เยือนหมู่เกาะสิมิลันสวรรค์แห่งอันดามัน เช็คอินทุกไฮไลท์ยอดฮิตในภูเก็ต

ทัวร์ภูเก็ต พังงา ดำน้ำหมู่เกาะสิมิลัน แหลมพรหมเทพ , At Ubon Travel
รหัส 007-0658
วันที่เดินทาง
เม.ย.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
VietJet Air
ราคาเริ่มต้น
11,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
17 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินภูเก็ต – วัดฉลอง – จุดชมวิวกังหันลม – แหลมพรหมเทพ

05.00 น. : พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาท์เตอร์ THAI VIETJET เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

07.00 น. : บินลัดฟ้าสู่ สนามบินภูเก็ต โดยสายการบิน THAI VIETJET เที่ยวบินที่ VZ314

08.30 น. : เดินทางถึง สนามบินภูเก็ต นำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดภูเก็ต โดยรถตู้ VIP เมืองท่องเที่ยวยอดฮิต สำหรับผู้ที่ต้องการมาสัมผัสบรรยากาศของความเป็นทะเลใต้ที่มีความครบและสะดวกสบาย ทั้งที่เที่ยว ชายหาดริมทะเล หลังจากนั้นเดินทางไปยัง วัดฉลอง หรือ “วัดไชยธาราม” เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองภูเก็ต

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

บ่าย : นำท่านเดินทางไปยัง จุดชมวิวกังหันลม เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่ได้รับความนิยมอีกหนึ่งแห่ง ตั้งอยู่ระหว่างหาดในหานและแหลมพรหมเทพ จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง แหลมพรหมเทพ หนึ่งจุดไฮไลท์สำหรับชมอาทิตย์ตกก่อนใครที่สวยที่สุดในเมืองไทย

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

วันที่ 2
พังงา – ท่าเรือทับละมุ – อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน – เกาะ 5 – เกาะ 6 – เกาะเมียง (เกาะ 4) – หาดเจ้าหญิง – เกาะบางู (เกาะ 9) – เกาะสิมิลัน (เกาะ 8) – จุดชมวิวหินเรือใบ – ท่าเรือทับละมุ – ภูเก็ต

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

08.00 น. : เดินทางสู่ ท่าเรือทับละมุ เพื่อเช็คอินรับประทานอาหารว่าง ที่ทางท่าเรือเตรียมรับรอง

08.30 น. : เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน โดยเรือสปีดโบ้ท เพลิดเพลินกับบรรยากาศแห่งท้องทะเลอันดามัน เดินทางถึงจุดดำน้ำ จุดที่ 1 เกาะ 5 เกาะ 6 อิสระดำน้ำชมปะการัง และปลาสวยงามหลากหลายชนิด หลังจากนั้น นำท่านพักผ่อนบนชายหาดขาวบริสุทธิ์ที่ เกาะเมียง (เกาะ 4) และอิสระถ่ายภาพชมธรรมชาติที่ หาดเจ้าหญิงหรือหาดเล็ก

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน แบบกล่อง นำท่านออกเดินทางดำน้ำ ณ เกาะบางู (เกาะ 9) เป็นจุดไฮไลท์อีกจุด ของนักดำน้ำชมปะการังน้ำตื้น หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะสิมิลัน (เกาะ 8) เกาะที่เป็นสัญลักษณ์ของสิมิลัน ที่รู้จักในชื่อ โดนัลดัคเบย์ อิสระให้ท่านได้ขึ้นจุดชมวิว หินเรือใบ พักผ่อนถ่ายภาพตามอัธยาศัย

15.00 น. : นำท่านเดินทางจาก อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน พร้อมความประทับใจ

16.50 น. : เดินทางสู่ ท่าเรือทับละมุ รับประทานอาหารและเครื่องดื่มหลากหลายเมนู สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม THE NATURE PHUKET

วันที่ 3
ร้านของฝากพรทิพย์ – ตึกชิโนโปรตุกีส เมืองเก่าภูเก็ต – วัดพระผุด – มาดูบัว – สนามบินภูเก็ต – สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ชิโนโปรตุกีส ย่านเมืองเก่าภูเก็ต อีกหนึ่งกิจกรรมห้ามพลาดเมื่อไปเที่ยวภูเก็ตก็คือการเดินเที่ยวชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่สไตล์ชิโนโปรตุกีสในย่านเมืองเก่าของภูเก็ตนั่นเอง หลังจากนั้นนำท่านแวะซื้อของฝาก ร้านพรทิพย์ ถือว่าเป็นร้านขายของฝากที่มีชื่อเสียงของจังหวัดภูเก็ต อาทิเช่น น้ำพริกกุ้งเสียบขนมเต้าส้อ มะม่วงหิมพานต์ ผลิตภัณฑ์หมูแผ่น หมูหยอง เป็นต้น

