ปาย-สะพานประวัติศาสตร์ปาย-ร้านCoffee Tea Sapan Pai -ปายแคนยอน- วัดพระธาตุแม่เย็น -ถนนคนเดินปาย – จุดชมวิวหยุนไหล- วัดน้ำฮู้ – จุดชมวิวดอยกิ่วลม –บ้านจ่าโบ่- วัดจองคำ จองกลาง-พระธาตุดอยกองมู – บ้านรักไทย—ขุนยวม-ดอยแม่อูคอ-แม่สะเรียง-ทุ่งบัวตอง ดอยแม่เหาะ-สวนสนบ่อแก้ว

ทัวร์มนต์ เสน่ห์ แม่ฮ่องสอน ทุ่งบัวตอง ดอยแม่อูคอ บ้านรักไทย , At Ubon Travel
รหัส 003-0079
วันที่เดินทาง
พ.ย.64
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
Nok Air (DD)
ราคาเริ่มต้น
7,555 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
104 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ - ปาย-สะพานประวัติศาสตร์ปาย-ร้านCoffee Tea Sapan Pai -ปายแคนยอน- วัดพระธาตุแม่เย็น -ถนนคนเดินปาย

เช้า : พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานดอนเมืองเคาเตอร์สายการบิน Nok air (DD124) (09.55-10.20) เดินทางถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่นำท่านเดินทางสู่ อ.ปาย

บริการอาหารกลางวัน โดดเด่นด้วยชื่อสไตล์จีน และเป็นสถานที่สุดโรแมนติกและถ่ายรูปเช็คอินที่สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย ตั้งอยู่ริมถนนสาย 1095 บริเวณกิโลเมตรที่ 88 ถูกสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 จุดเช็คอินคาเฟ่ ร้าน Coffee tea sapan pai เดินทางชม ปายแคนยอน สถานทื่ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและสักการะวัดพระธาตุแม่เย็น และอิสระถนนคนเดินเมืองปาย

วันที่ 2
จุดชมวิวหยุนไหล- วัดน้ำฮู้ - จุดชมวิวดอยกิ่วลม –บ้านจ่าโบ่- วัดจองคำ จองกลาง-พระธาตุดอยกองมู

เช้า : รับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่จุดชมวิวหยุนไหล เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกตั้งอยู่ที่ อ.ปาย เดินทางต่อไปยังวัดน้ำฮู เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งเมืองปาย นำท่านสู่ บ้านจ่าโบ่ ชื่อของชุมชนเล็กๆ

นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน เดินทางไป วัดจองคำ จองกลาง เปรียบเสมือนวัดแฝด ด้วยตั้งอยู่ในกำแพงเดียวกัน เมื่อมองจากด้านหน้า วัดจองคำ จะอยู่ด้านซ้ายมือ ส่วนวัดจองกลางจะอยู่ทางขวามือ วัดจองคำและวัดจองกลางตั้งอยู่กลางเมืองแม่ฮ่องสอนจากนั้นนำท่านชม วัดพระธาตุดอยกองมู เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับประทานอาหารเย็น

เย็น : เดินทางเข้าที่พัก: Ngamta / ใบหยกชาเล่ต์ หรือระดับเทียบเท่ากัน

วันที่ 3
บ้านรักไทย—ขุนยวม-ดอยแม่อูคอ-แม่สะเรียง-ทุ่งบัวตอง ดอยแม่เหาะ-สวนสนบ่อแก้ว-เชียงใหม่

เช้า : รับประทานอาหารเช้า เดินทางสู่บ้านรักไทยชาวไทยยูนนานขึ้นชื่อว่าดินแดนโรแมนติกท่ามกลางสายหมอกที่รายล้อมด้วยหุบเขาใหญ่ชมความสวยงาม

รับประทานอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางสู่ อ.ขุนยวม ชมเทศกาลทุ่งดอกบัวตองบาน ดอยแม่อูคอ เป็นทุ่งบัวตองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกว้างกว่า 500ไร่ มุ่งหน้าสู่แม่สะเรียง ชมทุ่งดอกบัวตอง ดอนแม่เหาะและเดินทางชมสวนสนบ่อแก้วชมต้นสนเรียง รับประทานอาหารเย็น

เย็น : เดินทางเข้าที่พัก: Peppery Hills / Bosotel hotel หรือระดับเทียบเท่ากัน

วันที่ 4
พระธาตุดอยสุเทพ –สวนดอกไม้แม่ริม-ห้วยตึงเฒ่า-ร้านของฝาก

เช้า : รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) เดินทางสักการะพระธาตุดอยสุเทพที่มีความงดงามสถานเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองและเดินทางต่อไปชมสวนดอกไม้แม่ริมที่รวบรวมดอกไม้หลากหลายนานาชนิด

รับประทานอาหารกลางวัน  จากนั้นแวะจุดเช็คอิน ห้วยตึงเฒ่าไฮไลท์ของที่นี่อยู่ที่หุ่นฟางคิงคองยักษ์ และผองเพื่อนรายล้อมไปด้วยบรรยากาศทุ่งนาสีเขียวแวะให้ท่านเลือกซื้อของฝาก

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพื่อเช็คอินเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ เดินทางโดยสายการบินNok air(DD)18.10-19.15

เงื่อนไข
 • น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม
 • ค่าที่พัก 2คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
 • กรณีห้องพักแบบ TWN/DBL เต็ม หรือไม่มีทางบริษัทขอปรับพักแบบDBL/TWNแทน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีห้องพัก 3 ท่าน อาจเป็นเตียงเสริมหรือฟูกนอนขึ้นอยู่กับโรงแรมนั้นๆ
 • ชื่อโรงแรมที่พัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง กรณีต้องการซื้อ น้ำหนัก 15กิโลกรัม ราคา 400 บาทต่อเที่ยว (กรณีสายการบินมีการปรับเปลี่ยน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับตามสายการบิน)
 •  ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท

เงื่อนไขการจอง

มัดจำท่านละ 3,000 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน

(การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)

เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

หมายเหตุ

 • กรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางจะต้องมีผู้เดินทางขั้นต่ำ 8 ท่าน ( กรณี 6 ท่าน ไม่มีไกด์) (กรณี 4 ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ
 • การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ช่วงเดินทาง
11/11/2021 14/11/2021
การเดินทาง
Nok Air (DD)
จำนวน
ราคา
8,555 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์มนต์ เสน่ห์ แม่ฮ่องสอน ทุ่งบัวตอง ดอยแม่อูคอ บ้านรักไทย
เดินทาง 11/11/2021 14/11/2021
*** พักเดี่ยว เดินทางคนเดียว เพิ่ม 2,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  18/11/2021 21/11/2021
  การเดินทาง
  Nok Air (DD)
  จำนวน
  ราคา
  8,555 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์มนต์ เสน่ห์ แม่ฮ่องสอน ทุ่งบัวตอง ดอยแม่อูคอ บ้านรักไทย
  เดินทาง 18/11/2021 21/11/2021
  *** พักเดี่ยว เดินทางคนเดียว เพิ่ม 2,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   Tags ที่เกี่ยวข้อง
   Share on social networks
   โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
   • มิ.ย.65 - ธ.ค.65
   • 8 วัน 5 คืน
   เริ่มต้น 73,888 บาท
   • เดินทางมาเอง
   • มี.ค.64
   • 4 วัน 3 คืน
   เริ่มต้น 6,988 บาท
   • Thai Airways (TG)
   • มี.ค.65 - เม.ย.65
   • 11 วัน 8 คืน
   เริ่มต้น 147,500 บาท
   • VietJet Air
   • มิ.ย.65 - ต.ค.65
   • 3 วัน 2 คืน
   เริ่มต้น 11,899 บาท