวแลปป์ ชนพื้นเมืองที่มักเลี้ยงไว้ใช้งานในเขตหนาว ชมความน่ารักของกวางแสนรู้ จากนั้น ให้ท่านได้นั่งรถเลื่อนที่ลากโดยกวางเรนเดียร์อย่างสนุกสนาน ได้เวลาสมควรนำท่านกลับเข้าตัวเมืองโรวาเนียมิ มีเวลาให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึก ตามอัธยาศัย

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พัก

วันที่ 6
วาเนียมิ – เคมิ – Snow Experince 365 (ภัตตาคารน้ำแข็ง) ล่องเรือตัดน้ำแข็ง – ว่ายน้ำในทะเลบอลติก – โรวาเนียมิ-พักโรงแรมกระจก Glass Igloo

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่ “เมืองเคมิ” เมืองแห่งท่าเรือในฤดูหนาว จากนั้น นำท่านเข้าชมภายในอาคาร Snow Experince 365 เข้าชมภายใน Ice Restaurant ภัตตาคารและบาร์น้ำแข็ง ที่เปิดให้บริการตลอดทั้งปี ท่านจะได้ชมประติมากรรมหิมะและน้ำแข็งที่น่าอัศจรรย์ผนังทั้งหมดตกแต่งด้วยน้ำแข็ง ทางบริษัทบริการท่านด้วยไอศกรีมรสเลิศในสไตล์ฟินแลนด์ นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่าน สัมผัสประสบการณ์อันแปลกใหม่กับการโดยสารไปบน “เรือตัดน้ำแข็งแซมโป” (The Arctic Ice breaker) เรือตัดน้ำแข็งยักษ์ใหญ่ที่เปิดโอกาส ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมเรือจะวิ่งไปบนน้ำแข็งที่ปกปิดผิวทะเลหนานับเมตร จากนั้น นำท่านเดินทางกลับ เมืองโรวาเนียมิ (Rovaniemi) ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติ และทุ่งหิมะอันขาวโพลน ประดุจน้ำแข็ง นำท่านเข้า พักโรงแรม GLASS IGLOO ซึ่งทุกห้องที่พัก เป็นกระจก ทำให้ท่านรู้สึกเสมือนนอนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆ หากโชคดี ท่านจะได้เห็นความสวยงามของลำแสง ออโรร่า Aurora ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ ธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นเฉพาะช่วงฤดูหนาวในบริเวณขั้วโลกเท่านั้น มีเวลาให้ท่านเดินเล่น และทำกิจกรรมภายในโรงแรม อาทิ เซาว์น่า หรือ บาร์น้ำแข็ง หรือเล่นกระดานลื่น Snow sledge

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 7
โรวาเนียมิ – หมู่บ้านซานตา คลอส – สนามบิน – เฮลซิงกิ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านชม “หมู่บ้านซานตา คลอส” (Santa Claus Village) ซึ่งชาวฟินแลนด์ได้สร้างขึ้นเพื่อระลึก ถึงลุงซานตาคลอสผู้ใจดี ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับลุงซานต้า และท่านจะได้มีโอกาสส่งโปสการ์ดให้เพื่อนๆ ของท่านจากตู้ไปรษณีย์ของซานต้า พร้อมถ่ายรูปกับพาหนะของซานตา คลอส พร้อมสนุกกับกิจกรรมมากมายในหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยจุดถ่ายภาพที่น่ารัก *** พร้อมรับประกาศนียบัตรที่ระลึกในการเข้าเยี่ยมบ้านซานต้า ผู้น่ารัก ณ เส้นอาร์ติกเซอร์เคิล *** อิสระทุกท่านช้อปปิ้งของที่ระลึกตามอัธยาศัย หรือเก็บภาความน่ารักของหมูบ้านซานต้า ที่สำคัณอย่าลืมส่งโปสการ์ด จากบ้านซานต้า ถึงคนที่คุณรักหรือถึงตัวคุณเองเป็นที่ระลึก

เที่ยง : บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินโรวาเนียมี

14.05 น : ออกเดินทางกลับสู่ เฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินแอร์ Finn Air เที่ยวบินที่ AY 534

