ย่านเมืองเก่าPhuket old town -วัดฉลอง-พระใหญ่ภูเก็ต-แหลมพรหมเทพ-ตลาดซีฟู้ดราไวย์-อุทยานหมู่เกาะสิมิลัน-หินเรือใบ,เกาะบางู , เกาะบายู และ เกาะเมียง-จุดชมวิวเสม็ดนางชี

ทัวร์ภูเก็ต สิมิลัน เสม็ดนางชี , At Ubon Travel
รหัส 003-0098
วันที่เดินทาง
ธ.ค.64 - ก.พ.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Air Asia (FD)
ราคาเริ่มต้น
7,555 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
94 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานภูเก็ต-ย่านเมืองเก่าPhuket old town -วัดฉลอง-พระใหญ่ภูเก็ต-แหลมพรหมเทพ - ตลาดซีฟู้ดราไวย์

09.00น. : พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่บริษัทฯให้การต้อนรับ

11.45น. : บินลัดฟ้าสู่ท่าอากาศยานภูเก็ต สายการบิน Thai Air Asia เที่ยวบินที่ FD4110

13.25น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานภูเก็ต ไกด์รอต้อนรับท่าน นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศท่องเที่ยว  Phuket old town ย่านเมืองเก่าภูเก็ต สุดคลาสสิค มีร้านคาเฟ่ย้อนอดีต ชมตึกชิโนโปตุกีส หลากหลายสีสัน ชมอาคารบ้านเรือน ตึกสวยๆ ที่มีการผสมผสานทั้งฝั่งตะวันตกและตะวันออกอย่างลงตัว วัดฉลองหรือวัดไชยธาราราม  วัดคู่บ้านคู่เมืองของภูเก็ต ให้ท่านนมัสการหลวงพ่อแช่มและหลวงพ่อช่วงเพื่อเป็นสิริมงคล

พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี หรือ พระใหญ่ ประดิษฐานอยู่ที่เขานาคเกิด เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะแบบร่วมสมัย ด้านบนเขาท่านสามารถถ่ายรูปชมวิวได้อย่างสวยงาม Üชมพระอาทิตย์ตกดินยามเย็นแหลมพรหมเทพ ตลาดซีฟู้ดราไวย์ แหล่งขายอาหารทะเลชื่อดัง

เย็น : บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 1)  ที่พัก: Grand Supicha City Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 2
ท่าเรือทับละมุ-ดำน้ำ ชมปะการัง อุทยานหมู่เกาะสิมิลัน (หินเรือใบ,เกาะบางู , เกาะบายู และ เกาะเมียง)-ท่าเรือทับละมุ-ที่พัก

08.00 : บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 2) เดินทางสู่ท่าเรือทับละมุ ถึงท่าเรือทำการเช็คอินและรับอุปกรณ์ดำน้ำ มีบริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ อาหารว่าง พร้อมฟังบรรยายรายละเอียดโปรแกรมจากมัคคุเทศก์  นั่งเรือ Speed Boat ท่องเที่ยวอุทยานหมู่เกาะสิมิลัน เกาะ 8 หรือ เกาะสิมิลัน เกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะสิมิลัน มีธรรมชาติบนชายฝั่งทั้งหาดทรายขาวละเอียดสวยงาม และความงามใต้ท้องทะเลสมบูรณ์ ด้านทิศเหนือของเกาะมีหินใบเรือ จุดชมวิวอันเป็นที่เลื่องชื่อ อิสระให้ท่าน เล่นน้ำ ถ่ายรูป บนหาดทรายสีขาวบริสุทธิ์

ดำน้ำที่ เกาะ9 หรือ เกาะบางู ชมพันธุ์ปลาหายาก และฝูงปลาขนาดใหญ่ จุดยอดฮิตในการถ่ายภาพน้ำสีครามเข้มตัดกับกองหินสวยงาม

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3) ณ ที่ทำการอุทยานหมู่เกาะสิมิลัน ดำน้ำจุดที่สอง ที่ เกาะ7 หรือ เกาะบายู  จุดดำน้ำตื้นที่ขึ้นชื่อของหมู่เกาะสิมิลัน เป็นที่อยู่อาศัยของเต่าทะเลที่พบเห็นได้บ่อยครั้ง Üดำน้ำจุดที่สาม เกาะ 4 หรือ เกาะเมียง เกาะที่มีชายหาดอันงดงามถึงสองชายหาด สามารถเดินทะลุถึงกันได้ เดินเล่น ถ่ายรูป หรือดำน้ำตื้นชมความงามของโลกใต้ท้องทะเลอันสวยงาม เดินทางกลับสู่ท่าเรือทับละมุ เข้าที่พัก

