ขอพรเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวเมืองปัตตานี
เยือนดินแดนใต้สุดในสยาม
ยลความงามเมืองเบตง สตรีทอาร์ทสุดเก๋
ตระการตาทะเลหมอกอัยเยอร์เวง พร้อมขึ้น Skywalk ชมวิว 360 องศา
ชมสวนดอกไม้เบตง สะพรั่งพรรณไม้เมืองหนาว
สักการะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้
ชมความงามมัสยิดสงขลา ทัชมาฮาลเมืองไทย
แวะช้อปปิ้งตลาดกิมหยง
ชิมเมนูไก่เบตง หมี่เบตง ไก่ทอดหาดใหญ่

 

ทัวร์มหัศจรรย์เบตง ใต้สุดแดนสยาม , At Ubon Travel
รหัส 008-0226
วันที่เดินทาง
ต.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
VietJet Air
ราคาเริ่มต้น
8,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
319 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ • หาดใหญ่ • ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว • มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี • อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ • สตรีทอาร์ทเบตง • ถนนคนเดินเบตง

05.00 : พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการเวียตเจ็ทแอร์  ประตู 3 Viet Jet Air โดยมีเจ้าหน้าทีอำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

07.00 : ออกเดินทางสู่ เมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยเที่ยวบิน VZ 320

08.25 : ถึงสนามบินนานาชาติหาดใหญ่ รับสัมภาระ และออกเดินทางสู่ จ.ปัตตานี เสริมสิริมงคลกันในที่แรก ณ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เจ้าของตำนานสุดคลาสสิกของปัตตานี แวะถ่ายรูปกับ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี ที่ถือว่ามีความสวยงามมากที่สุดของจังหวัด

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร จากนั้น พาท่านเดินทางสู่เบตง ซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทย ระหว่างทางท่านจะได้เห็นทัศนีภาพที่มึความสวยงาม แปลกตาจากภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศ ผ่าน อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ ที่เป็นอุโมงค์รถยนต์ที่ลอดผ่านภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย
พาท่านเดินชมเมืองเบตงซึ่งมีจุดเด่นอยู่ที่งาน ศิลปะแบบสตรีทอาร์ท ที่กระจายอยู่ตามจุดต่างๆของเมือง ก่อนให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าพื้นถิ่นของเบตงที่ ถนนคนเดินเบตง ที่มีให้ท่านได้เลือกอย่างมากมายตลอดถนนรวมถึงมีของท่านเล่นเล็กๆ น้อยๆ ที่ท่านต้องไม่พลาดที่จะลิ้มลอง

เย็น : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเมนูไก่เบตง เคาหยก หมี่เบตง

วันที่ 2
จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง พร้อมขึ้น Skywalk • สะพานแตปูซู • อุโมงค์ปิยะมิตร • สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง • บ่อน้ำร้อนเบตง • ถ่ายรูปป้ายใต้สุดสยาม • วัดพุทธาธิวาส • ตู้ไปรษณีย์สูงใหญ่ที่สุดในโลก • หอนาฬิกาเบตง

05.00 : ออกเดินทางสู่ จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง หนึ่งในสุดยอดวิวทะเลหมอกที่สวยที่สุดในประเทศไทย ที่ความสูงราว 2,038ฟุต เหนือระดับน้ำทะเล สุดพิเศษ!! พาท่านขึ้นสูง Skywalk อัยเยอร์เวง จุดชมวิวที่ดีที่สุดของเขาแห่งนี้ ที่ท่านจะได้สัมผัสความตระการตาแบบ 360 องศา รวมถึงยังเป็นสกายวอร์คที่ยาวที่สุดในอาเซียนอีกด้วย แวะถ่ายรูปที่ สะพานแตปูซู สะพานแขวนพื้นไม้ที่พาดผ่านแม่น้ำปัตตานี ที่มีความยาวกว่า 100 เมตร ด้วยวิวรอบข้างนั้นมีธรรมชาติที่งดงามโอบล้อมไว้ จึงถือเป็นอีกหนึ่งจุดที่ต้องแวะเก็บภาพเป็นที่ระลึกให้ได้

