ชมวิวแหลมพรหมเทพ เช็คอินตึกชิโนโปรตุกีส เมืองเก่าภูเก็ต โพสสุดชิคที่ ROCK BEACH SWING ดำน้ำเกาะพีพี เกาะไข่

ทัวร์ภูเก็ต หมู่เกาะพีพี เกาะไข่ , At Ubon Travel
รหัส 007-0382
วันที่เดินทาง
ม.ค.65 - ก.พ.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
VietJet Air
ราคาเริ่มต้น
11,999 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินภูเก็ต – วัดฉลอง – วัดพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี – แหลมพรหมเทพ

06.00 น.          พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาท์เตอร์ THAI VIETJET เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

08.20 น. : บินลัดฟ้าสู่ สนามบินภูเก็ต โดยสายการบิน THAI VIETJET เที่ยวบินที่ VZ302  จัดที่นั่งแบบ 3-3 ไม่มีบริการอาหารบนเครื่องทั้งขาไปและขากลับ (ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง และสามารถถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กก./ท่าน หากท่านต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

**หมายเหตุ: เที่ยวบินและประเภทเครื่องบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับประกาศของทางสายการบิน**

 09.50 น. : เดินทางถึง สนามบินภูเก็ต นำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดภูเก็ต โดยรถตู้ VIP เมืองท่องเที่ยวยอดฮิต สำหรับผู้ที่ต้องการมาสัมผัสบรรยากาศของความเป็นทะเลใต้ที่มีความครบและสะดวกสบาย ทั้งที่เที่ยว ชายหาดริมทะเล

นำทุกท่านเดินทางไปยัง วัดฉลอง หรือ “วัดไชยธาราม” เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองภูเก็ต ถ้าใครมาภูเก็ตจะต้องมาแวะนมัสการ หลวงพ่อแช่ม แห่งวัดฉลอง เพื่อเป็นสิริมงคลแต่ตัวเอง อีกทั้งที่วัดฉลองแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของ พระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมีประกาศ เป็นที่ประดิษฐสถานของพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่นำมาจากศรีลังกา วัดฉลองแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในภูเก็ตอีกแห่งที่ใครๆที่มาเที่ยวภูเก็ตจะต้องมาวัดแห่งนี้ เรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ กิตติศัพท์ในการรักษาโรค บุญญาบารมี และเมตตาธรรมที่สูงส่งของหลวงพ่อทำให้มีผู้เลื่อมใสศรัทธาเป็นอันมาก

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (1)

บ่าย : นำท่านเดินทางไปนมัสการ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคีรี เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปแบบร่วมสมัย ขนาดหน้าตักกว้าง 25.45 เมตร ความสูง 45 เมตร สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กและประดับผิวด้วยหินอ่อนหยกขาว “สุริยกันต” จากพม่า ประดิษฐาน ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด ได้รับการถวายพระนามจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ว่า “พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี” พร้อมตราตั้งให้เป็นพระพุทธรูปประจำเมืองภูเก็ต

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง แหลมพรหมเทพ หนึ่งจุดไฮไลท์สำหรับชมอาทิตย์ตกก่อนใครที่สวยที่สุดในเมืองไทย เป็นแหลมที่อยู่ใต้สุดของเกาะภูเก็ตห่างจากตัวเมืองประมาณ 19 กม.มีลักษณะเป็นแหลมโค้งไล่ระดับทอดตัวสู่ท้องทะเล รอบข้างแวดล้อมด้วยต้นตาลที่ขึ้นแทรกอยู่เรียงรายตาม ต้นหญ้าที่พัดพลิ้วด้านขวาเป็นหาดในหานและเกาะมัน ส่วนด้านซ้ายจะมองเห็นหาดในยะซึ่งเป็นหาดเล็ก ๆ

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (2)

