ล่องเรือเที่ยวอ่าวพังงา-ถ้ำลอด-เขาพิงกัน-เขาตาปูเกาะเจมส์บอนด์-เกาะปันหยี-ภูเก็ต-แหลมพรหมเทพ-ทัวร์ดำน้ำ เกาะพีพี-อ่าวมาหยา-วัดฉลอง หลวงพ่อแช่ม-ย่านเมืองเก่า Phuket old townอ่าวปิเละ

ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องเรืออ่าวพังงา เสม็ดนางชี , At Ubon Travel
รหัส 003-0569
วันที่เดินทาง
เม.ย.65
ช่วงเวลา
5 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถโค้ช
ราคาเริ่มต้น
4,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
25 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
จุดนัดพบปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ – ออกเดินทางสู่จังหวัดพังงา

17.00น. : พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ เจ้าหน้าที่บริษัทฯให้การต้อนรับ สมควรแก่เวลาพร้อมออกเดินทาง อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

วันที่ 2
พังงา-ท่าเรือสุระกุลหรือท่าด่านศุลกากร-ล่องเรือเที่ยวอ่าวพังงา-ถ้ำลอด-เขาพิงกัน-เขาตาปูเกาะเจมส์บอนด์-เกาะปันหยี- ภูเก็ต-แหลมพรหมเทพ

เช้า : เดินทางถึง จังหวัดพังงา แวะให้ท่านทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย บริการอาหารเช้า เดินทางสู่ ท่าเรือสุระกุลหรือท่าเรือด่านศุลกากร นำท่านล่องเรือเที่ยวอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ชมทิวทัศน์ของอ่าวพังงาที่จะทำท่านตื่นตาตื่นใจไปกับหน้าผาหินและเกาะที่มีรูปร่างแปลกตา นั่งเรือผ่านไปยัง ถ้ำลอด เป็นภูเขาลักษณะเกาะทะลุ เป็นถ้ำทะเลที่กำเนิดจากแรงกัดเซาะของคลื่น มีหินงอกหินย้อยบนเพดานถ้ำที่สวยงาม เขาตาปู  เขาพิงกัน อยู่ในพื้นที่เดียวกัน ถ่ายภาพเช็คอินรูปสวยๆ

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน  เกาะปันหยี หรือบ้านกลางน้ำ มีทั้งโรงเรียน อนามัย มัสยิด ร้านค้า ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึกมากมาย ความ Unseen บนเกาะปันหยี คือ สนามฟุตบอลลอยน้ำ แห่งเดียวในประเทศไทย นำท่านกลับสู่ท่าเรือ  เดินทางสู่จังหวัดภูเก็ต แหลมพรหมเทพ ชมพระอาทิตย์ตกดินยามเย็น

เย็น : บริการอาหารเย็น

วันที่ 3
ทัวร์ดำน้ำ เกาะพีพี-อ่าวมาหยา-อ่าวปิเละ

เช้า : บริการอาหารเช้า ทัวร์เกาะพีพี อ่าวมาหยา อ่าวปิเละ

08.30น. : เดินทางถึงท่าเรือทำการเช็คอินและรับอุปกรณ์ดำน้ำ มีบริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ อาหารว่าง พร้อมฟังบรรยายรายละเอียด

09.00น. : ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ เกาะพีพีเลย์แวะทำกิจกรรมดำน้ำชมความอุดมสมบูรณ์ใต้ท้องทะเล

10.00น. : ล่องเรือชม อ่าวเลาะซะมะ และอ่าวมาหยา อ่าวที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลังจากถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องThe Beachในปี ค.ศ.1999 ล่องเรือชมทัศนียภาพความสวยงามของอ่าวปิเละ ที่ได้รับการขนานนามว่าสระมรกตกลางทะเล แวะถ่ายรูปที่ ถ้ำไวกิ้ง สถานที่เก็บ รังนกนางแอ่น และจะมีเจ้าลิงแสมทะเลสุดน่ารักคอยต้อนรับนักท่องเที่ยว

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง บริการแบบข้าวกล่อง พักผ่อนได้ตามอัธยาศัยบนชายหาดขาวสะอาด

บ่าย : พักผ่อนได้ตามอัธยาศัยบนชายหาดขาวสะอาด เล่นน้ำ ถ่ายรูปตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่ฝั่ง นำท่านเข้าที่พัก อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 4
วัดฉลอง หลวงพ่อแช่ม-ย่านเมืองเก่า Phuket old town-ร้านของฝากคุณแม่จู้-เสม็ดนางชี-เดินทางกลับ

เช้า : บริการอาหารเช้า วัดฉลอง หรือ วัดไชยธาราราม เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดภูเก็ต นมัสการ หลวงพ่อแช่มและหลวงพ่อช่วงเพื่อเป็นสิริมงคล ถ่ายรูปเช็คอินสวยๆที่ Phuket old town ย่านเมืองเก่าภูเก็ต สุดคลาสสิค ชมตึกชิโนโปตุกีสหลากหลายสีสัน ชมอาคารบ้านเรือน ตึกสวยๆ อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

บ่าย : แวะซื้อของฝาก ร้านคุณแม่จู้ ของฝากเมืองภูเก็ต มีของฝากขึ้นชื่อมากมาย เช่น น้ำพริกกุ้งเสียบตำสด จุดชมวิวเสม็ดนางชี เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดจุดหนึ่งสามารถมองเห็นทัศนียภาพของอ่าวพังงาได้อย่างสวยงาม ทัวร์นำท่านชมวิวจุดชมเสม็ดนางชีบูติคÜเดินทางกลับสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ

วันที่ 5
เดินทางกลับถึงปลายทางโดยสวัสดิภาพ

เช้า : เดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • ค่าบริการคนขับรถ และค่าน้ำมัน
 • ค่าที่พัก 2คืน พักห้องละ2-3ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่า
  – กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยว DBL แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทน กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิมกรณีต้องการทานแยกจากเซตโต๊ะทัวร์จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท
 • ชาวต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท

เงื่อนไขการจอง

มัดจำท่านละ 2,000 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)

เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน
  *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
  *ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

หมายเหตุ

  • กรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางจะต้องมีผู้เดินทางขั้นต่ำ 30 ท่าน
  • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
  • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ
  • การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
  • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
  • ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
  • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ช่วงเดินทาง
12/04/2022 16/04/2022
การเดินทาง
รถโค้ช
จำนวน
ราคา
4,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องเรืออ่าวพังงา เสม็ดนางชี
เดินทาง 12/04/2022 16/04/2022
*** พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว เพิ่ม 1,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  29/04/2022 03/05/2022
  การเดินทาง
  รถโค้ช
  จำนวน
  ราคา
  4,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องเรืออ่าวพังงา เสม็ดนางชี
  เดินทาง 29/04/2022 03/05/2022
  *** พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว เพิ่ม 1,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   Tags ที่เกี่ยวข้อง
   Share on social networks