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร เดินทางสู่ อุโมงค์ปิยะมิตร สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2519 เป็นอุโมงค์ดินที่อดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสต์มลายาสร้างขึ้น เพื่อใช้หลบการโจมตีทางอากาศและสะสมเสบียง เดินทางต่อไปยัง สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง หรือสวนหมื่นบุฝผา

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร พาท่านแวะ น้ำพุร้อนเบตง มีเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ จากนั้นแวะถ่ายรูปกับที่ ป้ายใต้สุดสยาม พาท่านสักการะพระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ และพระพุทธธรรมกายมงคลประยุรเกศานนท์สุพพิธาน ณ วัดพุทธาธิวาส วัดเก่าแก่ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2460 ก่อนพาท่านเก็บตกชมเมืองเบตง ให้ท่านได้เต็มอิ่มกับดินแดนสุดปลายด้ามขวานของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น ตู้ไปรษณีย์สูงใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนั้นยังมี หอนาฬิกาเบตง ตั้งอยู่ศูนย์กลางของเมือง สร้างด้วยหินอ่อนขาวของจังหลวัดยะลา ซึ่งมีความแข็งแรงและสวยงาม

เย็น : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

วันที่ 3
เขื่อนบางลาง • วัดช้างให้ • มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา • ตลาดกิมหยง • สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ • สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า : บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือ ร้านอาหาร มุ่งหน้ากลับเขาหาดใหญ่ ระหว่างทางแวะถ่ายรูปบริเวณ เขื่อนบางลาง ที่อำเภอบันนังสตา เข้าสู่ปัตตานี สักการะหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดที่ วัดช้างให้ พระอาจารย์ดังในสมัยกรุงศรีอยุธยา

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เมนูไก่ทอดหาดใหญ่ และอาหารใต้ เดินทางถึงจังหวัดสงขลา แวะถ่ายรูปบริเวณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา ที่ใความสวยงามราวกับไม่ได้อยู่ในประเทศไทย จากนั้นให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก และสินค้านานาชนิดที่ ตลาดกิมหยง สถานที่ที่ถูกขนานนามว่า “มาหาดใหญ่ ไม่ถึงตลาดกิมหยง ก็เหมือนไม่ได้มาหาดใหญ่”

16.00 : สมควรแก่เวลา พาท่านเข้าสู่สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ เช็คอิน โหลดสัมภาระ

17.20 : ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ด้วยเที่ยวบิน VZ109

19.00 : เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

เงื่อนไข
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว พร้อมน้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
 • อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทิป 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียม)
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ คนขับรถ ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปตามระเบียบธรรมเนียมแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

ช่วงเดินทาง
22/10/2021 24/10/2021
การเดินทาง
VietJet Air
จำนวน
ราคา
8,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์มหัศจรรย์เบตง ใต้สุดแดนสยาม
เดินทาง 22/10/2021 24/10/2021
*** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,500) ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  23/10/2021 25/10/2021
  การเดินทาง
  VietJet Air
  จำนวน
  ราคา
  8,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์มหัศจรรย์เบตง ใต้สุดแดนสยาม
  เดินทาง 23/10/2021 25/10/2021
  *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,500) ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   29/10/2021 31/10/2021
   การเดินทาง
   VietJet Air
   จำนวน
   ราคา
   10,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์มหัศจรรย์เบตง ใต้สุดแดนสยาม
   เดินทาง 29/10/2021 31/10/2021
   *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,500) ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
    • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
    • 9 วัน 6 คืน
    เริ่มต้น 43,500 บาท
    • เมย.65 - ตค.65
    • 8 วัน 5 คืน
    เริ่มต้น 79,900 บาท
    • เม.ย.65 - ก.ค.65
    • 8 วัน 5 คืน
    เริ่มต้น 78,777 บาท