วันที่ 2
ท่าเรือแหลมหงา – อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพีพี – เกาะพีพีเลย์ – อ่าวปิเละ – เกาะพีพีดอน – ถ้ำไวกิ้ง – หาดลิง – เกาะไข่ – ท่าเรือแหลมหงา

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

08.00 น. : เดินทางสู่ ท่าเรือแหลมหงา เพื่อเช็คอินและรับประทานอาหารว่าง ที่ทางท่าเรือเตรียมรับรอง

09.00 น. : เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพีพี โดยเรือสปีดโบ้ท เดิมชาวทะเลเรียก หมู่เกาะนี้ว่า ปูเลาปิอาปิ คำว่า ปูเลา แปลว่าเกาะ คำว่า ปิอาปิ แปลว่าต้นไม้ทะเลชนิดหนึ่งจำพวกแสม และโกงกาง ต่อมาเรียกว่า ต้นปีปี ซึ่งภายหลัง กลายเสียงเป็น พีพี ซึ่งได้ ชื่อว่าเป็นอาณาจักรแห่งบุปผาใต้สมุทรนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวหมู่เกาะนี้ส่วนใหญ่มาเพื่อดำน้ำดูปะการัง ดอกไม้้ทะเลและปลา หลากสีสันที่สวยงาม นำท่านเดินทางสู่ อ่าวปิเละหรือทะเลใน เกาะพีพีเล เป็นอ่าวแคบ ๆ ที่มีปากทางเข้าออกทางเดียวลัษณะภายในมีความงดงามราวกับทะเลสาบส่วนตัว  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะพีพีดอน เป็นเกาะใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางของเกาะพีพี ทั้งที่พัก ท่าเรือ ร้านอาหาร สิ่งอำนวยความสะดวก ทุกอย่างอยู่ที่เกาะนี้ทั้งหมด รวมทั้งยังมีทิวทัศน์ที่ งดงาม

กลางวัน : ริการอาหารกลางวัน แบบกล่อง (4) นำท่านล่องเรือผ่าน ถ้ำไวกิ้ง สถานที่ที่ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือ Captain Cook ในถ้ำแห่งนี้ยังมีภาพเขียนเรือโบราณ เก่าแก่อายุหลายร้อยปี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะลิง นักท่องที่ยวและคนที่เกาะเรียกกันติดปากว่าอ่าวลิง หรือ Monkey Bay ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของลิงฝูงใหญ่ หลังจากนั้นเดินทางสู่ เกาะไข่ ชมความงามของหาดทรายขาวละเอียดตัดกับทะเลสีฟ้าคราม อิสระเล่นน้ำหรือถ่ายรูป พักผ่อนบนชายหาดตามอัธยาศัย

16.00 น. : นำท่านเดินทางจาก เกาะไข่ พร้อมความประทับใจ

16.30 น. : เดินทางสู่ ท่าเรือแหลมหงา สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม THE NATURE PHUKET (5)

วันที่ 3
ROCK BEACH SWING – ร้านของฝากพรทิพย์ – ตึกชิโนโปรตุกีส เมืองเก่าภูเก็ต – สนามบินภูเก็ต – สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) นำท่านเดินทางสู่ Rock Beach Swing ตั้งอยู่บริเวณจุดชมวิวหาดกะรน อีกหนึ่งจุดถ่ายภาพริมทะเลแห่งใหม่ล่าสุด ที่มีมุมให้ถ่ายภาพมากมาย เหมือนกับยกบาหลีมาอยู่ที่ภูเก็ต ทั้งรังนกสไตล์บาหลี แปลชิงช้า โซฟา แปลริมชายหาด รวมทั้งโซฟาไม้แบบอลังการ และมุมไฮไลท์บันไดสวรรค์สีขาวริมทะเล ** ราคาทัวร์นี้รวมค่าบริการเข้าชมแล้ว พร้อมน้ำดื่มท่านละ 1 ขวด **