15.25 น. : เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ นำชม “กรุงเฮลซิงกิ” นครหลวงของประเทศฟินแลนด์  ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางขนบธรรมเนียม นำท่านชมรอบกรุง “เฮลซิงกิ” ซึ่งมีสถาปัตยกรรมแบบ ผสมผสานระหว่างสวีดิชและรัสเซีย เจ้าของสมญานาม “ธิดาสาวแห่งทะเลบอลติก” จากนั้น นำท่านเข้าชม “โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ” (Temppeliaukio Church) ที่สร้างขึ้นโดย การขุดเจาะในซอกหินแกรนิตขนาดมหึมา หากท่านได้เห็นภาพถ่ายทางอากาศ โบสถ์หินแห่งนี้จะมีรูปร่างคล้ายจานบิน โบสถ์ซึ่งออกแบบโดยสองพี่น้องตัวโมและติโม ในปี ค.ศ.1969 มีการตกแต่งแบบทันสมัยพร้อมระบบเสียงที่ดี จากนั้น เยี่ยมชมวิหาร Uspensky ของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ที่งดงามด้วยลักษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย จากนั้น พาชม “จัตุรัสรัฐสภา” (Senate Square) ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน

ค่ำ : บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 8
เฮลซิงกิ – อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ – ตลาดนัดริมทะเล ช้อปปิ้งถนนคนเดิน – สนามบิน

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านชม “อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ” (Sibelius) คีตกวีเอกชาวฟินน์ ผู้แต่งเพลงฟินแลนเดียที่สวนสาธารณะเวลล์ นำท่านชม “ตลาดนัดริมทะเล” (Market Square) ที่มีชื่อเสียงนอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว แหล่งขายปลานานาชนิด อาหารผลไม้ และดอกไม้แล้ว ยังเป็นที่ตั้งสถานที่สำคัญ อาทิ ทำเนียบประธานาธิบดี, ศาลากลางและโบสถ์ ชมย่านถนนเอสปลานาดิ Esplanadi ที่สองข้างทางเต็มไปด้วยอาคารสไตล์ฟินนิชผสมสวีดิช เรียงรายไปด้วยสินค้าดีไซน์ชื่อดัง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ในย่านถนนคนเดิน หรือห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ที่เต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมราคาพิเศษ

เที่ยง : อิสระอาหารมื้อกลางวันตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเฮลซิงกิ

16.50 น. : ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินฟินแอร์ Finn Air เที่ยวบินที่ AY 141

วันที่ 9
สนามบินสุวรรณภูมิ

07.25 น : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เฮลซิงกิ-กรุงเทพฯ (และไฟล์ภายในประเทศ)
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
 • โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลหรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 5,000,000 บาท (ชึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์) ในกรณีท่านอายุเกิน 75 ปี ท่านต้องซื้อประกันเพิ่ม
 • ค่าทิปพนักงานขับรถระหว่างการท่องเที่ยวในยุโรป
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน / วัน (หากท่านประทับใจในการบริการ)

***สายการบินฟินน์แอร์ จำกัดกระเป๋าที่ใช้โหลดใต้ท้องเครื่องได้ 1 ชิ้นเท่านั้น น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม (สูงไม่เกิน 158 เซนติเมตร) และกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 1 ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 8 กิโลกรัม (ขนาดไม่เกิน 45 x 25 เซนติเมตร) ****

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน

 • กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 60,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

หมายเหตุ

 • บริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครื่องบิน, ห้องพักที่ได้รับการยืนยันมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 • หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก
 • เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน

กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้

 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการ ตามจริง ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา
 • ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-90 วัน(ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น
 • ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
 • หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
 • ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ

 เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน – คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเงินค่ามัดจำที่ต้อง

การันตีที่นั่งกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง) (ค่าห้องพัก Glass Igloo ค่าห้องพักคืนปีใหม่ และค่าเรือตัดน้ำแข็งไม่สามารถรีฟันได้ ประมาณ 40,000)(ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน 5,000 บาท)    

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 29 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์(หรือค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงหากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจริงเกิน 50% ของค่าทัวร์)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
ช่วงเดินทาง
30/12/2021 07/01/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
168,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ฟินแลนด์-สโนว์โมบิล-เรือตัดนํ้าแข็ง
เดินทาง 30/12/2021 07/01/2022
*** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 168,900 ***
*** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 163,900 ***
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 38,900 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  Tags ที่เกี่ยวข้อง
  Share on social networks
  โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
  • VietJet Air
  • พ.ค.65 - ก.ย.65
  • 3 วัน 2 คืน
  เริ่มต้น 6,999 บาท
  • เม.ย.65 - มิ.ย.65
  • 5 วัน 3 คืน
  เริ่มต้น 41,888 บาท