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านสู่ วัดพระทอง หรือ วัดพระผุด เป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงวัดหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต ที่มาของชื่อ “วัดพระผุด” มาจากที่วัดแห่งนี้มีพระพุทธรูปที่โผล่จากพื้นดินเพียงครึ่งองค์ ในปี พ.ศ.2328 พระเจ้าปะดุง แม่ทัพพม่ายกพลมาตีเมืองถลาง ทหารพม่าพยายามขุดพระผุดเพื่อนำกลับไปพม่า แต่ขุดลงไปคราวใด ก็มีฝูงแตนไล่ต่อยจนต้องล้มเลิก ต่อมาชาวบ้านได้นำทองหุ้มพระพุทธรูปที่ผุดจากพื้นดินเพียงครึ่งองค์ ดังปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบัน

หลังจากนั้นนำทุกท่านสัมผัสการวิวสระบัวแสนสวยและมาทานบัววิคตอเรียที่แรกและที่เดียวในภูเก็ต Ma Doo Bua Café ที่เหมาะแก่การหนีความวุ่นวายให้เราได้มารื่นรมย์ไปกับบรรยากาศของสระบัว และลิ้มรสชาติของเมืองภูเก็ตผ่านอาหารและเครื่องดื่มสไตล์พื้นเมืองฟิวชั่ว นำทุกท่านอิสระเก็บภาพความประทับใจ หรือเลือกซื้อเครื่องดื่มและเบเกอรี่ได้ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ เดินทางสู่ สนามบินภูเก็ต

18.30 น. : นำท่านสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน THAI VIETJET เที่ยวบินที่ VZ309

20.00 น. : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปและกลับ ชั้นประหยัด รวมถึงภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน (ราคาตั๋วอาจมีการเปลี่ยนแปลง เช็คราคาตั๋ว ณ วันที่ 19 มกราคม 2565)
 • กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง ไม่เกิน 7 กิโล ต่อ 1 ท่าน
 • Rค่ารถตู้ VIP ตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หากพัก 3 ท่าน เป็นเตียงเสริมเท่านั้น ) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 300 บาท/ทริป/ท่าน

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ เป็นจำนวน 4,000 บาทต่อท่าน / 8,000 บาทต่อท่าน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อสำรองที่นั่ง
 2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 09.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน ของค่าทัวร์ที่ชำระแล้ว และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ

** ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน **

 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 29 วันคืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 – 14 วันไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด**
ช่วงเดินทาง
01/04/2022 03/04/2022
การเดินทาง
VietJet Air
จำนวน
ราคา
12,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ภูเก็ต พังงา ดำน้ำหมู่เกาะสิมิลัน แหลมพรหมเทพ
เดินทาง 01/04/2022 03/04/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  02/04/2022 04/04/2022
  การเดินทาง
  VietJet Air
  จำนวน
  ราคา
  11,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ภูเก็ต พังงา ดำน้ำหมู่เกาะสิมิลัน แหลมพรหมเทพ
  เดินทาง 02/04/2022 04/04/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   13/04/2022 15/04/2022
   การเดินทาง
   VietJet Air
   จำนวน
   ราคา
   17,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ภูเก็ต พังงา ดำน้ำหมู่เกาะสิมิลัน แหลมพรหมเทพ
   เดินทาง 13/04/2022 15/04/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    14/04/2022 16/04/2022
    การเดินทาง
    VietJet Air
    จำนวน
    ราคา
    17,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ภูเก็ต พังงา ดำน้ำหมู่เกาะสิมิลัน แหลมพรหมเทพ
    เดินทาง 14/04/2022 16/04/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     19/04/2022 21/04/2022
     การเดินทาง
     VietJet Air
     จำนวน
     ราคา
     11,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ภูเก็ต พังงา ดำน้ำหมู่เกาะสิมิลัน แหลมพรหมเทพ
     เดินทาง 19/04/2022 21/04/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      20/04/2022 22/04/2022
      การเดินทาง
      VietJet Air
      จำนวน
      ราคา
      11,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ภูเก็ต พังงา ดำน้ำหมู่เกาะสิมิลัน แหลมพรหมเทพ
      เดินทาง 20/04/2022 22/04/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       22/04/2022 24/04/2022
       การเดินทาง
       VietJet Air
       จำนวน
       ราคา
       12,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์ภูเก็ต พังงา ดำน้ำหมู่เกาะสิมิลัน แหลมพรหมเทพ
       เดินทาง 22/04/2022 24/04/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        23/04/2022 25/04/2022
        การเดินทาง
        VietJet Air
        จำนวน
        ราคา
        12,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์ภูเก็ต พังงา ดำน้ำหมู่เกาะสิมิลัน แหลมพรหมเทพ
        เดินทาง 23/04/2022 25/04/2022
        *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         26/04/2022 28/04/2022
         การเดินทาง
         VietJet Air
         จำนวน
         ราคา
         11,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์ภูเก็ต พังงา ดำน้ำหมู่เกาะสิมิลัน แหลมพรหมเทพ
         เดินทาง 26/04/2022 28/04/2022
         *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          27/04/2022 29/04/2022
          การเดินทาง
          VietJet Air
          จำนวน
          ราคา
          11,999 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์ภูเก็ต พังงา ดำน้ำหมู่เกาะสิมิลัน แหลมพรหมเทพ
          เดินทาง 27/04/2022 29/04/2022
          *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           Tags ที่เกี่ยวข้อง
           Share on social networks