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (7) นำท่านแวะซื้อของฝาก ร้านพรทิพย์ ถือว่าเป็นร้านขายของฝากที่มีชื่อเสียงของจังหวัดภูเก็ต อาทิเช่น น้ำพริกกุ้งเสียบขนมเต้าส้อ มะม่วงหิมพานต์ ผลิตภัณฑ์หมูแผ่น หมูหยอง เป็นต้น หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ชิโนโปรตุกีส ย่านเมืองเก่าภูเก็ต อีกหนึ่งกิจกรรมห้ามพลาดเมื่อไปเที่ยวภูเก็ตก็คือการเดินเที่ยวชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่สไตล์ชิโนโปรตุกีสในย่านเมืองเก่าของภูเก็ตนั่นเอง สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

18.30 น. : นำท่านสู่ สนามบินภูเก็ต โดยสายการบิน THAI VIETJET เที่ยวบินที่ VZ309

20.00 น. : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปและกลับ ชั้นประหยัด รวมถึงภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน (ราคาตั๋วอาจมีการเปลี่ยนแปลง เช็คราคาตั๋ว ณ วันที่ 01 พฤศจิกายน 2564)
 • กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง ไม่เกิน 7 กิโล ต่อ 1 ท่าน
 • ค่ารถตู้ VIP ตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หากพัก 3 ท่าน เป็นเตียงเสริมเท่านั้น ) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 300 บาท/ทริป/ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ เป็นจำนวน 3,000 บาทต่อท่าน / 4,000 บาทต่อท่าน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อสำรองที่นั่ง
 2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน ของค่าทัวร์ที่ชำระแล้ว และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ

** ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน **

 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 29 วันคืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 – 14 วันไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด**
ช่วงเดินทาง
06/01/2022 08/01/2022
การเดินทาง
VietJet Air
จำนวน
ราคา
11,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ภูเก็ต หมู่เกาะพีพี เกาะไข่
เดินทาง 06/01/2022 08/01/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ3,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  08/01/2022 10/01/2021
  การเดินทาง
  VietJet Air
  จำนวน
  ราคา
  12,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ภูเก็ต หมู่เกาะพีพี เกาะไข่
  เดินทาง 08/01/2022 10/01/2021
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ3,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   09/01/2022 11/01/2022
   การเดินทาง
   VietJet Air
   จำนวน
   ราคา
   11,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ภูเก็ต หมู่เกาะพีพี เกาะไข่
   เดินทาง 09/01/2022 11/01/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ3,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    12/01/2022 14/01/2022
    การเดินทาง
    VietJet Air
    จำนวน
    ราคา
    11,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ภูเก็ต หมู่เกาะพีพี เกาะไข่
    เดินทาง 12/01/2022 14/01/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ3,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     15/01/2022 17/01/2022
     การเดินทาง
     VietJet Air
     จำนวน
     ราคา
     12,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ภูเก็ต หมู่เกาะพีพี เกาะไข่
     เดินทาง 15/01/2022 17/01/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ3,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      16/01/2022 18/01/2022
      การเดินทาง
      VietJet Air
      จำนวน
      ราคา
      11,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ภูเก็ต หมู่เกาะพีพี เกาะไข่
      เดินทาง 16/01/2022 18/01/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ3,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       20/01/2022 22/01/2022
       การเดินทาง
       VietJet Air
       จำนวน
       ราคา
       11,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์ภูเก็ต หมู่เกาะพีพี เกาะไข่
       เดินทาง 20/01/2022 22/01/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ3,000 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        22/01/2022 24/01/2022
        การเดินทาง
        VietJet Air
        จำนวน
        ราคา
        12,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์ภูเก็ต หมู่เกาะพีพี เกาะไข่
        เดินทาง 22/01/2022 24/01/2022
        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ3,000 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         26/01/2022 28/01/2022
         การเดินทาง
         VietJet Air
         จำนวน
         ราคา
         11,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์ภูเก็ต หมู่เกาะพีพี เกาะไข่
         เดินทาง 26/01/2022 28/01/2022
         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ3,000 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          29/01/2022 31/01/2022
          การเดินทาง
          VietJet Air
          จำนวน
          ราคา
          12,999 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์ภูเก็ต หมู่เกาะพีพี เกาะไข่
          เดินทาง 29/01/2022 31/01/2022
          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ3,000 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           31/01/2022 02/02/2022
           การเดินทาง
           VietJet Air
           จำนวน
           ราคา
           11,999 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์ภูเก็ต หมู่เกาะพีพี เกาะไข่
           เดินทาง 31/01/2022 02/02/2022
           *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ3,000 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            02/02/2022 04/02/2022
            การเดินทาง
            VietJet Air
            จำนวน
            ราคา
            11,999 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์ภูเก็ต หมู่เกาะพีพี เกาะไข่
            เดินทาง 02/02/2022 04/02/2022
            *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ3,000 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             04/02/2022 06/02/2022
             การเดินทาง
             VietJet Air
             จำนวน
             ราคา
             12,999 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์ภูเก็ต หมู่เกาะพีพี เกาะไข่
             เดินทาง 04/02/2022 06/02/2022
             *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ3,000 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              06/02/2022 08/02/2022
              การเดินทาง
              VietJet Air
              จำนวน
              ราคา
              11,999 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์ภูเก็ต หมู่เกาะพีพี เกาะไข่
              เดินทาง 06/02/2022 08/02/2022
              *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ3,000 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               09/02/2022 11/02/2022
               การเดินทาง
               VietJet Air
               จำนวน
               ราคา
               11,999 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์ภูเก็ต หมู่เกาะพีพี เกาะไข่
               เดินทาง 09/02/2022 11/02/2022
               *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ3,000 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                10/02/2022 12/02/2022
                การเดินทาง
                VietJet Air
                จำนวน
                ราคา
                11,999 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์ภูเก็ต หมู่เกาะพีพี เกาะไข่
                เดินทาง 10/02/2022 12/02/2022
                *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ3,000 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 14/02/2022 16/02/2022
                 การเดินทาง
                 VietJet Air
                 จำนวน
                 ราคา
                 12,999 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์ภูเก็ต หมู่เกาะพีพี เกาะไข่
                 เดินทาง 14/02/2022 16/02/2022
                 *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ3,000 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  16/02/2022 18/02/2022
                  การเดินทาง
                  VietJet Air
                  จำนวน
                  ราคา
                  11,999 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์ภูเก็ต หมู่เกาะพีพี เกาะไข่
                  เดินทาง 16/02/2022 18/02/2022
                  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ3,000 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   ช่วงเดินทาง
                   19/02/2022 21/02/2022
                   การเดินทาง
                   VietJet Air
                   จำนวน
                   ราคา
                   12,999 บาท
                   จอง
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์ภูเก็ต หมู่เกาะพีพี เกาะไข่
                   เดินทาง 19/02/2022 21/02/2022
                   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ3,000 ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    ช่วงเดินทาง
                    22/02/2022 24/02/2022
                    การเดินทาง
                    VietJet Air
                    จำนวน
                    ราคา
                    11,999 บาท
                    จอง
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์ภูเก็ต หมู่เกาะพีพี เกาะไข่
                    เดินทาง 22/02/2022 24/02/2022
                    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ3,000 ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     ช่วงเดินทาง
                     24/02/2022 26/02/2022
                     การเดินทาง
                     VietJet Air
                     จำนวน
                     ราคา
                     11,999 บาท
                     จอง
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์ภูเก็ต หมู่เกาะพีพี เกาะไข่
                     เดินทาง 24/02/2022 26/02/2022
                     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ3,000 ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      ช่วงเดินทาง
                      26/02/2022 28/02/2022
                      การเดินทาง
                      VietJet Air
                      จำนวน
                      ราคา
                      12,999 บาท
                      จอง
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์ภูเก็ต หมู่เกาะพีพี เกาะไข่
                      เดินทาง 26/02/2022 28/02/2022
                      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ3,000 ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       Tags ที่เกี่ยวข้อง
                       Share on social networks
                       โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