เย็น : อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย  ที่พัก: Grand Supicha City Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3
จุดชมวิวเสม็ดนางชี-ร้านของฝากแม่จู้-ท่าอากาศยานภูเก็ต-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เช้า : บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4) จุดชมวิวเสม็ดนางชี เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดจุดหนึ่ง ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพังงา สามารถมองเห็นทัศนียภาพของอ่าวพังงาได้อย่างสวยงาม นำท่านชมวิว ณ จุดชมวิวเสม็ดนางชีบูติค ซึ่งให้บริการในรูปแบบที่พักทั้งแบบรีสอร์ทและเต็นท์ ส่วนนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้ค้างคืนสามารถขึ้นไปชมวิวถ่ายภาพบริเวณร้านอาหารและร้านกาแฟได้ อิสระถ่ายรูปเลือกซื้อเครื่องดื่มตามอัธยาศัย

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) แวะซื้อของฝาก ร้านคุณแม่จู้ ของฝากเมืองภูเก็ต มีของฝากขึ้นชื่อมากมาย เช่น น้ำพริกกุ้งเสียบตำสด Üเดินทางสู่ท่าอากาศยานภูเก็ตเพื่อเดินทางกลับ

16.20น. : บินลัดฟ้าสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสายการบิน Thai Air Asia เที่ยวบินที่ FD4113

17.50น. : เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ
 • ค่าบริการคนขับรถ
 • ค่าที่พัก 2คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
  – กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยวDBLแทน กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  – กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ
  – ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง หากต้องการซื้อเพิ่ม (15กิโลกรัมเพิ่ม520บาท/เที่ยว)โปรดติดต่อบริษัททัวร์แจ้งความประสงค์ก่อนเดินทางอย่างน้อย10วัน ค่าน้ำหนักอาจมีการปรับเปลี่ยนตามราคาของสายการบิน
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 •  ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท
 • ชาวต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 800 บาท

เงื่อนไขการจอง

มัดจำท่านละ 3,000 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)

 เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

หมายเหตุ

 • กรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางจะต้องมีผู้เดินทางขั้นต่ำ 8 ท่าน
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ
 • การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ช่วงเดินทาง
17/12/2021 19/12/2021
การเดินทาง
Air Asia (FD)
จำนวน
ราคา
7,555 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ภูเก็ต สิมิลัน เสม็ดนางชี
เดินทาง 17/12/2021 19/12/2021
*** พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว เพิ่ม 1,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  24/12/2021 26/12/2021
  การเดินทาง
  Air Asia (FD)
  จำนวน
  ราคา
  8,555 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ภูเก็ต สิมิลัน เสม็ดนางชี
  เดินทาง 24/12/2021 26/12/2021
  *** พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว เพิ่ม 1,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   31/12/2021 02/01/2022
   การเดินทาง
   Air Asia (FD)
   จำนวน
   ราคา
   9,988 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ภูเก็ต สิมิลัน เสม็ดนางชี
   เดินทาง 31/12/2021 02/01/2022
   *** พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว เพิ่ม 1,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    14/01/2022 16/01/2022
    การเดินทาง
    Air Asia (FD)
    จำนวน
    ราคา
    7,555 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ภูเก็ต สิมิลัน เสม็ดนางชี
    เดินทาง 14/01/2022 16/01/2022
    *** พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว เพิ่ม 1,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     21/01/2022 23/01/2022
     การเดินทาง
     Air Asia (FD)
     จำนวน
     ราคา
     7,555 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ภูเก็ต สิมิลัน เสม็ดนางชี
     เดินทาง 21/01/2022 23/01/2022
     *** พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว เพิ่ม 1,500 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      19/02/2022 21/02/2022
      การเดินทาง
      Air Asia (FD)
      จำนวน
      ราคา
      7,555 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ภูเก็ต สิมิลัน เสม็ดนางชี
      เดินทาง 19/02/2022 21/02/2022
      *** พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว เพิ่ม 1,500 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       25/02/2022 27/02/2022
       การเดินทาง
       Air Asia (FD)
       จำนวน
       ราคา
       7,555 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์ภูเก็ต สิมิลัน เสม็ดนางชี
       เดินทาง 25/02/2022 27/02/2022
       *** พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว เพิ่ม 1,500 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        Tags ที่เกี่ยวข้อง
        Share on social networks
        โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
        • เดินทางมาเอง
        • พ.ค.65 - ต.ค.65
        • 4 วัน 3 คืน
        เริ่มต้น 4,999 บาท
        • Thai Smile Airways (WE)
        • ต.ค.64 - ธ.ค.64
        • 3 วัน 2 คืน
        เริ่มต้น 9,999 บาท
        • Air Asia (FD)
        • ธ.ค.64 - ม.ค.65
        • 3 วัน 2 คืน
        เริ่มต้น 10,999 บาท
        • VietJet Air
        • มี.ค.65 - เม.ย.65
        • 3 วัน 2 คืน
        เริ่มต้น 5,888 บาท